2 תושדח - היוס
Soy - News 2

םצעה תואירבל היוס
םד-תשירקו היוס
רבעמה-ליגו היוס
תוריעצ תומצעל היוס
המישנה תלקהו היוס
לורטסלוכו היוס
םצע תדדועמ היוס
ןילוסניאו םצעל היוס
ןטבב ןמושו היוס
2-גוס תרכוסו היוס
ערז תריפסו היוס
לורטסלוכו היוס
תומצעל האירב היוס
דשה ןטרסו היוס
םוח-ילג דגנ היוס
םוחב היוסה דוביע
לקשמו הרוחש היוס
תילובטמ 'סתו היוס
תינומרע 'סו היוס
לורטסלוכו היוס
םישנב םד-ץחלו היוס
םישנב םד-ץחלו היוס
תושישקב םצעו היוס
תינומרעה 'סו היוס
היוס בלחב 'טויבורפ
דשה ןטרסו היוס
תוירופב תעגופ היוס
היוסב ןיטירפ
ןטרס דגנ היוס
םצע ןדבואו היוס
תינומרע ןטרסו היוס
םינמושט היוס
לורטסלוכו היוס
םצעה תואירבו היוס
םמוחמ היוס בלח
םד-תשירקו היוס
םיקרוע תשרטו היוס
דשה ןטרסו היוס


...היוס ואר
...1 תושדח - היוס ואר
 
2006 ראוני
דשה ןטרס ינפמ הניגמ ההובג היוס תכירצ
םינובלפוזיא לש תרבגומ הכירצש םיארמ םייח-ילעבב רקחמ יאצממ
םישנ לע ןגהל היושע (ןגורטסא תויומד תויעבט תובוכרת) היוסהמ
.דשה ןטרס ינפמ רבעמה ליג רחאל
ב"הרא Wake Forest University Baptist Medical Center ירקוח
תעפשה יבגל םינוש םירקחממ תורתוס תואצות תולבקתמ עודמ וקדב
.רבעמה ליג רחאל םישנ לע היוסה יביכרמ
שי םישנה לש ןמדב ןגורטסאה תומרלש החנהמ ואצי םירקוחה
הנוזת יגוס 8 תועצמאב וקדבו .םינובלפוזיאה תלועפ לע העפשה
הכומנ וא ההובג המר וללכ םיטירפתה .תופוק 31 תצובק לע םינוש
.םינובלפוזיא לש תונוש תומר בולישב ןגורטסא לש

...ןמקלדכ ויה יוסינה יאצממ
ןטרס ינמס לע העפשה הרכנ אל הכומנ ןגורטסא תמר תולעבב .1
.םיאת גושגיש ומכ ,דשה  
תא הלידגה הכומנ םינובלפוזיא תכירצו ההובג ןגורטסא תמר .2
.דשה ןטרס יאת גושגיש  
תעפשה המלבנ תוהובג םינובלפוזיאו ןגורטסא תומר תולעבב .3
.דשה ןטרס יאת תומר לע ןגורטסאה  

ןניהו דשה ןטרסל ןוכיס רתיב תויוצמה םישנש איה םירקוחה תנקסמ
,הלודג תומכב םינובלפוזיא תוכרוצו ההובג ןגורטסא תמר תולעב
.הנותמ הדימב ןהידש לע ךכב תוניגמ

Cancer Research


2006 ראוני
םירבכע לש םתוירופב תעגופ היוס
National Institute of Environmental Health Sciences ירקוח
,תולודג תויומכב ,היוסהמ (Genistein) ןיאטסינג תכירצ יכ וליג ב"הרא

.תורבכעב תולחשה לש תילמרונ תוחתפתה תשבשמ
.םדא-ינב לע המוד העפשה היהית םא רורב אל
.תוקוניתל היוס תולומרופב יוצמ ןיאטסינג

Biology of Reproduction


2006 ראוני
לזרבב רוסחמ םילבוסל היוסב ןיטירפ
שמשל יושעו ףוגב תולקב גפסנ היוס ילופמ קפוהש (Ferritin) ןיטירפ
.םמדב ונממ הדורי המרמ םילבוס םישנאל לזרבל רוקמ
םישנ 16 ופתתשה ב"הרא University of California-ב רקחמב
.לזרב יחלמ תכירצ תמועל היוסמ ןיטירפ תכירצ תעפשה וב הקדבנו
תמועל ,היוסמ ןיטירפ וכרצש ולאב ,םוי 28 רחאל הקדבנ לזרבה תמר
תרגסמב ךרענ רקחמה .ליגר ןוזמ ךורצל הכישמהש תרוקיבה תצובק
.(Iron Deficiency Anemia) לזרבב רוסחמ בקע הימנא רעבל ידכ

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ראורבפ
ןטרס דגנ היוסו ילוקורב
...תובוכרת


2006 ראורבפ
םדקומ םצע ןדבוא ענומ היוס ףסות
ורבעש םישנב םצע ןדבוא ןיטקמ היוסמ םינובלפוזיא לש ימוי ףסות
.ןונימב היולת הניא העפשהה תדימ .רבעמה ליג תא בורקמ הז
ופתתשה וב ,ןאווייט Taipei Medical University-ב רקחמה יאצממ
םירבשה תתחפהל הרושק ההובג היוס תכירצש םיארמ ,םישנ 42
.48%-ב ,רבעמה ליג רחאל םינש 10-מ רתוי אל תויוצמה םישנב
תוללוכ רשא היוס ןובלח תיצמת ג"מ 125 תוילבט ולביק תוינייסנה
.(Daidzein) ןיאצדייד ג"מ 14.5-ו (Genistein) ןיאטסינג ג"מ 35.5
התארה אל ג"מ 200-ל ןונימה תלדגה .הנש רחאל וכרענ תוקידבה
.רופיש

Journal of Nutritional Biochemistry


2006 ראורבפ
תינומרע ןטרס דגנ היוס
יושע םינטובו םיירגרג/רעי תוריפ ,תוינמח יניערג ,היוסב הרישע הנוזת
ידבש רקחמ הליג תאז ,26%-ב תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל
הז ונחבואש םירבג 1,499 ופתתשה וב ,Karolinska Institutet-ב
ורבע םלוכ .םיאירב םירבג 1,499-ו תינומרעה ןטרס ילוחכ בורקמ
.םמדב (Enterolactone) ןוטקלורטנאה תומכ תדידמל םד-תוקידב
םירמוח) םינגורטסאוטיפ ליכמה ןוזמה תכירצש לככ יכ וליג םירקוחה
.70% דע ,תינומרעה ןטרסל ןוכיסה ןטק ,הלדג (ןגורטסא ייומד םייחמצ
דדוב יחמצ ביכרממ תעבונ ןוכיסה תנטקה םא רמול ולכי אל םירקוחה
.ולא םיביכרמ לש בולישמ וא

Cancer Causes and Control


2006 סרמ
םדב םינמוש םיתיחפמ םינובלפוזיא אלו היוס ןובלח
,דדוב רשא היוס ןובלח הדנק Uni. of Guelph-ב םירקוח ירבדל
תליחתב .םדב ןמושה תומר תא םיניטקמה םה ,םינובלפוזיא אלו
.םיהז םינייסנה לכב םינמושה תומר ויה ,םוי 57 ךשמנש ,רקחמה
םהב וקדבנ לורטסלוכה ךס ,HDL-ו LDL לורטסלוכה תומר
םיניאטורפופילופאו לורטסלוכה ךס ,HDL-ו LDL לורטסלוכה תומר
.(Apolipoproteins)
ןמושה תומר לע תיצמת יגוס 3 לש םתעפשה תא ונחב םירקוחה
היוס ןובלח בלחב רבודמ .םיאירב םיריעצ םירבג 35 לש םמדב
םינובלפוזיא לד הקשמ ,םינובלפוזיא אלל ןובלח ,םרג 32 ליכמה
םג ליכמ רשא םינובלפוזיא ריתע הקשמו םינובלפוזיא ג"מ 1.6-ו
.םינובלפוזיא ג"מ 62-ו ןובלח םרג 32

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ינוי
לורטסלוכ דגנ הבוט היוס
ב"הרא סל'גנא סול Cedars-Sinai Med. Center-ב ךרענש רקחמ
ןוכיס רתי תולעב ,רבעמה ליג רחאל 80% ,םישנ 483 ופתתשה וב
הליג אל ,ןיאטסינגהו ןיאצדיידה תומר תעפשה תא ןחב ,בל-תלחמל
תוהובג תומר ךא ,ןמדב םינמושה תומרל ןיאטסינגה תמר ןיב רשק
תומרלו תוכומנ םידירצילגירט תומרל תורושק ואצמנ ןיאצדייד לש
.HDL לורטסלוכ לש רתוי תוהובג
תמר האצמנ ןמדבש םישנב האצמנ דחוימב הקזח העפשהה
.LDL ערה לורטסלוכה תמר םג הנטק ולא םישנב .הכומנ ןגורטסא

Metabolism & The Journal of Clinical Endocrinology


2006 ילוי
םצעה תואירבל םיפיסומ היוסב םינובלפוזיא
,היוסמ םינובלפוזיא ףסות Sun Yat-sen Uni.-ב יניס רקחמ יפל
לקמו רבעמה ליג רחאל םישנב םצע ןדבוא ןיטקמ ,תימוי לטינה
.םירבשו סיזורופואטסוא תויעב לע ןהב
םינובלפוזיא לש (126 mg/d) הובג ןונימ ולביק תופתתשמה
יאוול תועפות אלל ,םצעה ןדבוא תא ןהב ןיטקה ןכאש ולא
.תורומח
.םירקוחה תא ושמיש הירצומש Acatris תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה
תליחתב הדדמנ (Bone Mineral Density/BMD) םצעה תופיפצ
םצעה תומכו (DXA) ילאוד ןגטנר רישכמ תועצמאב ופוסבו רקחמה
.תרזוחה ותגיפס תדימל דדמ השמיש (Dpd) ןתשב תשרפומה

European Journal of Nutrition


2006 טסוגוא
םומיחב סרהנ היוס בלח
בלח ןיס South China Uni. of Technology ירקוח לש םירבדל
,םיקיזמ םיקדייח תדמשהל םומיחב לופיט רבועה (Soymilk) היוס
.תואירבל תובושחה ,וב תוינובלפוזיאה תובוכרתה תא ךכב דבאמ
תוגרדב ומומיח וא היוסה בלח רוטסיפ תעפשה תא וקדב םירקוחה
ןיאצדייד ,(Genistein) ןיאטסינג :םינובלפוזיא 3 יבגל ,תונוש םוח
.(Glycitein) ןיאטיצילגו (Daidzein)
לע הרימשב םידקמתמ היוסה בלח ינרצי יכ םיריבסמ םירקוחה
.וב םינובלפוזיאה תלוכת לע אלו הקשמב םינימטיוהו ןובלחה

Journal of the Science of Food and Agriculture


2006 טסוגוא
םדה תוישירקל הרושק היוסבש בלל תלעותה
בלל היוסה לש התלעות הלי'צ Universidad de Chile ירקוח ירבדל
(Platelet Aggregation) םדה תויסט תומיצ לע התעפשהמ תעבונ
תומר תדרוה ךות תאז ,םיירלוקסו-וידרקה םינוכיסה תדרוה בקע אלו
.הכ דע בושחל היה גוהנש יפכ ,לורטסלוכה
53.5 עצוממ ליגב רבעמה ליג רחאל םישנ 29 ופתתשה רקחמב
ןיאצדייד ג"מ 46.8 וליכהש ג"מ 100 תימוי םינובלפוזיא תנמ ולביקש
(המד) ובצלפ וא ,(Genistein) ןיאטסינג ג"מ 48.2-ו (Daidzein)
.םישדוח 3 ךשמב
םייוניש ואצמנ אל תוצובקה יתשב יוסינה םותב הכרענ רשא הקידבב
זוקולגה תמרב ,םדה-ץחלב ,תוינייסנה לש ןמדב לורטסלוכב םייתוהמ
.ןימה ינומרוה תומרבו ןמדב
םדה-תויסט ינטלוק תופיפצ לע העפשה היה אצמנש דיחיה אצממה
ןיטקמ הז רבד .יוסינה ישדוח 3 רחאל תיתועמשמ ונטק רשא ,TxA2
םד-ישירק לש םתורצוויה :(Thrombogenesis) סיסנגובמורתל ןוכיס
.בל-ףקתהב וא ץבשב ןכסל םילולעש

Maturitas


2006 רבמטפס
םיקרוע תשרט םיתיחפמ היוסב םינובלפוזיא
וליג ב"הרא Uni. of Arkansas for Medical Sciences ירקוח
םיקרוע תשרט לש תוחתפתה תא ןיטקהל היושע היוס תכירצ יכ
.בלל ןוכיס ךכב הניטקמו
היוסה תעפשה תא ונחבו תודלוחב יוסינה ךרוצל ושמתשה םירקוחה
(Monocytes) םיטיצונומ לש םתודמציה ךילהת לע הב םינובלפוזיאהו
תכירצ .םיקרוע תשרט לש התוחתפתה תא םידקמה ךילהת ,םדב
םירימחמה םייתקלד-ורפ םינובלח לש םרוציי תא םג הניטקה היוסה
.בל-תלחמו םיקרוע תשרט לש התוחתפתה תא

Journal of Nutrition


2006 רבמבונ
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקמ תודליה ןמזב היוס תכירצ
היושע תודליה ןמזב היוס לע םיססובמה תונוזמ לש ההובג הכירצ
ירבדל תאז ,58%-ב םייחה ךשמהב דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל
הנידמה איה ןיס .ב"הרא University of Hawaii-ב םירקוח
.םלועב םיכומנהמ םה ונממ תוומו דשה ןטרס תאולחת הב

ןטרס םע יתייסא אצוממ תויאקירמא םישנ 597 ופתתשה רקחמב
ןתנוזתו ןהייח חרוא יבגל םינולאש ואלמ ןה .תואירב םישנ 966-ו דשה
םייחב ןיידע ןמיאש םישנ 255 ופתתשה ןכ .םויה דעו ןתורגבתה ןמזב
.תמדקומה תודליב ןנוזמ תעירצ יבגל ולאשנ רשא (ב"הראב)
(Miso) וזימ ,ופוט ומכ ,ההובג היוס תכירצש ואצמו ובשיח םירקוחה
דשה ןטרסל ןוכיס הניטקמ (11 דע 5) תודליה תעב ,(Natto) וטנו
.ולא םירצומ לש תילמינימ הכירצל האוושהב ,58%-ב תורגבב

US National Cancer Institute


2006 רבמצד
תומצעל האירב היוס
היוסב םינובלפוזיא יכ ואצמ ב"הרא Uni. of Washington ירקוח
םישנב הרדישה דומעב םצעה תופיפצ תא יתועמשמ ןפואב םירפשמ
.תיתועמשמ העפשה ךכל האצמנ אל םירבגב .רבעמה ליג רחאל
היוסה תעפשה קדובה ןושארה לודגה רקחמה והז םירקוחה ירבדל
145 ופתתשה םישדוחה 12 ןב רקחמב םירבגב םצעה תואירב לע
םינוש םיבכרהו םינונימב היוס הקשמ ולביקש 68 עצוממ ליג ינב שיא
.(Daidzein) ןיאצדיידו (Genistein) ןיאטסינג םינובלפוזיאה לש
תרזעב הרדישה דומעבו ךריב םצעה תופיפצ תא ודדמ םירקוחה
(Dual-Energy X-ray Absorptiometry) ילאוד ןגטנר רישכמ
.ופוסבו רקחמה תליחתב

Maturitas


2007 ראוני
דש ןטרס םימלוב היוס ילופב םינילואצילג
היוס ילופב רקיעב תויוצמה תובוכרת ,(Glyceollins) םינילואצילג
יאת לש םתוטשפתה וא/ו םלודיג תא עונמל תיושע ,םיחתופמ
.דשה ןטרס
וקדב רשא ב"הרא סנילרוא-וינ Tulane Uni. ירקוח לש םהירבדל
אכדל וחילצה םה ,םירבכע לע םינילואצילג יגוס 3 לש םתעפשה תא
.(Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסו דשה ןטרס ילודיג םהב
םהש ןוויכ ,דאמ םיכומנ םיירחסמ היוס ילופב םינילואצילג יזוכיר
רשא העפות ,םימוהיזו תולחמ ינפמ הנגה ןונגנמ ידי-לע קר םירצונ
.םתוחתפתה ןמזב החיכש הניא

Clinical Cancer Research


2007 ראוני
םוח-ילג דגנ היוסמ םינובלפוזיא
הילרטסוא Griffith Uni. School of Medicine-ב םירקוח ירבדל
,רבעמה ליג ינימסת לע לקמ היוסב ורוקמש םינובלפוזיא ףסות
.םוח-ילג ומכ
תדימש אצמנ םהיפלו םימדוק םירקחמ 17-מ םינותנ וזכיר םירקוחה
תליטנ ינפל םוחה-ילג ועיפוה הב תורידתב היולת ףסותה תעפשה
ןיטקה םוי ידמ רתוי וא םוח-ילג 10 ווח רשא םישנב .ונונימבו ףסותה
.20%-ב םתורידת תא ףסותה ןיטקה

Maturitas


2007 ראוני
לורטסלוכה לע היוס תעפשה ןיטקמ םוחב דוביע
ןובלח תואקשמ לש םדוביעש הליג היגברונ NutriPharma-ב רקחמ
אל לולע (Ultra High Temperature/UHT) דאמ הובג םוחב היוס
תומר תא לידגהל אלא ,לורטסלוכה לע םתעפשה תא ןיטקהל קר
.20%-ב LDL לורטסלוכה לע םתעפשה תא
שיא 80 ופתתשה LDL-ו HDL לורטסלוכה תומר ודדמנ וב ,רקחמב
.(Hypercholesterolemia) םדב לורטסלוכ רתי םע

International Journal of Food Sciences and Nutrition


2007 ראורבפ
לקשמ תתחפהל הרוחש היוס
...םירקוח


2007 סרמ
תילובטמ תנומסת ינימסת הליקמ טירפתב היוס
Harvard םע הלועפ ףותיש ךות ,ןאריא Isfahan Uni.-ב םירקוח
,םדא-ינבב יוסינב ,ב"הרא ןטוסוב School of Public Health
םינימסת רפסמ תרפשמ היוס ילופב ןוזמב םודא רשב תפלחהש וליג
.רבעמה ליג רחאל םישנב
רחאל ,תילובטמ תנומסת םע תוינאריא םישנ 42 קלח ולטנ וב ,יוסינב
,טירפת יגוס 3 םישנל ושגוה ,תועובש 8 ךשמנ רשא ,רבעמה ליג
.היוס ילופ םרג 30-ב םודאה רשבה ףלחוה םהמ דחאבשכ
Apolipoprotein B-הו LDL-ה לורטסלוכ ,לורטסלוכה ךס יכ אצמנ
,רושק רשאו תונושה תומקרל לורטסלוכה תעסהל יארחאה (ApoB)
.ודרי םלוכ ,םדה-ילכ לש םתורציהל ,תולודג תויומכב

The American Journal of Clinical Nutrition


2007 סרמ
תינומרע ןטרסל ןוכיס םיניטקמ היוסב םינובלפוזיא
ןוכיס יתועמשמ ןפואב הניטקמ היוסמ םינובלפוזיא לש הלודג הכירצ
.ןפי National Cancer Center ירקוח םירסומ תאז ,תינומרעה ןטרסל
לש הזמ הברהב ךומנ םייתייסא םירבגב תינומרעה ןטרס לש ותוחיכש
,57 עצוממ ליג ינב ,םירבג 43,509 ופתתשה רקחמב .ברעמב םירבגה
.ןדיס לש תוהובג תומר םיכרוצה
ועיגה םהמ 74 .םירבגהמ 307 ולח ,םינש 5 ךשמנש ,בקעמה ךשמב
יכ ררבתה .ןטרסה טשפתה םרט 220-בו הלחמה לש םדקתמ בצמל
.(טשפתה םרטש) דקוממ ןטרס לע קר ועיפשה היוסה תכירצ תומר

הליבקה (םויב ןיאטסינג ג"מ 32.8 תוחפל) רתויב ההובגה הכירצה
ג"מ 13.2) רתויב הכומנה הכירצל סחיב 40% רועישב תחפומ ןוכיסל
.60-מ רתוי ינב םירבגב רתוי תולודג ולא תואצות .(תוחפו
ךשמהב ולבסש םירבג ידי-לע תרבגומ היוס תכירצ ,תאז תמועל
אל םירקוחה .הלחמל ןוכיסה תא הלידגה ,םדקתמ תינומרע ןטרסמ
.ןגמ םרוגל היוסה תכירצ תכפוה םייחב בלש הזיאב רמול ולכי

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 יאמ
לורטסלוכ התיחפמ היוס
National Institute of Health and Nutrition ירקוח לש םהירבדל
תוליעיב םדב לורטסלוכ םיתיחפמ היוסב םינובלחו םינובלפוזיא ןפי
לורטסלוכה ךס תא םיתיחפמ םינובלפוזיאה .בלה תואירבל םיליעומו
.םידירצילגירטה תמר לע םיעיפשמ םניא ךא ,LDL-ה תמר תאו
1990 ןיב וכרענש םירקחמ 11-מ תיערקא םינותנ ופסא םירקוחה
.3.58%-ב LDL-הו 1.77%-ב דרי לורטסלוכה ךס .2006-ו
4.98%-ב LDL-ה דרי םינובלפוזיאב רשעומה היוס ןובלח תכירצב
םינובלפוזיאה ואצוה ונממ היוס ןובלח .3%-ב הלדג HDL-ה תמרו
תמר תדירי םירקוחה ירבדל .2.77%-ב LDL-ה תמר תא ןיטקה
.םדב לורטסלוכ רתימ םילבוסה ולאב התיה רתויב הלודגה LDL-ה

American Journal of Clinical Nutrition


2007 יאמ
םישנב םד-ץחל םידירומ היוס ילופ
טירפתב ןובלחל רוקמכ היוס ילופ תוכרוצה רבעמה ליג רחאל םישנ
ףסונב תאז ,10% דע רועישב ןמד ץחל תא ךכב דירוהל תויושע אירב
.לורטסלוכה תומר תדרוה לע
,ב"הרא ןוטסוב Beth Israel Deaconess Med. Center-ב רקחמב
ולביקש ,56 עצוממ ליג תונב םישנ 60 ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנש
ןוקילגא ינובלפוזיא ג"מ 101-ו היוס ןובלח םרג 25 וללכש ,היוס ילופ
.(Aglycone)
תיברמבו םד-ץחל רתימ ולבסש םישנב םדה-ץחל דרי יוסינה םותב
.ןיקת היה ןמד ץחלש ולא

Archives of Internal Medicine


2007 ינוי
רבעמה ליג רחאל םישנב םד-ץחל הניטקמ היוס
ורטינ ב"הרא ןוטסוב Beth Israel Deaconess Med. Center ירקוח
תורחאבו םד-ץחל רתימ ולבס 12 .תואירב םישנ 60 ורטינ ב"הרא
.ןיקת היה אוה
וללכנ הנושארב.תועובש 8 ךשמב ,הנוזת יגוס ינש ולביק םישנה לכ
ג"מ 1,200 ,תומימחפמ 55% ,םינובלחמ 15% ,ןמושמ תוירולק 30%
ג"מ 200-מ תוחפו עובשב םיינונמש םיגד תונמ יתש ,םויב ןדיס
.םויב לורטסלוכ
םוקמב ךא ,ןובלחו ןמוש ,תוירולק לש תויומכ ןתוא ללכ ינשה טירפת
.חלמ אלל היוס ילופ לפס יצח םישנה ולביק ןובלח םרג 25
םדה-ץחל יכרע ינש תא תיתועמשמ התיחפה היוסה תפסותש אצמנ
ךומנהו 9.9%-ב דרי הובגה ךרעה) םד-ץחל רתימ ולבסש םישנה 12-ב
דרי ךרעה) םד-ץחל רתימ ולבס אלש םישנה 48 ךותמ 40-בו (6.8%-ב
םדה-ץחל רתי תולעבב לורטסלוכה תמר .(2.9%-ב ךומנהו 5.2%-ב
.11%-ב עצוממב ,LDL ערה לורטסלוכה תמר םגו הדרי

Archives of Internal Medicine


2007 ינוי
תושישקב םצע תיינב תדדועמ היוס
...תפסוה


2007 ילוי
תינומרע ןטרסל ןוכיס םיניטקמ היוסב םינובלפוזיא
תינומרעה ןטרסל ןוכיס הניטקמ היוסמ תרבגומ םינובלפוזיא תכירצ
ןטרס לש םינוש םיבלשב םירבג 200 ופתתשה רקחמב .58%-ב
.םיאירבה 200 לש הזל םטירפת תא וושיה םירקוחהו תינומרעה
(Genistein) ןיאטסינג םינובלפוזיא תכירצ ןיב יתועמשמ רשק אצמנ
וכרצש ולא .תינומרעה ןטרסל ןוכיסה תנטקהו (Daidzein) ןיאצדיידו
,טעמ וכרצש ולא תמועל ,ןטרסל ןוכיס ותיחפה םהמ הלודג תומכ
םויזנגמ לש תוהובגה תומרל םג רושק אצמנ ךומנ ןוכיס .58%-ב
.היוסב םייוצמה ,6-הגמואו 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לשו

Journal of Nutrition


2007 רבמטפס
היוס בלחב םינובלפוזיא הלידגמ הקיטויבורפ
תא רפשל היושע (Soymilk) היוס בלחל הקיטויבורפ ייקדייח תפסוה
הקשמב םינובלפוזיאה לש (Bioavailability) תיגולויבה םתונימז
Victoria University ירקוח .םייעמב רתוי םיגפסנל םתושעלו
,B-ו A גוסמ Bifidobacterium :הקיטויבורפ ינז ינש וקדב הילרטסוא
.המאתהב םיזוחא 73-בו 74-ב תיגוליבה םתונימז תא ולידגה רשא

Journal of Food Science


2007 רבמצד
םצעה תואירבל הליעומ היוס
...תרבגה


2007 רבמצד
םדה-תשירק ןונגנמב תעגופ הניא היוס
םיחוטבו םדה-תשירק ןונגנמב םיעגופ םניא היוסב םינובלפוזיא
םירקוח ירבדל תאז ,רבעמה ליג רחאל םישנ לש ןשומישל
.ליזרבמ
םדה תוישירק לע העיפשמ היוסה םא ררבל ידכ ךרענ רקחמה
ימרוגב הילעמ אליממ תולבוסה ,רבעמה ליג רחאל םישנב
.(Fibrinogen) ןגונירביפה תמרב הילע לע ףסונב ,השירקה
תנמ ולביק רשא רבעמה ליג רחאל םישנ 47 ופתתשה רקחמב
ךשמב ,(המד) ובצלפ וא ג"מ 40 תב תימוי םינובלפוזיא יפסות
.ופוסבו רקחמה תליחתב וקדבנ השירקה ימרוג תומר .םישדוח 6

Nutrition


2008 ראוני
רבעמה ליג תועפות דגנ ןיאצדייד יפסות
יעבט ףילחת ושפיחש ב"הרא Harvard Medical School ירקוח
יתנוזת ףסותש וליג ,רבעמה ליגב םישנ רובע םינומרוהב לופיטל
םצמצל יושע ,היוסב יוצמה (Daidzein) ןיאצדייד ןובלפוזיאב רישע
,רבעמה ליגב תובר םישנ תולבוס הנממ ,םוחה-ילג תעפות תא
.יאוול תועפות לכ אלל ,52%-ב
רישע (Aglycone) ןוקילגא ףסות ולביקש ,םישנ 147 ורטינ םירקוחה
ולאב .תועובש 12 ךשמב ,םויב ג"מ 60 וא 40 (DRI) ןיאצדיידב
ג"מ 60 ולביקש ולאבו 52%-ב םוחה-ילג ונטק םויב ג"מ 40 ולביקש
.51%-ב ונטק םה םויב
רשא םישנבש וזל הווש הדימב ותחפ םוחה-ילג םירקוחה ירבדל
תועפות אלל (Serotonin Inhibitor) ןינוטורס יבכעמב תולפוטמ
.םיססתומ היוס יטבנמ הצומ ףסותה .םהלש תוילילשה יאוולה
.ףסותה תינרצי ,תינפי הרבח ידי-לע ןמומ רקחמה

Menopause


2008 ראוני
תוריעצ לש ןהיתומצעל םג הליעומ היוס
...הכירצ


2008 ראוני
המישנה לע םיליקמ היוסב םינובלפוזיא
Northwestern Uni. Feinberg School of Medicine-ב רקחמ
לטינ רשא (Genistein) ןיאטסינג ףסות יכ אצמ ב"הרא וגקיש
.המישנה לע לקהלו יתקלד ךילהת אכדל יושע תועובש 4 ךשמב

םינובלפוזיא יכ וליגש םימדוק םירקחמ יאצממ ריבסמ הז רבד
לש םתריצי .הרומח המתסא לש הינימסת לע םיליקמ היוסהמ
םיברועמ רשא ,Eosinophil LTC4 גוסמ תויתקלד תובוכרת
.33%-ב ןטק ,םינבלה םדה יאת ידי-לע ,ימתסאה ךילהתב

ןקנחה תצומחת תומכ תא היוסב םינובלפוזיאה םיניטקמ ףסונב
ףשננה ,ריואה יכרדב תקלדל דדמ הווהמה ,(Nitric Oxide)
.17%-ב

Experimental Allergy & Clinical


2008 ראוני
לורטסלוכ תיחפמה היוסב ןונגנמה ההוז
דירומ רשא ןונגנמה האירוק Korea University-ב רקחמ יאצממ יפל
.(Liver) דבכב אצמנ ,היוסה ןובלח תרזעב ,לורטסלוכ
ץירממ (Soybean Protein Hydrolysate/SPH) היוס ןובלח טזילורדיה
.דבכב (Low-Density Lipoprotein Receptor/LDL-R) ןטלוקה תא

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 סרמ
םצע הנבמ תדדועמ היוס
...ףסות


2008 סרמ
ןילוסניאו םצע תרפשמ היוס
תאו םצעה תואירב תא רפשל םייושע היוסמ םינובלפוזיא יפסות
סיזורופואטסוא דגנ ךכ לועפלו םדב רכוסה לש םירמוחה ףוליח
.תרכוסו
קרמ תכירצ ןפי Women's University ירקוח לש םהירבדל
ליכמ רשא ,(Fermented Soybean Soup) םיססתומ היוס ילופ
ףוליח תא תרפשמ ,תועובש 4 ךשמב ,(Aglycone) ןוקילגא ג"מ 24
ופתתשה רקחמב.רבעמה ליג רחאל םישנב םצעה לש םירמוחה
.רבעמה ליג רחאל 60 דע 47 תונב ,תואירב םישנ 56
ויה ,תועובש 4 רחאל ,םדב ןילוסניאה תומרש םיפיסומ םירקוחה
דועב ,הרקבה תצובקל האוושהב ,יתועמשמ ןפואב רתוי תוכומנ
.תומוד ויה תוצובקה יתשב רכוסה תומרש

Gerontology International & Geriatrics


2008 ראוני
םישנב ינטב ןמוש התיחפמ היוס
ב"הרא Uni. of Alabama at Birmingham-ב רקחמ יאצממ יפל
םישנב ירוע-תתה ינטבה ןמושב הילע עונמל יושע ימוי היוס ףסות
לע חוודש הנושאר םעפ וז םירקוחה ירבדל .רבעמה ליג רחאל
אצמנ רבעב .ףוגב ןמוש רוזיפ לע היוסב םינובלפוזיא לש םתעפשה
םירושק םהינשו תינוצמיח הקעלו תוקלד רתיל רושק ןטבב ןמושש
.תרכוסלו תוירלוקסו-וידרק תולחמל
55.6 עצוממ ליג תונב ,רבעמה ליג רחאל םישנ 15 ופתתשה רקחמב
היוס קייש םוי ידמ הלביק תחאה ,תוצובק יתשל וקלוחש ,םינש
הינשהו םינובלפוזיא ג"מ 160 לע ףסונב היוס ןובלח םרג 20 ליכהש
.(המד) ובצלפ הלביק
רומאכ ךא ,תוצובקה יתש תונב לקשמב לדבה היה אל רקחמה ףוסב
תא הלביק רשא הצובקב .ינטבה ןמושה רוזיפב לודג לדבה היה
הילע התיה הינשה הצובקבש דועב ,הדירי התיה היוסה הקשמ
.ינטבה ןמושה תומכב
,תיללכה ןמושה תומכב לדבה לכ אצמנ אל תופתתשמה לכב
.ןילוסניא תשרפהבו הזרה ףוגה תסמב

Fertility and Sterility


2008 לירפא
היתפורפנו 2 גוס תרכוס ילוחל הליעומ היוס
ןהפסיא Isfahan Uni. of Medical Sciences-ב רקחמ יאצממ יפל
התיחפמ היוס תכירצ ,62 עצוממ ליג ינב םילוח 41 ופתתשה וב ,ןאריא
,תוילכל םירושק רשא ,םייגולויב םינמסו םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג
.(Nephropathy) היתפורפנו 2-גוס תרכוס ילוחב
דוקפית יסקדניאבו CRP-ה תומרב םירקוחה ושמתשה ןוכיס ידדמכ
2-גוס תרכוס ילוח ,םיפתשמב (Kidney Function Indexes) יתיילכ
,םינש 4 ךשמנ רשא ,רקחמה ןמזב .(Proteinuria) ןתשב ןובלחו
.הנש יצח ידמ םילוחה וקדבנ

Diabetes Care


2008 ילוי
םירבגב ערז תריפס הניטקמ היוס
ךשמנש ,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
יכ אצמ ,תועיבקב היוס וכרצש םירבג 99 קלח ולטנ ובו 2006 דע 2000-מ
הדיריה .היוס םיכרוצ םניאש םירבג תמועל ,ךומנ ערז זוכירל תמרוג היוס
.םיזוחא 50-ל 33 ןיב התיה הדדמנש
ולא לע דחוימב הקזח העפשה התייה ,םירבג 99 קלח ולטנ וב ,רקחמב
.הובג ערז זוכיר ילעבבו רתי תנמשהמ ולבסש
.היוס לש תימוי הנמ תיצחמב רבודמ

Human Reproduction


2008 טסוגוא
לורטסלוכ התיחפמ הניא היוס
דוגינב ,הילרטסוא דיילדא Uni. of South Australia-מ םירקוח ירבדל
.הנטק לורטסלוכה תמר לע היוסה תעפשה ,םימדוק םירקחמ יאצממל
לורטסלוכ ילעב ,52 עצוממ ליג ינב ,םישנ 58-ו םירבג 35 ורטינ םירקוחה
,תועובש 6 ךשמב דחא לכ ,םיטירפת 3 ולביק םיפתתשמה .הובג טעמ
.היוס לש הנוש תומכ הללכנ וב
רקחמה תליחתב ,םידירצילגירטו LDL-ו HDL לורטסלוכ םהב וקדבנ
אל םיאצממה יפל .םינושה םיטירפתהמ דחא לכ ןתמ תפוקת ףוסבו
לכ האצמנ אל ,(םרג 24 וא 12) תימויה היוסה תומכ התיה המ הנשמ
םידירצילגירטה תמר ךא ,LDL לוטסלוכהה תמר לע תישממ העפשה
.4%-ב הדרי םדב

The American Journal of Clinical Nutrition

...3 תושדח - היוס ואר