2 תושדח - קורי הת
Green Tea - News 2

תינומרע ןטרס טאמ קורי הת
םד-יאת ינטרס דגנ קורי הת
תואירב תומצעו קורי הת
רועה תונקדזהו קורי הת
בל-תלחממ התומתו קורי הת
תישפנ הקוצמ לע לקמ קורי הת
יתאיר קזנ טאמ קורי הת
םישישקב ןואכידל קורי הת
ינטרס-יטנא אוה קורי הת
תואיר ןטרס דגנ קורי הת
קורי הת תעסהל םישבוימ תוריפ
קורי התב םיטנדיסקוא-יטנא
םחר ינרירשב לפטמ קורי הת
םיינישהו הפה תואירבל קורי הת
(3) לקשמה תדרוהל קורי הת
המוקואלג דגנ קורי הת
ןוסניקרפ דגנ קורי הת
ינמוש דבכל קורי הת
הביקה תואירבל קורי הת
לע יקדייח דגנ קורי הת
דש ןטרס םלוב קורי הת
םיאטרופסל קורי הת
רמייהצלאמ ןגמ קורי הת
תושישתל קורי הת
הנישב המישנל קורי הת
םד-ץחל דירומ קורי הת
(1) לקשמב הדיריל קורי הת
דש ןטרסמ ןגמ קורי הת
ץבשל ןוכיס םצמצמ קורי הת
םייכינח תלחמו קורי הת
(2) לקשמב הדיריל קורי הת
סדייא דגנ קורי הת
הביק ןטרס דגנ קורי הת


...קורי הת ואר
1 תושדח - קורי הת ואר

2007 רבמצד
ןוסניקרפ תלחמ דגנ קורי הת
גני'גייב Institute of Biophysics, Academia Sinica-ב רקחמ
תומ תעינמ לע קורי התב םילונפילופה לש םתעפשה תא ןחבש ןיס
ינפמ םנילע ןגהל םייושע םה יכ אצמ (חומב בצע יאת) םינוריונ יאת
ROS םייורקה םיישפוח םילקידאר תורזגנ לש הקיזמה םתעפשה
.(Nitric Oxide) ןקנחה תצומחתו (Reactive Oxygen Species)

Biological Psychiatry


2008 ראוני
ינמוש דבכ דגנ לעופ קורי הת
University of Connecticut-ב ךרענש ,םינמש םירבכעב רקחמ
םולבל היושע קורי התמ תיצמת יכ הליג ,תועובש 6 ךשמנש ,ב"הרא
.דבכב ןמוש יאת לש םתורבטצה תא
םינוש םינונימב קורי הת תיצמת לש התעפשה תא וושיה םירקוחה
םינמש םירבכע .םיזר םירבכע לע העפשהה תמועל ולא םירבכע לע
23-ב םפוגב ןמושה תומכ תא ותיחפה תיצמתה ףסות תא ולבקש
11-ב םפוגב ןמושה תומכ תא ותיחפה םיזר םירבכעו םיזוחא 25 דע
.םיזוחא 20 דע

Journal of Nutrition


2008 ראורבפ
הביקה תואירב תא רפשמ קורי הת
לונפילופהש וליג ויקוט National Cancer Center-מ םיינפי םירקוח
יושע קורי התב יוצמה (Epicatechin-3-Gallate - ECG) ןי'צטקיפא
םישנב (Gastric Cancer) הביקה ןטרס ירקמ רועיש תא םצמצל
הכופה לונפילופה תעפשהה םירבג לע יכ אצמנ תאז םע .75%-ב
.הביקה ןטרסל ןוכיס םהב לידגמ אוה יכו

םיאירב םישנא 494-ו הביקה ןטרס ילוח 494 ופתתשה רקחמב
.הרקב תצובקכ ושמישש

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2008 לירפא
לע-יקדייח דגנ קורי הת
,שדוח 12 ךשמנש רקחמב ,םיירצמ Alexandria University ירקוח
המחלמב הקיטויביטנא לש החוכ תא ריבגהל יושע קורי הת יכ וליג
ךופהלו םיקדייח לש םירחא םינזו (Superbugs) לע-יקדייח דגנ
.הדי לע םיעיגפל הקיטויביטנא ינפב םידימע ויהש םיקדייח

,וידעלבו קורי הת בולישב םינוש הקיטויביטנא יגוס ונחבש ,םירקוחה
וכפה הקיטויביטנא ינפב םידימעה םיקדייחה יגוסמ 20% יכ ואצמ
.קוריה התל תודוה םיעיגפל

European Journal of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases


2008 לירפא
דש ןטרס םלוב קורי הת
...יוסינ


2008 לירפא
םיאטרופסל הנוזת - קורי הת
תודגנתה ליגרת עוציבל תורושקה תועפות דגנ לועפל יושע קורי הת
בקע םרגנה קזנ תיחפמ אוהש ךכל תודוה (Resistance Exercise)
ליזרבב ךרענש ,הז רקחמ תואצות לש ןתומיא .תינוצמיח הקע
לודג הדימ הנקב רקחמב ,Santa Catarina State University-ב
.שדח טרופס הקשמ בינהל יושע

ךשמב ותשש 30 דע 19 ינב םיאירב םירבג 14 ופתתשה רקחמב
ועצב םה וז הפוקת ץקמו םימ וא קורי הת ,םויב םימעפ 3 ,עובש
.םיצמאמ םיליגרת

Nutrition


2008 לירפא
רמייהצלא ינפמ ןגמ קורי הת
הדובע ןורכיזו תוסחייתה ןדבוא עונמל םייושע קורי התב םיני'צטאק
הטבמ םיקאלפ לש םתורצוויהל םירושקה (Working Memory)
תא ,ךכל תודוה ,עונמל םייושעו חומב (Beta-Amyloid) דיאולימע
.רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתה

,ןפי Shimane University Faculty of Medicine-ב רקחמב
םינפיה םירקוחה ושמתשה ,תועובש 5 ךשמנו תודלוחב ךרענש
םייוניש וניגפה וז תיצמת ולבקש תודלוחה .קורי הת תיצמתב
םילקידארה תורזגנ תומרב 42% תב הדיריו םחומב םיתחפומ
.תרוקיבה תצובקב תודולחה תמועל ROS םיישפוחה

Journal of Nutritional Biochemistry


2008 יאמ
הדובעל םירוכמב תושישת דגנ קורי הת
Osaka City University Graduate School of Medicine ירקוח
תויושע קורי התב EGCG תובוכרת יכ ,תודלוחב רקחמב ,ואצמ ןפי
.םיינרדומ ץחל ייחל תורושקה תילטנמו תינפוג תושישת לע תוצפל

תא םהב המצמצ םימי 5 ךשמב קוריה התה תבוכרת לש הכירצ
.תושישתל תורושקה םיישפוחה םילקידארה תורזגנ

Nutrition


2008 יאמ
הנישב המישנ תוערפהל קורי הת
ךשמנש תודלוחב רקחמב ,ב"הרא University of Louisville ירקוח
לש היתועפות תא םצמצל היושע קורי הת תיצמת יכ וליג ,םייעובש
יתמיסח המישנ םוד תנומסתמ האצותכ תומרגנה תינוצמיחה הקעה
.הדימלו ןורכיז תויעב ןהב ,(Obstructive Sleep Apnea) הנישב

Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2008 רבוטקוא
םד-ץחל דירומ קורי הת
לש תימוי הליטנ יכ וליג ב"הרא University of Florida-מ םירקוח
םינמסו ,LDL לורטסלוכ ,םד-ץחל דירוהל היושע קורי הת תיצמת
.תועובש 3 ךות תאז לכ ,תינורכ תקלד לשו תינוצמיח הקע לש

םלוכ ,םישנ 72-ו םירבג 52 ופתתשה ,תועובש 3 ךשמנש ,רקחמב
.29 עצוממ ליג ינב ,םיאירב

Nutrition


2009 ראוני
(1) לקשמ תדרוהב עייסמ קורי הת
יכ וליג ב"הרא American Society of Nutrition-מ םירקוח
האצותכ ינטב ןמוש תדרוהב םיעייסמ קורי התב םיני'צטאק
.םדב םידירצילגירטה תמר תא םירפשמ םה ןכו תינפוג תוליעפמ

65 דע 21 ינב םיאירב םירגובמ 100-מ רתוי ופתתשה רקחמב
ישנא .םיני'צטאק ג"מ 625 ליכהש הקשמ םוי ידמ ולבק רשא
.המד ףסות ולבק תרוקיבה תצובק

The Journal of Nutrition


2009 ראוני
דש ןטרס ינפמ ןגמ קורי הת
רשא רקחמב ,ב"הרא Vanderbilt School of Medicine ירקוח
,תוניטקמ תועיבקב קורי הת תותושה םישנ יכ וליג ןיס יאחנש ךרענ
.12%-ב דש ןטרסב תולחל ןוכיס ,ךכל תודוה
םישנ 3,474-ל תולוח םישנ 3,454 ןיב האוושהמ הלוע הז אצממ
.74 דע 20 תונב ,תואירב

תיסחי הניה רבעמה ליג ינפלש םישנל תלעותה יכ וליג םירקוחה
.ותומכלו תועיבקב קוריה התה תייתש תונש רפסמל

Journal of Nutrition


2009 ראורבפ
ץבשל ןוכיס םצמצמ קורי הת
3 תייתש יכ אצמ ב"הרא University of California-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל היושע םויב (ליגר הת) רוחש הת וא קורי הת ילפס
.ןוכיסה ןטק הלדג הייתשה תומכש לככו 21%-ב ץבשל

םירקחמ 9 תריקס ךמס-לע ולא םיאצממ םיססבמ םירקוחה
.ץבש לש םירקמ 4,378-ו שיא 194,965 ופתתשה םהב

Stroke


2009 סרמ
םייכינח תלחמ ינפמ ןגמ קורי הת
...ירקוח


2009 לירפא
(2) לקשמב הדיריל קורי התו ןיציאספק בוליש
...םבוליש


2009 יאמ
סדייאה תלחמ דגנ קורי הת
Heinrich-Pette Institute for Experimental Virology ירקוח
ורוקמש ילאניגו ל'ג רצות יכ וליג הינמרג גרובמה and Immunology
םוהיזה לש ותוטשפתה תעינמב עייסמ קורי התב EGCG לונפילופב
.םישנב (HIV) סדייאה ףיגנ ידי-לע םרגנה

(SEVI) רבגה ערזב םרוג יכ תילגתה תובקעב אב רצומה חותיפ
.הלחמב השיאה תקבדהל עייסמ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 ינוי
םישנב ילאטסיד הביק ןטרסו קורי הת
6 וקרס רשא ןפי ויקוט National Cancer Center-מ םירקוח
וליג ,שיא 219,080 ופתתשה םהב ,םימדוק םילודג םירקחמ
ןוכיס םוצמצל הרושק םויב רתוי וא קורי הת ילפס 5 תייתש יכ
ךא ,םישנב (Distal Gastric Cancer) ילאטסיד הביק ןטרסל
.םירבגב אל

Gut


2009 ינוי
תינומרעה ןטרס תוחתפתה טאמ קורי הת
םירבג יכ וליג ב"הרא Feist-Weiller Cancer Centre ירקוח
םתלחמ תוחתפתה תא טאהל םייושע תינומרעה ןטרסב םילוחה
.קורי הת לש העובק הייתש ידי-לע

ןטרס ילוחכ ונחבואש 72 דע 41 ינב םירבג 26 ופתתשה רקחמב
.חותינ ינפל ודמעו תינומרעה

Cancer Prevention Research


2009 ילוי
םד-יאת ינטרס ינפמ ןגמ קורי הת
Tohoku University School of Medicine-מ םינפי םירקוח
ןוכיס םצמצל היושע םויב רתוי וא קורי הת ילפס 5 תמיגל יכ ואצמ
ולאל האוושהב .50%-ל בורקב הפמיל ינטרסו םד ןטרס תולחמל
ןוכיס הניטקמ םילפס 5 לש םתייתש ,םויב דחא לפס םיתושה
ינטרסלו 42%-ב (Hematologic Malignancies) םד ינטרסל
.48%-ב (Lymphoid Neoplasms) הפמיל

וב ,םינש 9 ךשמנש ,לודג רקחמ ךותמ ורזגנ רקחמה יאצממ
תייתש תאוושהב ובשוח םיאצממה .םירגובמ 41,761 ופתתשה
.דחא קורי הת לפס תמועל םילפס 5

American Journal of Epidemiology


2009 טסוגוא
רתוי תואירב תומצעו קורי הת
..תבוכרת


2009 טסוגוא
רועה תונקדזה לע עיפשמ וניא קורי הת
רשא ,ב"הרא הינרופילק Stanford University-ב רקובמ רקחמ
תענומ העפשה שי קורי הת יכ הנעטה תא ךירפמ ,םייתנש ךשמנ
רוא תעפשהב (Photodamaged Skin) רועה תונקדזהל רשאב
.(UV) לוגס-הרטלוא
,קוריה התה תעפשה .75 דע 25 תונב םישנ 56 ופתתשה רקחמב
רוע אפור/גולוטמרד ידי-לע הנש יצחל תחא הקדבנ ,תוסומכב ןתינש
.ןמצע תופתתשמה ידי-לעו

Journal of Dermatologic Surgery


2009 רבמטפס
בל-תלחממ התומת םצמצמ קורי הת
ילפס 7 לש םתמיגל יכ אצמ ןפי Okayama University ירקוח
התומתל ןוכיס הניטקמ תכשוממ הפוקת ךשמב םויב קורי הת
,31%-ב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסמו 75%-ב -ב בל-תלחממ
.םויב םילפס 7-מ תוחפ ותשש ולאל האוושהב

65 ינב שיא 14,001 ופתתשה ,םינש 5.2 ךשמנש ,רקחמב
ויתועפשה תא ךירעהל וא תולגל ידכ וקדבנ םהמ 84. 12,251 דע
ןטרס ,אוהש םרוג לכמ התומת לע קוריה התה לש תונושה
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ

Annals of Epidemiology


2009 רבוטקוא
תישפנ הקוצמ לע לקמ קורי הת
Tohoku University Graduate School of Medicine ירקוח
תא תיחפהל היושע םויב קורי הת ילפס 5 תייתש יכ וליג ןפי ויקוט
.20%-ב תויגולוכיספ תוקוצמ לש ןתוחיכש

תוקוצממ שיא 2,774 ולבס םכותמ ,שיא 42,093 ופתתשה רקחמב
.תויגולוכיספ

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבוטקוא
םינשעמב יתאיר קזנ טאמ קורי הת
רקחמב ,גנוק גנוה The University of Hong Kong-מ םירקוח
קורי הת תיצמת לש תימוי הכירצ יכ וליג ,םוי 56 ךשמנש תודלוחב
.תוירגיס ןשעמ םרגנה תואירל קזנ טאהל היושע

רחאל תורבגומה תינוצמיחה הקעה תומרל יכ םיארמ םיאצממה
ותוא תואירל קזנ תמירגב בושח דיקפת שי תוירגיס ןשעל הפישח
.קוריה התה הכדמ

Respiratory Medicine


2009 רבוטקוא
םישישקב ןואכיד דגנ קורי הת
לש הפוכת הייתש יכ וליג ןפי יאדנס Tohoku University ירקוח
.םישישקב ןואכיד ינימסת לש הכומנ תוחיכשל הרושק קורי הת
ולבס רשא הלעמו 70 ינב םיינפי 1,058-ב ודקמתה םירקוחה
.ןואכיד לש םירומח דע םינותמ םינימסתמ

םויב קורי הת ילפס 4-מ רתוי לש הייתש יכ םיארמ םיאצממה
.44%-בםיינואכד םינימסת תוחיכש תמצמצמ

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמבונ
ינטרס-יטנא אוה קורי הת
ולא ןיב האוושהב ,ב"הרא University of Texas-מ םירקוח
יושע קורי הת יכ וליג ,ותוא םיתוש םניאשל קורי הת םיתושה
.(Oral Cancer) הפה ןטרסל ןוכיס םצמצל

קורי הת תיצמת ולטנש רומח דע ןותמ הפ ןטרס ילוח םילפוטמ
ךשמ תא ךכב וכיראה (םויב םילפס 10 דע 8 תכירצל ךרע הווש)
.ןטרסה לש האלמה ותורצוויה ןמז

ךכב אוה קוריה התה לש לודגה ונורתי יכ םינייצמ םירקוחה
.תופורתב הרוקש יפכ ,ליערל ךפוה וניא ונממ לודג ןונימש

Cancer Prevention Research


2010 ראוני
תואיר ןטרס דגנ קורי הת
םינשעמ יכ וליג ןאווייט Chung Shan Medical University ירקוח
תואיר ןטרסב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ קורי הת םיתוש םניא ללכש
לפס תוחפל םיתושה ולאל סחיב 13 יפ רועישב (Lung Cancer)
.םויב דחא

םניאש ולא םייוצמ םינשעמ םניאש ולא ןיבמ יכ םיפיסומ םירקוחה
ןטרסב תוקלל 5.2 יפ ןוכיס רתיב םויב דחא קורי הת לפס ולו םיתוש
תצובקכ םיאירב םישנא 340-ו םילוח 170 ופתתשה רקחמב .תואיר
.הרקב

AACR-IASLC Joint Conference on Molecular Origins
of Lung Cancer


2010 ראוני
קורי הת תעסהל םישבוימ תוריפ
ומכ ,םישבוימ תוריפ יכ וליג הילטיא University of Milan ירקוח
יעצמא שמשל םייושע קורי הת תיצמת ידי-לע וקזוחש ,ץע-יחופת
,4 יפ ירפה לש הז וחוכ תא ךכב קזחלו םיטנדיסקוא-יטנא תעסהל
.ריואה םע עגמב ירפה לש ותמחשה תא ענומ הז רבדש ךכל טרפ

Journal of Food Science


2010 ראוני
קורי התב םיטנדיסקוא-יטנא
םתונימז הילטיא University of Parma-מ םירקוח לש םהירבדל
םיטנדיסקוא-יטנאה - םיני'צטאקה לש (Bioavailability) תיגולויבה
40% לע תדמוע איהו הכ דע הבשחנש וזמ הלודג - קורי התב
.4% תמועל

Nutrition


2010 ראוני
םחר ינרירשב לפטמ קורי הת
םירבכעב יוסינב ,ב"הרא ליוושנ Meharry Medical College ירקוח
החלצהב לפטל היושע קורי הת תיצמת יכ וליג ,םימי 8 ךשמנש
.(Uterine Fibroids) םחר ינרירשב

לש הייתשה ימל EGCG לונפילופהמ תיצמת ופיסוה םירקוחה
םינטק ורתונ םילודיגה יכ אצמנ תועובש 4 רחאל הקידבב .םירבכעה
.ומלענ םה תועובש 8 רחאלו

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2010 סרמ
םיינישהו הפה תואירב תא רפשמ קורי הת
Tohoku University Graduate School of Medicine-ב רקחמ
תואירבה תא רפשל היושע םויב דחא קורי הת לפס תייתש יכ אצמ ןפי
ןיטקת רתויו םילפס 5 תייתשו 20%-ב םייניש ןדבוא עונמלו תילטנדה
.64 דע 40 ינב שיא 25,078 ופתתשה רקחמב .23%-ב הז ןוכיס

Preventive Medicine


2010 לירפא
(3) לקשמה תדרוהל קורי הת
הארמ DSM Nutritional Products תרבח הכרעש רקחמ
תא ריבגהל היושע תרהוטמ קורי הת תיצמת לש תימוי הליטנ יכ
.ותליטנמ םייתעש ךות לקשמ דירוהל עייסלו היגרנאה תאצוה

ינונימ יארקאב ולבק רשא םינמש םישנא 10 ופתתשה רקחמב
םירקוחה ירבדל .ןיאפק אלל וא בולישב םינוש EGCG לונפילופ
.םויב קורי הת ילפס 10 דע 3-ל ךרע יווש םניה םיליעיה םינונימה

European Journal of Clinical Nutrition


2010 לירפא
המוקואלגל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
אצמ גנוק גנוה Chinese University of Hong Kong-ב רקחמ
ינפמ םייניעה לע הרימשב עייסל םייושע קורי התב םיני'צטאק יכ
.תורחא םייניע תולחממו המוקואלג

,םייניעה תושדע יכ אצמנ תודלוחב םייוסינ לע ססבתהש רקחמב
.םיני'צטאקהמ תויתועמשמ תויומכ וגפס תורחא ןיע תומקרו תיתשרה

Journal of Agricultural and Food Chemistry