תושדח - תירלוקאמ תונוונתה
Macular degeneration - News

תיביטנגוק תורדרדיה
(5) ןיתנסקאיזו ןיאטול
(2) 3-הגמוא
(3) 3-הגמוא
(3) םיינונמש םיגד
םייטנדיסקוא-יטנא םיפסות
(4) 3-הגמוא
(5) 3-הגמוא
הציב ןומלח
תוקריו תוריפ
(1) ןיריפסא
(1) ןיטסווא
לורטרבזר
(4) םיינונמש םיגד
(6) 3-הגמוא
(5) םיינונמש םיגד
(1) D ןימטיו
(2) ןיטסווא
(6) ןיתנסקאיזו ןיאטול
(2) ןיריפסא
(7) ןיתנסקאיז ןיאטול
(3) ןיריפסא
םיניגמ םיבנע
(2) D ןימטיו
םיירבוע עזג יאת
טקרטק חותינ
(4) ןיריפסא
3-הגמואו 'קאיז 'טול
לורטסלוכה תדרוה
יפוקסלט לתש
(1) םיטנדיסקוא-יטנא
שמשל הפישח
הניגמ רכוס תלד הנוזת
(1) םיגד ןמש
(1) ןיתנסקאזו ןיאטול
העינמ םשל םיציב
םייניעל ליעומ דרת
ענומ ינפוג לוגרית
תומימחפ תריתע הנוזת
D ןימטיוו 3-הגמוא
םירפשמ םידיאונטורק
המוקואלג חותינ
(2) םיטנדיסקוא-יטנא
תומימחפ תריתע הנוזת
םדקומ יוליגל הקידב
(3) 'טורקו 'סקוא-יטנא
םיתיז תיצמת
(2) ןיתנסקאיזו ןיאטול
(3) קפסב ןיאטולה תעפשה
רבעמה ליגו םינומרוה
הייאר רפשמ יטנג יופיר
(1) 3-הגמוא
(4) ןיתנסקאיזו ןיאטול
השבי תירלוקאמ 'ה ןג ההוז
(2) םיינונמש םיגד
ןוכיס לידגמ שמשה רוא
ןורוויע םיענומ B ינימטיו
ריעצ ליגב םודא רשב
הנוזת ירמוח
ינוכית-םי טירפת


...ליגב הייולתה תירלוקאמ תונוונתה ואר

  2005 רבמצד
(1) ןוכיס הניטקמ ההובג םיטנדיסקוא-יטנא תכירצ
,C ןימטיו ,ןיטורק-אטב םהב ,ןוזממ הלודג םיטנדיסקוא-יטנא תכירצ
תירלוקאמ תונוונתה תוחתפתהל ןוכיס תנטקהל הרושק ץבאו E ןימטיו
.35%-ב ליגב היולתה
דנלוה םדרטור Erasmus Medical Centre ירקוח לש םהיאצממ יפל
ולטנ רקחמב .הלחמה תודרדיה תא םיטיאמ ולא םיטנדיסקוא-יטנא
.הלעמו 55 ינב שיא 5,836 קלח
הבושח ולא םיטנדיסקוא-טנא םיליכמה הנוזת ירמוח תכירצ םהירבדל
.ןוזמ יפסותמ םתלבק רשאמ רתוי

JAMA


2006 ראוני
תירלוקאמ תונוונתהל הרושק הניא שמשל הפישח
רועה תושיגרו רעישה לש הז וא (Iris) ןיעה תיתשק עבצ ,שמשל הפישח
.ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהל רשק ןיא םלוכל ,שמשל
הינטירב University of Cambridge ירקוח ועיגה ולא םיאצממל
רשא תרוקיב תצובקל האוושהב ,שיא 446-ב וכרע םהש תוקידב תובקעב
.שיא 283 הללכ1

British Journal of Ophthalmology


2006 לירפא
תירלוקאמ תונוונתה ינפמ הניגמ רכוס-תלד הנוזת
רכוסל ףוגב םיכפוה רשא תומימחפ םיליכמה םירצומב הלד הנוזת
תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס ןיטקהל היושע (Low Glycemic Index)
.60%-מ רתויב
רשא םישנ 526 ורטינ ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
עצוממ ליג תונב (Nurses' Health Study) םדוק רקחמב ופתתשה
טרפל ושקבתה רקחמב תופתתשמה .םינש 10-מ הלעמל ךשמב 62
.ןטירפת תא םיביכרמה םילכאמה תא

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ילוי
תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס ןיטקמ םיגד ןמש
תונוונתהל ןוכיס ןיטקהל תויושע עובשב רתוי וא םיגד תונמ שולש תכירצ
תאז וליג הילרטסוא Uni. of Sydney ירקוח .70%-ב תירלוקאמ
ורטינ םה םתוא ,64 עצוממ ליג ינב ,םישישק 2,258 לש םטירפת חותינמ
.םינש 5 ךשמב
.40%-ב הז ןוכיס וניטקה עובשב תחא םיגד תנמ תוחפל וכרצש ולא
ןמוש תוצמוח לש ידמ הטעומ הכירצל ולא תואצות םיסחיימ םירקוחה
...םיגד ןמש ואר .DHA גוסמ 3-הגמוא תכירצל דחוימבו

Archives of Opthamology


2006 טסוגוא
תירלוקאמ תונוונתה דגנ ןיתנסקאיזו ןיאטול
לש עבק תכירצ יכ ואצמ ב"הרא Uni. of Wisconsin-ב םירקוח
היושע 75-מ תוחפ תונב םישנ ידי-לע ןיתנסקאיזו ןיאטול םידיאונטורקה
.43%-ב תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס ןהב ןיטקהל
Carotenoids in Age-Related Eye Disease Study הנוכמה רקחמב
.79 דע 50 תונב םישנ 1,787 ופתתשה

האטבתה ןיתנסקאזו ןיאטול לש העובקו ההובג הכירצש ואצמ םירקוחה
םדקתמ בלשב תירלוקאמ תונוונתהל 74% רועישב תחפומ ןוכיסב
.הכומנ הכירצל האוושהב ,הלחמה לש (Late-Stage AMD)
.75 ליג לעמ םישנל הליעוה אל ולא םידיאונטורק תכירצ

American Medical Association's Arch. of Ophthalmology


2006 רבמטפס
תירלוקאמ תונוונתה תעינמל םיציב
,הציב ןומלח ב"הרא Uni. of Massachusetts-ב םירקחמ ינש יפל
יושע ,(Zeaxanthin) ןיתנסקאזו ןיאטול םידיאונטורקב רישע רשא
.תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס ןיטקהל
תמר יכ הליג ,םויל תחא הציבב וב םיפתתשמה תא ןיזהש ,דחא רקחמ
התלע ןיתנסקאיזה תמרו 26%-ב ,תועובש 5 רחאל ,הלע ןיאטולה בויסנ
.םיציב ללכ וכרצ אלש ולאל האוושהב ,38%-ב

לורטסלוכה לש םתמרב יוניש לח אל הז יוסינ תובקעב םירקוחה ירבדל
.רקחמב םיפתתשמה לש םמדב םידירצילגירטה תמרבו LDL ,HDL

,59 דע 24 תונב םישנ 24 וב ופתשהו תועובש 12 ךשמנש ,ינשה רקחמב
הבוטל יוניש אצמנ רקחמה םויסב .עובשב םיציב 6 תופתתשמה וכרצ
יביכרמ תומרב יוניש לכ אצמנ אל םעפה םג .ןיתנסקאיזה תמרב קר
.םידירצילגירטבו לורטסלוכה

Journal of Nutrition


2006 רבמטפס
םייניעל ליעומ דרת
ירקוח ועיגה םייניעה לע הנוזתה בכרה תעפשה לע רקחמ תרגסמב
ןגהל יושע דרת יכ הנקסמל הינטירב University of Manchester
םניה םירקוחה םיצילממ םהילע םיפסונ םילכאמ .םייניעה לע
.םהב ןיאטולה תלוכתל תודוה ולא לכ ,ילוקורבו בורכ ,קותמ סרית

University of Manchester


2006 רבוטקוא
תירלוקאמ תונוונתה ענומ ינפוג לוגרית
היולתה תירלוקאמ תונוונתה ינפמ הנגהב עייסל יושע ינפוג לוגרית
ב"הרא University of Wisconsin-ב םירקוח לש םהירבדל .ליגב
.ןוכיס ימרוג םתוא שי תירלוקאמ תונוונתהלו תוירלוקסו-וידרק תולחמל
ינב םישנו םירבג 3,874 ופתתשה ,2000-ו 1988 ןיב ךרענש ,רקחמב
.86 דע 43

British Journal of Ophthalmology


2007 יאמ
ןוכיס הלידגמ תומימחפ תריתע הנוזת
םיכרוצה םישנא יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב Tufts University-מ םירקוח
,17% רועישב ,ןוכיס רתיב םייוצמ תודבועמ תומימחפ לש תולודג תויומכ
.ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהב תולחל
.ןוכיסה תא אוה ףא לידגמ םירכוסב רישע טירפתש אצמנ ןכ ומכ

,תולודג תויומכ וכרצש םיקדבנ ןיב הוושיה ,םינש 8 ךשמנ רשא ,בקעמה
תואקשמ תכירצ םצמצל שיש הלוע רקחמהמ .תונטק תויומכ וכרצש ולאל
.האלמ הטיחמ םחלב ןבל םחל תכירצ ףילחהלו םיקתוממ
.8%-ב ,םינש 5 ךות ,ןוכיסה תא ןיטקי וז הצלמה לש העוציב

American Journal of Clinical Nutrition


2007 יאמ
םייניעה תואירבל D ןימטיוו 3-הגמוא
שיא 4,519 ונחבש ב"הרא Age-Related Eye Disease Study ירקוח
תוצמוח תכירצ יכ וליג ,םהלש הנוזתה יביכרמל עגונב 80 דע 60 ליג ינב
תונוונתהל ןוכיס ןיטקהל היושע (ןהב םירישע רשא םיגדו) 3-הגמוא ןמוש
.40%-ב ליגב היולתה תירלוקאמ

תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיסה תא םיניטקמ 3-הגמוא יפסות יכ ררבתה
תאז תמועל .46%-ב ותוא הניטקמ DHA תכירצו 39%-ב ליגב היולתה
.54%-ב הלחמל ןוכיס הלידגה 6-הגמוא תכירצ
תכירצ בקע D ןימטיו לש רתויב ההובגה המרה האצמנ םמדבש ולא
ולא תמועל 40% רועישב הלחמל תחפומ ןוכיסב ואצמנ וירצומו בלח
.בלח טעמ וכרצש

Archives of Ophthalmology


2007 ילוי
םייניעה תואירב תא םירפשמ םידיאונטורק
לש רידנ רמוזיא ,(Meso-Zeaxanthin) ןיתנסקאיז-וזמ יפסות תליטנ
היולתה תירלוקאמ תונוונתה ינפמ םייניעה לע ןגהל היושע ,ןיתנסקאיז
.ליגב
םה ב"הרא Florida International University ירקוח לש םהירבדל
םדה בויסנב גפסנ הז רמוח יכ ,הנושארה םעפ וז ,םיגדהל וחילצה
תופיפצב לודיגה .הלדג ןיעב הז טנמגיפ לש ותופיפצו ותעילב תובקעב
.הכירצ ימי 120 רחאל הפצנ

Metabolism & Nutrition


2007 רבמטפס
המוקואלג חותינ רחאל הרומח תירלוקאמ תונוונתה
...6%-ל בורק


2007 רבוטקוא
(2) םיליעומ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
הילרטסוא הירוטקיו University of Melbourne ירקוח יאצממ יפל
לע םייתנוזת םיפסותמ וא ןוזמהמ םיטנדיסקוא-יטנא לש םתעפשה
.ללכב םא ,הטעומ איה תירלוקאמ תונוונתה
ומסרופש םימדוק םירקחמב רגאנש עדימ לע וססבתהש ,םירקוחה
םיטנדיסקוא-יטנא לש םתכירצ תעפשה וקדב ,2006 -ו 1998 םינשה ןיב
.הלחמה לש תמדקומ העינמל יעצמאכ םינוש
,ןיתנסקאיזו ןיאטול ,ץבא ,E ןימטיו ,C ןימטיו ,A ןימטיו תעפשה הקדבנ
(Cryptoxanthin) ןיתנסקוטפירק אטב ,ןיטורק אטבו ןיטורק אפלא
.הלחמה לש םימדקומה היבלש לע ,ןפוקילו

British Medical Journal


2007 רבוטקוא
ןוכיס הלידגמ תומימחפ תריתע הנוזת
םיכרוצה םישנא יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב םירקוח
,17% רועישב ,ןוכיס רתיב םייוצמ תודבועמ תומימחפ לש תולודג תויומכ
הרישע הנוזת יכ ררבתה ןכ .ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהב תוקלל
.הלחמל ןוכיס הלידגמ םירכוסב

,תולודג תויומכ וכרצש םיקדבנ ןיב הוושיה ,םינש 8 ךשמנ רשא ,בקעמה
איה רקחמה יאצממ תועמשמ .תומימחפ לש תונטק תויומכ וכרצש ולאל
םחלב ןבל םחל תכירצ ףילחהלו םיקתוממ תואקשמ תכירצ םצמצל שיש
הלחמל ןוכיס ןיטקי וז הצלמה עוציב םירקוחה ירבדל .האלמ הטיחמ
.םינש 5 ךות ,8%-ב

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבוטקוא
תירלוקאמ תונוונתה לש םדקומ יוליגל הקידב
ץונצינ הנוכמה הקידב יכ וליג ב"הרא Harvard University ירקוח
םירוויע םימתכ תולגל היושע (Twinkle After-Effect) רחאלש
,תירלוקאמה תונוונתהה לש םימדקומה היבלשב דוע (Blind Spots)
.ותייארב והשלכ יונישב ןיחבמ הלוחהש ינפל דוע

רפסמ ירחאש ץונצינה תעפות תשחרתמ הניקת הייאר ילעב םישנאב
ןטק קיר םתכ לולכ הב תשעור תינבתב וטיבה םהש רחאל תוינש
,הרופא תינבתב התפלחהו תשעורה תינבתה תגצה תקספה םע .זכרמב
ןכל םדוק היהש רוזיאב קר תשעור תינבת םישנאה תיברמ םיאור
.דיחא הארנ ךסמה ראשו קיר םתכ
תיתשרה תכשחהמ ולבסש ,82 דע 69 ינב ,םישנא 7-ב התשענ הקידבה
תא ווח םהמ 6-ו ,תירלוקאמ תונוונתה בקע ,(Retinal Scotomas)
.ירחאש הנומתה

PLoS Medicine


2007 רבמצד
םייניע יקזנ הלגמ םד-ילכ תקידב
םייניע יקזנ תוזחל ךרד ואצמ הינמרג Jena תטיסרבינואב םירקוח
םהש תוקידבב .לעופב םתושחרתה ינפל םינש 10 תרכוס ילוחב
ירוחאה הקלחב םדה-ילכ תושימג ןיב רשק וליג םה שיא 300-ב וכרע
ידי-לע תאז ,(Retinopathy) היתפוניטר/תיתשר תלחמו ןיעה לש
.ךכל ןיעב םדה-ילכ תבוגת תניחבו ןיעה ךות לא םיריהמ םיבוהביה

NNO

2008 ראורבפ
תירלוקאמ תונוונתה דגנ םידיאונטורקו םיטנדיסקוא-יטנא
תואירב תא רפשל םייושע םידיאונטורקו םיטנדיסקוא-יטנא יפסות
.תירלוקאמ תונוונתהמ םילבוסה םישנאב (Retina) תיתשרה לש

Fondazione G. B. Bietti-Ist. di Ricovero e Cura ירקוח
שיא 27 ופתתשה וב יוסינ וכרעש הילטיא אמור a Carattere Scientifico
םתכירצ בולישש וליג ,תמדקתמ הניאש תירלוקאמ תונוונתהמ םילבוסה
ןיתסנקטסאו ןיתנסקאיז ,ןיאטול ,תשוחנ ,ץבא ,E ןימטיו ,C ןימטיו לש
.תיתשרה זכרמ דוקפית תא רפשמ (Astaxanthin)
רפסמב ךרענ רקחמהש ןוויכ הזופח תונקסמ תקסהמ םיריהזמ םירקוחה
.דבלב םישנא לש םצמוצמ

Ophthalmology


2008 ראורבפ
תירלוקאמ תונוונתה דגנ םיתיז תיצמת
Chinese Academy of Sciences-ב םייניס םירקוח לש םהירבדל
םיתיזב יוצמה (Hydroxytyrosol/HTS) לוזוריטיסקורדיה לונפילופה
.ליגל הרושקה תירלוקאמ תונוונתה ינפמ ןגהל יושע
יתנגהה םרשוכ תמצעה אוה ,םינעדמה תעדל ,הז ןונגנמל רבסהה
.הז לוזוריטיסקורדיה תרזעב ,םיטנדיסקוא-יטנא לש

Journal of Neurochemistry

2008 סרמ
(2) ןיתנסקאיזו ןיאטול
רפשל היושע ןוזמ יפסותכ ןיתנסקאיזו ןיאטול םידיאונטורקה תכירצ
.םייניעהו תיתשרה תואירב תא תיתועמשמ
םיישונא םיטנמגיפ ינשש וליג ב"הרא Uni. of Georgia-ב םירקוח
ינפמ תואירב םייניע ילעב םישנא לש םייניעה תואירב לע םיניגמ ולא
.םירווניס לש תוקיזמה םהיתועפשה
הייפצל ,שמשה לש קזחה הרואל םייניעה תפישחל ףילחת הוויה רווניסה
.תיליל העיסנב תוינוכמ לש םיקזח תורואל הפישחלו בשחמ גצב תכשוממ

םייניעב הלוקאמה טנמגיפ לש תיטפואה ותופיפצ יכ וליג םירקוחה
0.41-מ עצוממב לדג (Macular Pigment Optical Density/MPOD)
.םישדוח 6 רחאל ,ומויסב 0.57-ל רקחמה תליחתב

Optometry and Vision Science


2008 סרמ
(3) קפסב םייניעה לע ןיאטול תעפשה
םתעפשהל רשאב קפס םיליטמ ב"הרא University of Georgia ירקוח
ןתואירב לע םירחא םיטנדיסקוא-יטנאו ןיאטול לש םינטק םינונימ לש
.תוניקת םייניע לש
,ןיאטול לש םתעפשה תא קודבל ידכ ,םישדוח 6 ןכשמנש תוקידבמ
םישנא 46 תב הצובק לע תשוחנו ץבא ,E ןימטיו ,C ןימטיו ,A ןימטיו
ןיאטול לש דחוימב ,םינטק םינונימב יד ןיאש וקיסה םה ,םיאירב
.קהוב רוא תעפשהמ תוששואתהה ןמזל סחייתהב תאז ,(ג"מ 10)

Clinical Nutrition

2008 לירפא
רבעמה ליג רחאל םישנ לע םינומרוה תעפשה
ןוטסוב Harvard Medical School-ב םירקוח לש םהיאצממל םאתהב
םינומרוהב תולפוטמ רשא רבעמה ליג רחאל םישנ ב"הרא
העינמ יעצמאב רבעב ושמתשהו (Postmenopausal Hormones)
תחפומ ןוכיסב תונותנ (Oral Contraceptives/OCs) הפב םילטינה
.תירלוקאמ תונוונתהל

דעונ ,רבעמה ליג רחאל םישנ 74,996 רטינו הנש 22 ךשמנש ,רקחמה
ולא םילופיטש אצמנ .ןגורטסא ןומרוהב שומישה תעפשה תא קודבל
תושמתשמה ולא ברקבו 48%-ב ירלוקסו-וידרק ןוכיס רבעב ותיחפה
.34% ןב ןוכיס רתי אצמנ רבעמה ליג רחאל לש םינומרוהב םויכ

Archives of Ophthalmology


2008 לירפא
הייאר רפשמ יטנג יופיר
עצוב רשא שידח חותינ תובקעב הרפוש 18 ןב ריעצ לש ותייאר
יטנג יופיר וב ומשיי םירקוחה .הינטירב Moorfields Eye Hospital-ב
רשא תינמיה וניעב ריעצה לש ותייאר תא רפשלו םיתמ םיאת שדחל ידכ
.דלומ יטנג םגפמ הלבס
סוריו תרזעב ,רסחה ןגה תא ליכהש לזונ היוקלה וניעל וקירזה םירקוחה
.יוניש ךכ םשל רבעש

ND


2008 ינוי
(1) הייארה תא תרפשמ 3-הגמוא
...הכירצ


2008 ילוי
(4) םייניעל ןיתנסקאיזו ןיאטול לש םחוכב הכימת
...רקחמ


2008 טסוגוא
השבי תירלוקאמ תונוונתהל םרוגה ןג ההוז
תונוונתהל רושקה ןג והיז ב"הרא University of Kentucky ירקוח
TLR3 ןטלוקה לש היצטומב רבודמ .ליגב היולתה (השבי) תירלוקאמ
.ןוסיחה תכרעמל ךיישה

The New England Journal of Medicine


2008 טסוגוא
םייניעה תואירב תא םירפשמ םיינונמש םיגד
...ירקוח


2008 רבוטקוא
תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס לידגמ שמשה רוא
םיטנדיסקוא-יטנא לש תוכומנ תומרו שמשה רואל הפישח לש בוליש
.תירלוקאמ תונוונתה לש םימיוסמ םיגוסב םישישק ןכסמ םדב
ירקוח ידי-לע השענש (European Eye Study) רקחמב
הינטירב Tropical Medicine & London School of Hygiene
,הלחמה לש םדקתמ בצמב םילוח 101 םהב ,שיא 4,400 וקדבנ
.םיאירב םישנא 2,117-ו הלחמה לש םדקומ בלשב שיא 2,182

ןוכיס םרוג הווהמ וניא ומצע ינפב שמשה רוא יכ וליג םירקוחה
המר םע שמשה רוא לש בוליש םירקמהמ 25%-ב ךא ,הלחמל
ןיטנסקאיז ,ןיאטול ,E ןימטיו ,C ןימטיו) םיטנדיסקוא-יטנא לש הכומנ
.הלחמל ןוכיסה תא לידגמ (ץבאו

Archives of Ophthalmology


2009 ראורבפ
םישנב ןורוויע םיענומ B ינימטיו
...םירקוח


2009 לירפא
תירלוקאמ תונוונתהב ןכסמ ריעצ ליגב םודא רשב
תוחתפתהל הרושק ריעצ ליגב הלודג (Red Meat) םודא רשב הכירצ
הניטקמ ,תאז תמועל ,ףוע רשב לש הלודג הכירצו תירלוקאמ תונוונתה
הילרטסוא Uni. of Melbourne-ב ךרענש רקחמב .וז הלחמל ןוכיס
.69 דע 58 ינב ותליחתב ויהש שיא 5,604 ופתתשה

American Journal of Epidemiology


2009 יאמ
תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס ןיטקמ הנוזת ירמוח ריתע טירפת
ילוח שיא 4,003 ופתתשה וב ,ב"הרא Tufts University-ב רקחמ
הנוזתה ירמוח תא ליכמה טירפת יכ אצמ ,תירלוקאמ תונוונתה
ךומנ ימקילג סקדניא ילעב םילכאמו םיבושחה
תונוונתה וחתפתהל ןוכיס ןיטקמ (Low-Glycemic Index)
.תמדקתמ תירלוקאמ תונוונתהו תמדקומ תירלוקאמ

Ophthalmology


2009 יאמ
םייניע תואירב רפשמ ינוכית-םי טירפת
...טירפת


2009 יאמ
תיביטנגוק תורדרדיהו תירלוקאמ תונוונתה ןיב רשקה
...םישישק


2009 יאמ
(5) ןיתנסקאיזו ןיאטול
433 ופתתשה וב דנלריא ןופצ טספלב Queens University-ב רקחמ
יפסות יכ אצמ תירלוקאמ תונוונתה לש תונוש הרמוח תוגרדב םילפוטמ
קחרמה תכרעה תא ורפיש םישדוח 12 ךשמב ונתינש ןיתנסקאיזו ןיאטול
ולאב הייארה ידוקפית תא רפשל וכישמהו תירלוקאמ תונוונתה ילוחב
.םישדוח 36 רחאל ףא ,הלחמל הובג ןוכיסב ויהש

Association for Research in Vision and Ophthalmology
2009 Annual Meeting (ARVO)


2009 ינוי
(2) AREDS ףסות םע 3-הגמוא
...הכירצ


2009 ינוי
(3) ןוכיס תמצמצמ 3-הגמוא
רחאל שיא 2,454 ונחבש הילרטסוא ינדיס Westmead Hosp. ירקוח
תיז ןמש ,םיזוגא ,םיגד לש העובקה םתכירצ תליחת עגרמ םינש 10-ו 5
תכירצמ תוענמיהו 3-הגמוא ןמוש תוצמוח םיליכמה םירחא ןוזמ ירבדו
לש התוחתפתהל ןוכיסה םוצמיצ לע םיחוודמ סנרט ןמוש תכירצמ
.ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתה
ןרובלמ Centre for Eye Research Australia-ב ךרענ רשא ינש רקחמ
.םימוד םיאצממל עיגה 69 דע 58 ינב שיא 6,734 רטינו הילרטסוא

Archives of Ophthalmology


2009 ינוי
(3) םיינונמש םיגד
,(Tuna) הנוט ,(Salmon) ןומלס ,ומכ ,םיינונמש םיגד תונמ יתש
,(Herring) גנירה/חילמ גדו (Sardines) םינידרס ,(Mackerel) לרקמ
תוחתפתה טאהל תויושע עובש ידמ ,םירק םיסוניקואב םרוקמש
.25%-כב ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתה לש
םיסחייתמה םינותנ וחתינ ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח
8 ךשמנ רשא םדוק לודג רקחמב ופתתשהש ,שיא 3,000-ל בורקל
.םייניעה תואירב לע םייתנוזת םיפסות לש םתעפשה תא ןחבו םינש

British Journal of Ophthalmology


2009 ינוי
תירלוקאמ תונוונתה דגנ םייטנדיסקוא-יטנא םיפסות
יכ םיחוודמ דנלריא ןופצ טספלב s UniversityQueen-ב םירקוח
(Antioxidant Pigments) םייטנמגיפ םיטנדיסקוא-יטנא לש בוליש
תירלוקאמ תונוונתהמ האצותכ הייאר ןדבוא טאהל יושע םינימטיוו
.םישישקב
,ןיאטול ליכהש AREDS יורקה ירחסמ רצומב ושמתשה םירקוחה
.ץבאו E ןימטיו ,C ןימטיו ,ןיטנסקאיז

Ophthalmic Epidemiology


2009 ילוי
(4) 3-הגמוא
,וליג ב"הרא דנלירמ National Eye Institute in Bethesda ירקוח
היושע 3-הגמוא ןמוש תוצמוחב הרישע הנוזת יכ ,םירבכע לש לדומב
.ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתה לש תוחתפתה בכעל

American Journal of Pathology


2009 רבוטקוא
(5) 3-הגמוא
התכירצ תלדגה יכ אצמ ב"הרא US National Eye Institute-ב רקחמ
תירלוקאמ תונוונתה בקע ןורוויעל ןוכיס ןיטקהל היושע 3-הגמוא לש
.30%-ב ,ליגב היולתה
ךשמב ,רחא לודג רקחמב ופתתשה רשא שיא 1,837 ורטינ םירקוחה
.תירלוקאמ תונוונתה חתפל הובג דע ןותמ ןוכיסב ויהו הנש 12

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמבונ
תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס םצמצמ הציב ןומלח
תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס ןיטקהל היושע הציב ןומלח לש הרידס הכירצ
םינמושה תמרו םיניטאטס ולטנש םישישק ופתתשה רקחמב .ליגב היולתה
,םויב םינומלח 4 וכרצ םה רשאכ םג תיתוהמ התנתשה אל םדב םהלש
טעמכ םידירצילגירטהו LDL-ה תומר ךא ,הלדג HDL לורטסלוכה תמר
.ונתשה אלו

,רקחמב ב"הרא לוול Uni. of Massachusetts ירקוח לש םהירבדל
יד יכ אצמנ םישדוח 5 ךשמנש ,69 עצוממ ליג ינב שיא 52 ופתתשה וב
לש תשרדנה המרל עיגהל ידכ םויב םינומלח 2 לש םתכירצב היה
.ןיעה טנמגיפב ןיתנסקאיזו ןיאטול

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמצד
םיייניעל םיבוט תוקריו תוריפ
םלוכ ,םיינועבצ תוריפו םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב תוקרי ןכו רזג
.ב"הרא Uni. of Georgia ירקוח םיחוודמ ךכ-לע ,םייניעל םיבוט
לע םיעיפשמ םיינועבצה תוריפו םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב תוקרי
תלוכתל תודוה ,ליגל תורושקה םייניע תולחמ עונמל םייושעו הייארה
.םהב ןיטנסקאיזו ןיאטול םידיאונטורקה

Journal of Food Science


2010 יאמ
(1) ןיריפסא
...ירבדל


2010 ינוי
(1) ןיטסווא
היושע יעמה ןטרסב לופיטל תשמשמ רשא (Avastin) ןיטסווא הפורתה
תמועל הברהב לוז וז הפורתב לופיט .םישישקב רומח הייאר ןדבוא עונמל
.ליעיו לבוקמה לופיטה
131 ופתתשה דנלריא ןופצ Queen's University Belfast-ב רקחמב
תוקירז תועצמאב ולפוט רשא הבוטר תירלוקאמ תונוונתהב םילפוטמ
.לבוקמה לופיטב וא תועובש 6 ינב םישרפהב

British Medical Journal


2010 ינוי
םייניעה תואירב תא רפשמ לורטרבזר
סיאול .טנס Washington University School of Med. ירקוח
תולוחכ תוינמכוא ,םודא ןייב היוצמה תבוכרת ,לורטרבזרש וליג ב"הרא
.םישישקבו תרכוס ילוחב ןורוויעל ןוכיס ןיטקהל היושע ,םינטובבו
םירבכע לש תיתשרב םדה-ילכ לש םנבמ תא ריזחה לורטרבזרה
.תילמרונה םתרוצל

American Journal of Pathology


2010 ילוי
(4) םיינונמש םיגד
ךכב םיניטקמ עובשב םעפ תוחפל םיינונמש םיגד םילכואה םישישק
.תירלוקאמ תונוונתהמ האצותכ הייאר ןדבואל ןוכיס
ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins University ירקוח לש םהירבדל
ומכ ,םיינונמש םיגדב עפשב תויוצמה ,3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח
עיפשהל תויושע ,(Tuna) הנוטו (Mackerel) לרקמ ,(Salmon) ןומלס
2,520 ופתתשה רקחמב .תירלוקאמה תונוונתהה תוחתפתה לע הבוטל
.84 דע 65 ינב ,םישישק

Ophthalmology


2010 רבמצד
(6) 3-הגמוא
הלעה ב"הרא דנלירמ Johns Hopkins School of Med.-ב רקחמ
תופדצבו םיגדב ןרוקמ רשא 3-הגמוא ןמוש תוצמוחב הרישע הנוזת יכ
הנגה הקינעמ איהש ךכב םישישק יניעל ליעוהל יושע (Shellfish)
לש םיהובג םיזוכיר יכ הארנ םירקוחה ירבדל .תירלוקאמ תונוונתה ינפמ
.התואירבל םיינויח ןיעה תיתשרב 3-הגמוא

Ophthalmology


2011 סרמ
(5) םיינונמש םיגד
יכ הנקסמל ועיגה ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
עובשב םיימעפ (Oily Fish) םיינונמש םיגד לש העובקה םתכירצב יד
האצותכ ,רגובמ ליגב ןורוויעב תוקלל םישנ לש ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ
.42%-ב ,תירלוקאמ תונוונתהמ
תואירבב תוקסועה םישנ 39,876 ופתתשה ,םינש 10-כ ךשמנש ,רקחמב
.(Women's Health Study) לודג רקחמב ופתתשהש 61 דע 48 תונב

Archives of Ophthalmology1


2011 לירפא
(1) D ןימטיו
...רקחמ


2011 לירפא
(2) ןיטסווא
הפורתה יכ םיחוודמ ב"הרא National Institutes of Health ירקוח
רשאכ (Lucentis) סיטנצול הפורתל המודב הליעי (Avastin) ןיטסווא
הריחמו "הבוטר" ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהב לופיטב רבודמ
1,200-כ ופתתשה רקחמב .רתוי הרקיה הפורתה תמועל דבלב 5%-כ
.80 ליגל בורק ינב שיא

New England Journal of Medicine


2011 רבוטקוא
(6) ןיתנסקאיזו ןיאטול
בלשל ןוכיס ןיטקהל היושע הנוזתמ ןיתנסקאיזו ןיאטול לש ההובג הכירצ
םדקומה בלשה לע העיפשמ הניא ךא ,תירלוקאמ תונוונתה לש םדקתמ
.הלחמה לש
תכירצ תלדגה יכ אצמ ןיס Peking University-ב ךרענש לודג רקחמ
תונוונתה לש םדקתמ בלשב וכיסה תא הניטקמ ולא םידיאונטורק
.דבלב 4%-ב הלש םדקומ בלשל ןוכיס הניטקמ ךא ,26%-ב תירלוקאמ

British Journal of Nutrition


2011 רבוטקוא
(2) ןיריפסא
,Acad. Med. Center & Netherlands Inst. for Neurosc. ירקוח
לופכ ןוכיסב םינותנ ימוי סיסב לע ןיריפסא םילטונה םישישק יכ וליג
םלועמש ולא תמועל "הבוטר" תירלוקאמ 'תה לש םדקתמ בלשב תוקלל
.הלעמו 65 ינב שיא 4,700-ל בורק ופתתשה רקחמב .וז הפורת ולטנ אל
וא הלחמה לש "השבי"-ה התרוצ לע עיפשמ וניא ןיריפסאה יכ ררבתמ
.םימדקומה היבלש לע

Ophthalmology


2011 רבמבונ
(7) ןיתנסקאיזו ןיאטול
םילטונ רשא ,תירלוקאמ תונוונתה לש םימדקומ םינמיס וליגש םישישק
החלצה תדימ התואב םתייאר תא םירפשמ ,יתנוזת ףסותכ ןיתנסקאיז
.ןיאטול תכירצ רחאל ומכ
Cap. James A. Lovell Federal Health Care Facility-ב רקחמב
ימרוג אלל ,74.9 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 60 ופתתשה ב"הרא וגקיש
.הייאר ןדבוא לש רתוי הלק הגרדמ ולבס רשא ,הלחמל םייתרוסמ ןוכיס

Optometry


2012 ראוני
(3) ןיריפסא
תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיסה לדג הלועו ךלוה ןיריפסאב שומישהש לככ
."הבוטר" תמדקתמ תירלוקאמ תונוונתהלו םימדקומה היבלשב
ןיריפסאב ריהז שומישל םיארוק (European Eye Study) םירקוחה
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ ינפמ הנגה יעצמאכ םיבר םילטונ ותוא

רתוי ןב ןוכיס רתיב םייוצמ ימוי סיסב לע ןיריפסא םילטונהש ררבתה
ושמתשה אל םלועמש ולאל האוושהב "הבוטרה" הלחמב תוקלל 2 יפמ
םדרטסמא Netherlands Inst. of Neurosc.-ב רקחמב .ןיריפסאב
.הלעמו 65 ינב שיא 4,691 ופתתשה דנלוה

Ophthalmology


2012 ראוני
תירלוקאמ תונוונתה ינפמ םיניגמ םיבנע
,םיבנע תליכא ב"הרא קרוי-וינ Fordham University םירקוח ירבדל
טיאהל וא העינמב רוזעל היושע ,םב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכתל תודוה
.תירלוקאמ תונוונתה לש התוחתפתה תא
ינפמ הניגמ ריעצ ליגב םיבנע תכירצ יכ אצמנ םירבכעב ךרענש רקחמב
...םיבנע ץימ ואר .רגובמ ליגב תירלוקאמ תונוונתה

Free Radical Biology and Medicine


2012 ראוני
(2) D ןימטיו
הינטירב University College London/UCL-ב ,םירבכעב רקחמ
העפשה םצמצל יושע D3 ןימטיו ףסותש חוודמ ,תועובש 6 ךשמנש
.תירלוקאמ תונוונתה תעינמב רוזעלו תושישק םייניע לע תילילש
דיאולימע ידבר לש םקוליסל םרג D3 ןימטיו יכ םג םיחוודמ םירקוחה
.(Retina) תיתשרה דוקפית תא רפישו (Amyloid Beta) אטב

Neurobiology of Aging


2012 ראוני
םיירבוע עזג יאת תועצמאב לופיט
השיא םיחוודמ ב"הרא סל'גנא סול University of California ירקוח
תוא תוהזל תלגוסמ היה אלו תירקוח הניחבמ תרוויעל הבשחנש 51 תב
תונוונתהמ הלבסש 78 תב תרחא תלפוטמו תוקידבה חולב תדדוב
הרפתשה ןתייארו םיירבוע עזג יאת תועצמאב ולפוט "השבי" תירלוקאמ
.תוילילש תועפשה לכ ויה אל לופיטל .דאמ

The Lancet


2012 טסוגוא
תמדקתמ תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס לידגמ טקרטק חותינ
Uni. of Wisconsin School of Med. & Public Health-ב רקחמ
םינותנ לע ססבתה רשא ,םילפוטמ 3619 ופתתשה וב ,ב"הרא ןוסידמ
לדגומ ןוכיסו טקרטק חותינ ןיב רשק אצמ ,הנש 20 ךשמב ופסאנש
.חותינה רחאל םינש 5 רצונה ,תירלוקאמ תונוונתה לש םדקתמ בלשל

Ophthalmology


2013 ראוני
(4) ןיריפסא
ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע עבק ךרד ןיריפסא םילטונה םישנא
."הבוטר" ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהל
רשא םינותנ וקרס הילרטסוא ינדיס University of Sydney ירקוח
םעפ תוחפל ןיריפסאב ושמתשהש 257 הז ללכב ,שיא 2,389-ל וסחייתה
תירלוקאמ תונוונתה וחתיפ ןיריפסא םילטונהמ 9.3%-ש ררבתה .עובשב
.תועיבקב ןיריפסא ולטנ אלש ולא ברקמ דבלב 3.7%-ל האוושהב

JAMA Internal Medicine


2013 סרמ
תירלוקאמ תונוונתהמ םילבוסל 3-הגמואו ןיתנסקאיז ,ןיאטול
תיתשרב טנמגיפה תא לידגהל יושע 3-הגמואו ןיתנסקאיז ,ןיאטול בוליש
ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהמ םילבוסל ליעוהלו (Retina) ןיעה
."השבי"
הינמרג Friedrich Schiller University Jena ירקוח לש םהירבדל
,שדוח 12 ךשמנ רשא ,רקחמב .םישישקל רקיעב ליעוהל יושע הז בוליש
."השבי" תירלוקאמ תונוונתהמ םילבוסה םילפוטמ 172 ופתתשה

JAMA Ophthalmology


2013 לירפא
תירלוקאמ תונוונתהב לופיטל לורטסלוכה תדרוהל תופיט
ב"הרא Washington University School of Medicine-ב םירקוח
תונוונתה לש התוחתפתהו ןיעב לורטסלוכ לש ותורבטצה ןיב רשק וליג
.תירלוקאמ
רשא (Macrophages) םיגאפורקמ וא םינבל םד יאתש וליג םירקוחה
תוכומנ תומר ילעב ויה תירלוקאמ תונוונתהמ םילבוסה םישנאמ וחקלנ
םיעייסמה (Cholesterol Transporters) לורטסלוכ יכילומ לש
.םיאת ךותמ לורטסלוכ תאצוהב
םהיניע בצמ תא רפיש םירבכעל ונתינש לורטסלוכה תדרוהל לופיט
.םהב םישדח םד-ילכב לודיגה תא םצמיצו

Cell Metabolism


2013 לירפא
תירלוקאמ תונוונתהב הייאר רפשמ יפוקסלט לתש
ב"הרא Virginia Commonwealth Uni. Med. Center ירקוח
תירלוקאמ תונוונתהמ לבסש לפוטמ לש וניעב ריעז פוקסלט וליתשה
.ותייאר תא ךכב רפשלו הלש רתויב םדקתמה בלשב