2 תושדח - םד-ץחל רתי
Hypertension - News 2

םד-ץחלו התשפ יערז
(1) םד-ץחל רתיו הניש-ידודנ
ץבשל םרוג םד-ץחל
םד-ץחלו תרכוס ,סיזאירוספ
(1) םד-ץחל רתיל השדח הלולג
(3) תודעסמב חלמ ידמ רתוי
םד-ץחל רתיל םויזנגמ
(1) םישנל DASH תטאיד
(1) םד-ץחל תרפשמ 3-הגמוא
(2) םד-ץחל רתיו העורג הניש
םדה-ץחל תדרוהל תינכות
בל תקיפס-יאל ןוכיס ימרוג
בלה תואירבו הטישה ץע
םד-ץחל רתיו ןיבוס
םד-ץחל דירומ יחמצ ןובלח
םדה-ץחל תדרוהב תלעותה
םיינפוא תביכרו הכילה
(4) שקיע םד-ץחל רתיו חלמ
םד-ץחלל תילופ הצמוח
תנכסמ ןוירה תלער
היצנמידו םדה-ץחל
םד-ץחל לידגמ ךסמ ןמז
הנישה ינפל ןיריפסא
(2) הילכ ינבאו DASH תטאיד
םד-ץחלו ןילטיר
יביספ ןושיע
(2) םד-ץחל תרפשמ 3-הגמוא
םיליעומ םניא הטב ימסוח
(2) םד-ץחלל השידח הפורת
ןכסמ הובג CRP
ןכסמ D ןימטיו טועימ
םינתשמ לש םתלועפ
םד-ץחל הלעמ זוטקורפ
(3) םד-ץחלל בלח-ירצומ
םד-ץחלל יתוכאלמ קיתממ
(3) םד-ץחלל DASH תטאיד
םילגרתמה םינמש םידלי
הילכ ינבא תקחרהל לוק ילג
(1) )ןיגוריסל הריהמ הכילה
םד-ץחלב לופיט ןכסמ הפק
(1) לורטס דלוקוש
בל תואירב רפשמ לונגונקיפ
םד-ץחל דירומ םורכ
(2) הריהמ הכילה
ןימובלא תשרפה
(2) םד-ץחל דירומ דלוקוש
(1) םינמשב םד-ץחל דירומ ואקק
(1) בלל הבוט תיז-ילע תיצמת
תוצרפמל םרוג םד-ץחל רתי
(2) םד-ץחל םידירומ ןכא תיז-ילע
םד-ץחלו תיאלוניל הצמוח
(1) םד-ץחלו בלחב םינובלח
ריעצ ליגב הנמשה
(1) םד-ץחל דירומ C ןימטיו
הקיזמ בלה בצק תטאה
יתלוגלוג ךות ץחל רתי
םד-ץחל רתיו יתרפוג ןמימ
(1) חלממ םד-ץחלו םיבנע
םד-ץחלו תלוגנרת ינובלח
םד-ץחל דירומ קורי הת
(2) םד-ץחל דירומ ואקק
ןדיסו D ןימטיו
סוקסיביה הת
יבבל ןוכיסל םד-ץחל תקידב
םישישקב םדה-ץחלב תודונת
(2) םד-ץחל רפשמ C ןימטיו
ףרוחב הלוע םדה-ץחל
םד-ץחלו םיניטאטס
(2) בלל םד תמירז ליבגמ חלמ
(2) םד-ץחל רפשמ ןמוש-לד בלח
םד-ץחלו הציב ינובלח
הזילאיד ילפוטמב םדה-ץחל
םד-ץחל דירומ הנופאב ןובלח
םיקרוע תשרטו םד-ץחל ,LDL


...םד-ץחל רתי ואר
...1 תושדח - םד-ץחל רתי ואר

 
2006 לירפא
םד-ץחל רתיו תרכוסב תנכסמ לוק ילגב הילכ ינבא תקחרה
שומישה יכ הליג ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic-ב ךשוממ רקחמ
,(Shock-wave lithotripsy - SWL) הילכ ינבא תקחרהל לוק ילגב
-ץחל רתילו 17%-ב תרכוסל ןוכיס הלידגמ ,תינשלופ הניאש הטיש
.47%-ב םד

הטישב ולפוט רשא תוילכב םינבאב םילפוטמ 578 ופתתשה רקחמב
דחוימב לודג היה ןוכיסה .םתוא רוטינו 2004 דע ךשמנ 1985-ב וז
.תוילכה יתשב וז ךרדב ולפוטש ולאב

Journal of Urology


2007 ילוי
םישישקלו םירגובמל הליעומ ןיגוריסל הריהמ הכילה
...רקחמ


2007 טסוגוא
םד-ץחל רתי דגנ לופיט ןכסמ הפק
...הכירצ


2008 סרמ
(1) לורטסלוכ תיחפמ לורטס דלוקוש
...ירקוח


2008 יאמ
תרכוס ילוחב בל תואירב רפשמ לונגונקיפ
...לונגוקיפ


2008 יאמ
(2) םד-ץחל הדירומ םורכ תובוכרת
Michigan State Uni. College of Human Medicine-ב םירקוח
רשא םייתנוזת םיפסות יכ אצמ ,תורגוב תודלוח 40-ב רקחמב ,ב"הרא
תופורתל המודב םילעופ םורכל רושקה (ןיצאינ) B3 ןימטיו םיליכמ
.םד-ץחל דירוהל םייושעו ACE יענומ תחפשממ

וכרעל רזח תודלוחב הובג היהש (הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה-ץחל
.הז ףסות תלבק רחאל ילמרונה

Journal of Inorganic Biochemistry


2008 יאמ
םד-ץחל הדירומ הריהמ הכילה
לואיס Korea Institute of Sport Science-ב ינאירוק רקחמ יאצממ
דירוהל םילוכי םד-ץחל רתימו רתי תנמשהמ םילבוסה םישנאש םיארמ
6 דע 5 תוריהמב תוקד 40 תב תימוי הכילה תרזעב םמד-ץחל תא
.העשל מ"ק
ךשמב הכילה יכ וליג םד-ץחל רתי ילעב םירבג 23 ורטינש םירקוחה
דרי תוקד 40 רחאלו תודוקנ 3-ב םדה-ץחל תא הדירוה תוקד 10
םירקמה ינשב דרי םדה-ץחל לש ךומנה ךרעה .תודוקנ 5-ב םדה-ץחל
.תודוקמ 2-ב

Annual Meeting of the American College of Sports
Medicine (ACSM)


2008 ילוי
םד-ץחל רתיל הרושק ןימובלא תשרפה
וליג ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
איהשכ םג ,(Albumin) ןימובלא לש ההובג השרפה םהל םישנאש
.םד-ץחל רתי חתפל ןוכיס רתיב םייוצמ ,ילמרונל בשחנה םוחתב

ילמרונל בשחנה םוחתה תא שדחמ רידגהל שי יכ הארנ םהירבדל
וב רשא רקחממ םילוע ולא םיאצממ .םד-ץחל רתיב רבודמ רשאכ
.1976 תנשב ,55 דע 30 תונב תויחא 121,700 ופתתשה

Journal of the American Society of Nephrology


2008 ילוי
(2) רצקה חווטב םד-ץחל דירומ דלוקוש
וב ,הינמרג ןלק University Hospital of Cologne-ב רקחמב
ולביק ,תועובש 18 ךשמנש ,73 דע 56 ינב םירגובמ 44 ופתתשה
.(תוירולק 30) םרג 6.3 ןב רירמ דלוקוש עוביר םוי ידמ םיפתתשמה
.ןבל דלוקוש ולביק הרקבה תצובק ישנא

.תועובש 18 רחאל השגרוה םדה-ץחל לע דלוקושה לש ותעפשה
תצומחת לש המזלפה ינמסב םייוניש ויה ךכל תוינשמ תועפשה
-ילכ לש םיקלחה םירירשה תא הפרמה (Nitric Oxide) ןקנחה
(Bioavailability) תיגולויבה תונימזבו תינוצמיחה הקעב ,םדה
.ואקקב םרוקמש םילונפילופה לש

תיפסכ מ"מ 2.9 התייה תעצוממה ילוטסיסה םדה-ץחל תדירי
תמרב ,ףוגה לקשמב םייוניש ולח אל .תיפסכ מ"מ 1.9 ילוטסאידהו
.םירכוסהו םינמושה

Journal of the American Medical Association


2008 ילוי
םינמשב םד-ץחל דירומ ואקק
םד-ץחל דירוהל יושע ,ואקק הקשמכ וא דלוקוש תסיפחכ ,ואקק
.רתי תנמשהמ םילבוסב

,ב"הרא Yale Prevention Research Center-ב ךרענש ,רקחמב
.רתי תנמשהו רתי לקשמ ןיבש ילובג לקשמ ילעב שיא 45 ופתתשה
.ואקק אלל תוסיפח ולביק םירחאהו דלוקוש םרג 22 ולביק םקלח
-יצחל תא ורפיש דלוקושה תליכאו (םילפס ינש) ואקקה תייתש ןה
.םיפתתשמה ברקב םדה-ילכ דוקפית תאו םדה

םדה-ץחל תא הניש אלו טעמכ (לפסל םרג 45) רכוסב קתוממ ואקק
.ותוא דירוה רכוס אלל ואקקש דועב ,םדה-ילכ לש םדוקפית תאו
.ואקקה לש הביטמה ותעפשה תא לטבמ רכוסה יכ ררבתמ

American Journal of Clinical Nutrition


2008 טסוגוא
(1) בלל הבוט תיז-ילע תיצמת
20 ופתתשה וב ,תילארשיה םוראטורפ תרבחב ךרענש ןטק רקחמ
תיז-ילע תיצמת יכ אצמ ,ילובג םד-ץחל ילעב םיהז םימואת לש תוגוז
.םדה-ץחל תומר תאו םדב לורטסלוכה תמר תא דירוהל היושע

תדיריל איבה ,תועובש 8 ךשמב ,תיצמתהמ ג"מ 1,000 ןב ןונימ
לורטסלוכה תומרב הדירילו תיפסכ מ"מ 5 לע 11-ב םדה-ץחל
תיזה ילע לש ולא תונוכת םיסחיימ םירקוחה .LDL-הו ללוכה
תויוצמה תוילונפילופה תובוכרתלו (Oleuropein) ןיפורואלואל
.םיטנדיסקוא-יטנאכ םילעופה ,םילעב

Phytotherapy Research


2008 טסוגוא
תוצרפמל םורגל לולע םד-ץחל רתי
ב"הרא יסנט Vanderbilt University-מ םירקוח לש םהירבדל
ותומלו םומידל האיבהש (Cerebral Aneurysm) תיחומ תצרפמ
.רידנ רבד הניא ויהואמ 58 ןב יאקירמא חרזא לש

תמרוג הניאש ןוויכ הלגתמ הניא הרוקמש ,תצרפמ תובורק םיתיעל
.תוומל םורגל הלולע איה התעיקפ םע ךא ,הייעבל

ןרוקמש םד-ילכ ךותמ תוטלבתה ןה (Aneurysms) תוצרפמ
רצוויהל הלולע תצרפמ .םד-ץחל רתיבו םהיתונפד תשלוחב
םיילגרב םד-ילכב ,חומב ,בלהמ אצויה (Aorta) םיקרועה-באב
.םירחא םירוזיאבו

10% קר ךא ,םהייחב תיחומ תצרפמ וחתפי םישנאהמ 5%-כ
.וניגב (Brain Hemorrhage) יחומ םומידו ערק ווחי םהמ

יטירק רבדהו תוריהמב הב לפטל שי תצרפמ הלגתמ רשאכ
השעיו יחותינ היהי הב לופיטה .תממדמו תעקופ איה רשאכ
.קדהמב רגסי אוהש ךכב טלובה קלחה לורטינ ידי-לע

לילס תסנכה איה תצרפמב לופיטל םויכ תלבוקמה ךרדה
אוהש ךכ ,(Catheter) רתנצ תועצמאב ,תצרפמל תכתמ
רצווי לילסה ביבס .הייעב דוע הווהי אלו החפנ לכ תא סופתי
.תצרפמב ןוכיסה תא השעמל לטביש םד-שירק


WebMS


2008 טסוגוא
(2) םד-ץחל םידירומ ןכא תיז-ילע
התעפשה תא ונחב םוראטורפ תרבחמ םיירציוושו םיינמרג םירקוח
םיפתתשמהמ קלח .םיהז םימואת תוגוז לע תיז-ילע תיצמת לש
הצובק ,רקובה תחוראב םוי ידמ תיצמת ג"מ 500 ולביק רקחמב
1,000 ולביק תישילשה הצובקה ישנא וליאו רבד הלביק אל הינש
.תיזה-ילע תיצמתמ ג"מ

18 ינב םירבג 12-ו םישנ 28 ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמב
תדירי התייה הובגה ןונימה תא ולביק רשא ולאב יכ ררבתה .60 דע
לע ףסונב ,(תודוקנ 11-ב ילוטסיס םד-ץחל) רתויב הלודגה םדה-ץחל
,תיצמת ג"מ 500 ולביקש ולא תמועל ,הלודגה לורטסלוכה תמר תדירי
.תודוקנ 5-ב ילוטסיסה םדה-ץחל דרי םהב

Phytotherapy Research


2008 רבמטפס
םד-ץחל רתי תענומ תיאלוניל הצמוח
ולטנ וב ,ןפי Shiga University of Medical Science-ב רקחמ
יכ אצמ ב"הראו הינטירב ,ןפי ,ןיסמ 59 דע 40 ינב שיא 4,680 קלח
-ץחלו הנוזתמ (6-הגמוא) תיאלוניל הצמוח תכירצ ןיב ךופה סחי םייק
,רחא לופיט לכ םילבקמ םניאש םישנאב דחוימב קזח הז סחיו םד
.יאופר וא יתנוזת

Hypertension


2008 רבמטפס
(1) םד-ץחל תדרוהל בלחב םינובלח
...ירקוח


2008 רבמטפס
תורגבב םד-ץחל רתיו ריעצ ליגב הנמשה
...ירקוח


2008 רבמטפס
םד-ץחל דירומ C ןימטיו
יושע C ןימטיו יכ ואצמ הילטיא הזיפ University of Pisa ירקוח
םיבצע תכרעמ לש התעגרה ידי-לע הובג םד-ץחל תדרוהב עייסל
.ידמ הליעפ תיזכרמ

תלעופה) תיטתפמיסה םיבצעה תכרעמ יכ םיריבסמ םירקוחה
יתלב תולועפל תיארחא רשאו הילע הטילש אללו יטמוטוא ןפואב
.תיזכרמה םיבצעה תכרעממ קלח הווהמ ,(םדה-ץחל ומכ ,תוינוצר

תיארנ הביס אלל םד-ץחל רתיב וקלש שיא 12 ופתתשה רקחמב
.יוריעב C ןימטיו םרג 3 ולביקש ,הייעבב לפוט םרט םהמ שיאו
תיטתפמיסה םיבצעה תכרעמ לש התוליעפ התחפ ךכמ האצותכ
הלח הדיריה יכ ןייצל שי .7%-ל בורקב דרי םדה-ץחלו 11%-ב
.דבלב (ךומנה ךרעה) ילוטסאידה םדה-ץחלב

American Heart Association's Conference in Atlanta


2008 רבוטקוא
הקיזמ בלה בצק תטאה
קרוי-וינ St Luke's Roosevelt Hospital ירקוח לש םהירבדל
הטב ימסוח תחפשממ תופורת תרזעב בלה הצק תטאה ב"הרא
ןוכיס לידגהל לולע םד-ץחל רתי דגנ םילפוטמ רשא םישנאב
.תוומלו םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל

,םייחה תלחות תא תרצקמ ,םירקוחה םיפיסומ ,בלה בצק תטאה
םירקוחה .ץבשו בל תקיפס-יא ,בל-יפקתה רתויל תמרוג איה
םהב םימדוק םירקחמ 9 תריקס ךותמ תאז הנקסמל ועיגה
ולפוטש שיא 30,139 ,התב ימסוחב םילפוטמ 34,096 ופתתשה
.(המד) ובצלפ ולביקש שיא 3,987-ו תורחא תופורתב

Journal of the American College of Cardiology


2008 רבוטקוא
הייאר ןדבואב ןכסמ ינומצע יתלוגלוג ךות ץחל רתי
םירבג יכ ואצמ ב"הרא הטנלטא Emory University-ב םירקוח
ינומצע יתלוגלוג ךות ץחל רתימ םילבוס רשא
,לופכ ןוכיסב םייוצמ (Idiopathic Intracranial Hypertension)
.רומח הייאר ןדבואל ,םישנ תמועל

רשאכו םתייאר רוטינל גואדל ולא םירבג לע םירקוחה ירבדל
.רתוי יביסרגא לופיט לבקל םהילע הייאר תייעב םהב הלגתמ

Neurology


2008 רבוטקוא
םד-ץחל רתיב לופיטל יתרפוג ןמימ
,תוחורס םיציב לש החודה חירה לעב ,יתרפוג ןמימ יכ ררבתמ
.םדה-ץחל תוסיו םשל בושח

,םירבכעב רקחמב ,הדנק University of Saskatchewan ירקוח
תא תדפרמה ןפודב תרצוימ יתרפוג ןמימ לש הקד הבכש יכ וליג
אצמנ .םדה-ילכ תייפרה ידי-לע םדה-ץחל תא תתסוומו םדה-ילכ
.CSE םיזנאה רציימ יתרפוגה ןמימה תא יכ םג

Science


2008 רבוטקוא
(1) חלמ ידי-לע םרגנה םד-ץחל רתי דגנ םיבנע
-ץחלב היילע ןיטקהל יושע םיבנעמ םילקימיכוטיפב רישע טירפת
.הלודג חלמ תכירצ ללגב המרגנש םדה
רשא תודלוח יכ הליג ב"הרא University of Michigan-ב רקחמ
םד-ץחלב וקל םיבנע תקבא תפסותב חלמ ריתע טירפתב וטעלוה
תוחפו ףוגה יבחרב תוקלדב םוצמצ ,רפושמ יבבל דוקפית ,רתוי ךומנ
.םיבנעה ףסות תא ולביק אלש תודלוח תמועל ,בל יקזנל םינמיס

Journal of Gerontology: Biological Sciences


2008 רבוטקוא
םד-ץחל םידירומ תלוגנרת ינובלח
יכ אצמ ,תודלוחב ךרענש ,Hiroshima University-ב ינפי רקחמ
ךכב ןיטקהלו םד-ץחל דירוהל יושע תלוגנרת ילגרמ קפוה רשא ןגלוק
תוליעפל המרג הז ןגלוק לש הזילורדיה .תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס
.ACE יענומ גוסמ תופורתל המודב ,ןיסנטויגנא ריממ םיזנא תענומ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבוטקוא
םד-ץחל דירומ קורי הת
...םירקוח


2008 רבמבונ
(2) םד-ץחל דירומ ואקק
ליכמה (רירמ) ההכ דלוקוש םרג 17 לש םייעובש ךשמב תימוי הכירצ
.אירב םד-ץחל לע הרימשב תעייסמ ואקק לש םילונובלפ ג"מ 500

הינטירב גרובנידא Queen Margaret University-ב ךרענש רקחמב
.דלוקוש לש ולא תונטק תונמ וכרצש םישנא תוצובק 2 ופתתשה
.ואקק ילונובלפ ג"מ 1,000 היינשהו ג"מ 500 הכרצ הנושארה

2008 Show in Paris (HIE) Health Ingredients Europe


2008 רבמבונ
םד-ץחל םידירומ םניא ןדיסו D ןימטיו
...ףסות


2008 רבמבונ
םד-ץחל דירומ סוקסיביה הת
ילובג הובג םד-ץחל ילעבב םדה-ץחל תא דירוהל יושע סוקסיביה הת
ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח .ןותמ םד-ץחל רתי ילעבבו
.הובג ילוטסיס םד-ץחל ילעב ועפשוה דחוימב יכ םירסומ

םדה-ץחל ענ םהב 70 דע 30 ינב םיבדנתמ 65 ופתתשה רקחמב
היה ילוטסאידה םדה-ץחלו תיפסכ מ"מ 150-ו 120 ןיב ילוטסיסה
םויב סוקסיביה הת ילפס 3 ותש םלוכ .תוחפ וא תיפסכ מ"מ 95
ובצלפ הקשמ ותש הרקבה תצובק ישנא וליאו תועובש 6 ךשמב
.המוד םעט לעב (המד)

התייה התה יתוש ברקב המשרנש ילוטסיסה םדה-ץחל תדירי
םדה-ץחל ילעב .7.2% (המדה יתוש ברקב 1.3%-ל האוושהב)
םדה-ץחלו 13.2% רועישב הדירי ווח (הלעמו 129) רתויב הובגה
.6.4%-ב דרי ילוטסאידה

American Heart Association (AHA)


2008 רבמבונ
יבבל ןוכיס הזוח הניא םד-ץחל תקידב
עצבל שי ךכ בקע תוומו בל-תלחמ תוזחל ידכ יכ םינעוט םירקוח
םד-ץחל רתי דגנ םילפוטמה וליאב םד-ץחל לש תוכשמתמ תוקידב
.(Resistant Hypertension) שקיע

םילוח-יתבב םיידנק םילפוטמ לש םירקמ 556 ונחבש ,םירקוחה
תודידמ יכ וליג שקיע םד-ץחל רתימ םילבוס רשא ,וירטנואב םינוש
יכוביס תוזוח ןניא אפורה לש ודרשמב תועצבתמ רשא םדה-ץחל
.םיידיתע תואירב

הקידב עוציב ינפ לע הפידע ברעב םדה-ץחל תדידמ יכ םג ררבתה
םדה-ץחל קסונ הלילב .םייבבל תוערואמ תוזחל ידכ ,םויה ךשמב וז
יבבל ןוכיס לידגמה רבד ,תיפסכ מ"מ 22-ב (הובגה ךרעה) ילוטסיסה
ךרעה) ילוטסאידה םדה-ץחלב תיפסכ מ"מ 14 תיילעש דועב 38%-ב
.36%-ב הז ןוכיס הלידגמ (ךומנה

Archives of Internal Medicine


2008 רבמצד
םישישק לש םלכשב תועגופ םדה-ץחלב תודונת
רקחמב ,ב"הרא ילאר North Carolina State University ירקוח
לש םתלוכי יכ וליג ,87 דע 60 ינב םישנו םירבג 36 ופתתשה וב רשא
.הלוע םמד ץחל רשאכ תמגפנ בושחל םישישק

רקוב ידמ םיילטנמ דוקפית ינחבמ ינפב דומעל היה םיפתתשמה לע
.תופיצרב םוי 60 ךשמב ,ברעו

Journal of Gerontology: Psychological Sciences


2009 ראוני
(2) םד-ץחל רפשמ C ןימטיו
יכ םיחוודמ ב"הרא ילקרב University of California-ב םירקוח
תדיריל הרושק םדב רטיליצדל C ןימטיו תמרב ג"מ 1 תב היילע
מ"מ 4.0-ב ילוטסאידה םדה-ץחל תדירילו 4.1-ב ילוטסיסה םדה-ץחל
.21דע 18 תונב םישנ 242 ופתתשה רקחמב .תיפסכ

Nutrition Journal


2009 ראוני
ףרוחב הלוע םדה-ץחל
In. National de la Sante et de la Recherche Medicale ירקוח
םאתהב תיתועמשמ הנתשמ םישישקב םדה-ץחל יכ וליג תפרצ זירפ
תיתועמשמ היילעל םורגל הלולע ףרוחב תורוטרפמטה תדירי .הנועל
.ילוטסאידהו ילוטסיסה ןה ,םהב םדה-ץחלב תודוקנ 5 תב

לע הרוטרפמטה תעפשהמ םיעבונ םדה-ץחל ייוניש םירקוחה תעדל
ץחל-יבצמ לע ביגהל ףוגל תרזועה תיטתפמיסה םיבצעה תכרעמ
לולע רשא (Catecholamine) ןימאלוכטק ןומרוהה תא תררחשמו
םתבוגתה תנטקהו בלה הצק תצאה ידי-לע םדה-ץחל תא ריבגהל
.65-מ הלעמל ינב םירגובמ 8,801 ופתתשה רקחמב .םדה-ילכ לש
.80-מ הלעמל ינב םישישקב הדדמנ רתויב הלודגה העפשהה

Archives of Internal Medicine


2008 לירפא
םד-ץחל םידירומ םיניטאטס
...םיניטאטס

(2) בלל םד תמירז ליבגמ חלמ
...תתחפה


2009 ראוני
(2) םד-ץחל םירפשמ ןמוש-ילד בלח ירצומ
בלח-ירצומ תכירצ יכ וליג דרפס University of Navarra ירקוח
םישישקב םדה-ץחל תא רפשל םייושע ןמוש-לד בלח לע םיססובמה
.בל-תלחמל ןוכיסב

הלודגה ןמושה-לד בלחה ירצומ תומכ תא וכרצש ולא יכ וליג םירקוחה
ילוטסאידו ילוטסיס םד-יצחל וחתיפ ,רקחמב םיפתתשמה ןיבמ ,רתויב
תומכה תא עצוממב וכרצש ולאל האוושהב יתועמשמ ןפואב םיכומנ
.רתויב הנטקה

וליג רשא םימדוק םירקחמ יאצממ םימילשמ הז רקחמ יאצממ
הניבג-ימב םינובלחו (Caseins) םיניאזק ללוכ ,בלח ינובלח יכ
2,290 ופתתשה רקחמב .םדה-ץחל תא דירוהל םייושע ,(Whey)
ללוכ ,תירלוקסו-וידרק הלחמל הובג ןוכיסב םישישק םיבדנתמ
.םד-ץחל רתי םע 1,845

(ילוטסאיד) 1.8 לע (ילוטסיס) 4.2 דע ויה םדה-ץחלב הדיריה ירועיש
.תיפסכ מ"מ

British Journal of Nutrition


2009 ראורבפ
םד-ץחל םידירומ הציב ינובלח
םינובלח הדנק University of Alberta-ב םירקוח לש םהירבדל
ןוכיס ןיטקהלו םד-ץחל דירוהל םייושע התיבחבו הקולש הציבב
םימיזנא ידי-לע םירמומ ולא םינובלח .תירלוקסו-וידרק הלחמל
תענומ תוליעפ ילעב (Peptides) םידיטפפל קדה יעמבו הביקב
.םדה-ץחל תאו םדה תמירז תא תרפשמה ACE

רתוי הלודג ACE תענומ תוליעפ ילעב ואצמנ התיבחב םינובלח
לושיבה תרוטרפמטל תאז םיסחיימ םירקוחה .הקולש הציבבמ
.הקולש הציבב 'צ תולעמ 100 תמועל התיבחב 'צ תולעמ 170)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 ראורבפ
םייח הליצמ הזילאיד ילפוטמב םדה-ץחל תדרוה
הזילאיד ילפוטמב תוומו ירלוקסו-וידרק עוריאל ןוכיס ןיטקהל ןתינ
.םדה-ץחל רתיב לופיט תרזעב שילשל בורקב (Dialysis)

הילרטסוא ינדיס George Inst. for International Health ירקוח
ומדמ תלוספה ירמוח קוליס) הזילאידב םילפוטמה ולא יכ םיריבסמ
.תירלוקסו-וידרק הלחמל הובג ןוכיסב םייוצמ (תוילכ הלוח לש

Lancet


2009 סרמ
תוילכה לע ןגמו םד-ץחל דירומ הנופאב ןובלח
תודלוחב ךרענ רשא University of Manitoba-ב ידנק רקחמ
הבוהצ הניג תנופאב םייוצמ רשא םינובלחמ תיצמת יכ הליג
רפשלו םדה-ץחל תא דירוהל הייושע (Yellow Garden Pea)
.תוילכה לש ןתואירב תא

.תוילכל קזנ עונמל ףאו טיאהל םייושע ולא םינובלח םירקוחה ירבדל
לע רומשל ולא םינובלח םייושע תוילכ תלחממ םילבוס רבכש ולאב
תעפשה תא וסינ םה .םילוחה ייח תא ךיראהלו ןיקת םד-ץחל
תויטסיצילופ תוילכ תלחממ תולבוסה תודלוח לע תיצמתה
,תוילכ תלחמ לש הרומח הרוצ - (Polycystic Kidney Disease)
תינורכ תוילכ תלחמ רקחמל תשמשמ רשא
.םיבר םילבוס הנממ (Chronic Kidney Disease - CKD)

,20%-ב תולוחה תודלוחב םדה-ץחל דרי תועובש 8 ןב לופיט רחאל
ןוויכ בושח הז אצממ .ילמרונ טירפת ולבקש תודלוחל האוושהב
םיכוביסמ האצותכ םיתמ תינורכ תוילכ תלחמב םיבר םילפוטמש
יוקלה ןדוקפיתל רושקה םד-ץחל רתימ םיעבונה םיירלוקסו-וידרק
תודלוחב ןתשה רוציי תא םג הלידגה הנופאה תכירצ .תוילכה לש
.30%-ב תולוחה

American Chemical Society's 237th National Meeting


2009 סרמ
םיקרוע תשרט םיטיאמ ןיקת םד-ץחלו ךומנ LDL
תלחמב םילפוטמ יכ ואצמ ב"הרא Cleveland Clinic-ב םירקוח
רתויב הכומנ המרל LDL לורטסלוכה תא םידירומה םיילילכ םיקרוע
(הובגה ךרעה) ילוטסיס םד-ץחל םיגישמו (רטיליצדל ג"מ 70-מ תוחפ)
םיקרועב תשרט לש רתויב יטיא תומדקתהה בצק ךכל תודוהו ילמרונ
.םיילילכה

םיקרוע תשרטב םילפוטמ 3,437 ופתתשה ,םייתנש ךשמנש ,רקחמב
.תונוש תואפרמ 7-מ םיילילכ

Journal of the American College of Cardiology


2009 סרמ
םד-ץחל םידירומ התשפ יערזב םינובלח
םייוצמה םינובלח יכ ואצמ הדנק University of Manitoba-ב םירקוח
תא תיחפהל םייושע ,ACE-ה תענומ םתוליעפל תודוה ,התשפ יערזב
.תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ןיטקהלו םדה-ץחל

Journal of Functional Foods


2009 לירפא
(1) םד-ץחל רתיו הניש-ידודנ
ב"הרא הינבליסנפ Sleep Research and Treatment Center ירקוח
רתי חתפל 5 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ הניש-ידודנמ םילבוסה ולא יכ ולעה
.םירשי תנש םינשיה ולא תמועל םד-ץחל
תולבל ומיכסהו יארקאב ורחבנש םירגובמ 1,741 ופתתשה רקחמב
קוקז ינייפוא רגובמ םירקוחה ירבדל .הניש תדבעמב דחא הליל
דע 4-ב וקפתסיש הלאכ םנשי ךא ,הלילב הניש תועש 8-ל עצוממב
.הניש תועש 10 דע 9-ל וקקדזי םירחאו הניש תועש 5

Sleep


2009 לירפא
ץבשל ירקיעה םרוגה אוה םד-ץחל
םתטילש תא חיטבהל ץבשל ןוכיס ןיטקהל םיניינועמה םישנא לע
םד-ץחל הינטירב Stroke Association רבוד לש וירבדל .םדה-ץחלב
תרזעב וז הרטמ גישהל ןתינו ךכל רתויב בושחה םרוגה אוה הובג
.םייחה ןונגסב םיאתמ יונישו תומיאתמה תופורתה תליטנ

Stroke Association


2009 לירפא
םד-ץחל רתילו תרכוסל הרושק סיזאירוספ
תלחמ יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
םילפוטמ יכ ררבתה .תוומלו םד-ץחל רתיל ןוכיס הלידגמ סיזאירוספ
םילבוסו רתי תנמשהל רתוי םיטונ השק סיזאירוספמ םילבוסה
.הלק סיזאירוספ ילעב תמועל ,תרכוסמ

רטינ רשא רחא רקחמ יאצממ חותינ תובקעב תאז וליג םירקוחה
.2005-ו 1991 ןיב ,ב"הראב ,44 דע 27 תונב ,תויחא 116,671
.םד-ץחל רתיו תרכוס לש עקר אלל תויחא וללכנ הז חותינב
סיזאירוספב לופיט םא קודבל היהי שדח רקחמ לע םירקוחה רבדל
.םד-ץחל רתילו תרכוסל ןוכיס ןיטקמ

Arch Dermatol


2009 יאמ
םד-ץחל רתי דגנ השדח הלולג
השדח הלולג שומישל הרשיא FDA-ה ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
תומדוק תופורת יגוס 3 תבלשמ השדחה הלולגה .םד-ץחל רתי דגנ
איה הנושארה ,(Hydrochlorothiazide-ו Amlodipine, Valsartan)
ןיזנטויגנא ינטלוק ידגונ/ימסוח הינשה ,ןדיס תולעת ימסוח תחפשממ
.תנתשמ תישילשהו

WebMD


2009 יאמ
(3) תודעסמב ןוזמב חלמ ידמ רתוי
...תותשר


2009 יאמ
םד-ץחל רתימ םילבוסל םויזנגמ
ףסות יכ ואצמ Pusan National University-ב םינאירוק םירקוח
םדה-ץחל תא דירוהל יושע (תצלמומה תימויה תומכב) םויזנגמ
םישנאב םדה-ץחל לע עיפשה אל הז ףסות .םד-ץחל רתי ילעבב
.םיאירב

וא םויזנגמ ג"מ 300 םוי ידמ ולביקש שיא 155 ופתתשה רקחמב
ילוטסאידהו ילוטסיסה םדה-ץחל .תועובש 12 ךשמב (המד) ובצלפ
.המאתהב תיפסכ מ"מ 3.4-ו 17.1-ב דרי הובגה םדה-ץחל ילעבב

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


יאמ
(1) םישנל הליעומ DASH תטאיד
,ב"הרא ןוטסוב Beth Israel Deaconess Medical Center ירקוח
רשאו 83 דע 48 תונב תוידבש םישנ 36,019 ופתתשה וב רקחמב
בל תקיפס-יאל ןוכיס הניטקמ DASH תטאידש ואצמ ,םינש 7 ךשמנ
הנטקה תומכה תא ונממ וכרצש ולאו הז טירפתב וקבדש ולאב 37%-ב
.25%-ב הז ןוכיס וניטקה רתויב
 

(Dietary Approache to Stop Hypertension) DASH תטאיד
,תוריפ לש ההובג הכירצ לע תססובמו םד-ץחל-רתי עונמל הדעונ
האיבמה םיאלמ םינגדו ןמוש-ילד בלח ירצומ ,תוינטק ,תוקרי
.םייתנוזת םיביסו םויזנגמ ,ןגלשא לש ליגרהמ ההובג הכירצל

,(חלמ) ןרתנ לש םתכירצ טועימ ידי-לע וז הטאיד רפשל ןתינ
.דבועמ רשבו םודא רשב ,םיקתוממ תואקשמ


JAMA


2009 ינוי
לקשמב הדירי תעב םד-ץחל תרפשמ 3-הגמוא
...םתכירצ


2009 ינוי
(2) םד-ץחל רתיו העורג הניש
הנישה תועש עצומממ תוחפ םע םירדתסמה הדימעה ליגב םירגובמ
.םד-ץחל רתימ ,יאדול בורק ,ולבסי

תאו הנישה ךשמ תא ונחב ב"הרא University of Chicago ירקוח
הנישה ךשמש לככש וליג םה .הדימעה ליג ינב שיא 578 לש םמד-ץחל
.רתוי םיהובג ילוטסאידו ילוטסיס םד-ץחלמ םישנאה ולבס רצקתה
.37%-ב םד-ץחל רתיל ןוכיס לידגמ תחא העשב הנישב םוצמצ לכ
.םדה-ץחל תא ןיטקת הניש תועש תפסוה םא רורב הז ןיא ןיידע

Archives of Internal Medicine


2009 ינוי
םדה-ץחל תדרוהל תינכות
Vanderbilt University Medical Center-מ םירקוח ירבדל
םבצמ יבגל םד-ץחל רתי ילעב םישנא לש םכוניח ב"הרא ליוושנ
דירוהל םהל עייסל םייושע םהינפב גשיה תורב תורטמ תבצהו
.4.2%-ב םמד-ץחל תא

רוקיב לכב רשא אבצ יאצוי 50,000-כ לע החלצהב התסונ תינכותה
םה הילא הרטמהו םדה-ץחל תמר תע חוויד ולביק םה האפרמב
תומוקמ וניוצ וב קנראל סיטרכ ולביק םה . 140/90- עיגהל םיכירצ
םייוניש ,תופורתה תמישר ,םמד-ץחל תא קודבל םילוכי םה םהב
היהי םהילעש תולאש ,םדה-ץחל תא םצמצל ידכ םייחה ןונגיס
.דועו האפרמב לואשל

סיטרכב ודדמ םהש םדה-יצחל תא םושרל היה םיפתתשמה לע
םיפתתשמהמ 2,335 יכ םירקוחה וחכונ תועובש 40 רחאל .הז
.םהינפב הבצוהש הרטמה םאתהב םמד-ץחל תא ודירוה

Circulation


2009 ינוי
בל תקיפס-יאל ןוכיס ימרוג 4
,םד-ץחל רתי ,ןושיע יכ וליג ב"הרא Boston University ירקוח
תלדגהל םימרוגה םיירקיעה ןוכיסה ימרוג םה תרכוסו לקשמ רתי
.בל תקיפס-יאל רדרדיהל לולעש בצמ ,ילאמשה בלה רדח

4,200 לעמ ופתתשה ,םדוק לודג רקחממ עדימ ףסאש ,רקחמב
.ולא ןוכיס ימרוגמ םילבוסה שיא

Circulation


2009 ילוי
בלה תואירב תא רפשמ הטישה ץע
דירוהל יושע -הטישה ץעמ קפומה ףרש- (Gum Arabic) יברע ימוג
.ילמרונ םד-ץחל ילעב םישנאב ףא ,םדה-ץחל תא

םרג 25 תב תימוי הנמ יכ וחכונ הינטירב Cardiff University ירקוח
ילוטסיסה םדה-ץחל תא הדירוה תועובש 12 דע 8 ךשמב הלטינ רשא
10 ופתתשה רקחמב .עצוממב תיפסכ מ"מ 5.6-ב (הובגה ךרעה)
שיא 14-ו תמדקומ תיתרכוס הילכ תויעב םע שיא 23 ,םיאירב םישנא
250-ב ברועמ ףרש םרג 25 ולביק םלוכ .תומדקתמ תרכוס תויעב םע
.םעט רמוח תפסותב םימ ל"מ

Food Hydrocolloids


2009 ילוי
םד-ץחל רתיל ןוכיס תיחפמ ןיבוס
ופסאש ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
תכירצ יכ וליג 75 דע 40 ינב םירבג 31,684 יבגל רחא רקחממ עדימ
רועישב םד-ץחל רתיל ןוכיס תמצמצמ ןיבוס דחוימבו םיאלמ םינגד
.19% דע

,הנש 18 ךשמב ורטונ םה וכלהמבש ,רקחמב ופתתשהש םירבגה
ןמז ךשמב .םד-ץחל רתי הז ללכב ,הלחמ לכמ ותישארב ולבס אל
.םד-ץחל רתי לש םירקמ 9,227 ודעות הז

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ילוי
םד-ץחל דירומ יחמצ ןובלח
תויומכב היוצמה (Glutamic Acid) תימטולג הצמוח ונימאה תצמוח
ההובג הכירצ ןכלו רתוי ךומנ םד-ץחלל הרושק תוקרי ינובלחב תולודג
.רתוי ךומנ םד-ץחלל הרושק תוקרי לש

םשל הליעומ DASH תטאיד עודמ ריבסמ הז רבד םירקוחה תעדל
ליגב םישנא 4,680-ל עגונה עדימ וחתינ םה .םדה-ץחל תדרוה
.לודג רחא רקחמב ופתתשהש ןפיו ןיס ,הינטירב ,ב"הראמ הדימעה
םדה-ץחלב תודוקנ 3 דע 1.5) הכומנ םדה-ץחלב הדיריהש םגה
םירקוחה (ילוטסאידה םדה-ץחלב תודוקנ 1.6 דע 1.0-ו ילוטסיסה
םתואירבב לודג יונישל םורגל היושע וז הנטק הדירי יכ םינייצמ
.הובג םד-ץחלמ םילבוסה ולא לש

Circulation


2009 ילוי
140/90-ל תחתמ םדה-ץחל תדרוהב תלעות ןיא
ורדפ פס Universidad de Costa Rica ירקוח וכרע רשא הריקס
תרטמל תחתמ םדה-ץחל תדרוהב תלעות ןיא יג הלגמ הקיר הטסוק
.תיוולנ האולחת וא התומתה םוצמצ תניחבמ 140/90 "טרדנטסה"

אל ץבשו בל-יפקתה םצמצמ 140/90 םד-ץחל יכ החנהה םהירבדל
22,000-מ הלעמל קלח ולטנ םהב םירקחמ 7 וקרס םירקוחה .וחכוה
.שיא

Cochrane Database of Systematic Reviews


2009 ילוי
םידירצילגירטו םד-ץחל םידירומ םיינפוא תביכרו הכילה
הכילה יכ םיחוודמ ב"הרא University of North Carolina ירקוח
ינפוג רשוכ םירפשמ הדובעה םוקמל םיינפוא לע הביכר וא לגרב
תומר םיניטקמ ,רתי תנמשהל ןוכיס םיניטקמ ,םישנבו םירבגב
.םירבגב ןילוסניא תומרו םד-ץחל ,םידירצילגירט
ודבעש שיא 2,364 ופתתשה ,2006 דע 2005-מ ךרענש ,רקחמב
.םתיבל ץוחמ

University of North Carolina, Chapel Hill


2009 ילוי
(4) שקיע םד-ץחל רתיל חתפמה אוה חלמ
Princess Alexandra Hospital-מ םיילרטסוא םירקוח ירבדל
םילפוטמ רובע יביטקפא רתוי היהי חלמ לד טירפת ןייבסירב
תדרוהל תופורת תפסוה רשאמ שקיע םד-ץחל רתימ םילבוסה
.םדה-ץחל

.'דכו תודעסמב תוחורא ,םינכומ תונוזמב םרוקמ ןרתנהמ 75%
.שיא 12 ופתתשה ,דחא עובש ךשמנ רשא ,רקחמב

Hypertension


2009 ילוי
ןיאטסיצומוהו םד-ץחל הדירומ תילופ הצמוח
יושע הרצק הפוקת ךשמב לטינה הלודג תומכב תילופ הצמוח לש ףסות
.תוירלוקסו-וידרק תויעב רפשלו םדה-ץחל תא דירוהל
ליג רחאל םישנ 30 ופתתשה וב ,הילטיא הנדומ Polyclinic-ב רקחמב
-ץחלב הדירי ווח ןה ,תועובש 3 ךשמב ףסותהמ ג"מ 15 ולביקש רבעמה
.המאתהב תיפסכ מ"מ 5.3-ו 4.5 רועישב ילוטסאידהו ילוטסיסה םדה
האוושהב רטילל לומורקימ 11.8-ב איה םג הדרי ןיאטסיצומוהה תמר
.ןילוסניאל תודגנתהה הנטק ןכו הרקבה תצובקב 8.7-ל

European Journal of Clinical Nutrition


2009 ילוי
ןוירהה רחאל םד-ץחל רתיב ןכסמ ןוירה תלער ירקמ יוביר
רתיב תונותנ ןוירה תלער לש ךוביס םע תונוירה 2 ורבע רשא םישנ
םירקוח וליג תאז הדבוע ,ןוירהה רחאל םד-ץחל קתיב תוקלל ןוכיס
.קרמנד ןגהנפוק Rigshospitalet-מ

אצאצ הנושארל ודליש תוינד םישנ 782,287 ופתתשה רקחמב
תופיצרב ודליש םישנ 536,419-ו 2007-ו 1978 םינשה ןיב דדוב
רתיל ןוכיסה ןוירהב םד-ץחל רתי רחאל יכ ררבתה .דדוב אצאצ
תונוירה 2 ורבעש םישנ .5.31 יפ לדג םייחה ךשמהב םד-ץחל
.6 יפ לדג םד-ץחל רתיל ןוכיסה ןוירה תלער םע

Hypertension


2009 ילוי
היצנמידו םייחה עצמאב םדה-ץחל ןיב רשקה
ןוכיסל רושק םהב רחואמו םייחה עצמא ךשמב םדה-ץחלב םייונישה
ולא יכ םירקוחה וניחבה םירושע 3 לעמ ךשמנש רקחמב .היצנמידל
ילוטסיסה םדה-ץחלב הלודג היילע ווחש ולא ויה היצנמידב וקלש
ןהש ינפל םינש 6-כ ,םהב רחואמל םייחה עצמאמ (ןוילעה ךרעה)
.היצנמיד ילוחכ ונחבוא

King's College London Institute of Psychiatry ירקוח ירבדל
םד-ץחל רתיב לופיטב ךרוצה תא םישיגדמ ולא םיאצממ הינטירב
ומכ ,םד-ץחל רתיל תורושקה תורחא תולחמו היצנמיד עונמל ידכ
.בל-תלחמו ץבש

םישנאב םדה-ץחלב תרבסומ יתלב הדירי יכ םיפיסומ םירקוחה
ןמס שמשל הלולע םד-ץחל רתי דגנ תופורתב םילפוטמ םניאש
םיאקירמא 1,890 ופתתשה רקחמב .היצנמידל ןוכיסל םדקומ
.הנש 32 ךשמב ורטונו 1919-ו 1990 ןיב ודלונש ינפי אצוממ

Hypertension


2009 טסוגוא
םידליב םד-ץחל לידגמ ךסמ ןמז
הבר הייפצ יכ ואצמ ב"הרא Michigan State University ירקוח
תא הלעמ ואידיו קחשמ וא היזיוולט ,בשחמ הז םא ןיב ,ךסמב ידמ
רשאכ םג ןוכנ הז רבד .(8 דע 3 ינב) םיריעצ םידליב םדה-ץחל
.ןמש וניא דליה

תוליעפ אלל תועש 5-כ םויה ךשמב וליב רקחמב ופתתשהש םידליה
.תועש 1.5 ןב עצוממ ךסמ ןמזו (Sedentary Activities) תינפוג
םניה בשחמהו היזיוולטה לומ טעומ ןמז םילבמה םידלי יכ ררבתה
.ךסמה לומ בר ןמז וליבש ולא תמועל הברהב ךומנ םד-ץחל ילעב

Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics


2009 טסוגוא
ירוטלובמא םד-ץחל דירומ הנישה ינפל ןיריפסא
םילטונ ותוא ןיריפסא יכ וליג דרפס University of Vigo ירקוח
ירוטלובמאה םדה-ץחל תא דירומ הלילה תנש ינפל
תועצמאב דדמנה םדה-ץחל- (Ambulatory Blood Pressure)
.ילובג הובג םד-ץחל םע םילפוטמב -םויה ךשמב רטלוה

לש תירוטלובמאה ותעפשה הקדבנ ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב
םדה-ץחל דרי ףסונב .םויה לש תונוש הליטנ תועשב ןיריפסאה
6-ב ,הנישה ינפל ןיריפסא ג"מ 100 ולטנש םילפוטמב ,ילוטסיסה
.תיפסכ מ"מ 3-ב ילוטסאידהו תיפסכ מ"מ

American Journal of Hypertension


2009 טסוגוא
(2) הילכ ינבאל ןוכיס הניטקמ DASH תטאיד
ןוכיס םג תמצמצמ םדה-ץחל תא ןיטקהל הדעונש DASH תטאיד
.תוילכב םינבא לש םתורצוויהל

ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמה יאצממ
ידבוע 241,700-מ רתוימ לבקתהש עדימ לע םיססבתמ ב"הרא
,םינש 4 לכב םהלש םיטירפתל עגונב םירקס ועציב רשא תואירב
.הנש 18 ךשמב

Journal of the American Society of Nephrology


2009 טסוגוא
םירגבתמב םד-ץחלו בל-בצק ריבגמ ןילטיר
ואצמ ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital ירקוח
(ADHD) תויביטקארפיהו בשק תערפהמ םילבוסה םירגבתמב יכ
.םדה-ץחל תאו בלה הצק תא הלעמ הובג ןנוימב ןילטיר

ןילטיר תליטנ לש תירלוקסו-וידרקה תוחיטבה תא וקדב םירקוחה
םע 18 דע 12 ינב םירגבתמ 114-ב ג"קל ג"מ 1.5 דע ןונימב
.םישדוח 8 ךשמב ,ADHD

Journal of Pediatrics


2009 טסוגוא
ןבל קולח גוסמ םד-ץחל רתיל רושק יביספ ןושיע
בקעמ ךות ,וליג ןווי הנותא Elena Venizelou Hospital-ב םירקוח
וא תיתיב הפישח יכ םד-ץחל רחא (רטלוה תרזעב) ירוטלובמא
ןבל קולח גוסמ םד-ץחלב תנכסמ יביספ ןושיעל הדובעה תרגסמב
.םיאפור תביבסב ותויה ןמזב הלוע לפוטמב םדה-ץחל וב

םילפוטמ 154 רחא בקעמ תובקעב וז הנקסמל ועיגה םירקוחה
.ךכל ופשחנ אלש םיפסונ םילפוטמ 100-ו יביספ ןושיעל םיפושחה
רתוי םיהובג םילוטסיס םד-יצחל וארה יביספ ןושיעל ופשחנש ולא
םיהובג םיילוטסאיד םד-יצחלו (תיפסכ מ"מ 122 תמועל 126)
רתוי הובג בל בצק םג ומכ ,(תיפסכ מ"מ 84 תמועל 89) רתוי
תעפותמ רתוי ועפשוה םיפשחנהו (הקדב תומיעפ 73 תמועל 79)
.(8% תמועל 23%) ןבלה קולחה

American Journal of Hypertension


2009 רבמטפס
תוילכ ילוחב בל בצקו םד-ץחל תרפשמ 3-הגמוא
דירוהל יושע Q10 םיזנא-וקו 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח לש בוליש
.תוילכ ילוח םילפוטמב בל בצקו םד-ץחל

ואצמ הילרטסוא University of Western Australia-ב םירקוח
הלחמ ,(Chronic Kidney Disease - CKD) תוילכ ילוח םישנא יכ
בלה בצקבו םדה-ץחלב רופיש ווח בל-תלחמל ןוכיס הלידגמה
םע בולישב ,ןכ-לע רתי .3-הגמוא םרג 4 ףסות תליטנ תובקעב
רפשמ וניא ודבל Q10-ש ףא-לע ,רתוי םדה-ץחל דרי Q10 םיזנאוק
.םדה-ץחל תא

Journal of Hypertension


2009 רבמטפס
ץאומ קפוד םע םד-ץחל רתיב םיליעומ םניא הטב ימסוח
שומישה יכ ואצמ הינטירב Imperial College London-ב םירקוח
םג לבוס לפוטמה רשאכ ליעומ וניא הטב ימסוח גוסמ תופורתב
םתסיפתל דוגינב תאז ,(Tachycardia) הידראקיכט/ריהמ בל בצקמ
.(בל יחמומ) םיגולוידרק לש

3 תוחפל ילעב םד-ץחל רתיב םילפוטמ 19,257 ופתתשה רקחמב
,הינטירבב םייאופר םיזכרמ 620-מ םיפסונ םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג
.תוינופצ תוצראו דנלריא

Journal of the American College of Cardiology


2009 רבמטפס
םד-ץחל רתי דגנ השידח הפורת
םילפוטמב םד-ץחל הדירוהש רחאל תובר החיטבמ השידח הפורת
ןטנזורד הפורתה תפסוהב רבודמ .םילבוקמ םילופיט וליעוה אל םהל
.תופורתה תבורעתל (Darusentan)

הפורתה יכ םיריבסמ ב"הרא University of New York ירקוח
,(Endothelin) ןילתודנא ונימאה תצמוח לש הרוציי תא תמסוח
ידי-לע םדה-ץחל תא הלעמ ןילתודנא .םדה-ילכ תונפד ךותב
117-מ םילפוטמ 379 ופתתשה רקחמב .םדה-ילכ ץוויכל המירג
םדה-ץחל תדירי .הילרטסואו דנליז וינ ,הפוריא ,ב"הראב תואפרמ
ןונימל רשק אלל םינייסנה לכב תאזו תודוקנ 10-ב האטבתה
.ולטנ םה ןתוא תורחאה תופורתלו

The Lancet online


2009 רבמטפס
תילובטמ תנומסתבו םד-ץחל רתיב ןכסמ הובג CRP
Czech Academy of Sciences-ב ךרענ רשא תודלוחב רקחמ
ןוכיס לידגהל הלולע CRP לש ההובג המר יכ אצמ היכ'צ גארפ
,םדב רכוסה תומר שוביש הז ללכב ,תילובטמ תנומסתל
.םד-ץחל-רתיו םדב םידירצילגירט רתי

דע 10-ב הובג (הובגה ךרעה) ילוטסיס םד-ץחל התיה האצותה
(Hyperinsulinemia) םדב ןילוסניא רתיו תיפסכ מ"מ 15
.הרקבה תצובקבש ולאל תומוד ויה םדב רכוסה תומרש ףא לע

American Heart Association's 63rd High Blood Pressure
Research Conference in Chicago


2009 רבמטפס
םד-ץחל רתיל ןוכיס לידגמ ריעצ ליגב D ןימטיו טועימ
...םירקוח


2009 רבוטקוא
םד-ץחל רתיב ינש לופיט יעצמאכ םילעופ םינתשמ
םידירומ םד-ץחל רתיב לופיטל ינשמ יעצמא םישמשמ רשא םינתשמ
תדימ לע םתעפשהו ינושארה לופיטה ויה םה וליאכ הדימ התואב ותוא
.ןונימב היולת םדה-ץחל תדרוה
ועיגה הדנק רבוקנוו University of British Columbia-ב םירקוח
םהב הז אשונב םימדוק םירקחמ 53 לש הריקס ךותמ ולא תונקסמל
םינתשמל םא קודבל התייה רקחמה תרטמ .שיא 15,129 ופתתשה
הפורתה .(תינשמ) המילשמ הפורתכ םישמשמ םהשכ העפשה שי
.(Thiazide) דיזאית ,םירקמה תיברמב ,התייה תנתשמה

Cochrane Database of Systematic Reviews


2009 רבוטקוא
םדה-ץחל תא הלעמ זוטקורפ
Uni. of Colorado Denver Health Sciences Center ירקוח
,(Fructose) זוטקורפ תוריפה רכוס לש הלודג הכירצ יכ וליג ודרולוק
ריבגהל הלולע ,תוירכוסבו הפאמ ירבדב ,םילק תואקשמב יוצמה
.ןיקת אוה רשאכ םג םדה-ץחל תא

תא תולעהל ידכ לק (זוטקורפ םרג 74) הקשמ יקובקב 2.5-ב יד
ופתתשהש הלעמו 18 ינב םירגובמ 4,528 וללכנ רקחמב .םדה-ץחל
.םד-ץחל רתי תויעב אלל 2006-ו 2003 ןיב ךרענש םדוק לודג רקחמב

Annual Meeting of the American Society of Nephrology
in San Diego


2009 רבמבונ
(3) םדה-ץחל םע םיביטמ בלח-ירצומ
אצמ דנלניפ University of Helsinki-ב ךרענש ,תודלוחב רקחמ
היילע ןיטקהל יושע וירצומבו בלחב םייוצמה םינובלחה בוליש יכ
.תיפסכ מ"מ 10-כב ,חלמ תכירצ ללגב המרגנש םדה-ץחלב

VPP-ו (Isoleucine-Proline-Proline) IPP םינובלחה 2-ב רבודמ
.םייחמצ םילורטס אלל וא ףסונב ,(Valine-Proline-Proline)

מ"מ 12 דע 10 התייה ,בלחה ירצומל תודוה ,םדה-ץחלב הדיריה
.תיפסכ

Journal of Functional Foods


2009 רבמבונ
םד-ץחל דירומ יתוכאלמ קיתממ
שמשמה (Oligofructose - OFS) זוטקורפוגילוא רכוסה ףילחת
.לורטסלוכו םד-ץחל םג ןיטקמ לקשמ תדרוהל

ינב םירגובמ 96 ופתתשה ןיס Changhai Hospital-ב רקחמב
םרג 20 ולביק רשא ילובג וא לק םד-ץחלמ םילבוסה 63 דע 32
.תועובש 12 ךשמבו םוי ידמ (המד) ובצלפ וא זוטקורפוגילוא

...תועובש 12 םותב
.עצוממב תודוקנ 6.9-ב דרי ילוטסיסה םדה-ץחל
.עצוממב תודוקנ 7.3-ב דרי ילוטסאידה םדה-ץחל
.םידירצילגירטבו LDL-ה ,ללוכה לורטסלוכה תומר ודרי

Ann. Meeting of the American Heart Association - AHA


2009 רבמבונ
(3) םד-ץחל הדירומ DASH תטאיד
ןומטה לאיצנטופה תא וקדב הינטירב Uni. of Oxford ירקוח
.יטירבה טירפתל רתוי בוט התוא ומיאתהש רחאל ,DASH תטאידב

האטבתה ,םיאירב םישנא ויהש ,םיפתתשמה לע טירפתה תעפשה
םיקיסמ םירקוחה .םדה-ץחלב תיתועמשמ הדיריב ,שדוח רחאל
.םד-ץחל רתי ילעבל המיאתמ וז הטאיד יכ ךכמ

Journal of Human Nutrition and Dietetics


2009 רבמצד
םד-ץחל םיניטקמ םילגרתמה םינמש םידלי
םיקרוע תשרט ינמס םירפשמו
,עובשב םימעפ שולש ,תחא העש ךשמנש עובק ינפוג לוגרית תינכות
םינמסו ףוגב ןמושה ךס תא ,םדה-ץחל תא תיתועמשמ הדירומ
6 ינב םינמש םידלי 44 ופתתשה וב רקחמב תאז ,םיקרוע תשרטל
.11 דע

הנבנו ץייווש University Hospitals of Geneva-ב ךרענ רקחמה
םידלי רפסמש ךכמו לוגריתה םצעמ האנה םידליל םרוג אוהש ךכ
יקחשמ וללכנ לוגיתב .ךכ-לע רוזחל םינכומו םינהנ ,דחי םיעשעתשמ
.29%-ב םידליב םדה-ץחל דרי םישדוח 6 םותב .הצירו הייחש ,רודכ

Journal of the American College of Cardiology