...רידס יתלב בל בצק ואר

2004 ינוי
המישנ תערפהב בלה בצקל תעייסמ ריוא תייפרת
תפישנש הליג ןווי Heraklion University Hospital-ב רקחמ
ךשמתמ ריוא יכרד ץחל יורקה לופיט - ףאהמ הליגר ריוא
היושע ,(Continuous Positive Airway Pressure - CPAP)
שחרתהל הלולעש ,דחוימב יטיא בל קפוד תעינמב עייסל
.(Obstructive Sleep Apnea - OSA) המישנ םוד לש םירקמב

ןמזב תורצק המישנ תוקספהב ןייפאתמ הז גוסמ המישנ םוד
ןושלה ידי-לע ריואה יכרד לש תינמז המיסחמ האצותכ ,הנישה
.ןורגה לש ירוחאה וקלח הנבמו

םילבוסה םילפוטמ 23 ופתתשה םישדוח 14 ךשמנש רקחמב
שיא רשע-דחא .CPAP לופיט הסונ םהילע ,המישנ םודמ
.בל בצק תוערפהמ ולבס םכותמ
ךותמ 9-ב רידס יתלב בל בצק תייעב הנחבוא אל יוסינה ךשמב
.ולא םילפוטמ 11

European Heart Journal


2004 ילוי
רידס יתלב בל קפוד םינסרמ םייולצ םיגד
...םירקוח ירבדל


2004 רבוטקוא
ןיקת בל בצקל תונותמ למשח תוכמ
למשח תוכמ ומכ הדימ התואב תוליעי תונותמ למשח תוכמ
.םילפוטמהמ קלחב ,בלה בצק תרזחהל תוקזח

לולע (Ventricular Tachycardia - VT) ריהמ בל קפוד
  הזחב לתשומה ילמשח ןקתה תועצמאב לפוטמו ינלטק תויהל
רשאכ .(Implantable Cardioverter Defibrillator- ICD)
חלוש אוה רידס וניאש ריהמ בל קפודב ןיחבמ הז ןקתה
.בלה בצק תא רידסמה ילמשח םלה בלל

םישמשמה םיינוציח םירוטלירביפידל המודב לעופ הז רישכמ
.םוריח תאופרב

תויהל לולע םילבוקמה םירישכמה ידי-לע חלשנה ילמשחה םלהה
םייחה תוכיאב הדירי לע םג ןנולתמ םילפוטמהמ קלחו ביאכמ
.הז ןקתה תלתשה רחאל

ATP תטישב ןותמ ילמשח םלהש וליג םירקוחה
81%-ב ריזחמ (Antitachycardiac Pacing)
םהב םירקמבו ותומדקל בצמה תא םילפוטמהמ
ילמשח םלה חלשנ ,ליעומ וניא ןותמה םלהה
.לפוטמה בלל רתוי קזח

תניחבמ לפוטמה ייח תוכיא תא תרפשמ הז ןקתה תרזעב לופיט
.ילטנמו יתרבח דוקפית ,םיבאכ

Circulation


2005 רבמטפס
ינלטק בל בצק ענומ וניא םיגד ןמש
בל םוד ,בל בצק תויעבל ןוכיס לע טעמ קר עיפשמ םיגד ןמש
בצקב תוערפה לעו רידס יתלב בל בצק לע ,(Cardiac Arrest)
.ןוכיסב םייוצמה םילפוטמב רבודמ רשאכ ,בלה

ועיגה דנלוה Wageningen Centre for Food Sciences ירקוח
םירקחמל דוגינב תאז ,הנש ךשמנש רקחמ תובקעב וז הנקסמל
.ימואתפ תוומל ןוכיס ןיטקמ ןכא 3-הגמוא יכ ואצמש םימדוק

םייגולוידרק םיזכרמ 26-מ םילפוטמ 546 קלח ולטנ רקחמב
,םיגד ןמשב ולפוטש ,םיפתתשמהמ 30% .תויאפוריא תוצרא 8-ב
.ךכ בקע ותמ וא בלה לש םייח תנכסמ תורידס יא ווח

European Society of Cardiology meeting in Stockholm


2005 רבמבונ
בל בצק תוערפהל ןוכיס תולידגמ בל תוקלצ
םייוצמ תוקלוצמ תומקר 25%-מ רתוי םביל תונפדבש םישנא
.בל בצק תוערפהל יתועמשמ ןוכיס רתיב

Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
תרזעב רקחמה יפתתשמ לש םביל תא ונחבש ב"הרא דנלירמ
תוקלל 9 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ תוקלצה ילעב יכ וליג MRI קרוס
.בל בצק תערפהב

תודימ יכ תופסונ תוקידב ךותמ ררבתי םא םירקוחה ירבדל
ללגב בל םודל ןוכיס קיודמב תוזוח םנמוא תוקלוצמ בל תומקר
תיתרגש הקידבל MRI תקירס ךופהת ,בל בצק תוערפה
.(ICD) רוטלירביפיד ןקתהל קוקז ימ עובקל ידכ ,ךכמ םילבוסב

Circulation


2007 יאמ
בל בצק תוערפה דגנ םיינונמש םיגד
3-הגמואב רישע טירפתש וליג ןווי University of Athens ירקוח
תכירצ יכ וליג םירקוחה .בל בצק תוערפה ינפמ הנגהב ליעומ
.בלה יאת לש תוילמשחה תונוכתה רופישב הרושק 3-הגמוא

,45 עצוממ ליג ינב ,םישנ 1,528-ו םירבג 1,514 ופתתשה רקחמב
.םטירפת בכרה לע וחוויד םה םהב םינולאש ואלמש
(Electrocardiography) היפרגוידרקורטקלא תועצמאב ורטונ םה
.בלה לש םינושה םירטמרפה תדידמל

וניטקה עובשב םיגד םרג 300 לעמ וכרצש ולא יכ ואצמ םירקוחה
דדמ הווהמה ,בלה לש החונמה ןמז) 29.2%-ב QT ילג ינמז תא
.םיגד וכרצ אלש םישנא תמועל ,(בל בצק תוערפהל ןוכיס תנטקהל

American Journal of Clinical Nutrition