תושישתו תופייע ,השלוח
Fatigue/Exhaustion & Weakness/Tirednes


 
תורדגה
.ירירש וא יזיפ/ינפוג חוכב רוסחמ איה התועמשמ (Weakness) השלוח
תא עינהל ידכ ףסונ ץמאמ עיקשהל ךרוצ שיש השגרהב הוולמ השלוחה 
.םירחא םירירש וא תועורזה תא וא/ו םיילגרה 
וא (Tiredness) תופייע תשוחת איה (Fatigue/Exhaustion) תושישת
.היגרנאב רוסחמ 
םיתיעל .הלחמ אלו םימוטפמיס/םינימסת םיווהמ ןהינש ,תושישתו השלוח
היגרנאב רוסחמ לש השוחת םירהוצה תחורא ןמז תוביבסב תויהל היושע
.ןושיל וליפאו םנמנל ןוצרו
 
םימרוג
...תויהל םילולע תושישתלו תופייעל םימרוגה
.תודרח וא ישפנ חתמ/סרטס
.הנישב וא החונמב רוסחמ
.םייוקל הנוזת ילגרה
.םילזונו הנוזת ירמוחב רוסחמ  
.הנישה ינפל ןיאפק תכירצ  
בלש תא תשבשמ ךא ,םדריהל תרזוע הנישה ינפל לוהוכלא תייתש  
.הקומעה הנישה   
.תובורמ תומישמ עוציב הז ללכב ,ידמ השק וא הבר הדובע
.יאופר לופיט
.היפרתומיכב לופיט  
(Antihistamines) םינימטסיה-יטנא ומכ ,תומיוסמ תופורת  
תופורת ןנשי .הנישל עירפהל וא/ו שילחהל תולולע ,אטב ימסוחו   
עירפהל תולולע רשא םירחא םיררועמ םירמוח וא ןיאפק תוליכמה   
דגנ תופורת ומכ ,םונמינ תורשמו תועיגרמ רשא תופורתו הנישל   
.לועיש וא תוננטצה   
...ןהב ,תולחמ
.הימנא 
.(Sleep Apnea) הנישב המישנ םוד 
.ןואכיד 
.םיבאכ 
.(Undiagnosed Heart Disease) הנחבוא אלש בל תלחמ 
.תרכוס 
.ןטרס תלחמ 
.(Guillain-Barre Syndrome) הרב-ןאיליג תנומסת 
.תינורכה תופייעה תנומסת 
(Restless legs syndrome/RLS) חונמה תורסח םיילגרה תנומסת 
.הנישב רוסחמל תמרוגה  
.סירתה/ןגמה תטולב תוליעפ-תת 
.שילחהל אוה םג לולע ישדוח רוזחמ 
  
.תיאופר הייעבל ןמיס תווהל הלולע תידימת וא תימואתפ תושישת
 היגרנאה תרבגהל םיכרד
תלוכת לע םיססובמה ,םהינימל םיפיטח .היגרנא קפסמה ןוזמ תכירצ
בצמה רוזחי ןכמ רחאלו לבגומ ןמזל היגרנא וקפסי ,םהב רכוסה 
ולא ומכ ,תובכרומ תומימחפו ןובלח ליכהל אירב ףיטח לע .ותומדקל 
,םיאלמ םינגדמ םירקרק םה ךכל תואמגוד .םיאלמ םינגדב תויוצמה 
.םינטוב תאמחב חורמה אלמ חמקמ םחל ךירכ וא ןמוש תולד תוניבג 
.םיביסו תומימחפ תריתע רקוב תחורא
.תונוש תומישמ לש ןעוציב ןיב תוקספה
.דאמ ליעות תונושה תומישמה ןיב הרצק החונמו תוליעפ לכ תקספה 
הכילהל האיציו םייתעש לכב הדובעה תקספה .הרצק תינפוג תוליעפ
.חומהו ףוגה תא ןנערתו "םירבצמה תא שדחמ אלמת" תוקד 10 ךשמב 
.העיגרמ תוקד רפסמל היצטידמ .היצטידמ םשל הקספה
 אפרמ-יחמצ
...אפרמ-יחמצ - תינורכה תופייעה תונומסת ואר

...תושדח - תושישתו תופייע השלוח ואר
...םירירש תשלוח ואר
...היפרתוגילוא ואר