?ןהמ תויוצווכתה
.רתוי וא דחא רירש לש ינוצר יתלב קודיה/תוויע איה תוצווכתה
רירשה תא ליעפהל תלוכי יאו זע באכ תוולתהל לולע תוצווכתהל
.תוצווכתהה עריא םירירשה תא וא

ןוזיא-יאמ האצותכ ףוגב םינוש םירירש תויוצווכתה תומרגנ בורל

.E ןימטיוב רסוחמ בקע וא םויזנגמו ןדיס תומר

...תאצות תויהל םג תולולע תויוצווכתה


קושה רירשב ,החונמ ןמזב ,הלילב תושחרתמ תויוצווכתהה תיברמ
,דאמ םירגובמ םישנא םה םיירקיעה םילבוסה .לגרה ףכב וא
.םיקרוע תשרטמ םילבוסהו םיריעצ

םד-ץחל רתימ םילבוסה ולא םילטונ ןתוא ,תונתשמ תופורתש עודי

.םירירש תויוצווכתהל תומרוג ,בל ילוחו

רשא םימרוגה דחאמ האצותכ ,םירירש יבאכמ םילבוסה ולא לע
.ןגלשא ףסות לבקל ,ליעל וראות

ירירש תויוצווכתה תוחיכש לע תועיפשמ םדה-רוזחמב תויעב
ןמזב ,םויה ךשמ םירירש תויוצווכתהמ םילבוסה לע .םיילגרה
.ךכל עגונב אפורב ץעוויהל הליגר תוליעפ
הלילב תויוצווכתה
לגרה קוש לש ירוחאה הקלחב בורל תורוק הלילב תויוצווכתה
.הציקיה עגרב וא תומדרהה עגרב תובורק םיתיעל תושחרתמו
.תונקדזהה םע תרבוג ולא תויוצווכתה תוחיכש

...םניה הלילב תויוצווכתהל םימרוגה

.ןוירה
.תרכוס
.םדב ןגלשא טועימ
.רירש לש רתי ץמאמ
.תכשוממ הבישי
.תושבייתה
.ןוסניקרפ תלחמ ומכ תירירש-תיבצע הייעב
.םיילוהוכלא תואקשמ
ןדיס תולעת ימסוח ,םינתשמ ומכ (םיפסות וא) תופורת תליטנ
.תויטוכיספ-יטנא תופורתו B3 ןימטיו    
םיימעפ-דח םירקמו םילק םירקמ
תחיתמ תרזעב רבגתהל ןתינ םירירש תוצווכתה לש םילק םירקמ לע
.ןתינש המכ דע ,ץוח יפלכ באוכה רירשה
רוחאל לגרה תא ,רשפאה תדימב ופפוכ ,ץווכתמ קושה רירש רשאכ
.רוזעל אוה םג יושע רוזאה יוסיע .שארה יפלכו
יתנוזת לופיט
.םויב ג"מ 750 .םויזנגמ
.םויב ג"מ 1,500 .ןדיס
תא ולעהו ג"מ 400-ב וליחתה .'חי 1,000 דע 400 .E ןימטיו
.םדה רוזחמ רופישל .הגרדהב ןונימה   
לש םירמוחה ףוליח ךילהתל שורד .םויב ג"מ 99 .ןגלשא
.םויזנגמהו ןדיסה   
.ןדיסה תגיפסל עייסמ .תיותה יבג לע תוארוהה יפל .ןוקיליס
B3 ןימטיוו-B1 ןימטיו תפסותב ,B ןימטיו סקלפמוק
םדה-רוזחמ רופישל ,םויב ג"מ 100   
רופישל ,םויב ג"מ 3,000 ,םידיונובאלפ-ויב תפסותב C ןימטיו
םדה-רוזחמ   
.ןדיסה תגיפסל שורד .םויב 'חי 400 .D ןימטיו
רוזחמ ,בלה דוקפית רופישל .םויב ג"מ 100 .Q-10 םיזנא-וק
.םדה-ץחל תדרוהו םדה   
.לורטסלוכה תדרוהל .תיותה יבג לע תוארוהה יפל .ןיטיצל
סקלפמוקבו ןימטיו-יטלומב םג ונשי .םויב 'חי 25,000 .A ןימטיו
םילרנימ   
.B ינימטיו תולועפ דודיעלו ןדיסה תגיפסל ,םויב ג"מ 50 .ץבא
אפרמ-יחמצ
תוצלמה
תולודג תויומכ ,הסיסת ירמש ,תספסא טירפתב ולילכה
.םיקורי תוקריו פלק תצא ,סרית-חמק ירצומ ליפורולכ לש    
.םמומיח בגא םיבאוכ םירירש וסע םיבאכה לע הלקהל
.באכה םוקמב תוסעל ןיא העיקנ/העיצפ לש הרקמב    
.רירשל רק ףוג תדמצה
.םח טבמא
עיבצמ רבדה ,החונמב וא הכילה ןמזב םלענ באכה םא
.םדה-רוזחמב הייעב
לע הארנכ    
עונמל היושע ,(הכילה רקיעב) ןיקת ינפוג רשוכ לע הרימש
.הייעבה תא    
םירירש תשלוח
Myasthenia gravis

תיללכ השלוח תמרוגה הרידנ תינורכ הערפה איה םירירש תשלוח
,דחא לכב עוגפל הלולע הלחמה .הריהמ תופייעתהו םירירשה לש
לש הייעבמ תולבוסה תוריעצ םישנב ללכ-ךרדב תעגופ איה ךא
.םינפה ירירשב הניה ,הנושארה העיגפה ,בורל סומיתה תוטולב

םימוטפמיס

.הייאר לפכ
.םיפעפעה תחינצ
.המישנו העילב ,הסיעל ןמזב רוביד יישק

םימרוג
תברועמש אוה עודיש לכ .הרורב הניא הייעבל תקיודמה הביסה
.ףוגה ירירש תא םינדגונ תפיקת תאצות וז יכו ןוסיחה תכרעמ ךכב
הרהזא
.בלב הייעב לע עיבצהל םילולע ,עורזבו הזחב ץחל יבאכ
.ידיימ יאופר עויס לבקל שי הז הרקמב
תושדח
םירירש יבאכ תיחפמ םינבדבוד ץימ
Human Performance Laboratory at the University ירקוח
תיחפהל הייושע םינבדבוד ץימ תייתש יכ ואצמ of Vermont
הכלשה שי ול רבד ,ינפוג לוגריתמ האצותכ םירירשל קזנו באכ
.םיטלתא/םיאטרופס יבגל
Cherrypharm םינבדבוד ץימ תינרצי ידי-לע ןמומש רקחמה
ושקבתה רשא ,22 עצוממ ליג ינב םירבג 14-ב םהייוסינ תא וכרע
ךשמב ,ברעב םעפו רקובב םעפ ,םינבדוד ץימ םרג 340 תותשל
.םימי 8
תיטנדיסקוא-יטנא/תיתקלד-יטנאה ותלועפ תא םיסחיימ םירקוחה
.וב םידיאונובלפה תלוכתל םינבדבודה ץימ לש

British Journal of Sports Medicine