1 תושדח - המתסא
Asthma- News 1

המתסאמ םיניגמ תוקרי
תיטמתסא הבוגתו םיבלכ
ןוירהב D ןימטיו
םיאלמ םינגדו םיגד
ןוכיס םצמצמ ןיריפסא
ישאר שיבכ דיל םירוגמ
תויגרלא דגנ ינוכית-םי טירפת
המתסא םצמצמ קשמ בלח
ןוירהב םיגדו םיחופת
בלל םיקיזמ ריוא ימהזמ
יתיב שבועל הפישח
תוננבו םיחופת ץימ
הליקמ המישנ תקינכט
המתסאו הקיטויביטנא
ןוכיס רתיב תויחא
תוקריו םיגד
ץע-יחופת
ןגמ וניא םא בלח
םיקיזמ ילטוקל הפישח
םינכסמ יוקינ יסיסרת
המתסאו סרטס
לזיד ידא
המתסא ילוח ןכסמ ןורפרטיא
םידליל יוסיעב לופיט
גנישוק 'סתו םידיאורטסוקיטרוק
המתסא תענומ םידליל הפישח
םייח תוכיאו היגרלא תוקירז
םידליב המתסא םרוג ןוזוא
רתי תנמשהו המתסא
זג לש םייריכו המתסא
תואירה דוקפיתו ץע-יחופת
העינמב רזוע E ןימטיו
המתסאו רולכ ןיב רשקה
םינבל םד יאת ינלערו המתסא
המתסאו יקנ תיבמ םידלי
C ןימטיוב רוסחמ
המתסא ףקתהל םימרוג תושגר
המתסאב לופיטל יחמצ ףילחת
לופיט רפשמ D3 ןימטיו
םיגד ןמש
ןוכיס םיניטקמ תוקריו תוריפ
המתסאל השדח הקיטויביטנא
המתסא םימלוב םניא םיפאשמ
המתסא תוחפ - תוריפ רתוי


...המתסא ואר
 
1999 רבמצד
המתסא ילוח ןכסמ הפלא ןורפרטיאב לופיט
םילבקמ ותוא ,(Interferon-Alpha) הפלא ןורפרטניאב לופיט
רימחהלו המתסא ילוח ןכסל לולע ,(Hepatitis C) דבכ תקלד ילוח
.הלחמהמ הלק הרוצב ןכל םדוק ולבסש ולא לש םבצמ תא דאמ

Mayo Clinic Proceedings


1999 רבמצד
תורחא תולחמו המתסא ילוח םידליל רזוע יוסיעב לופיט
ב"הרא הדירולפ University of Miami Medical School ירקוח
לופיט ולביקש המתסא ילוח ,8 דע 4 ינב ,םידלי לש םבצמ יכ ואצמ
םידליב םצמצמ יוסיעה יכ ררבתמ .רפתשה הנישה ינפל יוסיעב
ןומרוה תמר תאו (Behavioral Anxiety) תינששח תוגהנתה
.(Stress Hormone) ישפנה חתמה
ידמ ,תוקד 20 ךשמב םילוחה םהידלי תא תוסעל ודמל םירוהה
.הנישה ינפל ,ברע

University of Miami Medical School


2000 סרמ
גנישוק תנומסתו הפיאשב םידיאורטסוקיטרוק
המתסאב לופיט יכ םיריהזמ הינטירב University of Dundee ירקוח
לש םינייפאמל םורגל לולע םידיאורטסוקיטרוק תפיאש תועצמאב
תרתוי תטולב לש היוכידלו (Cushing's Syndrome) גנישוק תנומסת
.(Adrenal Gland) הילכה

םייתנשש ,59 תב תיטמתסא השא לש הרקמ תובקעב ואב הרהזאה
לעו סיזורופואטסוא ללגב בג-יבאכ לע הננולתה הב לופיטה רחאל
.םיפסונ םימוטפמיס

Chest


2000 טסוגוא
ריעצ ליגב המתסא תענומ םירחא םידליל תמדקומ הפישח
ב"הראב Tucson Children's Respiratory Study יורקה רקחמ
יכ הליג
ינפמ ,םהייחב רתוי רחואמ ,םינגומ ויהי םתיבב םהמ םירגובמ
.המתסא תוחתפתה
תודוה ,םהייחל םינושארה םישדוחה תשש יבגל דחוימב ןוכנ רבדה
.ולא תומוקמב םיפשחנ םה םהילא םימוהיזל

םייתנש ליג תוביבסב םנמוא וקלי םירחא םידליל ופשחנש םידליה
םירקוחה .םיאירב ויהי םה שש ליגב ךא ,םינוש םייגרלא םינימסתב
.םתדיל עגרמ םידלי 1,035 ורטינ

The New England Journal of Medicine


2001 ראוני
םייח תוכיא תורפשמ היגרלא תוקירז
הינטירב ןודנול Imperial College School of Medicine-ב רקחמ
אשד ינקבא תועצמאב (Immunotherapy) ינוסיח לופיט יכ אצמ
תיתועמשמ תיחפמ "היגרלא תוקירז" הנוכמה ,(Grass Pollen)
תופורתה לש ןנונימו תחשה תחדק לשו המתסא לש םהינימסת תא
.ולא תויעב לשב תולטינה

.אשד תחירפ ןמזב תיתנוע הרמחה הלח םהב םילוח ןחב רקחמה
.םייתנש ךשמב אשד ינקבא וליכהש ןוסיח תוקירז ולבק םיקדבנה
תחפ תופורתב ךרוצה ,49%-ב ומצמטצה םינימסתה יכ אצמנ
.90%-ב ונטק המישנ יישקו 80%-ב

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2001 ראוני
םידליב המתסא םרוג ןוזוא
,םדאה-ינבב וזל המוד תיתאירה תוחתפתהה םהב ,סוזר יפוקב רקחמ
ופשחנ וילא ריוא םוהיז יכ הליג ב"הרא University of California-ב
תוחפ םע רתוי הנטק האיר לש התוחתפתהל םרוג םתדיל רחאל םיפוק
ןויתטולג הנגהה רמוח ןדבואל ןכו תונופמסה לש תויופעתסה
.(Glutathione)

ןוכיסה יכ ךכמ םיקיסמ םירקוחה .םירגוב םיפוקב ואצמנ אל ולא םיקזנ
.םהוזמ ריואל הפישחל ןוכיס רתיב םייוצמ 5 ליג תחתמ םידלי

New Scientist


2001 ראוני
רתי תנמשהו המתסא
םילבוסה םידלי יכ אצמ הינטירב ןודנול King's College-ב רקחמ
.םינבמ רתוי ךכל תוטונ תונבו המתסאב תוקלל םיטונ רתי לקשממ
בקע םידליב רתי תנמשהל תמרוג המתסא יכ הרבס םג התלעוה
םירוהה וב םימסק לגעמ והז יכ ררבתמ .הללגב תוליעפ טועימ
םייטמתסא םהש ןוויכ תינפוג תוליעפ עצבל םהידליל םיחינמ םניא
.המתסאל םרוג אוה ודיצמ הז רבדו

םהמ 17% יכ ואצמ ,11 דע 4 ינב םידלי 15,000-כ ורטינש ,םירקוחה
.םינב רשאמ המתסאל ןוכיס רתיב תויוצמ תודלי יכו המתסאמ םילבוס
ץורפ תא זרזמ רתי לקשמ יכ אצמ ב"הראב ךרענש רחא רקחמ
.םידליב המתסאה תלחמ

Thorax


2001 ראורבפ
זג לש םייריכו המתסא
םייריכב שומיש יכ םינעוט הינטירב Aberdeen University ירקוח
,טיכנורבמ ,המתסאמ םילבוסב המישנ תויעב ררועל לולע זג לש
.בל-תלחממ וא תואיר תלחממ

.תואיר תקלדו םייריכהמ םיפדינה םוהיז יקיקלח ןיב רשק אצמנ
וא חותפ ןולח לע דימת רומשל אוה םירקוחה ירבדל ,ןורתפה
ןורתפש םגה ,הצוחה חבטמה ריוא תא באשיש ררוואמ ליעפהל
.ילאידיא וניא הז


2001 יאמ
תואירה דוקפית תא םירפשמ ץע-יחופת
הכירצ יכ אצמ הינטירב University of Nottingham-ב רקחמ
תואירה תלוביק תא תרפשמ ,תוינבגע 3 וא ץע-יחופת 5 לש תיעובש
.ץעה-יחופת ינכרצ ברקב אצמנ רתויב לודגה רופישה .ןדוקפית תאו
םיחופתה רחאל .תואירה לש ןבצמ רפתשה הלדג הכירצש לככ
.תוננב ןהירחאו תוינבגע המישרב םיאצמנ

תא המתסא תויעבמ םילבוסה םירגובמ 2,633-ב וקדב םירקוחה
אצמנ .תואיר תלוביק תקידב רובעל םהמ ושקיבו םטירפת בכרה
עובשב םיחופת 5 לעמ וכרצש ולא םה הלודגה תלוביקה ילעב יכ
.םיימוי לכ תוחפל תוינבגע וכרצש וא

טנדיסקוא-יטנאל חופתה לש ולא ויתונוכת תא םיסחיימ םירקוחה
םהיתועפשה ינפמ תואירה לע ןגמ רשא ,וב יוצמה ןיטצרווק
.תוירגיס ןשעמו ריוואב םימהזמ לש תוקיזמה

American Thoracic Society's annual conference


2001 רבמצד
המתסא תעינמב עייסמ E ןימטיו
תוכרוצה תוהמיא יכ וליג הינטירב Aberdeen University ירקוח
םהידיל ןוכיס ךכב תוניטקמ ןוירהה ןמזב E ןימטיוב רישע ןוזמ
.המתסאב תוקלל

ןוירהב םישנ 200-מ רתוי לש ןוזמה תכירצ תא וחתינ םירקוחה
םינגרלאל תויושיגר תולגל ידכ רובטה רבחב םידוליה םד תא וקדבו
,E ןימטיו ליכהש ןוזמ רתוי וכרצ םישנהש לככ יכ אצמנ .םיצופנ
םימרוגה בשע ינקבאלו תיבה קבא תידרקל םידליה תושיגר הנטק
.המתסאל

Food.Gov.UK


2003 יאמ
המתסאו רולכ ןיב רשקה
יכ הארנ היגלב Catholic University of Louvain ירקוח ירבדל
היילעל םרוגה אוה ,תורוגס תוכירב ימ רוהיטל םישמתשמ וב ,רולכ
תוכירבב תועיבקב םיחושה םידלי .םידליב המתסא לש הלודגה
אוה ךכל םרוגה .הלחמב תוקלל דחוימ ןוכיס רתיב םייוצמ ולא
ומכ ,ינגרוא רמוח םע עגמב אב רולכהש העשב רצונה ימיכ רמוח
.ןתש וא העיז

םינובלחה תומר תקידב תובקעב ולא םיאצממל ועיגה םירקוחה
הפישחה ינפל ,םירלכומ םימל הפישחמ האצותכ םירצונ רשא
.םיאירב םידלי 226-ב ,הירחאו

University of Louvain, B-1200 Brussels, Belgium


2004 רבמטפס
םינבל םד יאת ינלערו המתסא
Cincinnati Children's Hospital Medical Centre-ב רקחמ
גוסמ םינבל םד יאתל יכ ךכל השדח תודע הליג םירבכעב ב"הרא
ימרוג יכ וליג םירקוחה .המתסאל רשק שי (Eosinophil) ליפוניזואא
.ולא םיאת ואצמנ אל םהב םירבכעב הלחמה תא וררוע אל המתסא

רשק ןיא יכ אצמש 2000 תנשמ רקחמ יאצממ םירתוס ולא םיאצממ
.םדא-ינבב המתסא תוחתפתהל ולא םיאת ןיב

םיחלושו םייטיזרפ םימרוג ביבס םידדוגתמ ליפוניזואא יאת יכ עודי
אלל םיחלשנ םה יטמתסא ףקתה ןמזב .םיינלטק םינלער םהב
.ןורגלו ףאל ,תואירל קזנ ךכב םימרוגו הנחבא
עירתהלו הלוחב ליפוניזואא יאת תואצמיה תולגל היושע קור תקידב
.ףקתה אוב ינפל תועובש רפסמ

Science


2004 רבמצד
המתסאל רתוי םידעומ דחוימב יקנ תיבמ םידלי
University of Bristol-ב םדוק רקחמ יאצממ לע ססבתהש רקחמ
תלחמ חתפל םידלי ייוכיס םילדג יקנ תיבהש לככ יכ אצמ הינטירב
םירמוחו םיניבלמ ,יוטיח ירמוח ומכ ,םינוש םילקימיכל הפישח .המתסא
ודלונ םרטש תוקונית םג .הלחמה תא ררועל םילולע םיחיטש יוקינל
.םירישכתב םיפידנה םירמוחה ךכב םימשאש הארנ .ןוכיסב םייוצמ

םהב םיתבב יכ וליג ,םתדיל עגרמ םידלי 14,000-כ ורטינש ,םירקוחה
תוקלל ןוכיסה תופוכת םיתיעל יוקינל םיימיכ םירמוחב םישמתשמ
.טעומ ולא םירמוחב שומישה םהב םיתבל סחיב לופכ אוה המתסאב

Thorax


2005 ילוי
הרומח המתסאב ץופנ C ןימטיוב רוסחמ
.הרומח המתסאמ םילבוסל רוזעל היושע C ןימטיו תכירצ תרבגה
,םיטנדיסקוא-יטנא לש םתכירצ טועימ ןיב רשק וליג םירקחמ
.המתסא יפקתהו C ןימטיו ומכ

,וושיה הילרטסוא Allergy Research Institute & Asthma ירקוח
-יטנא יזוכירו ןוזמ תכירצ ןיב ,םילפוטמ 28 ופתתשה וב רקחמב
םע םילפוטמ 53 ןיבל השק המתסא ילוח לש םמדב םיטנדיסקוא
C ןימטיו תומר יכ וליג םה .המתסא אלל שיא 43-ו הלק המתסא
.השק המתסא ילוח ברקב דחוימב תוכומנ ויה ןיטורקו

European Respiratory Journal


2005 טסוגוא
המתסא ףקתהל םימרוג תושגר
וליג University of Wisconsin-Madison-מ םייאקירמא םירקוח
ואצמ םה .יטמתסא ףקתהל םורגל לולע םימיוסמ תושגר ץרפ יכ
עדימ ףוסיא) תיטמתסא תוליעפל ןה יארחא חומה רוזיא ותוא יכ
יוסינב .םיליממ םיעבונה תושגר דוביעלו (הלחמה ינימסת לע
.הנותמ המתסאמ םילבוסה םילפוטמ 6 ופתתשה
Proceedings of the National Academy of Sciences


2005 רבוטקוא
המתסאב לופיטל יחמצ ףילחת
ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine-ב רקחמ
םשל םידיאורטסוקיטרוקב שומישל ףילחת אוצמל התייה ותרטמש
יושע םייניס אפרמ-יחמצ 3 לש בוליש יכ הליג המתסאב לופיט
תועפות אללו תולבוקמ תופורתל המודב הלחמה ינימסת לע לקהל
.ןהלש יאוולה

ולבקש הרומח דע הנותמ המתסא םע םילפוטמ 91 ופתתשה רקחמב
Ling-Zhi םה םייניסה אפרמה-יחמצ 3 (ASHMI יורקה) בוליש
(Radix Sophora flavescentis) Ku-Shen ,(Ganoderma lucidum)
רשא םילפוטמ 46-ו (Radix Glycyrrhiza uralensis) Gan-Cao-ו
.(המד) ובצלפ ולבק

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2005 רבמצד
המתסאב לופיט קזחמ D3 ןימטיו
D3 ןימטיו ףסותש וליג הינטירב King's College London ירקוח
.המתסאב לבוקמ לופיטל וביגה אלש םישנאל ליעוהל יושע

אלש ןוסיחה תכרעמ תא םידיאורטס םידדועמ םילפוטמה תיברמב
היגרלאל םיוולתמה םינכוסמה םינימסתל תמרוגה הלוקלומ רצייל
הלוקלומה רוצייב הלשכנש וז תיברת ולטנ םירקוחה .המתסאלו
השורדה הלוקלומה רוציי התייה האצותה .D3 ןימטיו הל ופיסוהו
.הפורתל םיביגמה םישנאב ומכ

ביגהל ןוסיחה תכרעמל םרוג D3 ןימטיו ףסות יכ וארה םד תוקידב
.םידיאורטסל רתוי בוט

Journal of Clinical Investigation


2006 ראוני
םייטמתסאל םיגד ןמש
ריואה יכרד תורציה ינפמ המתסא ילוח לע ןגהל יושע םיגד ןמש
,וז תורציה .תינפוג תוליעפמ האצותכ (Bronchoconstriction)
תוליעפ ידי-לע תמרגנ ,המתסאה ילוח ןיבמ 80%-כ םילבוס הנממ
.תינמז הניהו תצמואמ תינפוג

םיגד ןמש ףסות לביק םקלח .המתסא ילוח 16 ופתתשה רקחמב
.(המד) ובצלפ ולבק םירחאהו תועובש 3 ךשמב תוסומכב
לש םבצמ יכ וארהש קורו םד תומיגד םיקדבנהמ ולטנ םירקוחה
.31%-ב רפתשה ףסותה תא ולבקש ולא

Chest


2006 סרמ
המתסאל ןוכיס םיניטקמ תוקריו תוריפ
ואצמ וקיסכמ Instituto Nacional de Salud Publica-מ םירקוח
יקורי תוקריו רזג ,תוינבגע ומכ ,תוקריבו תוריפב רישע טירפת יכ
.םירגובמב 20%-ב המתסאל ןוכיס םצמצל יושע ,הוולע

ןוזמה תכירצ ילגרהש 68,535 ופתתשה ,הנש 11 ךשמנש ,רקחמב
וכרצש ולא יכ אצמנ .לודג יאפוריא רקחמ תרגסמב ודעות ןהלש
המתסאב תוקלל ןוכיס וניטקה הוולע יקורי תוקרי םרג 90-מ רתוי
ןוכיסה תוינבגע יבגל .םרג 40-מ תוחפ וכרצש ולא תמועל 22%-ב
.18% רזגו 20%-ב ןטק

Thorax


2006 לירפא
המתסאב לופיטל השדח הקיטויביטנא
םילפוטמ יכ וליג הינטירב Imperial College London ירקוח
ןיצימורותילט היורקה השדח הקיטויביטנא ולביק רשא
ףקתהמ רתוי רהמו רתוי בוט וששואתה (Telithromycin)
3 דע ויתועפשהמ וששואתה עורג ףקתה ווחש ולא .יטמתסא
.וז הקיטויביטנאל תודוה רתוי םדקומ םימי

םייאופר םיזכרמ 70-מ םילפוטמ 278 ופתתשה רקחמב
םיקדייחה יאשנכ ולגתה םהמ 61% .לבת יבחרב
,Mycoplasma Pneumoniae-ו Chlamydophila Pneumoniae
.םיפקתה תרמוח תא םיריבגמ םירקוחה ירבדל רשא

New England Journal of Medicine


2006 יאמ
המתסא תוחתפתה םימלוב םניא םיפאשמ
וליג ב"הרא National Heart, Lung and Blood Institute ירקוח
תינורכ המתסא לש התוחתפתה תא ענומ וניא םיפאשמב שומישש
.המישנ תויעב םהב םימצמצמ םהש יפ-לע-ףא ,םיריעצ םידליב
תלקהל ,ימוי שומישב ,םידיאורטסוקיטרוק יפאשמ םישמשמ םויכ
ןוכיסב םידליב הלחמה לש התוחתפתה תעינמלו םידליב המישנה
.הלחמל

ואצמנש שולש דע םייתנש ינב םידלי 285 ופתתשה רקחמב
.המתסאב תוקלל ןוכיס רתי ילעבכ

ND


2006 יאמ
תורגבב המתסא תוחפ ועמשמ תוריפ רתוי
ןיטקהל םייושע םיטנדיסקוא-יטנאב רישע טירפת םיכרוצה םישנא
טועימ םירקוחה ירבדל .םתורגבב המתסאב תוקלל ןוכיס ךכב
תכירצ .תוריפ לד טירפתל רושק ןגנמו C ןימטיו לש םתכירצ
תכירצו 15%-ב המתסאל ןוכיסה םוצמיצל הרושק האצמנ C ןימטיו
יכ וליגו ץע-יחופת תכירצל םג וסחייתה םירקוחה .12%-ב ןגנמ
.32%-ב ןוכיסה תנטקהל הרושק רתוי וא םרג 48.1 תב תימוי הכירצ

ינב ,הרקב תצובקכ שיא 515-ו םילפוטמ 515 ופתתשה רקחמב
.רחא לודג יאפוריא רקחמב ופתתשהש ,32 עצוממ ליג

Thorax


2006 ילוי
המתסא ינפמ ןגמ תוקריב דיאונובלפ
םירבכע תלכאה יכ םיחוודמ Kyushu University-מ םיינפי םירקוח
אכדמ תוקריו תוריפ ,םיחמצב יוצמה (Apigenin) ןינגיפא ןובלפב
תויגרלאלו המתסאל רושקה ןוסיחה תכרעמב ןדגונ לש ויתומר תא
.תורחא
 

,יטנדיסקוא-יטנא ןובלפ/דיאונובלפ אוה (Apigenin) ןינגיפא
תורוקמלש לודג ןווגמב יוצמ אוה .ילודיג-יטנאו יתקלד-יטנא
,םינבדבוד ,ירלס ,ילוקורב ,תיעועש ,ץע-יחופת םהב ,ןוזמ
ענענ/הטנמ ,ןימיט ,היליזורטפ ,לצב ,(Leek) השירכ ,םיבנע
.ןיי ומכ ,םיחמצב םרוקמש תואקשמב ןכו תוינבגעו

םייושע הז גוסמ םינובלפב רישע טירפת יכ םיזמרמ ולא םיאצממ
תורחא תויגרלאו המתסא לש םתוחיכש תא תיחפהל וא ןגהל
.(Immunoglobulin E - IgE) ןילובולגונומיאל םירושקה
ןינגיפאב םירבכעה תא וליכאה םירקוחה םהב םייעובש רחאל
.50%-ב (תקלדל ןמס) IgE-ה תומר ודרי

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 טסוגוא
תיטמתסא הבוגת םיריבגמ םיבלכ
...םידלי


2006 רבמטפס
םידליב המתסא םצמצמ ןוירהב D ןימטיו
ןוירהה ןמזב E ןימטיו לש הכומנ המר ןמדב רשא תוהמיא לש ןהידלי
,(Childhood Asthma) םידלי תמתסאמ 5 ליגב ולבסיש יאדול בורק
.הינטירב University of Aberdeen-מ םירקוח ירבדל תאז

וסיוגש תוהמיאל םידלי 1,861 יבגל עדימ ונחב םייטירבה םירקוחה
תוהמיא יאצאצש וליג םה .םינש 5 ךשמב םתוא ורטינו ןוירהה ךלהמב
תוקלל 5 יפ ןוכיס רתיב ויה הכומנ התייה ןהלש E ןימטיו תכירצש
ןוכיס רתיל הרושק איה םג האצמנ ץבא לש הכומנ הכירצ .המתסאב
.םיאצאצב המתסאל

.הלחמל אצאצה ךרצ םתוא הנוזתה ימרוג ןיב רשק אצמנ אל

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2006 רבמצד
המתסאמ םיניגמ םיאלמ םינגדו םיגד
...הכירצ


2007 ראוני
םירבגב בלה רירש םטואלו המתסאל ןוכיס םצמצמ ןיריפסא
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-מ םירקוח ירבדל
ןוכיס ךכב םיניטקמ םוי ידמ ךומנ ןונימב ןיריפסא םילטונה םירבג
.22%-ב תינושאר המתסאל

40 ינב םיאירב םיאפור 22,071 ופתתשה ,םינש 4.9 ךשמנש ,רקחמב
יכ אצמנ .םיימוי ידמ ובצלפ וא ןיריפסא ג"מ 325 ולבקש 84 דע
.ינושאר בלה רירש םטואל ןוכיס םג םיפתתשמב םצמיצ ןיריפסאה

Critical Care Medicine & American Journal of Respiratory


2007 ראוני
םידלי תואירל םיקיזמ ישאר שיבכ דיל םירוגמ
תעגפנ תוישאר םיכרד ידיצל םירגה םידלי לש םהיתואיר תוחתפתה
םהייח ךשמהב תויניצר המישנ תולחמב תולחל םהייוכיסו ךכ בקע
תוינוכממ םיטלפנ רשא הטילפה יזג םה ךכל םימרוגה .םילדג
.תויאשממו
יכ וליג ב"הרא University of Southern California ירקוח
קוחר ורגש םידליל האוושהב ןטק ולא םידלי לש םהיתואיר חפנ
םידלי 3,677 ופתתשה ,םינש 8 ךשמנש ,רקחמב .םיישאר םישיבכמ
.םינוש תוזוחמ 12-מ ,ךרעב 10 ליג ינב
הדימב ואצמנ שיבכהמ רטמ 500 חווטב ורגש ולא לש םהיתואיר
.רתוי וא רטמ 1,500 קחרמב ורגש ולא תמועל םיחתופמ תוחפ הבר

The Lancet


2007 לירפא
תודלי תויגרלא דגנ ינוכית-םי טירפת
םיזוגואו תוקרי ,תוריפב רישע ינוכית-םי טירפת םיכרוצה םידלי
.המתסאו המישנה תכרעמב תויגרלא ךכב םצמצל םייושע

תויגרלאה םהיתובוגת ,םייתנוזתה םהילגרה תא ודמל םירקוחה
18 דע 7 ינב םידלי 700-ל בורק לש םייתמישנה םינימסתה תאו
תוצופנ הז יאב .םיתרכ יאב םיינוריע םירוזיאב םיררוגתמה
המתסא ומכ ,המישנה תכרעמ לש תויגרלא ךא ,רוע תויגרלא
.תורידנ ןניה תיגרלא תלזנו

רתויו םויב םיימעפ ירט ירפ םיכרוצ םידליהמ 80% יכ ררבתה
.םויב םיימעפ תוחפל ,תוקרי םיכרוצ םהמ 2/3-מ

Thorax


2007 יאמ
תויגרלאו המתסא תמצמצמ קשמ בלח תכירצ
ינפמ ןגהל היושע רטסופמ וניאש קשממ בלח לש הרידס הכירצ
.ץייווש University of Basel ירקוח ירבדל ,תויגרלא תרדס
יארחא רשא בלחב ביכרמה לע עיבצהל וחילצה אל םירקוחה
(הלחמ ימרוג) םיינגוטפה םיקדייחל תאז םיסחיימו ולא תונוכתל
.הז בלחב םיינגוטפ םניאש ולאו

םיתושה םידליל יכ ךכ-לע םיעיבצמ ,םירקוחה ירבדל ,ולא םיאצממ
םע .המתסאו תחשה תחדק חתפל רתוי ךומנ יוכיס שי קשממ בלח
הלנומלס ומכ ,םיינגוטפ םיקדייח ליכהל לולע הז בלח תאז
.(E Coli) ילוק-יא וא (Salmonella)

Clinical and Experimental Allergy


2007 יאמ
םיאצאצב המתסא םימצמצמ ןוירהב םיגדו םיחופת
ץע-יחופת תכירצ יכ וליג הינטירב University of Aberdeen ירקוח
תויגרלא תלחמלו המתסאל ןוכיס םצמצל היושע ןוירהה ןמזב םיגדו
ןמזב ,ןטירפת בכרה תא תונשל תוהמאל םיצילממ םירקוחה .םידליב
.ךכל םאתהב ,ןוירהה

עגונב םינולאש ואלמ ןהיתומיאש םידלי 1,212-ב ודקמתה םירקוחה
עגונב םינולאש תוהמאה ואלמ ךכ-רחא םינש 5 .ןוירהה ןמזב ןתנוזתל
.ןהידליב םייתמישנ םימוטפמיסלו תויגרלא

American Thoracic Society 2007 International Conference


2007 יאמ
םייטמתסא לש םבילל םיקיזמ ריוא ימהזמ
ימהזמ יכ אצמ ב"הרא University of North Carolina-ב רקחמ
םילולע ,םייטמתסא םיפאוש םתוא ,םישיבכ קבאו היינב ירוזיאב ריוא
.םבבל תא ןכסלו (םינמושה) םידיפילה תמר תא םהב תולעהל

המתסאמ ולבס רשא 50 דע 21 ינב םילפוטמ 12 ורטינ םירקוחה
תוקידב יאצממ .שדוח 11 ךשמב (Persistent Asthma) תכשמתמ
.תילילכ בל תלחמל ןוכיס רתי לע ועיבצה םהב וכרענש םדה
םהב םרג ריווא בקועמ רטמב םוהיז ג"קמ 1 תפיאש יכ ררבתה
לורטסלוכה תיילע םע דבב דב םידירצילגירטה תמרב לודיג 5%-ל
םינגרלאל הבוגתב ,םינבלה םדה יאת תמרב הלק היילע ,1%-ב LDL
.בלה בצקב 3% תב הדיריו

Environmental Health Perspectives


2007 יאמ
םינטקב םיפוצפצ הניטקמ יתיב שבועל הפישח
יתיב שבועל (םייגרלא) םייפוטא םירוהל םינטק םידלי לש םתפישח
.(Wheezing) תינפצפצ המישנל ןוכיס םהב הניטקמ
 

תשרומ תידיימ תיגרלא הבוגתו תושיגר איה (Atopy) היפוטא
.םהב רישי עגמ אלל םיצופנ םינגרלאל

תפישח ב"הרא University of Cincinnati-מ םירקוחה ירבדל
ןוסיחה תכרעמ םהב חתפל היושע ריעצ ליגב םיקדייחל םידליה
.תויגרלאל השיגר תוחפ היהיתש

Allergy


2007 יאמ
םידליב המתסא םימצמצמ תוננבו םיחופת ץימ
יכ אצמ הינטירב Lung Institute at Imperial College-ב רקחמ
המתסא עונמל היושע תוננב וא םיחופת-ץימ לש םתכירצ תרבגה
.תודליה ןמזב
תכירצ יכ הלעה ,10 דע 5 ינב םידלי 2,640 ופתתשה וב ,רקחמה
(Wheezing) תינפצפצ המישנל ןוכיס הניטקמ העובק םיחופת-ץימ
םירחא תוריפ וא םיירט ץע-יחופת תכירצ ןיב רשק אצמנ אל .47%-ב
הניטקה םויב תוחפל תחא הננב לש הכירצש אצמנ ןכ .המתסאו
.34%-ב ןוכיסה תא

European Respiratory Journal


2007 ינוי
המתסא ינימסת לע הליקמ המישנ תקינכט
(Papworth Method) 'תרוופאפ היורקה העיגרו המישנ תקינכט
.המתסאמ םילבוסה םישנא לש םהינימסת לע לקהלו רוזעל היושע
,תמדוקה האמה לש 60-ה תונשב הנושארל ושמתשה הב ,וז הטיש
עוציב ידכ ךות ,תפערסב תדקמתמו ףאה ךרד המישנ לע שגד המש
.העיגר יליגרת

רועישב הדירי הדדמנ ,הנותמ המתסא ילוח 85 ופתתשה וב ,רקחמב
תטישל םאתהב הדדמנ רשא הלחמה ינימסתב תודוקנ רפסמ
.St George's Respiratory Symptom Questionnaire
ךכ ,תואירה ידוקפיתב יתוהמ יוניש ןחבוא אל יכ םינייצמ םירקוחה
,הלחמה לש םיינפוגה הימרוג תא תרפשמ הניא וז הטישש רורבש
.יוטיב ידיל האב איה הב ךרדה תא קר אלא

Thorax


2007 ינוי
תודליה ליגב המתסאו הקיטויביטנא ןיב רשקה
תוקלל ןוכיס לידגמ הנושארה םייחה תנשב הקיטויביטנאב שומיש
לופיטל הקיטויביטנא תתל םיטונ םיאפורש ןוויכמו 7 ליגב המתסאב
ןיבהל בושח םידליב תונותחתהו תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיזב
.םיינשה ןיב רשקה תא

13,116 ופתתשה הדנק גפיניוו University of Manitoba-ב רקחמב
4 ולבקש םידלי יכ ררבתמ .םדוק לודג רקחמה ופתתשהש םידלי
.המתסאל ןוכיסה ברימב ואצמנ רתוי וא הקיטויביטנאב םילופיט

Chest


2007 ילוי
המתסאל ןוכיס רתיב תויחא
תועוצקמב םישנ תמועל המתסאב תוקלל לופכ ןוכיסב תויוצמ תויחא
.תוקנמ תויוצמ הזמ ךומנ טעמ ןוכיסבו םירחא

הנולצרב Municipal Institute of Medical Research-ב רקחמ
הלידגמ םינוש םירמוח לש הפיאשב הכורכה הנואת יכ םג הליג דרפס
רקסב ופתתשהש שיא 6,837 ופתתשה רקחמב .הלחמל ןוכיס דאמ
שיא לבס אל ותליחתב רשא ,1995-ו 1990 םינשה ןיב לודג יתמישנ
.תויתמישנ תויעבמ םהמ

םילולכ המתסאל םורגל םילולעש הדובעה םוקמב םירמוחה ןיב
םייאלקח םירצומ ,תוידרק ,םינוש םיסיסרת ,םימיוסמ יוקינ ירמוח
תוקלל 1.71 יפ תוקנמו 2.2 יפ ןוכיס רתיב תויוצמ תויחא .סקטאלו
ואצמנ שאל וא ךפשנש ימיכ רמוחל ופשחנש םידבוע .המתסאב
.3.3 יפ ןוכיס רתיב

Lancet


2007 רבמטפס
תויגרלאו המתסא םימצמצמ תוקריו םיגד
תוינבגע ומכ (Fruity Vegetables) םייתוריפ תוקריב רישע טירפת
תויגרלאהו המתסאה ירקמ רפסמ תא םצמצל יושע םיגדבו םיליצחו
ירקוח ,דרפסמ םידלי 460 ופתתשה וב רקחמב ,וליג תאז ,םידליב
.ןווי University of Crete

,םינופפלמ ,םיליצח ,תוינבגע תוקריהמ םרג 40 וכרצש ולא יכ אצמנ
.םינטק ויה המתסאב תוקלל םהייוכיס ,םיאושיקו הקורי תיעועש
.םינש 6.5 ליג דעו הדילמ םידליה תא ורטינ םירקוחה

Pediatric Allergy and Immunology


2007 רבמטפס
םידליב המתסא םימצמצמ ץע-יחופת
ךכב עונמל תויושע ןוירהה ןמזב ץע-יחופת תוכרוצ רשא תוהמיא
תוהמיאל םידלי 1,924 ורטינ םירקוחה .ןהידליב המתסא תוחתפתה
.םינש 5 רחאל תינשבו ןנוירה ךלהמב וסיוגש

קר תיבויח העפשה האצמנ וכרצ ולא תוהמיאש םילכאמה לכמ
(םהב םידיאונובלפה תלוכתל תודוה הארנכ) ץע-יחופת לש םתכירצל
רשק אצמנ .המזקא תעינמ לע םיגד תכירצלו המתסא תעינמ לע
.המתסא תעינמל ץבאו D ןימטיו ,E ןימטיו ןיב

Thorax


2007 רבמטפס
תויגרלאו המתסא ינפמ ןגמ וניא םא בלח
...רקחמ


2007 רבמטפס
םיאווחב המתסאו םיקיזמ ילטוקל הפישח
National Inst. of Environmental Health Sciences-ב רקחמ
,םיאווח 19,704 ופתתשה וב ,ב"הרא in Research Triangle Park
הלולע םיצופנ םיקיזמ ילטוק לש םיגוס רפסמל הפישח יכ אצמ
.המתסאל ןוכיס לידגהל

European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm


2007 רבוטקוא
המתסאב םינכסמ יוקינ יסיסרת
םא םג ,ריואה רוהיטלו םיתבב יוקינל םישמשמה יוקינ יססרת
.המתסאל ןוכיס םילידגמ םה ,עובשב םעפ קר םישמשמ םה
םירגובמ ןכסמ ולא םיסיסרתב רידת שומיש םירקוחה ירבדל
.ךכל םירושק המתסאה ירקממ 15%-כ םתכרעהלו המתסאב

ידי-לע וקדבנש תונידמ 10-מ שיא 15,000-כ ופתתשה רקחמב
םיפשחנה ולא יכ אצמנ .םינש 9 ךשמב הנשב םיימעפ םירקוחה
.םיזוחא 50 דע 30 ןב ןוכיס רתיב םייוצמ סוסירה ירמוחל רידת
יוקינל םיסיסרת ,ריוא ירהטמ ואצמנ םלוכ ןיבמ רתויב םינכוסמכ
.תושמש יוקינל םיסיסרתו םיטיהר תקרבהלו
Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2007 רבמבונ
המתסאו סרטס ןיב רשקה
(Post-Traumatic Stress Disorder) תיטמוארט טסופ תנומסת
.ןוסיחה תכרעמ לע ותעפשה ללגב המתסאל םרוג הווהמ

ולא ןיבמ ,דחי ולדגש םימואת םירבג תוגוז 3,065 ורטינ םירקוחה
,םייטנג םימרוג לילכהל אל ידכ םאנטייו תמחלמב ונמזב ופתתשהש
.2.3 יפ המתסאל ןוכיס הלידגמ תנומסתה יכ וליגו

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2007 רבמצד
המתסא ילוחב תושק םיעגופ לזיד ידא
...םירקוח

...2 תושדח - המתסא ואר
...3 תושדח - המתסא ואר