הרדגה
הערפה איה (ןגמה תטולב לש תינורכ תקלד) וטומישאה תלחמ
,תיתשרות (ףוגה תא ןוסיחה תכרעמ תפקות הב) תינומיאוטוא
.ןגמה תטולב איה תפקתנה הב
Antithyroid peroxidase גוסמ םינדגונ םינייפאמ הלחמה תא
 (Lymphocytes) םיטיצופמיל תוננתסהו םדב (Anti-TPO)
.ןגמה תטולבל
תקפז תלחמל וא ןגמה תטולב תלדגהל ,ללכ-ךרדב ,םרוג רבדה
(Atrophy) תוצווכתה הלח םילוחה תצקמב ,תאז םע .(Goiter)
.הטולבה לש
,הטולבה לש תידוקפתה המקרה, (Parenchyma) דוסיה תמקר
.תיביס המקר וא םיטיצופמילב תפלחומו תסרהנו תכלוה
 
ןומרוה השירפמ (Pituitary gland) חומה תרתוי תטולב
ןגמה תטולב תא הרגמה ,(Thyrotropin) ןיפורטורית
בויסנב ותמרו (Thyroid stimulating hormone - TSH)
.םילדלדמו םיכלוה ןגמה תטולב ירגאמש תעב ,הלוע םדה
לש םינומרוה יפדוע ררחתשהל םילולע ,הז ינסרה ךילהתב
.הטולבה לש רתי תוליעפ תמירגו (T4T3) ןגמה תטולב

תלערל םורגל הלולע ,ולא םינומרוה לש דאמ ההובג המר
 המקר ףוסבל סורהלו (Hashimoto's toxicosis) וטומישאה
,ילנומרוה רוציי רשוכ יד הטולבל רתווי אלש ,הבר הכ
.ןגמה תטולב תוליעפ תת תלחמב םייתסיש ךילהת
,(Myxedema) תיריר תקצב חתפתהל הלולע ינוציק הרקמב
.םייח תנכס הווהמה


הצופתו תוחתפתה
ראשיהלו גוסיהל היושעו תויטיאב תחתפתמ וטומישאה תלחמ
הצופנו היסולכואהמ םיזוחא 4 דע 3תפקות איה .תינילק תת
.(םירבגב רשאמ 50 יפ) 40 דע 30 תונב םישנ ברקב דחוימב

בצק תא טאהל הלולע איה ,םידליב תעגופ הלחמה רשאכ
.הב לפטל בושח ןכלו תוחתפתה

תולחמ םע ,וטומישאה תלחמ לש הלבקה ןכתית םיבר םירקמב
תינורגיש םיקרפ תקלד ,1 גוסמ תרכוס :תורחא תוינומיאוטוא
.(Lupus erythematous) תבאזו
  

,תוינומיאוטא תולחמ ןה ,סביירג תלחמו וטומישאה תלחמ
ליבקמב לובסל לולע הלוחה .ןגמה תטולב תא תופקותה
.ןהיתשמ
 
.ןוירה ןמזב תינמז ץרפתהל הלולע וטומישאה תלחמ
רפסמ םע דבב דב תררועתמ איה םיבר םירקמב
דיה ףכ שרוש םצע תנומסתמ לחה ,תורחא תולחמ
.ןגמה תטולב ןטרס דעו (Carpal tunnel syndrome)

םימוטפמיס
.םינימסת לכ םילגמ םניא וטומישאה תלחמב םילוחהמ םיבר

ןורכיז תויעב לע תונולת תובקעב ,הלחמה תנחבואמ תופוכת
.םיכלוהו םירבוגה זוכיר רסוחו    
ןה םג תולולע ,םויה תועשב תוינונשי ומכ ,הניש תוערפה
.הלחמה םויק לע עיבצהלה    
 

לש תוליעפ רתי לש םיינמז םינימסת תווחל םילולע םילוחה
...ןגמה תטולב
.םירירש תשלוח .טקש יא
.(Palpitations) תוצאומ בל תוקיפד
תשוחת רצוויהל הלולע ,הטולבה תלדגה לש םירקמב
.ןורגב ץחל תשוחת וא תואלמ    
.ןורגה תיזחב תישושבג תעפוה ןכתית
,תופייע ינימסת ולגי הלחמהמ םילבוסהמ תצקמ
,טאומ בל בצק ,שביו ספסוחמ רוע ,ןואכיד ,שפנ רוזיפ    
.רעיש ןדבואו רוקל תוליבס יא ,תוריצע ,לקשמב היילע    
.םילזונ וא ןוזמ תעילבב ישוק ןכתי

תוקידב
םינומרוה תומר ןוזיא-יא תייעב לע עיבצת הטושפ םד תקידב
.ןגמה תטולב לש     

םימרוג
.הלחמל םרוג הווהמ ןוזמב דוי לש רתי תכירצש איה הרעשה
.תיתשרות הלחמה

לופיט
,הב לפטל ןתינ ךא ,יופירל תנתינ הניא וטומישאה תלחמ
T4 ןיסקוריתובל :ןגמה תטולב ןומרוהל ףילחתב שומיש ךות
.(Levothyroxine)
,םינומרוהה תומר לע חוקיפו דימתמ בקעמ שרוד לופיטה
.הטמ וא הלעמ ,ןמזה ךשמב תונתשהל תולולעש
היילע ,תושישת ומכ ,תועפות תעינמל ,דחוימב בושח רבדה
.תוריצעו לקשמב

?הקיטויביטנאב לופיט
עיבצמ ,Infection & Clinical Microbiology-ב חוודש רקחמ
,Yersinia enterocolitica קדייחה ןיב קודה יתביס רשק םויק לע
,רב תויחבו תיבה תביבסב ,יחה קשמ תויח תאוצב יוצמה
.(Hashimoto's thyroiditis) וטומישאה לש ןגמה תטולב תקלדו
  
,םהוזמ רשב תכירצמ האצותכ םרגיהל הלולע הפישחה
רשבמכו ויד לשוב אלש רשב וא ענ רשב ירצומ דחוימב
םיהמ ןוזמ ,ללכב בלח ירצומ-,רטסופמ יתלב בלח ,ףוע
.יח לבזב ונשודש םירצומ תכירצו םימהוזמ םימ ,(תופדצ דחוימב)
  
,םוח םיללוכ םינטק םידליב םירומח םימוהיז לש םינימסת
באכ םיללוכ םה ,םירגובמו םירגבתמב .לושלישו ןטב יבאכ
.םוחו דחא דצב דח ןטב
ןתפסות תקלדל ולא םינימסת םיסחיימ תובורק םיתיעל
.(Appendicitis)
יבאכ ,רוע תחירפ ומכ ,םיכוביס ורצווי םהב ,םירקמ ונכתי
.םיקרפ תקלד לש ולאל םימודה םינימסתו םיקרפמ

תקלדמ םילבוסב ,הז קדייחל םינדגונה תוחיכש תא קדבש רקחמ
הליג ,(Hashimoto's thyroiditis) וטומישאה לש ןגמה תטולב
.הרקב תוצובק תמועל ,14-יפ דע רועישב ,םהמ רתי תואצמיה

הלחמהו קדייחה ןיב קודה רשק םייקש ,איה םירקוחה תנקסמ
.הלוחה תאוצב ורותיאל הקידב תצלמומ ךכיפלו
,הז קדייח רותיא תוציחנל הקידבה תדבעמ בל תמושת בסהל שי
האוצ תקידבב קר ללכנו ללכ-ךרדב עצובמ וניא רבדהש ןוויכ
.(Comprehensive Digestive Stool Analysis) הפיקמ תילוכיע

.תויטויביטנא תופורת ןווגמ תועצמאב הז קדייחב לפטל ןתינ