1+2 תושדח - ןורכיז ןדבוא
Memory loss - News 1+2....ןורכיז ןדבוא ואר
 
הבשחמל רמוח ,חומל ןוזמ
םיפחדה .הנוזת השורד חומל םג ,ףוגב רביא לכל ומכ
דחוימבו תוירולקל םיקוקז ןורכיזה ךילהתו חומב (תותואה)
.תובכרומ תומימחפ תרוצב םירכוסל
ומכ ,תוטושפ תומימחפ לש רתי תכירצו תוחורא לע רותיו
םורגל םילולע םיחוניקו םיפאמ ,םיזגומ תואקשמ ,םיקתממ
.ןואכידו תונבצע ,תופייע ,לובליב ותאצותש םדב רכוס טועימ
.רוזחמ םדקה תפוקתב ךכל תושיגר הנשי דחוימב

יאתב םירמוחה ףוליח ךילהת תא תולכלכמ ונימא תוצמוח
,ונימא תוצמוח המכ .תלוספמ רטפיהל ול תועייסמו חומה
תווהמ (Tyrosine) ןיצוריטו (Phenylalanine) ןינלאלינפ ומכ
ינבא תא תווהמ (Tyrosine) ןיצוריטו (Phenylalanine)
םיארחאה ,חומה לש ויחילש ,םירטימסנרטוריונה לש ןיינבה
.תויחו תויטגרנא ,תונריע תשגרהל
תועייסמ ,(Glutathione) ןויתטולג ומכ ,תורחא ונימא תוצמוח
ןירואט ומכ ,םירחאבו םייתביבס םילקימיכב םחליהל חומל
ןדבוא םיענומ רשא ,םיאת ימורק בוצייב תועייסמו (Taurine)
.םילרנימ

הבוט ךרד איה ,ןמוש תלדו םינובלחב הרישע רקוב תחורא
םג חומה קוקז ,ונימא תוצמוחל טרפ .חומה תנזהל
.םייבצע תותוא לש תישפוח המירז םשל םילרנימו םינימטיול
םיעייסמ E ןימטיוו C ןימטיו ,A ןימטיו ומכ ,םיטנדיסקוא-יטנא
לע םירמוש B ינימטיוו חומהמ םיישפוח םילקידאר קוליסב
.וב ילמרונ םירמוח ףוליח
נוזתה ירמוח תגיפסו לוכיעה תלוכי הנטק תונקדזהה םע
תוינויח ןמוש תוצמוחל קוקזו ןמוש רקיעב יושע חומה .ףוגב
.םיינוציח תורוקממ ןלבקל וילעוו ןרציימ וניא ףוגה .ודוקפיתל

םירוענ תשדחמ הקומע הניש
הלולע ,הממיה תועש לכ ךשמ תרחא תוליעפ וא הדובע
.תוומ וא העיצפ ,הלחמל םורגתש ןמז תצצפ תונבל
אטבתהל לולע תיעבטה הנישה תינבתמ תומלעתהה ריחמ
.תינורכה תופייעה תנומסתו בל תלחמב הלכו םיבאכמ לחה
תקספהמ תוחפ אל הבושח העובק העשב הנישל השירפ
אצמנ יגולויבה ןועשה .יוור ןמוש תכירצב התחפה וא ןושיע
טלוש אוה .חומב (Hypothalamus) סומלתופיהה רוזיאב
,ףוגה םוח ,םינומרוה תמרזה לע ,החונמו לכוא ינמז לע
.תורחא ףוג תויוליעפו ןוסיחה תכרעמ תוליעפ

רקוב ישנא םקלח ,םינוש הניש יסופד שי םינוש םישנאל
םימלעתמ רשאכ תוררועתמ תויעב .הלילב םיליעפ םירחאו
תושירדל תונעהל ידכ ,ףוגה לש תימינפה תוליעפה בצקמ
.החפשמ וא הדובע םוקמ

ךכ ,תורמשמב םיקסעומ וא םתנש תא םיליבגמה םישנא
בל תולחמל םיפשחנ ,תערפומ וא תעטוקמ תיעבטה םתנשש
ךשמב תורמשמב תודבועה ,תויחאב הפצנ רבדה םד-ילכו
.ךשוממ ןמז
.םישיבכה לעו הדובעב םינוכיס ,ןואכידל םרוג הנישב רוסחמ
םהש יפכ לועפל םילוכי םניא ,קיפסמ םינשי םניאש םישנא
.םהמ הפוצמש יפכו םילגוסמ
ראשיהל ידכ ,הניש תועש 8 דע 7-ל םיקוקז םישנאה תיברמ
תוחפל קוקז םדאה הדימעה ליגמ לחה .םויה ךשמב םיינריע
תוחפ םג תכפוה הנישה .ףירחמו ךלוהה רבד ,הניש תוחפו
.הקומע תוחפו
םהב םיבלשה םה ,4 בלשו 3 בלש םינוכמה ,הנישה יבלש
םג ולא םיבלשב .ףוגב םינוקיתו םולחה יכילהת םיעצבתמ
חתפמה הניה הבוט הניש .הלידגה ןומרוה תיברמ שרפומ
הנוזתו קונית תנש בוליש .שפנו ףוגב ,הריעצ השגרהל
!ךכל םכתא תברקמ המיאתמ

New Scientist

ןורכיזב םיעגופ םיירלולס םינופלט
ב"הרא לטאיס Washington Universiry-ב רקחמ
,םימעופ ורקימ ילגל תכשוממ הפישחש הליג ,תודלוחב
,םיירלולס םינופלט ידי-לע םירדושמ רשא ולאל םימודה
.ןורכיזהו דומילה רשוכל חווט ךורא קזנ םורגל הלולע

רוכזל תודלוחה ושקתה העש ךשמב הפישח רחאל
ידכ ,םירוכע םימב רתסומ חטשמל הרזח ןכרד תא
וז הנירקל ופשחנ אלש תודלוח .העיבטמ לצניהל
.ישוק אלל ךכב וחילצה ,ןנורכיזו ןנויסנ לע וכמתסהו

הדבועה תא וחיכוה םימדוק םירקחמ םירקוח ירבדל
(Cholinesterase) זרטסנילוכ רמוחב תעגופ הנירקהש
.תואצמתהו דומיל רשוכל רשק שי ול רשא ,חומב יוצמה

Bioelectromagnetics

תולוחכ תוינמכוא
ינקירמאה תואלקחה דרשמ ידי-לע ךרענש תודלוחב רקחמ
תומכ ליכמה טירפתש אצמ תואטיסרבנוא רפסמ ףותישב
תולגל םהל המרג ,תולוחכ תוינמכוא תיצמת לש הלודג
תא רכינ ןפואב הרפישו םיירוטומ םייוניש ינמיס תוחפ
הנוזת ולביק אלש תודלוח תמועל ,ןורכיז ינחבמב םהגשיה
.וז
תוריפ רחבמל התיה המוד העפשה
ההובג המר םה םג םיליכמה תוקריו
תונוזמה רקיע .םיטנדיסקוא-יטנא לש
תויצמת וללכ ,הז רקחמ ךרענ םהב
.דרתו הדש תות ,תוינמכוא לש
.תוינמכואה תיצמתל התייה תיבויחה העפשהה רקיע

רגובמה ליגב ןורכיז תויעבו תרכוס
ב"הראב ,ןתעינמו תולחמ תרקבל זכרמה ךרעש רקחמ
תרכוסמ תולבוסה 65 ליג לעמ םישנש הליג ,(CDC)
תלוכיב הדירי םג ומכ ,זוכירו ןורכיז תויעב רתוי תווח
.ךכמ תולבוס ןניאש םישנ רשאמ ,תילטנמה

חומל םיעייסמ ןצמחו תוריפ רכוס
ןצמחו (Glucose) תוריפ רכוס יכ אצמ יטירב רקחמ
דוקפית תיתועמשמ םירפשמו 'חומל קלד' םישמשמ
.תוזירזו ילטנמ
םינחבמב םיגשיה רפשל ןתינש אוה ךכמ עמתשמה
ןצמח תפיאש ידי-לע ,הדובע תונויארב רתוי חילצהלו
.ןכל םדוק ,הלודג תומכב תוריפ רכוס תכירצו

הלביקו תילכש הלטמ ינפב הדמעש םיטנדוטס תצובק
תרוקיב תצובקמ ,רתוי בוט הדקפית תוריפ רכוס םרג 30
תמישר רוכזל ושקבתה םיטנדוטסה .תאז הלבק אלש
.הכורא םילימ
,המלש הקד ךשמב רוהט ןצמח הלביקש הצובק ,המודב
.ותוא הלביק אלש הליבקמ הצובקמ רתוי בוט הדקפית

לככ הלדג ןצמחהו תוריפה רכוס תעפשהש וליג םירקוחה
אלו) רוהט תוריפ רכוסב שמתשהל שי .השק הלטמהש
.(תולולגב
תכשמנו המוד הבוליב וקני'ג תיצמת תעפשהש אצמנ
ןוצמיחה תא ,םדה תמירז תא תופשמ איה .תועש 6-כ
.תוריפה רכוס לש םירמוח ףוליח תאו

בוט ןורכיז התועמשמ רקוב תחורא
.םויה ךשמב ןורכיזה תלוכי תא רפשת הבוט רקוב תחורא
.ידומילה ורשוכ תא עבקיתו דימלתל עייסת איה
דאמ רפתשה ןופלט ירפסמו םילימל ןורכיזש וחיכוה םייוסינ
.רקוב תחורא רחאל
ןורכיז תויעבמ ולבסש םישנאב גשוה רתויב לודגה רופישה
.םירגובמ תרכוס לש םינמיס וליגש ולאו

ןורכיז תררועמ הקניו תיצמת
יכ אצמ הינטירב Surrey תטיסרבינואב ךשוממ רקחמ
תא םג ןכלו םד תמירז הריבגמ הקניו יחרפ תיצמת
ןדבוא ינפמ םג הניגמ תיצמתה .חומל ןצמחה תקפסא
.ןורכיזה דוביאל םרותה םרוג ,ןצמח תרבעה תלוכי
הלק המרמ ולבס רשא םישנא 203 ברקב ךרענ רקחמה
תחא הניה רמייהצלא תלחמש ,היצנמיד לש תינוניב דע
.היתורוצמ
תונוונתה ומכ ,םייניע תויעבב לפטל םג תעייסמ תיצמתה
(Diabetic Retinopathy) תיטבאיד היתפוניטר ,תירלוקאמ
.המוקואלגו

ןורכיזב עגופ ישפנ חתמ ןומרוה
תמר תיילע איה ישפנ חתמ יבצמב ןורכיז ןדבואל הביסה
עפשומ רשא (Corticosterone) ןורטסוקיטרוק ןומרוהה
.הדרחו הקע ,ישפנ חתמ יבצממ
Center for the Neurobiology of Learning ירקוח
רקחמב ב"הרא הינרופילק תטיסרבינואב & Memory
תלוכיב תעגופ ןומרוהה תמרב הילעש וליג ,תודלוחב
.ךוראה חווטב ,רוגא עדימ תפילש

ידי-לע אוה םג שרפומה לוזיטרוקל המוד ןורטסוקיטרוקה
.ץחל יבצמב (Adrenal gland) הילכה תרתוי תטולב
ותשרפה רחאל העשכ הליחתמ ןומרוהה תעפשה
.םייתעשכ תכשמנו

לעש איה ,הז רקחממ האצותכ ,ולעוהש תועצהה תחא
ידכ ןחבמה ינפל המ ןמז תוניחבה רדחל תשגל םינחבנ
.ןחבמה תעב חתמה תא ןיטקיש רבד ,םוקמה תא ריכהל
תומישנ ךות ,ןחבמה ינפל עגרתהל איה תרחא העצה
תואצמה תיימדהו םייניע תמיצע וא תויטיאו תוקומע
.םיענו וילש םוקמב

Nature


ןורכיזל תרזוע הסיעל
ןורכיזה רשוכ לע רומשל םיצור רשא םירגובמ םישנא לע
םיינפי םירקוח ועיגה הנקסמל .סועלל היצנמידמ ענמיהלו
חומה תא תנברדמ הסיעלה םהירבדל .םירבכעב יוסינמ
.הרורב הניא ךכל הביסה .ליגה םע ןורכיז ןדבוא תענומו

תועונתש אצמנ ,הסיעלה ןמזב ,םדא ינבב MRI תקידבב
סופמקופיהה רוזיא תותוא תא תוריבגמ תסלה
.דומילה תלוכיל יטירק רוזיא - חומב (Hippocampus)

תנעוט ,הז רקחמב ןיינע האצמש ,תיטירב תרקוח
ישפנה חתמה תנטקה בקע ןורכיז רפשל היושע הסיעלש
.הסיעלה תלועפב

.New Scientist


2000 סרמ
ןורכיז תשבשמ היפרתומיכ
הדירולפ Tampa-ב Dartmouth Medical School ירקוח
יפרתומיכ לופיט ולביקש םישנא לש םנורכיזהש ואצמ ,ב"הרא
.תותימצל םיתיעל עגפינ
יתלב התייה םתבישח ,יוקל אצמנ םיקדבנה לש םנורכיז
.הפ-לעב םיירפסמ םיבושיח עצבל ולכי אל םהו הלולצ
םיייפרתומיכ םילופיט ולביקש םישנאש וליג םימדקומ םירקחמ
תויעבמ ולבס ,םצע חומ תלתשה ומכ ,רתוי םישק
.תוכשמתמ תוילאוטקלטניא
.הדימל תויעב םורגל הזכ לופיט לולע םידליב


2000 ינוי
חומהו ןגורטסא תפלחה תייפרת
תייפרתש ואצמ National Institute on Aging ירקוח
(Estrogen Replacement Therapy/ERT) ןגורטסא תפלחה
םיברועמה חומ ירוזיאל םד תמירז תיתועמשמ תרפשמ
.ןורכיזה יכילהתב


2000 רבמבונ
ןורכיז תרפשמ הניש
תנשש ואצמ ב"הרא Harvard Medical School ירקוח
רוכזל רשוכה תא תרפשמ ,םיכרפמ םידומיל רחאל ,הליל
.ךכ-לע ודיפקה אלש הלא תמועל ,דמלנש תא


2000 רבמצד
ןורכיז רפשמ E ןימטיו
Regenstrief Inst. for Health Care-ב יתלשממ רקחמ
70 ינבב ,E ןימטיו תומר קדבש ,ב"הרא סילופנאידניאב
ןורכיזה דקפתמ ,ההובג םדב ותמרש לככש אצמ הלעמו
אוה ךכל רישיה םרוגהש ןכתי ,םירקוחה תעדל .רתוי בוט
.קפסמ E ןימטיוש ,םיקרוע תשרט ינפמ הנגהה

2002 סרמ
ןורכיז רפשמ ןירמזור
וליג םייטירב םירקוחש רפסמ יטירבה Daily Telegraph-ה
.15%-ב ךורא חווטל ןורכיזו תונריע ריבגמ ןירמזור ןמשש

2002 ינוי
ןורכיזו הקיזומ ,תוחיר
ורתיא ב"הרא ןוטסויב Baylor College of Medicine ינעדמ
תוחיר תחרה עגרב תונורכז ררועמ רשא ,חומה רוזיא תא
CA3 ארקנה רוזיאב רבודמ .םירכומ ,הקיזומ תעמשהו
תונורכזל יארחא רשא ,(Hippocampus) סופמקופיהב
.וייח לכ ךשמב םדאה םע םירתונ רשא

2002 רבמבונ
ןורכיז ןדבואל ןמסכ ןומרוה
וליג ב"הרא סל'גנא סול University of California ירקוח
הרהזא ןמס הווהמ ,םישישק ןתשב Epinephrine ןומרוהה יכ
.ליגל רושקה ןורכיז ןדבואל

2002 רבמבונ
...ןורכיזו ןורטסוטסט

2003 ראורבפ
(1) ןורכיזו זוקולג
ןכתי קרוי-וינב Center for Brain Health ינעדמ ירבדל
םהירבדל .ןורכיז ןדבואו םדב תוהובג רכוס תומר ןיב רשק
רושק םדב רכוסה תמר לש יוקל תוסיוו יכ םגדוה
.(Hippocampus) סופמקופיהה תוצווכתהלו ןורכיז תויעבל

2003 סרמ
חומ יאתו םד-ץחל
ורובנידא Aberdeen תטיסרבינואב םינעדמ לש םהירבדל
ןדבוא םרוג םד-ץחל רתיש ךכל תוחכוה ואצמנ דנלטוקס
.חומ יאת

2003 רבוטקוא
חומל עייסמ םישישקב םד-ץחל רתי
רמשל שישקל עייסל יושע רגובמ ליגב הובג טעמ םד-ץחל
.70-ה ליג תא ורבעש םישנאב רבודמ .גלפומה ליגב תונינש
ינחבמב רתוי בוט ודקפית ,הובג טעמ םד-ץחל רתי ילעב
.ןיקת םד-ץחל ילעב תמועל ,זוכיר ןורכיז
הרימשש עודי ןוירוג-ןב תטיסרבינואמ ןרפ רתסא ר"ד ירבדל
רבתסמ תעכ ךא ,םייח תלחות הכיראמ ןיקת םד-ץחל לע
.הבושח הכלשה שי םד-ץחל רתיל יכ

םיוסמ ליג דע םדה-ץחל תמר לע הרימש לוקשל שיש ןכתי
עגפיהל חומה דוקפית לולע הז ליגל רבעמש ןוויכ ,דבלב
.םייחה תוכיא םג עגפית ךכמ האצותכו
ןיקת םד-ץחל לע הרימשש בושחל לבוקמ היה הכ דע
תעינמל תודוה ,תילכש תורדרדיה ינפמ חומה תא רמשת
.ותוא םיניזמה םדה-ילכל קזנ תורצוויה

לככש וארה ,85 דע 70 ינב םישישקב ךרענש ,יוסינה יאצממ
,זוכירה רשוכו ילטנמה דוקפיתה ורפתשה ,הלע םדה ץחלש
התיה ןורכיזה לע םדה-ץחל תעפשה תאז םע .הילעל תיסחי
וילעמ .םד-יצחל לש םיוסמ םוחתב ובטימב היה אוה .הנוש
.טעמ דרי אוה ויתחתמו

American Journal of Hypertension

2004 סרמ
ןורכיז ןדבוא זרזמ ןושיע
National Institute on Aging-ב ךרענ רשא רקחמ
תורדרדיהה תא זרזמ ןושיע יכ אצמ ב"הרא דנלירמב
םלועמש םישישק תמועל 5 יפ ,םישישקב תילטנמה
.ונשיע אל

Neurology

2005 ינוי
םישישקל תילופ הצמוח
ןתמש אצמ דנלוה Wageningen University-ב רקחמ
טאהל יושע םירגובמל תילופ הצמוח לש הובג ןונימ
שדח רוקמ הווהמה אצממ .םהב ןורכיזה תורדרדיה תא
.םישישק לש םהייח רופישל לוזו
,םינש 3 ךשמב ,ג"קמ 800 ימוי ףסות תעפשה הקדבנ
הרבע הצובקה .70 דע 50 ינב םירבגו םישנ תצובק לע
תמועל הברהב םיבוטה םיגשיהב םייביטינגוק םינחבמ
.המד ףסות הלבקש הצובק
המוד היה םיפתתשמה לש םנורכז םירקוחה ירבדל
הכ דע .םינש שמח דע םייתנשב םהמ םיריעצ לש הזל
לוטיל שי תומוד תואצות תגשה םשל יכ הנעטה החוור
.B ינימטיו תבורעת

2006 ראוני
(2) זוקולג רכוס
וקדבש דנלטוקס Glasgow Caledonian University ירקוח
הקשמב ותמרש לככ יכ ואצמ ןורכיזה לע רכוסה תעפשה תא
.ורפתשה ןורכיזה יעוציב ,ההובג התיה
הקוק קובקבבש וזל המוד המר) םרג 25 תועפשה הקדבנ
.רכוס םרג 50-ו (הלוק
תמועל 11%-ב םיבוט ויה םרג 25 ותשש ולא לש םהיעוציב
ויה םרג 50 ומגלש ולא לשו (Placebo) תרוקיבה תצובק
.17%-ב םיבוט
ולבקתי רתוי תובוט תואצותש ךכ-לע תוזמרמ תואצותה
.הניקת רכוסה תמר תוסיו תכרעמ םהב םישנאב

לע רכוסה תכירצ לש תוילילשה תועפשהה תא רוכזל שי
תימואתפ היילע לש תורשפא לע ,רתי תנמשה לע ,םיינישה
םייתנוזת היגרנא תורוקמ לע רותיוו םדב רכוסה תמרב
.םירחא

Human Psychopharmacology

2006 ראוני
םיחופת ץימו םיחפת
Uni. of Massachusetts Lowell-ב םירבכעב רקחמ
םיקזנ ינפמ ןגהל יושע םיחופת ץימ יכ הליג ב"הרא
.ליגב יולתה ןורכיז ןדבואל םימרותה ,חומה יאתל
םיטניסקוא-יטנאה תומרל תאז םיסחיימ םירקוחה
.זכורמ םיחופת ץימב תוהובגה

.ךובממ האיצי םע דדומתהל םירבכעה לש םרשוכ ןחבנ
,םיריעצ םירבכע לע עיפשה אל םיטנדיסקוא-יטנאב רוסחמ
ולביק ולאשכ .םינקזה םירבכעה יעוציבב תושק עגפ ךא
םילפס 3 דע 2-ל ךרע תווש תומכב םיחופת ץימ זיכרת
םלוכ חומבו תיתועמשמ הרפתשה םתלוכי ,םדאל םויל
.ינוצמיח קזנ תוחפ אצמנ

םימדוק םירקחמ לש ולא תא םיששאמ רקחמה יאצממ
.ןקדזמה חומל הבוט תוקריו תוריפ תכירצ יכ ואצמש
טירפתב םיחופת ץימו םיחופת בלשל םיעיצמ םירקוחה
.םיטנדיסקוא-יטנאב םירישע תוריפ ךורצל ללכבו ןזואמ
ץימ תכירצש םירקוחה ואצמ וכרע םהש םדוק רקחמב
.רמייהצלא תלחמל הייטנ ילעב םירבכעל הליעומ םיחופת
.ב"הראב םיחופתה ילדגמ ןוגריא ידי-לע ןמומ רקחמה

2006 ראורבפ
תויגרנילוכ-יטנא תופורת
תויגרנילוכ-יטנא תופורתב םישמתשמ רשא םישנא
תורדרדיהב םינכתסמ (Anticholinergic drugs)
תא תומסוחה תופורתב רבודמ .תילוטקלטניא
ןילוכליטצא רטימסנרטוריונה לש ותוליעפ
לש לודג ןווגמל תונתינה (Acetylcholine)
,בל בצק ,תותוויוע ,תוליחב ןהב ,תויעבו תולחמ
תלחמ ,םד-ץחל רתי ,םיבאכ ,המתסא ,תויגרלא
.תוישפנ תויעב רפסמו םיביכ ,ןוסניקרפ
,הבוגתה ןמזב העיגפ תוללוכ תומרגנה תועפותה
יבחרמ יתוזח ןורכיז ,בל תמושת
.רוביד ףטשו ההשומו ידיימ (Visuospatial memory)

British Medical Journal

2006 סרמ
תימצע הנומא
ןורכיזל חתפמה הניה רגובמ ליגב תלוכיב תימצע הנומא
National Institute on Aging-ה ןומימב רקחמ .בוט
ומכ ,ןורכיז תוטיש םימשיימ רשא םישנאש הליג ב"הרא
ןורכיז םיארמ וז םתלוכיב םינימאמו ןופלט ירפסמ ןוניש
.םתונקזה תעב רתוי בוט
ןדבוא יבגל האצות ןהו ןמס ןה הווהמ הטילשה תשוחת
עצבל וחוכבש ןימאמ םדאהש לככ .ליגב רושקה ןורכיז
ץמאמו ןונכת ךכב עיקש אוה ,עדימ רוכזל ידכ ,םירבד
ופתתשה רקחמב .תוחפ ותוא גיאדי רבדהו םייביטקפא
.83 דע 21 ינב םירגובמ 335
ןורכיז תורדרדיהש ,ליגה םע תרבגתמה ,הסיפת הנשי
וז הנומא .תטלשנ הניאו הכיפה הניא ,תענמנ הניא
ןויסנ לכ אלל ,הדרחו הקוצמ תמרוג איהש ןוויכ ,הקיזמ
.ןורכיז תוטיש רפשל ץמאמ

...רמייהצלאו היצנמיד ואר