?יהמ ןוירה תלער
...םיאבה םירקמל תסחייתמ ןוירה תלער
םירדוחה םינלער ידי-לע תמרגנה (Toxemia) םד תלער .1
.ולוכ ףוגב םיצפומו םדה רוזחמל   
.(Preeclampsia) ןוירהה ןמזב םישק םיכוביס .2

תורהה םישנהמ 7%-ב תעגופ Preeclampsia ןוירה תלער תלחמ
.רומח דע לק ןפואב
תקפסאב עוגפלו (Placenta) היילישב עוגפל הלולע איה
.רבועל םדה   
חומבו תוילכב ,םדה-תכרעמב תעגופ איה םירומח םירקמב
.התומל םורגל הלולע איה תורידנ םיתיעלו השאב   

תוחתפתה םע דבב דב חתפתהל הליחתמ ןוירה תלערש עודי
.רתוי רחואמ בלשב קר הרתאל ןתינ ךא, היילשה

הדיל םוזיל ךרוצ היהיש ןכתי הזכ הרקמב
.(Cesarean section) ירסיק חותינב תמדקומ
ענמיהל איה תאז עונמל היושעש הדיחיה ךרדה
.הדילל דע ,הטימב תכשוממ החונמו ץמאמ לכמ
רתי ןוכיסו םימרוג
.םיעודי םניא ןוירה תלערל םימרוגה
תואבה תורה םישנ תואצמנ רתי ןוכיסב
תונוירהב םג הנתשי אל ןוכיסה .ןהלש ןושארה ןוירהה והז
.גוזה ןב ףלחתה והנשמל דחאה ןיב םא ,םיאבה    
,הילכ תולחמ ,םד-ץחל רתי :תואבה תולחמהמ תולבוס ןה
רוביחה תומקר תשרט תינורגיש םיקרפ תקלד ,תרכוס    
.(Scleroderma)  
.רתי לקשממ תולבוס
.תונשעמ םישנ
.40 לעמ וא 20 ליג תחתמ
.ירבוע בר ןוירה
םימוטפמיס
.ןוירהל 20-ה עובשה רחאל ,(140/90-מ רתוי) םד-ץחל רתי
(1) .(Edema) תוקצב :םינפהו םיילגרה ,םיידיה תוחפנתה
.(תועש 24-ב ג"מ 300 לעמ) ןתשב ןובלח
.הרהזא ןמיס הווהמ הקידבל הקידבמ ןובלחה תמרב הילע
.תורחא תויעב לש לודג ןווגמ רשבל לולע הז ןימסת (1)

(הירוניאטורפ) ןתשב ןובלח
 ןימובלא ןובלח תואצמיה ועמשמ (Proteinuria) ןתשב ןובלח 
וא תוילכ תלחמ לע עיבצהל לולעש רבד ,ןתשב (Albumin
.(Kidney failure) תיתיילכ הקיפס-יא 
.הירוניאטורפ םורגל אוה םג לולע לודג ינפוג ץמאמ 

...הייעבה תוחתפתהל םימדקומ הרהזא ינמיס
.ןתש לש תחפומ ןתמ
.םיידימת שאר-יבאכ
.ןטב יבאכ

.(Seizures) תותיווע/םיסוכרפ
.(Coma) הרכה ןדבוא
...וא ,תשטושטמ הייאר
.רואל רתי תושיגר

.ןוירהה תעב תורחא תויעב לע עיבצהל םג םילולע ולא םינימסת
ןוירה תלער תארקנ ולא םינימסתל תמרוג רשא ןוירה תלער
.(Eclampsia) הריאממ
לופיט
בקעמב דקמתי אוה .הייעבה לש םילק םירקמב ליעוי לופיט
.(תותיווע) םיסוכרפ ךוכישל תופורת ןתמו םדה-ץחל רחא
םיכוביס
יתמישנה ךרעמה םוד אוה ןוירה תלער לש רידנ ךוביס
תמרב היילע בקע ,(Maternal cardiopulmonary arrest)
.ץבשו רומח םומיד ,ןצמחב רוסחמ ,םדב םויזנגמה
.רבועה ליבגי התוליעי תאש ,האייחהל קקדזת תלפוטמה

...םיכוביס םורגל הלחמה הלולע דולייב/רבועב םג
.(Stillbirth) תמ תדיל.דורי הדיל לקשמ
.תמדקומ הדיל
ירסיק חותינב רשפאה לככ תמדקומ הדיל
םאה לש םהייוכיס תא רפשל היושע ,(Caesarean section)
.דולייה לשו

תושדח
2003 לירפא
םד ישירקו ןוירה תלער
וליג ,הדנק Ottawa Health Research Institute-מ םירקוח
רועישב ,ןוכיס רתיב תואצמנ ןוירה תלערמ תולבוסה םישנש
.םד-ישירק חתפל ,רתויו 2 יפ
(DVT) קומע דירו תקקפ :םיילגרב םד-ישירקב רבודמ
םינשה 3-ב ,(Pulmonary embolism) יתאיר ףיחסת :תואירבו
.הדילה רחאלש

2006 ילוי
ןוירה תלער תלקהל ןדיס ףסות
ןוירה תלערו םד-ץחל רתיל ןוכיס ןיטקהל יושע ןדיס ףסות
.ןוזמב תקפסמ תומכ ונממ תולבקמ ןניאש םישנב
Gynaecology at East London Hospital Complex-ה רקחמ
.(WHO) ימלועה תואירבה ןוגרא תוסחב ךרענ ,הקירפא-םורד
.תוחפל ,םויב םרג 1.5 ןב ףסותב רבודמ

.Cochrane Database of Systematic Reviews

2006 רבמטפס
ןוירהה תלער ןובלח הלגתה
National Institute of Child Health and Human ינעדמ
(Endoglin) ןילגודנא :םינובלח 2 והיז Development
.ןוירה תלערל םירושק רשא (Tyrosine kinase) ןיצוריט זניקו
.תולוח םישנב דחוימב תוהובג ולא םינובלח תומר
.הלחמה לש םדקומ יוליגל הקידב חתפל רשפאי הז אצממ

.New England Journal of Medicine

2006 רבוטקוא
ןוירה תלער דגנ םימהזמ םירמוח
םג תרכומה ,(Nitric Oxide) ןקנח תצומחת
עייסל היושע ,תוינוכממ טלפנה ריווא םהזמכ
.םדה-ילכ תבחרה ידי-לע ,םדה ץחל תדרוהב
ןוירה תלערל םרוגה אוה היילישב ןקנח תצומחתב רוסחמ
CRH ןומרוהה תשרפהל םורגל תלגוסמ דיתעל םאהו
תורישי עיפשמה ,(Corticotropin Releasing Hormone)
.הפוגב ןקנחה תצומחת רוציי לע

.Trends of Molecular Medicine

2006 רבוטקוא
ןטרסל ןוכיס תנטקהו ןוירה תלער
ואצמ ב"הרא יטיס קייל טלוס University of Utah ירקוח
,תחפומ ןוכיסב תואצמנ ןוירה תלערמ תולבוסה םישנש
.ןהייחב רתוי רחואמ ןטרסב תולחל ,9% רועישב
תלער אלש םירעשמ ,תולוח םישנ 17,432 ורטינש םירקוחה
.ביטמה םרוגה איה ,המצע ןוירהה

.American Journal of Obstetrics and Gynecology