םיטנגמ תועצמאב לופיט
Magnetic Healing/Therapy
םייטטס םיטנגמ תדמצה ידי-לע עצובמ םיטנגמ תועצמאב לופיט
.באכ/לבס םימרוגה ,ףוגב םירביאו םירוזיאל
םינקתהב םיטנגמה םבוליש וא םיטרס תרזעב תישענ הדמצהה
.הביכש יחטשמו םייוסיכ ,תורוגח ומכ ,ךכל ודעונש

.(Tesla) הלסט וא (Gauss) סואגב תדדמנ יטנגמ הדש תמצוע
.הלסט 1 = סואג 10,000
.סואג 10,000-ל 200 ןיב הענ לופיטל םישמשמה םיטנגמה תמצוע
.סואג 800-ל 400 ןיב הענ םתמצוע רתויב םיישומישה
םיטנגמ יגוס ינשב םישמתשמ
,העטמ םשה .(Unipolar Magnets) םייבטוק דח םיטנגמ
שי םהל םיליגר (Bipolar) םייבטוק-וד םיטנגמ השעמל ולא
בשחנ םיטנגמ לש הז גוסב שומישה .םורדו ןופצ ,םיבטק 2
לופיטל ומכ ,תוקומע תומקר לע רתוי הלודג העפשה לעבל
.ןותחת בג באכב
.(Alternating-pole Devices) ףלחתמ יטנגמ הדש ינקתה
םירדוסמה ,םיטנגמ לש לודג רפסממ םייונבה םיחטשמ ולא
.ינשל סחיב דחאה ,דגונמ יבטוק ןוויכב
תויוצמה תומקרב לופיטל רתוי םיבוטל םיבשחנ ולא םיטנגמ
.דיה ףכ שרושב עקנב לופיטל ומכ ,חטשה ינפ-לע

םתדמצה םשל ,םיטנגמ תקזחאל םינקתה לש םיבר םיגוס םנשי
.בגל ףתכ ,ףרוע ,לוסרק ,ךרב ,קפרמ ,דיה ףכ שרוש יוסיכל :ףוגל

היתפוריונמ םילבוסב לופיטל תושמשמ לענה תודיפרב םיטנגמ
יבאכ ,(Diabetic Peripheral Neuropathy) תיפקיה תיתרכוס
תויעבו תועיצפ ,תונותחתה םייפגב םד רוזחמ תויעב ,םיילגר
.םויה םידמוע םידמועה םישנא רובעו םילגרב תורחא

תומייק םהב םירקמב םישמשמ הביכש יחטשמ
הייגליימורביפ ומכ ,ףוגב םירוזיאב ,תויעב
.םיקרפ תקלדו
הניש תוערפהב לופיטל םג תשמשמ וז הטיש
.תושישתבו

בורק רתויש המכ םיטנגמה תחנהב םידדצמ םילפטמהמ קלח
תודוקנב וז הטיש םימשיימ םירחא םתמועלו עוגפה רוזיאל
תוגציימ רשא ,בצע תודוקנ ולא .(Trigger points) הלעפה
.םיבאוכה םירוזיאה תא
.הרוטקנופוקאב לופיטה תודוקנל תוליבקמ ולא תודוקנמ 70%

םורגל לולע קיבד טרס תועצמאב ףוגל םידמצומה םיטנגמב שומיש
ףוגה לולע ךשוממ שומיש רחאלש םג ואצמ םירקוח .רוע ייוריג
.ךעדת ותעפשהו יטנגמה הדשל לגתסהל
.ןיגוריסל לופיטה תלעפה תצלמומ ,ולא תוערפה יתש עונמל ידכ
הקספהו תועש 12 לכ וא םיימוי תב הקספהו םימי 5 לכ ,המגודל
.תועש 12 תב

?הטישה תלעופ דציכ
םינועט רשא םד יקיקלחו לזרב וילא ךשומ יטנגמה הדשה .1
.תויחונ רסוחו באכ ירוזיא לא אוה העונתה ןוויכ .תילמשח
רבגומ ןוצמיחל םרוגו ץאומ בצקב םורזל םדל םרוג רבדה
.םיאתה לש
םד-ילכ םיביחרמ ץאומה םדה רוזחמו תרשעומה םדה תקפסא
,תועוגפה תומקרל הנוזת ירמוחו ןצמח לש תרבגומ הקפסאו
.יופירה ךילהת תצאהל םרוגה רבד
תוצק םיליעפ באכ ןמזב .םיבצעה תא העיגרמ תיטנגמ היגרנא .2
תחלושה ,תילמשח תוליעפ רתי תרצונ .ליגרל לעמ םיבצעה
.חומל באכ לש םיקזח םירסמ
תא תמסוחו וז תילמשח תוליעפ הניטקמ תיטנגמה היגרנאה
.ותמצועבו ורוקמב היולת באכה תלקה תדימ .באכה יצורע
.םדאל םדאמ הנוש יטנגמ לופיט תעפשה היהית וז הביסמ
תודש לש תוקיזמ תועפשה תלרטנמ תיטנגמה היגרנאה .3
ומכ ,למשח ירישכממ םיטלפנ ולא תודש .םיקיזמ םייטנגמ
,הובג חתמ יוק ,םיירלולס םינופלט ,תויזיולט ,בשחמ יכסמ
םיינורטקלא םירישכמו ידרשמ דויצ ,תויטנסורואולפ תורונ
.ףוגה לש יטגרנאה ןזאמב םיעגופה םירחא
םייטנגמ-ויב םיסלופ ינוילמ ידי-לע רקובמו ןזואמ ףוגב את לכ
הנבמה תא שבשל םילולע םיינוציח םייטנגמ תודש .םיימיכ-ויבו
םינויה ןיב 5:4 אוה סחיה) םדב לזרבה יקיקלח לש יעבטה
תשוחת ,תושישתל םורגל לולע הז שוביש .(םיילילשהו םייבויחה
.הז גוסמ םישוביש ןקתל היושע תיטנגמ היגרנא .תונבצעו ץחל
םוחב לופיט לש הזל המוד ןפואב תלעופ תיטנגמ היגרנא .4
.תומקרו םירירש תייפרה ידי-לע םיבאכ תלקהל    
.רתוי ליעוהל תוטישה יתש בוליש יושע םימיוסמ םירקמב    

תואבה תורטמל םיטנגמב תשמתשמ תיטנגמ הייפרת
.םיבאכ ךוכיש
.ףוגה לש ימצעה יופירה ידוקפיתל עויס
.(pH) ותויסיסבו םדה רוזחמ ,םדה ןוצמיח תרבגה
.םייתקלד םיבצמו תונוונמ תולחמ לש הגסה/העינמ
.ףוגל היגרנא תבשה
.הנישה רופיש

םיאבה םירקמב רקיעב םישמשמ םייטנגמ םילופיט

.(Bursitis) תחתמאה תקלד
.(Tendinitis) םידיג תקלד
.הרגדופ
.(Sciatica) תישנ
.(Tennis Elbow) סינטה קפרמ
.םייכרב יבאכ
.םיקרפ תקלד
.םייפתכ יבאכ
.ףרוע יבאכ
.ןותחת בג יבאכ
.(Post-Polio Pain) וילופ תלחמ רחאל םיבאכ
.(Sports Injuries) טרופס יעצפ

םינוכיס
ףוגה ןותנ MRI תקידבב .קזנ םרוג וניא םיטנגמב לופיטש הארנ
.ךכל תילילש העפשה ואצמ אל םירקחמו םיקזח םייטנגמ תודשב

םפוגב םיאשונה םישנאב וז הטיש םשייל ןיאש הרבס התיה רבעב
,(Implantable Cardioverter Defibrillators) םירוטלירביפיד
בל יבצוקו (Internal Insulin Pumps) תוימינפ ןילוסניא תובאשמ
.התנתשה ךכל השיגה ךא ,(Pacemakers)
.םייטנגמ םיחטשמב שומישה קר ולא םישנא לע רסאנ םויכ
.חוטב אוה ןקתההו ימינפה ןקתהה ןיב מ"ס 20 ןב קחרמש לבוקמ

עיפשהל לולע םיטנגמב לופיטש (הרקחנ םרטש) הרבס תמייק
רבועה לעו (Epilepsy) היספליפא/הליפנה תלחמב םילוחה לע   
.ןוירהב םישנב   

.וז הטישב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי הרקמ לכב

תושדח
2000 ראורבפ
יטנגמה לופיטה תעפשהל רבסה
הנוש הביס הלעה ב"הרא University of Houston-ב רקחמ
םירקוחה תעדל .םיבאכ לע יטנגמה לופיטה תעפשהל רבסהכ
(Pain Recptors) באכה ינטלוק לע עיפשמ לופיטהש ןכתי
באכה תעפשה תא התיחפמ הטישהש וא םירירשבו םיקרפמב
.חומה לע
םיוולנ רשא םיבאכמ ולבסש םישנא 29 לע לע וכרענ תוקידבה
.(Post-polio pain) וילופ-רחאל תנומסתל


2004 רבמצד
באכ דגנ םייטנגמ םידימצ
תעפשה וקדבש הינטירב Peninsular Medical School ירקוח
ועיגה םינוש םילוח לע (Magnetic bracelets) םייטנגמ םידימצ
ךרוצ ןיטקהלו באכ תיחפהל םייושע םייטנגמ םידימצש הנקסמל
.םתעפשה הלדג ,הלודג םיטנגמה תמצועש לככ .םיבאכ יככשמב

םיקרפ תקלדמ םילבוסכ ונחבואש םישנא 194-ב ךרענ רקחמה
.םייכרבו םייכרי יבאכמו
תיפסכ הניחבמ םג םידימצה תדינע תמלתשמ םירקוחה תעדל
םיטנגמה תמצוע .ןמז ךרואל ,םיבאכ יככשמב ןוכסיחה דגנכ
.(mTesla) הלסט ילימ 30 דע 21 התיה םירקוחה ושמשתשה םהב

British Medical Journal


2007 יאמ
חומ יאת תוחתפתה םיצירממ םיטנגמ
...םירקוח