תושדח -B6 ןימטיו
Vitamin B6 - News

רוזחמ םדק תנומסתו B6 ןימטיו
םיגד ןמשו B6 ןימטיוב רוסחמ
DNA יקזנו B6 ןימטיו
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תיחפמ B6 ןימטיו
1 גוס תרכוס ילוחל תילופ הצמוחו B6 ןימטיו
םינשעמב ןוסניקרפל ןוכיס תיחפמ B6 ןימטיו


1999 יאמ
רוזחמ םדק תנומסתו B6 ןימטיו
םייגולוכיספו םיינפוג םינימסת לע B6 ןימטיו תעפשה תקידבב
לפטל ליעוהל יושע אוהש אצמנ רוזחמ םדק תנומסתל םירושקה
.הוולנה ןואכידב דחוימבו תודרחב ,םיידש יבאכב

םדק תנומסת לע ףסותה תעפשה ,םירקוח ירבדל
.תואיכ הקדבנ םרט רוזחמ

.British Medical Journal

2000 ילוי
םיגד ןמשו B6 ןימטיוב רוסחמ
רוסחמש םה ,ןפי ודיגמי Gifu University-ב רקחמ יאצממ
.תוינויח ןמוש תוצמוח רצייל ףוגה לש ותלוכיב עגופ B6 ןימטיוב
.םיגד ןמשמ םתוא לבקל םיבייחש םישנא שי עודמ ריבסמ רבדה

.Journal of Nutrition

2003 לירפא
DNA יקזנו B6 ןימטיו
ב"הרא Washington State University-ב םינעדמ
DNA-ה לע B6 ןימטיו תעפשה ןונגנמ תא וחנעפ
.(םיאתב יתשרותה רמוחה)

DNA-ה יקזנ םינטק ,הלודג ףוגבו ןוזמב B6 וימטיו תומכש לככ
דחוימב םישיגר םינשעמ .ןטרסל ןוכיס םג ןטק ךכמ האצותכו
.הז רוסחמל

.HealthScout

2005 ינוי
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תיחפמ B6 ןימטיו
,הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet-מ םירקוח ירבדל
,םינש רפסמ ךשמב ,B6 ןימטיו לש תרבגומ תומכ תוכרוצה םישנ
.תוינייתש ןה םא דחוימב ,סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ךכב תותיחפמ
ףסונבו לוהוכלא לש הלודג דע הנותמ תומכ תוכרוצה םישנ
.70%-ב הז ןוכיס תותיחפמ ,B6 ןימטיו לש הלודג תומכ תוכרוצ
תעפוה תמרוג B6 ןימטיו לש תקפסמ יתלב תומכ םירקוחה יפל
.סגה יעמב םיינטרס םיפילופ

.Gastroenterology

2006 ילוי
1 גוס תרכוס ילוחל תילופ הצמוחו B6 ןימטיו
םידלי ,הילרטסוא University of Adelaide-ב רקחמ יפל
ידי-לע םביל תואירב תא רפשל םייושע 1 גוס תרכוסב םילוחה
.תילופ הצמוחו B6 ןימטיו ףסות לש תרבגומ הליטנ
ןקנח תצומחת זוטניס לעופ B6 ןימטיו לש הלועפה ןונגנמ
.(Nitric oxide)
.דבלב םייתעש :ףוגה תבוגת תוריהמ אוה ,הז בולישב דחוימה

.Pediatrics

2006 טסוגוא
םינשעמב ןוסניקרפל ןוכיס תיחפמ B6 ןימטיו
היושע ,םיפסותמ וא ןוזמהמ םא ,B6 ןימטיו תכירצ תרבגה
תאז ,םינשעמ ברקב ,תיצחמב ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס ןיטקהל
.םדרטור Erasmus Medical Center-מ םיידנלוה םירקוח ירבדל
םדב ןיאטסיצומוהה תמר תדרוהש החנהב תאז וקדב םירקוחה
ןונגנמש הארנ ךא ,הלחמל ןוכיס תיחפת
הז הרקמב ,לעופ וניא B6 ןימטיו תעפשה
.ןיאטסיצומוהה לע
םיתיחפמו חומה יאת לע ןגמ ןיטוקינש ואצמ םימדוק םירקחמ
.ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס

.Neurology