תושדח - C ןימטיו
Vitamin C - News

ןטרס םיענומ םניא םינימטיו
(3) םד-ץחל רתיל C ןימטיו
םד-ילכ רפשמ C 'טיוב רישע ןוזמ
(1) טואג ילוחל C ןימטיו
המתסאו C-ו A 'טיוב רוסחמ
המתסאל ןוכיסו C 'טיו ,A 'טיו
םחרה ןטרסל 'סקוא-יטנא 'טיו
חומה תוחתפתהו C 'טיוב רוסחמ
DNA יקזנמ םיסייט לע הנגה
ירוליפ רטקבוקילהו C 'טיו
(1) טקרטקו C ןימטיו
חור בצמ רפשמ C ןימטיו
םד-חלא דגנ C ןימטיו
(2) טואג ילוחל C ןימטיו
(2) טקרטקו C ןימטיו
בל תקיפס-יאל הנוזתמ C 'טיו
(4) םד-ץחל רתיל C ןימטיו
תינפוג תוליעפל ליעומ C ןימטיו
ןוירה דגנ תולולגו E-ו C 'טיו
היצנמידו ןיטורק אטבו C ןימטיו
קוניתה חומו םאל C ןימטיו
הילכ ינבאו העובק C 'טיו תכירצ
םידימע םיקדייח ינז לטוק C 'טיו
יחומ םומידו C 'טיוב רוסחמ
לתודנאה דוקפיתו C 'טיו
ץבש ענומ C ןימטיו
לורטסלוכ דגנ C ןימטיו
C ןימטיול עגונב תוששח
ןטרס דגנ C ןימטיו יוריע
תוקלד תיחפמ C ןימטיו
בל-ףקתה רחאל C ןימטיו
בל-תלחמ טאמ וניא C ןימטיו
תוילכ ןטרסל ןוכיסו E-ו C 'טיו
(1) םד-ץחל רתיל C ןימטיו
הפה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ C 'טיו
םייניעה תואירבל C ןימטיו
תילופ הצמוח תבוגת רפשמ C 'טיו
תוננטצה ענומ וניא C ןימטיו
ןטרס דדועמ תינמוש הביקב C 'טיו
רועה תונקדזהו תיאלוניל 'חו C 'טיו
תינטב הנמשהו בלח ירצומו C 'טיו
ץבשל ןוכיס ןמסכ םדב C ןימטיו
ןוירה תלער דגנ םיטנדיסקוא-יטנא
בלל C ןימטיוב תלעותה
תרכוס ילוחב ןורכיזל םינימטיו
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ C ןימטיו
םילודיג תובכעמ C ןימטיו תוקירז
םישישקב םצע ןדבוא דגנ C ןימטיו
(2) םד-ץחל רתיל C ןימטיו
ןטרס דגנ תופורתב עגופ C ןימטיו


...C ןימטיו ואר

2000 רבוטקוא
ץבש ענומ C ןימטיו
ץבשל ןוכיסה הלודג םדב C ןימטיו תמרש לככ יכ אצמ ינפי רקחמ
םיירט תוקריו תוריפ תכירצ ןיב קהבומ ךופה סחי םייק .ןטקו ךלוה
אוהש הלודג הכ C ןימטיו לש ותעפשהש םינעוט םירקוחה .ץבשו
,רקחמב .ץבש ענומו םד-ץחל רתי ומכ ,םירחא ןוכיס ימרוג לע רבוג
.שיא 2,000 ופתתשה ,הנש 20 ךשמנש

Stroke


2000 רבוטקוא
לוטסלוכ דגנ C ןימטיו
C ןימטיו יוריעש ואצמ ב"הרא Harvard Women's Hospital ירקוח
תא הביחרמ םדל ותקרזה .םדב לורטסלוכ רתימ םילבוסל עייסמ
םיאירב םישנאב .םכרד םדה תמירז תא ךכב תרפשמו םדה-ילכ
.םדה-ילכ לע העפשה לכ האצמנ אל

American Heart Association


2001 ינוי
C ןימטיול עגונב תוששח
אצמ ב"הרא היפלדליפ University of Pennsylvania-ב רקחמ
תאז ,ןטרסל ןוכיס לידגהל הלולע Cןימטיו לש הלודג תומכ תליטנש
.יתשרותה רמוחל םיקיזמה ףוגב םיימיכ םירמוח לש םתריצי ללגב
ךרענ רשא םדוק רקחמ יאצממ םיקזחמ ולא םיאצממ
הובג הכירצ יכ אצמנ וב הינטירב University of Leicester-ב
.DNA-ב םיעגופה םינלער תרצוי (םויב ג"מ 500) C ןימטיו לש
תורוקממ ךורצל שי C ןימטיו תא הנוזתל תיחמומ לש הירבדל
ללוכה ןזואמ טירפתמ ונייהד ,ןימטיו יפסותמ אלו דבלב םייעבט
.תוקריו תוריפ

Science


2005 רבמטפס
ןטרסב המחלמל C ןימטיו יוריע
לעש ןוויכ ךא ,ןטרסב המחלמל לאיצנטופ תויהל יושע C ןימטיול
תומכ גופסל לגוסמ ףוגהו) רתויב ההובג תויהל תנתינה תומכה
.דירול יוריעב ןתניהל וילע ,(דבלב תלבגומ
תא וקדב ב"הרא US National Institutes of Health ירקוח
,תמדוקה האמה לש 70-ה תונשמ ,םייטוקס םיאפור לש םהיאצממ
תא ךיראה םדי-לע םילודג םינונימב C ןימטיוב לופיט יכ ונעטש
ולפוט אלש םילוח תמועל 4 יפ דע 3 יפ ןטרס ילוח לש םהייח
.C ןימטיוב
ופשחנ רשא ןטרס יאת לש םתודירש יכ וליג םימדקומ םיאצממ
.הז לופיטמ ועפשוה אל םיילמרונ םיאת יכו 50%-ב הנטק C ןימטיול
ץוחמ לעופה ןצמח-ימ רוציי ץיאמ הז לופיטש םירעשמ םירקוחה
.הפורתכ םדה רוזחמל

Proceedings of the National Academy of Sciences


2006 סרמ
תוקלד תיחפמ C ןימטיו
יהוז ,45%-ב תוקלד ינמס ןיטקהל יושע C ןימטיוב רישע טירפת
Uni. College Medical School-ב רקחממ הלועה הנקסמה
לש הירוטסיה אלל ,69 דע 60 ינב םירבג 3,258 ןחבש הינטירב
ליעפמו CRP ינמס םהב קדבו תירלוקסו-וידרק הלחמ וא תרכוס
.(t-PA) יתמקר ןגונימסלפ
אצמנ ,ףסותכ וא םייתנוזת תורוקממ םא ןיב ,C ןימטיו תכירצ םע
C ןימטיו לש תוהובג תומר .ולא תקלד ינמסל יתועמשמ ךופה סחי
הניטקה תוריפ לש ההובג הכירצו 45%-ב ולא םינמס וניטקה םדב
.25%-ב םתוא

American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמטפס
בל-ףקתה רחאל C ןימטיו
תבוגת תא תרפשמ בל-ףקתה רחאל C ןימטיו ףסות תליטנ
(Sympathetic Nervous System) תיטתפמיסה םיבצעה תכרעמ
ירקוח ועיגה הז אצממל .(בלה רירש םטוא) בל-ףקתה רחאל
.ןפי ויקוט Nippon Medical School
ןמזב רכינ רופיש לח ךא ,ונתשה אל החונמב בלה בצקו םדה ץחל
תעפשה תא ןוחבל ידכ םיפסונ םירקחמ םישורד .איש ץמאמ
.ןמז ךרואל C ןימטיו תליטנ

International Journal of Cardiology


2006 רבוטקוא
בל-תלחמ טאמ וניא C ןימטיו
הטיאמ הניא םירחא םינימטיו וא םיטנדיסקוא-יטנא לש םתליטנ
.ץבש וא בל-תלחמ םורגל הלולעש םיקרוע תשרט
ב"הרא Johns Hopkins School of Public Health-ב רקחמה
קלח יאצממ .םימדוק םיינילק םירקחמ 16 חותינ לע ססבתה
.בלל קיזהל הלולע םינימטיו תכירצש םג הלוע ולא םירקחממ
-תלחמ תעינמל םירודכ לע ךמתסהל ןיאש איה םירקוחה תנקסמ
תוליעפ ,ןושיע-יא ללוכה ןוכנ םייח חרוא ךכ םשל ץמאל שי אלא ,בל
.םיאלמ םינגדו תוקרי ,תוריפב רישע ןזואמ טירפתו הרידס תינפוג

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראוני
תוילכ ןטרסל ןוכיס םיניטקמ E ןימטיוו C ןימטיו
ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע E ןימטיוו C ןימטיו לש םתכירצ תרבגה
וז הנקסמל .המאתהב 44%-בו 28%-ב (Kidney Cancer) תוילכ
רקחמ יאצממ תובקעב הינטירב Cancer Research UK ירקוח ועיגה
.ונלימ Istituto di Ricerche Farmacologiche-ב יקלטיא
תוילכ ןטרס ילוח 767 לש ןוזמה תכירצ ילגרה תא ונחב םירקוחה
.וכרצ םהש הנוזתה ירמוח תויומכ תא םכותמ ובשיחו
ןוכיסה תתחפהל הרושק E ןימטיו ג"קמ 17.5 תכירצ םירקוחה ירבדל
ג"קמ 186 תכירצ םג .ג"קמ 11.9 היה הכירצה עצוממ .44%-ב
.44%-ב תוילכ ןטרסל ןוכיס תנטקהל הרושק האצמנ C ןימטיו
.ג"קמ 89.4 התיה תעצוממה הכירצה

International Journal of Cancer


2007 סרמ
(1) םד-ץחל רתיל C ןימטיו
ותרזחה ידכ דע םד-ץחל ןיטקמ C ןימטיו ףסותו םוש לש םבוליש
,(תיפסכ מ"מ 140/90) ןותמ םד-ץחל רתימ םילבוסה םישנאב ,ילמרונל
.ב"הרא Adam Mousa and Shaker Mousa ירקוח ירבדל תאז
תא קר דירוה ודבל םושו םדה-ץחל לע עיפשה אל ודבל C ןימטיו
.ילוטסאידה םדה-ץחל תא אל ךא (הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה-ץחל
םושיי תקספה םע .םדה-ץחל יכרע ינש תא תיחפה םהינש בוליש
.הלעו םדה-ץחל רזח הז בוליש
םרוגה םושה אוה ירקיעה ביטימה םרוגהש ולעה תופסונ תוקידב
םיפטועה םירירשל תתואמ הזו ןקנחה תצומחת לש רבגומ רוצייל
םדה תמירז תא רפשמה רבד ,תופרתהל םדה-ילכ יאת תונפד תא
.50% רועישב תפסונ תופרתהל הפיסומ C ןימטיו תפסוה .םהב

Nutrition Research


2007 סרמ
הפה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ C ןימטיו
ןיטקהל היושע ,םיפסותמ אל ךא ,תוריפמ תרבגומ C ןימטיו תכירצ
.48%-ב (Mouth Cancer) הפה ןטרסל ןוכיס
הנקסמל ועיגה ב"הרא Harvard School of Public Health ירקוח
םניא םירקוחה .םישנא 42,340 לש הכירצה יגהונ תניחב תובקעב וז
.הז ןוכיס תנטקהל יארחא תוריפב רחא ביכרמש תורשפא םיללוש

International Journal of Cancer


2007 ינוי
םייניעה תואירבל C ןימטיו
התוחתפתה דיתעב עונמל היושע C ןימטיו לש חווט תכורא הליטנ
ךרענש רקחמ יאצממל םאתהב תאז ,תיתרכוס היתפוניטר לש
.םייח-ילעב ב"הרא הניילורק ןופצ Duke University in Durham-ב 

לש ףסוא הניה (Diabetic Retinopathy) תיתרכוס היתפוניטר
לש ךוביסכ ,תרכוס ילוח תוקלל םילולע םהב םייניע תויעב
.תיתשרב םדה-ילכל קזנב אטבתמש ,הלחמה לש
םימוטפמיס לכ הייעבל ויהי אלש ןכתי התוחתפתה תישארב
תויהל הלולע האצותה ,תאז םע .דבלב הלק הייאר תערפה וא
.(Blindness) ןורוויע דעו םירומח היאר יישקמ לחה תויעב

...םיירשפא רשא םיפסונ םיכוביס
דורי/טקרטק
יניע ךות ץחל רתי/המוקואלג


Microvascular Research


2007 ילוי
תילופ הצמוח ףסות תבוגת רפשמ C ןימטיו
...רקחמ


2007 ילוי
תוננטצה ענומ וניא C ןימטיו
...הליטנ


2007 רבמטפס
ינטרס לודיג דדועמ תינמוש הביקב C ןימטיו
תובוגת דדועי C ןימטיוש ךכל םורגל לולע הנוילעה הביקב ןמוש
University of Glasgow ירקוח .ןתוא עונמל םוקמב ןטרס תורצוי
היילע תובקעב , יתדבעמ רקחמב תאז וליג הנוילעה הינטירב
הנוילעה הביקה לש המוניצרקונדאה ירקמ לש םתוחיכשב הגיאדמ
.(Adenocarcinomas of the Upper Stomach)

Gut


2007 רבוטקוא
רועה תונקדזה תא םיטיאמ תיאלוניל הצמוחו C ןימטיו
הארמ תא תרפשמ תיאלוניל הצמוחו C ןימטיו לש םתכירצ תרבגה
תבחרנ הריקסמ םינותנב ושמתשה רשא Unilever ירקוח .רועה
תא ךירעהל ושקיב ,שיא 30,000 לעמ ופתתשה וב (NHANES I)
.ןקדזמה רועה הארמ לע הנוזתה תעפשה
תומימחפו םינמוש תכירצ תנטקה יכ םג הלוע םיאצממהמ
רועה הארמ .תונקדזהה ליגב רועה לש רתוי בוט הארמל הרושק
םיטמקה יפל דמאנ (Skin Aging Appearance) ןקדזמה
םרוגה םהל ,ותוקיקדו (ליגה תאצות) שבויה ,וב (Wrinkles)
.C ןימטיו תכירצ טועימ אוה ירקיעה

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמבונ
תינטב הנמשה םיתיחפמ בלח ירצומו C ןימטיו
...תרבגה


2008 ראוני
ץבשל ןוכיס ןמסכ םדב C ןימטיו
...לככ


2008 ראוני
ןוירה תלער דגנ םיליעומ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
...םירקוח


2008 ינוי
בלל C ןימטיוב תלעותה
תועובש 24-ו 3 ןיב וכשמנ רשא ,םימדוק םירקחמ 13 לש םתריקס
ףסות יכ התלעה ,הנש 60 עצוממ ליג ינב שיא 405 ופתתשה םהב
תמר תא ןיטקהל יושע (תוחפל ג"מ 500 ןב) C ןימטיו לש ימוי
ןוכיס ימרוג ךכב ,ןיטקהלו 5% דע רועישב (LDL) ערה לורטסלוכה
תמר הנטק ךכל ףסונב .תוירלוקסו-וידרק תולחמל םירושקה
.8.8%-ב םידירצילגירטה

Journal of Chiropractic Medicine


2008 ינוי
תרכוס ילוחב ןורכיז ןדבוא דגנ םינימטיו
...ילוח


2008 ילוי
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ C ןימטיו ריתע טירפת
...תומר


2008 טסוגוא
םילודיג תובכעמ C ןימטיו תוקירז
...ירקוח


2008 רבמטפס
םצע ןדבואמ םישישק לע ןגמ C ןימטיו
...תויומכ


2008 רבמטפס
(2) םד-ץחל רתיל C ןימטיו
...ירקוח


2008 רבמטפס
ןטרס דגנ תופורת תוליעיב עגופ C ןימטיו
...ירקוח


2008 רבמצד
ןטרס םיענומ םניא ןיטורק-אטבו E, C םינימטיו
...ירקוח


2009 ראוני
(3) םד-ץחל רתיל C ןימטיו
...םירקוח


2009 ראורבפ
םדה-ילכ תואירב תא רפשמ C ןימטיוב רישע ןוזמ
יכ םיחוודמ היגברונ Ulleval University Hospital-ב םירקוח
ןיטקהל היושע רעי תוריפו תוריפמ C ןימטיו לש תרבגומ הכירצ
תודוה ןיטקהלו םישישק ברקב םדה-ילכ לש םתושקתהל ןוכיס
.םד-ילכו בל תולחמל ןוכיס ךכל

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2009 סרמ
(1) טואג ילוחל C ןימטיו
...הכירצ


2009 לירפא
םידליב המתסא לע םיליקמ ץבאו C ןימטיו ,3-הגמוא
...רקחמ


2009 לירפא
המתסאל ןוכיס לידגמ C ןימטיובו A ןימטיוב רוסחמ
University of Nottingham ירקוח ןכרעש תיתטיש הריקס
הארמ ,(רקחמ תונש 30-ו) םירקחמ 40 וללכנ הב ,הינטירב
היושע ןוזמממ C ןימטיו לשו A ןימטיו לש ידמ הכומנ הכירצ יכ
.12%-ב המתסאל ןוכיס לידגהל

Thorax


2009 ינוי
םחרה ןטרס ינפמ םיניגמ םייטנדיסקוא-יטנא םינימטיו
Cancer Institute ידי-לע התשענש םימדוק םירקחמ 12 תריקס
E ןימטיו ,C ןימטיו לש םתכירצ תלדגה יכ הארמ ב"הרא יזר'ג וינ
םחרה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע ןוזממ ןיטורק-אטבו
תכירצ תלדגה לכ .םישנ ברקב (Womb/Uterine Cancer)
,הנוזת תוירולק"ק 1,000 דגנכ ,ג"קמ 1,000-ב ןיטורק-אטב
(Endometrial Cancer) םחרה תיריר ןטרסל ןוכיסה תא הניטקמ
ןוכיס הניטקמ ג"קמ 50-ב C ןימטיו לש ותכירצ תלדגהו 12%-ב
הניטקמ ג"מ 5-ב C ןימטיו תכירצ תלדגה ןכו 15%-ב הז ןטרסל
.9%-ב ןוכיסה תא

Cancer Causes and Control


2009 רבמטפס
המוגפ תיחומ תוחתפתהל םרוג ריעצ ליגב C ןימטיוב רוסחמ
יריזח 30-ב יוסינ ךרעש University of Copenhagen-ב ינד רקחמ
םישדוחבו תועובשב C ןימטיוב רוסחמש אצמ (Guinea Pigs) האניג
(Neurones) בצעה יאת תוחתפתהב עוגפל לולע םייחל םינושארה
יכ אצמנ .(Spatial Memory) יבחרמה ןורכיזה תא ןיטקהלו חומב
סופמקופיהב בצע יאת תוחפ 30%-ל םרוג C ןימטיוב רוסחמ
.יבחרמ ןורכיזל עגונב םיעורג םיעוציבלו

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבוטקוא
DNA יקזנ ינפמ םיסייט לע םיניגמ םיטנדיסקוא-יטנא
...ירקוח


2009 רבוטקוא
ירוליפ רטקבוקילהב לפטל רזוע C ןימטיו
...םירקוח


2009 רבמבונ
(1) טקרטקו C ןימטיו
...רקחמ


2010 רבמטפס
חורה בצמ תא רפשמ C ןימטיו
יושע C ןימטיו ףסות יכ םירסומ הדנק McGill University ירקוח
רשא םילפוטמ לש (Emotional State) ישגרה םבצמ תא רפשל
.34%-ב םילוח-יתב םיזפשואמ

Nutrition

2010 רבמבונ
םד-חלא םע דדומתהל עייסמו ענומ C ןימטיו
הליג הדנק University of Western Ontario-ב םירבכעב רקחמ
,םד-חלא תענומ קר אל הקירזב תנתינה C ןימטיו לש תחא הנמ יכ
.תודרשיהה ייוכיס תא תרפשמו םייק םד-חלא הגיסמ םג איה אלא 

יקדייח םוהיז ידי-לע םרגנ (Sepsis) סיספס/םד-חלא
.ףוגב והשלכ םוקמב ליחתמה (Bacterial Infection)
ןיטולחל תשבשמו הובג ךוליהל תסנכנ ןוסיחה-תכרעמ
םד-ישירק םירצונ ךכמ האצותכ .םדב םיילמרונ םיכילהת
םירביאל םדה-תמירז תא םימסוחה םינטק (Blood Clots)
.תוומלו םתסירקל םורגל לולעש רבד ,םיינויח
...םד-תלערה ואר

University of Western Ontario


2011 ילוי
(2) טואג ילוחל C ןימטיו
(Uric Acid) תירואה הצמוחה תמר תא דירוהל יושע C ןימטיו
.ל"ד/ג"מ 0.35 רועישב הנותמ הדימב םדב
תאז וליג ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins University ירקוח
.שיא 556 ופתתשה םהב םירקחמ 13-מ םינותנ ףוסיא תובקעב
...טואג ואר

Arthritis Care and Research


2011 ילוי
(2) טקרטקו C ןימטיו
ןוזמהמ הדורי הכירצ בקע הכומנ C ןימטיו תמר ילעב םישישק
ודוהב ךרענש רקחמב .טקרטקל ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע
בורק ולבס םהמ ,הלעמו 60 ינב שיא 5,600-מ רתוי ופתתשה
.הלחמהמ 73%-ל

Ophthalmology


2011 רבמבונ
בל תקיפס-יאמ םילבוסל הנוזתמ C ןימטיו
212 ופתתשה וב ,האירוק םורד University of Ulsan-ב רקחמ
יכ חוודמ ,61 עצוממ ליג ינב ,בל תקיפס-יאמ םילבוסה םילפוטמ
C ןימטיו קיפסמ םיכרוצ םניאש בל תקיפס-יאמ םילבוסה םישנא
רשא ולא תמועל התומתלו זופשיאל לופכ ןוכיסב םינותנ ןוזממ
לש ההובג המר םג וארי םינושארה .ןוזממ C ןימטיו יד םילבקמ
.םמדב CRP

WebMD


2012 לירפא
(4) םד-ץחל רתיל C ןימטיו
םירקוח ידי-לע השענ רשא םיינילק םירקחמ 29 לש םחותינ
יכ אצמ ב"הרא Johns Hopkins Medical Institution-ב
דירוהל יושע רצק חווטל ףסותכ (םויב ג"מ 500-כ) C ןימטיו
רתי ילעבל דחוימב הלודג תלעותהשכ (3.84/1.48) םדה-ץחל תא
.המאתהב ילוטסאידו ילוטיס םה םדה יצחל .(4.85/1.67) םד-ץחל

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ינוי
תינפוג תוליעפל ליעומ C ןימטיו
הליטנש אצמ ,םירגובמ 20 ופתתשה וב ,תועובש 4 ךשמנש רקחמ
בלה בצק תא ןיטקהל היושע C ןימטיו (ג"מ 500) ףסות לש תימוי
.רתי ץמאמו תושישת לש תושוחת םצמצלו תינפוג תוליעפ ךלהמב
האוושהב ,עצוממב תומיעפ 11-ב דרי םיפתתשמה ברקב קפודה
.ירולק הנוזת רטשמ תחת ויה םיפתתשמה .תרוקיבה תצובקל

Nutrition


2012 ינוי
ןוירה תעינמל תולולגב תושמתשמה םישנל E-ו C םינימטיו
וב ,ןאריא Shiraz University of Medical Sciences-ב רקחמ
E ןימטיוו C ןימטיו לש םיפסות יכ הליג ,תואירב םישנ 20 ופתתשה
ןוירה תעינמל תולולגב תושמתשמה םישנ לע ןגהל םייושע
ג"מ 150 .תינוצמיחה הקעה תלדגה ינפמ (Oral Contraceptives)
.המאתהב 'חי 200-ו

Contraception


2012 רבמטפס
היצנמיד דגנ ןיטורק אטבו C ןימטיו
לש תוכומנ תומר יכ אצמ הינמרג University of Ulm-ב רקחמ
התוחתפתה תליחתל תורושק תויהל תויושע ןיטורק אטבו C ןימטיו
.התוא עונמל תויושעו הלק היצנמיד לש
לש םמדב ןיטורק אטבו C ןימטיו תומרש אצמנ םירקוחה ירבדל
תמועל תיתועמשמ תוכומנ (Mild Dementia) הלק היצנמיד ילוח
היצנמיד ילוח םילפוטמ 74 ופתתשה רקחמב .תרוקיבה תצובק
.90 דע 65 ינב םלוכ ,תרוקיב תצובקכ םיאירב םישנא 158-ו

Journal of Alzheimer's Disease


2012 רבמבונ
קוניתה חומ תא חתפמ םאל C ןימטיו
יריזח ופתתשה וב ,קרמנד University of Copenhagen-ב רקחמ
לולע ןוירהה תעב C ןימטיוב רוסחמ יכ אצמ (Guinea Pigs) האניג
אטבתמה ,אצאצל ךיפה יתלב (סופמקופיהל) יחומ קזנל םורגל
ןוירהב םישנ לע יכ ךכמ עמתשמ םירקוחה ירבדל .יוקל ןורכיזב
.םינימטיו יפסות לוטיל

PLoS ONE


2013 ראורבפ
הילכ ינבאו העובק C ןימטיו תכירצ
,שיא 23,355 ופתתשה וב הידבש Karolinska Institutet-ב רקחמ
C ןימטיו ףסות תועיבקב םילטונה םירבג יכ אצמ ,הנש 11 ךשמנש
.תוילכב םינבא חתפל ןוכיס רתיב םייוצמ
תילבטב C ןימטיו ג"מ 1,000 תועיבקב םילטונה םירבג יכ אצמנ
ףסות םילטונ םניאש ולא תמועל תוילכב םינבאל לופכ ןוכיסב םינותנ
אצמנ אל ,C ןימטיו םג ללוכה ,ןימטיו-יטלומ םילטונה ולא יבגל .הז
.היעבל אוהשלכ רשק

JAMA Internal Medicine


2013 יאמ
םידימע םיקדייח לטוק C ןימטיו
C ןימטיו יכ אצמ Howard Hughes Medical Inst.-ב רקחמ
דגנ דימעה Mycobacterium tuberculosis קדייחה תא לטוק
העפשהמ האצותכ תיברתב תאז ,םינושה וינז לע ,תופורת
.(Prooxidant Effects) תינוצמיח-ורפ

Nature Communications


2014 יאמ
יחומ םומידל רושק C ןימטיוב רוסחמ
וב ,תפרצ סמר Pontchaillou University Hospital-ב רקחמ
םומידו םדב C ןימטיו טועימ ןיב רשק אצמ ,שיא 135 ופתתשה
יכ םירעשמ םירקוחה .(Intracerebral Hemorrhage) יחומ ךות
תוסיוב דיקפת שי C ןימטיולש הדבועל םירושק ולא םיאצממ
.ןגלוק זוטניסו םדה-ץחל

66th Ann. Meeting (AAN) Am. Academy of Neurology


2014 ינוי
לתודנאה דוקפית תא רפשמ C ןימטיו ףסות
וללכנ הב ,הינטירב Newcastle University ירקוח וכרעש הריקס
C ןימטיו ףסות תליטנ יכ הארמ םימדוק םיינילק םירקחמ 44
לתודנאה תואירב תא רפשל היושע ,ג"מ 500-מ לודגה ,ימוי ילארוא
,םדה-ילכ ןפוד תא תדפרמה הקדה םיאתה תבכש ,(Endothelium)
.דחוימב ךכל םיקוקזה םישנאב בלה לש ותואירבל דאמ ליעוהלו
.בל תקיפס-יאמו םיקרוע תשרטמ ,תרכוסמ םילבוסה םיללכנ םהב
.םיאירב םישנאב תובטה ופצנ אל

Atherosclerosis