תושדח - ןומיר
Pomegranate - News


...ןומיר ואר

2005 ינוי
תוקוניתב יחומ קזנ דגנ םינומיר
Washington University School of Medicine-ב רקחמ
יושע ןוירהה תעב םינומיר ץימ תייתשש הליג םירבכעב ב"הרא
היסקופיהב הרושקה הימכסיא גוסמ תויחומ תועיגפ תיחפהל
.תוקוניתב (Hypoxia ischemia-related brain injuries)

תקפסאבו םדה תמירזב הדירי בקע םרגיהל לולע הז בצמ
תמדקומ הדיל בקע תמרגנ העפותה .קוניתה לש וחומל ןצמחה
רשאכ הב םחליהל דאמ השקו ןוירהה ןמזב םירחא םיכוביס וא
.דלונה ךרב הלגתמ איה
היתפולפצנא ,(Seizures) ןויפיכ םניה ךוראה חווטב היתועפשה
קותישו (Hypoxic ischemic encephalopathy) תימכסיא
.(Cerebral palsy) ןיחומ

Pediatric Research


2005 רבמטפס
םיקרפ תקלדב סוחס ןדבוא הטיאמ םינומיר תיצמת
םימרות רשא םימיזנא לש םתלועפ תא תמלוב םינומיר תיצמת
.תינווינ םיקרפ תקלדב (Cartilage) סוחס ןדבואל

דנלבילק ויהוא Case Western Reserve University ירקוח
םימיזנא ייוריג תאכדמ תימימ םינומיר תיצמתש ואצמ ב"הרא
.םתתקיחש ךילהת לע םיעיפשמה ,םדא-ינב סוחסב םימיוסמ
.םדאה ףוגב תוריהמב תגפסנ איהש אוה םינומירה תיצמת ןורתי

Journal of Nutrition


2005 רבמטפס
תינומרע ןטרסב תמחלנ םינומיר תיצמת
University of Wisconsin-ב רקחממ םיינושאר םיאצממ יפל
עונמל םינומיר תיצמת היושע ,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא
.תינומרע ןטרס
ץימ תויומכל ךרע תווש םירקוחה ושמתשה םהב תויומכה
.ימוי סיסב לע תותשל םדא-ינב םייושע םתוא םינומיר

הטאה וארה תיצמתהמ םילודג םיזוכיר ולבקש םירבכע
ןמס ,PSA-ה תומרב התחפהו תינומרע ןטרס תוחתפתהב
.םדא-ינבב הלחמה תוחכונ תעיבקל שמשמה


2005 רבמטפס
בלל ליעומ םינומיר ץימ
םילבוסה לש םבצמ תא רפשל היושע םויב םינומיר ץימ סוכ
יבר םיטנדיסקוא יטנאב רישע ןומירה .תילילכ בל תלחממ
.תושק תולחמ םורגל םילולעש ,DNA יקזנ םיענומה המצוע
םינומיר ץימ סוכ ולבק םתיצחמ .םילוח 45 ופתתשה רקחמב
הקשמ הלבק הינשה םתיצחמו םישדוח 3 ךשמב םוי ידמ
ותלוכתו ומעט ,ועבצש (תואירבל ליעומה רבד וב ןיאש) ובצלפ
.םינומירה הקשמ לש הזל םיהז תירולקה

הרפתשה םינומיר ץימ ולבקש ולאב םדה תמירזש וארה תוקידבה
.18%-ב התחפ איה ובצלפה תצובקבו 17%-ב
Preventive Medicine Research Institute-ב ךרענ רקחמה
.ב"הרא הינרופילק וטילסוס

Journal of Cardiology


2006 סרמ
םיטנדיסקוא יטנא ףסותכ ןומירה תפילק תיצמת
Institute of Hygiene and Environmental Medicine ירקוח
לש הלופכ תומכ שי ןומירה ירפ תפילקבש וליג ןיס ןי'גנאיט
,(Phenols) םילונפ הב שי .ירפה רשבב רשאמ םיטנדיסקוא יטנא
(Proanythocyanidins) םינידינאיצותינאורפו םידיאונובלפ
.ירפה רשבבש וז לע הלועה תומכב
,וחתיפ םה םתוא ,םיסיממ םירמוח תבורעתב ושמתשה םירקוחה
.םיביכרמה םתוא לכ תא תוצמל ידכ

הפילקבש דועב ירפ םרג 1 לכל םילונפ ג"מ 24 שי ירפה רשבב
ירפה רשבבב שי םידיאונובלפ ,הפילק םרג 1 לכל ג"מ 250 שי
םינינאיצותנאו ירפ רשב םרג 1 לכל ג"מ 59 הפילקבו ג"מ 17
.המוד C ןימטיו תלוכת םהינשב תאז םע .5 תמועל 11

LDL לורטסלוכ ןוצמיח ינפמ הנגהה תלועפ יכ םג אצמנ
הנגהה םג ךכיפלו ירפה רשב תמועל הברהב הפילקב הקזח
.הברהב הקזח םיקרוע תשרט ינפמ

Food Chemistry


2006 ילוי
תינומרע ןטרס תוחתפתה טאמ םינומיר ץימ
לודיג תוחתפתה טאהל היושע םוי ידמ םינומיר ץימ סוכ תמיגל
University of California ירקוח ירבדל .תינומרעה ןטרס
תינומרע ןטרסמ םילבוסכ ונחבואש םירבג ב"הרא הינרופילק
,םינומירה ץימב רזעהל םייושע ,לופיט תלבקב ולחה רבכ
.םיפסונ םילופיטב ךרוצ תיחפיו לודיגה תא אכדי רשא

רקיע ב"הרא Jonsson Cancer Center, UCLA ירקוח ירבדל
תיטנדיסקוא יטנאה תבוכרתהמ אב םינומירה ץימ לש וחוכ
.(Punicalagin) ןיגלקינופ
תינומרע ןטרסב םילוח 70 דע 65 ינב םירבג 46 ופתתשה יוסינב
רשא ,הייפרתוידרו חותינ רחאל ,PSA-ה ךרעב היילעמו רזוח
.םוי ידמ םינומיר ץימ םרג 227 ולבק

בצקב אטבתה םינומיר ץימ ותשש םירבגה ברקבב רופישה
.שדוח 54-ל שדוח 15 לש עצוממ הנתשה רשא לודיגה תלפכה
.40%-ב התחפ ,איה ףא הדדמנש ,תינוצמיחה הקעה

,םיאת גושגישב 12% רועישב הדירי וארה הדבעמ תוקידב
.תנכותמ םיאת תומב 17% ןב לודיגו ,ןטרסה תוטשפתה ונייהד


2006 טסוגוא
תרכוס ילוחל בוט םינומיר ץימ
יכ הליג הפיח םבמר םילוח תיבו טרופפר ןוכמב ילארשי רקחמ
.תרכוס ילוח לש םתואירב תא רפשל יושע םינומיר ץימ
,םילוחל קיזמ וניא אוהש קר אל ,בר רכוס הז ץימבש ףא לע
.םיקרוע תשרטל ןוכיס םהב ןיטקמ ףא אוה

,תוריפה יצימ ראשב ומכ ,ישפוח וניא םינומירה ץימב רכוסה
ךכ ןגמו וב טנדיסקוא יטנאל תדחוימ הרוצב רושק אלא
רטסופ ,ןנוס ,ירט טחסנ הז יוסינב ץימה .םיקרוע תשרט ינפמ
.זיכרת ונממ ןכוהו
תגיפס םיתיחפמ םינומירה ץימב םיביכרמ םירקוחה ירבדל
.הלחמל םרוגה ,ןצמוחמ LDL לורטסלוכ
10-ו 2 גוס תרכוס ילוח 10 ופתתשה ,םישדוח 3 ךראש ,יוסינב
תמר לע עיפשה אל ץימהש אצמנ .תרוקיבכ ,םיאירב םישנא
תיחפה ךא ,םדב םידירצילגירטהו לורטסלוכה ,(זוקולג) רכוסה
תאו 56%-ב Serum lipid peroxides-ה תומר תא תיתועמשמ
(Thiobarbituric Acid Reactive Substance) TBARS-ה תומר
.28%-ב

Atherosclerosis


2006 רבוטקוא
רמייהצלאל ןוכיס תיחפמ םינומיר ץימ
תורבטצה תא תיחפהל היושע םינומיר ץימ לש תימוי הכירצ
,תיצחמ ידכ ,רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל רושקה קיזמה קאלפה
הינרופילק Loma Linda University-ב רקחמ יאצממ ולא
.הלחמב תוקלל וטוהש םירבכעב השענש ,ב"הרא
םינומירה ץימ תא ולבקש םירבכעה לש ילכשה עוציבה תלוכי
תקידבב .ותוא ותש אלש םירחאל סחיב 35%-ב הבוט התיה
ראשל סחיב 50%-ב הנטק וזש אצמנ םחומב קאלפה תורבטצה
.םינומיר ץימ ולבק אלש םירבכעה

Neurobiology of Disease


2007 סרמ
ןובאית תאכדמ ןומיר ץע ילע תיצמת
...Tsinghua University ירקוח


2007 ילוי
הפקזב תויעבב ליעומ םינומיר ץימ
הפקז תויעבמ םילבוסה םירבגל ליעוהל יושע םינומיר ץימ
תועובש 10 ךשמנש רקחמב .(Erectile dysfunction - ED)
יכ רסמנ ,הפקזב יוקלמ םילבוסה םירבג 61 ופתתשה ובו
.הייעבב רופיש לע וחווד םיפתתשמהמ 47%
.רופיש לע םה םג וחוויד ובצלפ ולבקש ולא ךותמ 32%
ב"הרא University of Southern California ירקוח
ינשלופ וניאש לופיטל יוכיס םיאורו םיאצממהמ םידדועמ
אירב טירפת לע ףסונב אובל הז לופיט לע םהירבדל .הייעבב
.העובק תינפוג תוליעפו

International Journal of Impotence Research


2007 טסוגוא
תינומרע ןטרס תוחתפתה תענומ םינומיר תיצמת
םירבצנ ,םינומירב םרוקמ רשא (Ellagitannins) םינינטיגלא
תוחתפתה תמילבל םיארחאה םהו תינומרעה תטולבב
.תינומרעה ןטרס

הינרופילק University of California-ב םירבכעב יוסינב
ןיגלקינופ ומכ ,ןומירב םיטנדיסקוא יטנאש אצמנ ,ב"הרא
וחוכל םיארחא ,םהבש קזחל בשחנה ,(Punicalagin)
.ןומירה לש קזחה ינטרס-יטנאה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 רבמצד
םדא-ינבל החוטב םינומיר תיצמת
יטנאה ליפורפה רופישב ליעיו חוטב םינומיר תיצמתב שומישה
64-ב וכרענש םירקחמ 2-ב חכוה רבדה .םדא-ינבב יטנדיסקוא
University of California-ב ,רתי תנמשהמ םילבוסה םישנא
.םוי 30 וכשמנ רשאו ב"הרא סל'גנא סול

הדבוע ,ןטבב םלצא רבטצה ןמושהש ןוויכ ורחבנ םיפתתשמה
.תינוצמיח הקעו (Inflammations) תוקלדל ןוכיס רתיב הרושקה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 ראוני
בלל הליעומ ןומירה ץע יחרפ תיצמת
המקר ייוניש 70%-ב םצמצל הייושע ןומירה ץע יחרפ תיצמת
ץימ לש הזמ לודג רשא רופיש ,םד-ילכ תושקתהל םירושקה
.םינומירה
University of Mississippi ףותישב לארשיב ןוינכטה ירקוח
םישיגרל וכפה םה םתוא םירבכעב התשענש הקידבב ,ב"הרא
,ךומ ,הפילק :ירפה יקלח לכ תעפשה תא וושיה ,םיקרוע תשרטל
.םיקרוע תשרט לע ,םינומירה ץימ לש וז לומ םיחרפו םיערז

דבלב 40% תמועל ,70%-ב הלחמה תוחתפתה תתחפה לע חווד
תתחפהל םג המרג םיחרפה תיצמת .םינומיר ץימב שומישב
.25%-ב רכוסה תמרו 18%-ב םדב םינמושה תמר

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 ראוני
תודלוחב ערזה תוכיא תא רפשמ םינומיור ץימ
...ץימ לש העובק הכירצ


2008 ראורבפ
םיחופתב רשאמ םיטנדיסקוא יטנא רתוי םינומירב
יטנא הנגה תקפסאב ץע-יחופת רשאמ רתוי ליעי םינומיר ץימ
לש םמדב םיטנדיסקוא יטנאה תלוכת .ףוגל תיטנדיסקוא
ותשש רחאל ,10%-ל בורקב התלע (עצוממב 64 ינב) םישישק
היה רכינ אל םיחופת ץימ תייתש רחאלש דועב ,םינומיר ץימ
ירקוח ידי-לע רסמנ תאז ,יוניש לכ טעמכ
Institute of Hygiene and Environmental Medicine
.ןיס ן'גנאיט
םינומירמ םקלח ,ץימ ל"מ 250 םוי ידמ ולבק יוסינה יפתתשמ
.םיחופתמ םקלחו

Nutrition Research