טקסומ זוגא
Nutmeg (Also: Mace)
(Myristica fragrans)

20 הבוגל אשנתמה ,דע קורי ,רישנ יפורט ץע אוה טקסומה ץע
.ןומעפ ייומד ,םיבוהצ םינטקה ויחרפו םינטק םילגלגס וילע .רטמ
ותוא םילדגמ םויכ .(Molucca Islands) הקולומ ייאב ץעה רוקמ
.תיברעמה ודוה ייאבו (Grenada) הדנרג יאב ,היזנודניאב רקיעב

הטעהמהמ :םינילבת 2-ל רוקמ שמשמ םיטמקה שורח זוגאה
(Mace) סיימה ןילבת תא םיקיפמ ,הפילקה לש ינוציחה ינמגראה
.רירמ-קותמ םעט ול ,טקסומה ןילבת תא שבוימה ערזהמו

ןידע היפא ןילבת שמשמ אוה .דחוימ חוחינ טקסומה ןילבתל
.םירומישהו תוניבגה ,םיקרמה ,םיקינקנה ,רשבה תוישעתב
,גנידופ ,(Eggnog) םיציב ןומלח תואקשמב שמשמ אוה ןכ
 .הילטיאבו דנלוהב דחוימב וב םישמתשמ .ירפ תוגועו םימחל

6 ךשמ ,שמשב זוגאה תא םישביימ ןילבתה תנכה ךילהתב
.תועובש 8 דע
,זוגאה לש תינוציחה ותפילקמ םיקיפמ ותוא ,סיימה תא
.םוי 14 דע 10 ךשמ ,המוד ןפואב םישביימ

,וחוחינו ומעטמ דבאל טקסומה זוגא ליחתמ ותניחט ןמזב
חבטמב קיזחהל ץלמומ .וב םינמשה תודאתה לש האצות
.וב שומישל םדוק רצק ןמז ותוא ןוחטל ידכ ,הנחטמ

.םוטא ילכב טקסומה יזוגא תא קיזחהל שי
...שמשמ טקסומ ןמש 

 
.םימשבהו תופורתה תיישעתב
.םינובסל חוחינ תיינקהל
,תואקשמ ,הפאמ ירצומל םעט תפסוהל
.םיקתממו   


לודיג יאנת
.40-ה ותנש דע ,םינש 8 רחאל קר ירפ ביני ץעה
(םיערז) תוריפ 2,000-ל 1,500 ןיב בינמ דיחי ץע
.הנשב    
.החירפה רחאל םישדוח 9 דע 6 לישבי ירפהתיאופר תוליעפ
םיירקיעה ויביכרמש ,ףידנ ןמש זוחא 14 דע 7 טקסומה זוגאב
.(Dipentene) ןטנפידו (Camphene) ןפמק ,(Pinene) ןניפ םה

...טקסומה זוגאב שומישה
.םיזג ךוכישב עייסמ

 
.םירירש הפרמ
.ףוגה תא עיגרמ
זוחא 30 דע 24 הווהמ ,השיבכב םיזוגאהמ םיקיפמ ותוא ,ןמשה
 .(Nutmeg butter) טקסומ תאמח הנוכמו זוגאה לקשממ
.תופורת לש םמעט ךוסימל ,תופורתה תיישעתב שמשמ ןמשה

...ל םג שמשמ ןמשה
.לוכיעה תכרעמ תוליעפ דודיע .ןורגישב לופיט

הריהמ הייהכהל (תינוציח) שמשמ טקסומ ןמש
רמצ תסיפ לע תופיט 2 ומשיי.םייניש יבאכ לש    
.באוכה רוזיאה לע וחרמו ןפג    
ןיראטס ,(Lignin) ןינגיל שי ,סיימו טקסומ ,םינילבתה ינשב
 .(Gum) ימוג ףרשו ןלימע ,ףידנ ןמש ,(Stearin)

...ב לופיטל (תיצמת וא הקבאב) םישמשמ םהינש
.תופורת תליטנ בקע תוליחב
.ןובאית רדעה
.הניש ידודנ

.לושליש
.לוכיע תוערפה
.םייעמב םיזג
.תואקה

.תינימ הקושת ררועמ םיתיעל שמשמ טקסומה זוגא

תורהזא
אלא ,ומצע ינפב טקסומה זוגאב שמשתשהל גוהנ הז ןיא
.םיפסונ םיביכרמב ובלשל    
םורגל הלולע ,(סיימה וא טקסומה זוגאמ) הלודג הכירצ
...תושק יאוול תועפות    
.הפ שבוי
.ריהמ בל קפוד
.תואקה
.הזע הקמסה
...ל ךכמ האצותכו תיזכרמה םיבצעה תכרעמ יוריג
תויאליע תשוחת
.(Euphoria
.(Hallucinations) תויזה
.(Convulsions) תותיווע
.(Miosis) ןושיאה תורציה
ןושיאה תובחרתה
.(Mydriasis
 רבד ,תוליער/תויטוקרנ ,תועפשה םורגל הלולע רתי תכירצ
ליערה רמוחה תלוכת בקע !תוומב םייתסהל לולעש    
.םהב (Myristicin ) ןיציטסירימ