הרדגה
,(השא בורל) לבוסה הנממ ,הליכא תערפה איה הזוברנ היסקרונא
אוה הב ,וזכ המר דע ,ךרוצ אוה התוא ןוזמה תומכ תא ליבגמ
.הזמ תוחפו לוקשל רומא אוה ותוא לקשמהמ תוחפ 15% לקוש
.ישדוחה רוזחמה תקספה איה וז הלועפ תאצות השאב
ומכ ,הפוגב רביא וא ,ללכב ,איהש הבשחמב תאז  תמזוי איה
.רתי לקשממ תלבוס הניא איה םא ףא ,דחוימב םינמש ,םייכריה

ןוזמ הזיא הבשחמל בר ןמז שידקמ יסקרונאה
המ םיללכ ומצעל חתפמ אוה .ךרוצ אוה המכו
קוביד ולצא תכפוה הליכאהו אל המו לוכאל
.סקטו
.ןמוש ליכמה ןוזמ לכ לוכאל בוריס איה ךכל המגוד
.
ינפוג לוגרתב קוסעל יסקרונאה לולע ,ןוזמה תולבגמל ףסונב
.םייכרבב דחוימב ,םיקרפמ תועיצפ תופוכת ול םרוגה ,םזגומ
  
םילבוס ,הזוברנ היסקרונאמ םילבוסה תיצחמל בורק
! הזוברנ הימילוב :תפסונ הליכא תערפהמ

םהש ןוויכ ,הרזע לבקל םיטונ םניא הזוברנ היסקונאמ םילבוסה
םתדירי תא םיאור םה .הייעב לכמ םילבוס םניא םהש םיענכושמ
.םהל םיבורק םיניחבמ םזגומה ןוזרב .החלצהו גשיהכ  לקשמב

,הזוברנ היסקרונאמ לבוסכ םינחבאמ ותוא םדא
תעינמ םשל ,םדקומ יאופר לופיט לבקל בייח
השלוח ומכ ,ךכמ עובנל תולולעש תורחא תועפות
.טופישה רשוכ ןדבואו תינפוג
תויעב םורגל היסקרונא הלולע םיינוציק םירקמב
.תוומ ףאו תוילכו בל

ץועייב לפטל שי הב תכשמתמ הערפה תבשחנ הזוברנ היסקרונא

וכירצי םישק הערפה יבצמ .תויתנוזת תויחנהו יאופר תופורת
.םילוח-תיבב םילופיטו זופשיא

םימוטפמיס
...םניה הזוברנ היסקרונא ילוח לש םהינימסת
.שורדה לקשמהמ 85%-כ לקשמ
.הנמשה ששחמ לקשמב תולעל דחפ
.ילמרונה לקשמל תחתמ םתויה תשחכה
.םינמש םתויה לע תידימת הבשחמ
.ינוציחה הארמו םלקשמל םאתהב םמצע םיטפוש םה
וא םימעפ 3 תוחפל ישדוח רוזחמ תולבקמ ןניא םישנ
.םייופצ יתלב םינמזב ותוא תולבקמש    

...םיפסונ םינימסת
.תונבצעו םירחא םישנאמ תוקחרתה
.םינוכתמ ףוסיא
.ןוזמ תריגא
.העש התואב םוי לכב לוכאל יתייפכ ךרוצ
ורודיס ןפואלו ןוזמה תנכהל בר ןמז תשדקה
.ונממ ולכא םה וליאכ האריש ךכ ,הליכאה תעב    
אלל ,םירחאל ןוזמ תנכהב ץמאמו ןמז תשדקה
.הליכאב תופתתשה    
ילעבמ וא םירוההמ תיבויח העיד תלבקב רתי ךרוצ
.םירחא תוכמס    
.רבד לכב תומלשל הפיאש
ןיטולחל ןוכנ :ערו בוט :ןבלו רוחש הארנ רבד לכ
.ירמגל יוגש וא    

...ןוזמה תכירצ תלבגה בקע ,םיפסונ םייזיפ םינימסת
.ליגרהמ הכומנ ףוג תרוטרפמטו רוק תשוחת
.םיילגרהו םיידיה תוחפנתה
.שבי רעישו תוריבש םיינרופיצ ,רעיש ןדבוא
.(ןידע רעיש) המולפב ףוגה תוסכתה
.םירירש תשלוח
.ןטב-יבאכו הביקה לש תיטיא תונקורתה ,תוריצע
וא תויביטקא-רפיה ,הניש תויעב
.תינוציק תושישת    
.תויעב ןורתפבו זוכירב תויעב
.תויטיא בל תומיעפו םד-ץחל טועימ ,ןופליע יפקתה
.תונוש תוקלדו תופוכת תויוננטצה
.םיידיה תופכב דחוימב תטלובה הדבוע ,םותכ-בוהצ רוע
 
!םימוד םינימסת הזוברנ היסקרונאלו ץבאב רוסחמל
הזורבנ היסקרונאמ םילבוסב  ץבאב רוסחמל םרוגהש הארנ
,תתחפומה ןוזמה תכירצ בקע ,ףוגהב הכומנ הגיפס תלוכי אוה
.םילושלישו תואקה ,הגיפס תויעב

תוביס
רעשה הנשי .ןייד תוריהנ ןניא הזוברנ היסקרונאל תוביסה
:ןובאיתב טלושה חומה קלחב הייעב אוה ינושארה םרוגהש
,(Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונ תומכ יכו סומלתופיהה
 ומכ ,תילמרונהמ הלודג ,חומב םירסמ יאשונ םיימיכ םירמוח
םה ,לקשמהו ןובאיתה לע םיעיפשמה ,(Serotonin) ןינוטורס
.ךכל םיארחאה

,םירגבתמו הרשעה ליג תונבב הזוברנ היסקרונא תחתפתמ בורל
...בקע ,יוצרהמ טעמ הובגה לקשמ םהל
.הימינפל תופרטצה וא ןוכית רפס תיבל רבעמ
.ןב םע תורבח קותינ
,החפשמ ןב תומ וא םירוהה ישוריג ומכ ,יתחפשמ רשק דוביא
.רבח וא בורק    
.ףוגה תרוצ וא לקשמה יבגל והשימ ידי-לע העמשוהש הרעה
.לקשמב התחפהל הליגר הטאיד
 
םילכאממ תוענמיהמ האצותכ בורל תחתפתמ הזוברנ היסקרונא
רבעמה אוה ריהמ ןאכמו תוירולק יריתע םילכאמ ומכ ,םימיוסמ
תומיוסמ תוחורא לע גוליד ,תוחוראה ןיב הליכאמ תוענמיהל
.תכרצנה תיללכה ןוזמה תומכ םוצמיצו
תריפסכ ,החוראה תעב םיגהנמו םיסקט ינימ חתפמ יסקרונאה
.דועו קורי עבצ ןיא םהב םילכאממ תוענמיה ,תוסיעלה רפסמ
  
תא לילכ םידבאמ הזוברנ היסקרונאמ םילבוסהמ קלח
!בערה תשוחת

שומיש ומכ ,לקשמב היילע יאל תוינוציק תוטיש םילגסמ םירחא
.םינתשמב שומישו תואקה תמירג ,םילשלשמב
..
תוגהנתה םרוג םונדבילומב רוסחמש ,אצמ םייח-ילעבב רקחמ
 .תומוד תועפות ןחרזב רוסחמ םרוג םדא-ינבב .תיסקרונא

ןוכיס ימרוג
דחוימבו תויחא ומכ ,הליכא תויעב לש תיתחפשמ הירוטסיה
.תומואת    
תויוצרפתהו ןואכידל הייטנ ומכ ,החפשמב חור-יבצמ תויעב
.תויטגרנא    
.םימסב שומישו םזילוהוכלא לש תיתחפשמ הירוטסיה
...ןכו
.םיגשיהבו החלצהב םידקמתמה םירוה
הלאב םג ומכ ,םארמבו םלקשמב םידקמתמה םירוה
.םהידלי לש    
ינפוג הארמ ,הבר תינפוג תוליעפ לע םידיפקמה םירוה
.הרבחב תובלתשהו םלוה    
.םיבר םיחתמו םיכוסכיס וב תיבב םירוגמ
םישרודה הדובעב וא תוליעפב תופתתשה
,תולמעתה ,טלב ומכ ,םידחוימ הנבמו הארמ    
.דועו הייחש ,קחשמ ,תונמגוד    
.וידחי תדעוס החפשמה ןיא וב תיבב םירוגמ
.תינימ תוללעתה ורבעש םישנ

םיירשפא םיכוביס
,תומצעה לש םיפוכת םירבשו סיזורופואיטסוא תוחתפתה
.היוקל הנוזת תאצות ,תומצעב ןדיסב רוסחמ בקע    
.םיתואנ יתלב החימצו תוחתפתה
ןרתנ ,דירולכ לש ףוגב רוסחמ תמחמ ,םירירש תויוצווכתה
.ןגלשאו    
רוסחמ בקע ,ידמ תויטיא וא תורידס יתלב בל תומיעפ
.םדוקה ףיעסב ומכ ,םיינויח םילקימיכב    
.דבכו תוילכ ,הביק תויעב
,םיתמ הזוברנ היסקרונאמ םילבוסהמ םיזוחא 10 דע 5
.ןואכידמ האצותכ םידבאתמ םתיצחמ    

תוקידב
,רובעל הזוברנ היסקרונאמ לבוסה לע היהי ןתוא תוקידבה
...ףוגה ידוקפית תוניקת תא קודבל ןדיקפת
.ןמושו םינובלח ,םירכוס ,לזרב :םד-תקידב
.ןגמה תטולבו דבכ ,תוילכ
ןומרוה ,(LH) ןטול ומכ ,םימיוסמ םינומרוה תומר
.םירבגב ןורטסוטסטו םישנב (FSH) םיקיקזה תצרמה    
.ןוזמב םילרנימהו.םינימטיוה תמר
.ףוגב םימס תואצמה
.(ףוגב םילקימיכה ןוזיא) םיטילורטקלא
.בלח ירצומ ומכ ,םימיוסמ ןוזמ יגוס לוכיע תויעב

םילופיט
לבוקמ .הזוברנ היסקרונאב לופיטל תויפיצפס תופורת ןיא
...לפוטמה בצמל םאתהב ,יתפורת לופיטו ץועי לש בוליש
.ןואכיד דגנ תופורתב ולפוטי ,ןואכידו תוששחמ םילבוסה
.םינימטיוו.םילרנימ יפסותל וקקדזי ,בר לקשמ ודביאש ולא
...ןכו
יתוגהנתה לופיט דחוימב ,ילנויצומא ץועי
.(Cognitive behavioral therapy) יביטנגוק  
ופידעי םירחאו ישיא לופיט ופידעיש םנשי  
דחא לש החלצה רופיס וב ,יתצובק לופיט  
.רתיה תא דדועי  

.לכה תלעותל םיפתתשמה ןיב תונוש תורעהו םימשר ופלחוי  

םיררוגתמל דחוימב ,יתחפשמ לופיט רוזעי םימיוסמ םילפוטמל  
.םתחפשמ ברקב  

,ךמסומ יאנוזתמ הדומצ הכרדה תלבק ךות ,יטטאיד ץועי
.רתויב םיאתמה טירפתה ןונכית ךרוצל ,רתויב בושח  
לולע רבדה .תוריהמב לקשמב הלעי אל לפוטמהש בל םישל שי  
.דועו בל תויעב ,תוריצע ,ןטבה תוחפנתה :תויעב םורגל .

 .יוריעב הנוזתל קקדזהל םילולע בר לקשמ ודביאש םילפוטמ  

אפרמ-יחמצ
.ןובאית תדדועמ .הקיל'גנא
.ןובאית דדועמ .וטמלפ וס
.תוקלד ענומו קזחמ ,אטחמ .רמוש
.לוכיע תויעב ךכשמו ןואכיד לע לקמ .הלילה רנ ןמש
.תודבאתה תויטנ ענומו תונבצע ךכשמ .ןטיברש
.לוכיעלו תוילכל תעייסמו ןובאית תדדועמ .תירוקד
.(ןואכיד) תוגהנתה ייוניש ןוזיאל עייסמ .(Groundsel) ןויבס
.םירחא אפרמ-יחמצב בלושמ ,יללכ עייסמ .עירח
.לוכיעל עייסמ .הרבסוכ ןמש

תושדח
2005 לירפא
חומב םגפל הרושק היסקרונא
,הינטירב ןודנול St George's Hospital-ב ךרענש רקחמ יפל
רוזיאב םדה תמירזב יגולויב םגפ שי הזוברנ היסקרונאמ םילבוסל
הסרגש הסיפתל דוגינב תאז ,תינפוגה תימדתה לע עיפשמה חומה
.יתוברת וא יתרבח ץחל אוה םרוגהש ,הכ דע
היסקרונאל הייטנ םע םישנאהמ קלח םידלונ ,םירקוחה ירבדל
.הייעבל םורגת ,הז םגפ םע דחי ,ןוזר תדדועמה הביבסו