2 תושדח - תוירלוקסו-וידרק תולחמ
Cardiovascular Diseaes/CVD - News 2

ןוכיס ןיטקמ טרוגוי
(2) התומתל ןוכיס ןיטקמ D3 'טיו
2 תרכוסו בל תלחמל ןוכיסו ןאקפ
'ק תונקדזה גיסמ הנוזת ףסות
(2) 'ק תואירבו תודרחל היצטידמ
(1) 'ק ןוכיסל תורושק ןניא םיציב
םיקרועה תושקתהו יעמה יקדייח
בלהו A לונפסיבל הפישח
םינמשב 'ק ןוכיס תיחפמ םוש
(2) 'ק תולחמ דגנ םויב הציב
םיליעומ םניא םילרנימו םינימטיו
יוקל יתפקיז דוקפית
ךלמ יזוגא תונורתי
תנכסמ תוחפו תועש 5 הניש
(4) ןוכיס דירומ וניא ימוי ןיריפסא
בלל םויב בלח ירצומ תונמ 3
םד ץחל דירומ לוחכ רוא
בלה תנגהל חוכ ינומיא
זגו טפנ תוראבו 'ק תולחמ
םיניטקמ םיאלמ םינגדו םיביס
(2) ןוכיס םיניטקמ םיניטטס
םינמס םירפשמ הבליח-םוכרוכ
'ק תואירבו K2 ןימטיו
'ק םיעוריאו הכימס תוביכש
(1) בל ףקתהל ןוכיסו היצטידמ
'ק תודרשיהו רתי תנמשה
'ק ןוכיסו המזלפב זוקולג
תירלוקסו-וידרק התומתו וקני'ג
(1) םירזוח םיעוריא דגנ םיניטטס
תושישקב הובג ןורטסוטסט
יחמצ לונטס רטסאב רשעומ ןוזמ
'סו-וידרק ןוכיסב ןטרס ידרוש
ןכסמ םיכשאה ןטרסב לופיט
ןכסמ ילוהוכלא אל ינמוש דבכ
(1) סגה יעמה 'סו 'ק 'מל ןיריפסא
חומה ןווינו ירלוקסו-וידרק ןוכיס
'ק תולחמל ןוכיסו ןויריה
בלה רובע םישבוימ םיחופת
(2) םישנב תויביטינגוקו ןיריפסא
(1) 'ק ןוכיסו ריעצ ליגב םוח ילג
תלדגומ תינומרעו ןתשה יכרד
(2) םיעירתמ םימזגומ םוח ילג
ןוכיסב םישנאב םדה ץחל תדרוה
(3) יעמה ןטרסו 'ק תולחמ ,ןיריפסא
תנכסמ תמדקומ הדיל
'ק תוליערו בימוזליפרק
בלה תואירבל םוי לכב הניבג
(1) 'ק קזנ ענומ/אפרמ D3 ןימטיו
הלחמו םד חלא ,ןינופורט


...םד ילכו בל / תוירלוקסו-וידרק תולחמ ואר

בל-ףקתה / (תילילכ) בל-תלחמ/בלה רירש םטוא
סירוטקפ הניגנא
םיקרועה תשרט
םד ץחל רתי
םד ץחל תת
םדב םינמוש רתי
יחומ ץבש


2009 רבמבונ
(1) בל ףקתהל ןוכיס הניטקמ היצטידמ
יקוולימ Medical College of Wisconsin-ב ךרענש רקחמ
ןוכיס ןיטקהל היושע (Meditation) היצטידמ יכ אצמ ב"הרא
םישנא ברקב (Stroke) ץבשלו (Heart Attack) בל ףקתהל
.(CVD) תירלוקסו-וידרק הלחממ םילבוסה

(Narrowed Arteries) םירצ םיקרוע ילעב םישנאבש אצמנ
תוומו יחומ ץבש ,בל ףקתהל ןוכיס ןיטקהל תעייסמ היצטידמ
םדה ץחלב הדירימ םג ונהנ רקחמב םיפתתשמה .47%-ב
.(Stress) סרטסו (Blood Pressure)
.םיאקירמא-ורפא םישנו םירבג 201 ופתתשה רקחמב

American Heart Ass., 2009 Scientific Sessions


2009 רבמבונ
ירלוקסו-וידרק עוריאב תרפושמ תודרשיהו רתי תנמשה
הדנק ןוטנומדא University of Alberta-ב רקחמ יאצממ
םילפוטמ יכ ואצמש םימדוק םירקחמ יאצממב םיכמות
רתוי בוט םידדומתמ (Obesity) רתי תנמשהמ םילבוסה
רשאמ (Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחמ םע
.םינמש םניאש םליג ינב

םע םילפוטמש אוה ךכל םרוגהש תורשפא םילעמ םירקוחה
,רקחמב .רתוי יביסרגא לופיט לבקל םילגוסמ רתי תנמשה
BMI ילעב ,םילפוטמ 31,021 ופתתשה ,שדוח 46-כ ךשמנש
.תילילכ בל תלחמ םע ונחבואש ,40 דע 35 ןיב

European Heart Journal


2009 רבמצד
ירלוקסו-וידרק ןוכיסל ןמסכ העש תב המזלפב זוקולג תמר
הליג הילטיא הצנריפ University of Florence-ב רקחמ
לש (Plasma Glucose) המזלפב זוקולג לש תרבגומ המרש
ורבעש (Overt Diabetes) היולג תרכוס אלל םישנאב העש
הייושע (Glucose Tolerance Test) םוצב םדב רכוס תקידב
עיבצהלו (CVD) ירלוקסו-וידרק ןוכיסל (Marker) ןמס תווהל
.תמדקומ (Carotid Atherosclerosis) םיקרועה תשרט לע
.שיא 1,062 ופתתשה רקחמב

Diabetes Care


2009 רבמצד
תירלוקסו-וידרק התומת תמצמצמ הניא הבוליב וקני'ג
יכ םירסומ ב"הרא הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh ירקוח
רועיש תא הניטקמ הניא (Gingko Biloba) הבוליב וקני'ג
.םיירלוקסו-וידרקה םיעוריאה וא (Mortality) התומתה

ולביקש רתויו הנש 75 ינב שיא 3,069 ופתתשה רקחמב
וא ג"מ 120 תונב וקני'ג תונמ 2 םויב םיימעפ יארקאב
.םינש 6.1 היה עצוממה בקעמה ךשמ .(המד) ובצלפ

Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes


2009 רבמצד
םיעוריא תיחפמ הובג ןונימב םיניטטסב לופיט
(1) םירזוח םיירלוקס-וידרק
תתחפהב וקסעש םילודג םייוסינ םיירקחמ 2 לש םחותינ
יביסנטניא לופיטש הארמ (Cholesterol) לורטסלוכה תמר
לופיטמ רתוי ליעי (Statin Therapy) םיניטטס תועצמאב
תולחמ לש םינשנו םירזוח םיעוריא לש םתעינמב ליגר
.(Cardiovascular Disease Events) םד ילכו בל

Brigham and Women's Hospital ירקוח לש םהירבדל
ךישמהל ךרוצה תא םישיגדמ םיאצממה ב"הרא ןוטסוב
עוריא םיווחש םילוחלל הובג ןונימב םיניטטסב לופיטב
.ןושאר ירלוקסו-וידרק

Medscape


2009 רבמצד
תוירלוקסו-וידרק תולחמב ןכסמ תושישקב הובג ןורטסוטסט
...ירקוח


2009 רבמצד
ןוכיס תיחפמ יחמצ לונטס רטסאב רשעומ ןוזמ
תירלוקסו-וידרק הלחמל
ןוזמש הליג ןווי יקינולס Aristotelian University-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל יושע (Stanol-Ester) לונטס רטסאב רשעומה
(Cardiovascular Diseases/CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
.(Mediterranean Diet) תינוכית םי הנוזת םיכרוצב דחוימבו

רבכ הרכינ (LDL) ערה לורטסלוכה לע הנוזתה תעפשה
הלחמל ןוכיסה תדיריב האטבתהו דחא שדוח רחאל
.םיזוחא 30 דע 26-ב תירלוקסו-וידרק

תומר םע שיא 150 ופתתשה ,םישדוח 4 ךשמנש ,רקחמב
הנוזתה תעפשה .תוהובג טעמ (Cholesterol) לורטסלוכ
.םישדוחה 4 תפוקת לכ ךשמב הכשמנ

ardiovascular Diseases & Nutrition, Metabolism


2010 ראוני
רתוי הובג ןוכיס ינפב םידמוע ןטרס ידרוש םידלי
תוירלוקסו-וידרק תולחמל
האלמ ףוג תנירקל ופשחנש (Cancer) ןטרס ילוצינ םידלי
(Abdominal) ןטב תנירקל וא (Total-Body Irradiation)
םילהנמו (Chest Radiation) הזחה תנרקה תפסותב
ןוכיסב םינותנ (Sedentary Lifestyle) ינבשוי םייח חרוא
(Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסתל רבגומ
(Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק תולחמלו
.םהייח ךשמהב

יוכיס שי ורגבתהש תודלי ןטרס ילוצינלש ואצמ םירקוחה
,(Hypertension) םד ץחל רתיל תופורת ךורצל 1.9 יפ
(Dyslipidemia) םדב םינמוש רתיל תופורת 1.6 יפ
תצובק תמועל (Diabetes) תרכוסל 1.7 יפמ רתויו
.האוושהה

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2010 רבוטקוא
חווט ךורא ןוכיס לידגמ םיכשאה ןטרסב לופיט
תוירלוקסו-וידרק תולחמל
(Testicular Cancer) םיכשאה ןטרס ילוצינ יכ אצמ רקחמ
(Radiation) תונרקה ,(Chemo) היפרתומיכב ולפוטש
-ווידרק תולחמל ךוראה חווטל ןוכיסה תא ולידגה ,םהינש וא
.(CVD) תוירלוקסו

ןוויכ היגברונ University of Tromso ירקוח לש םהירבדל
םילוצינה ,הנש 40 ליג ינפל ,ללכ ךרדב ,ןחבואמ הז ןטרסש
לע ןכלו לופיטה רחאל םינש תורשע המכ תויחל םייושע
רחא םילפוטמה ייח לכ ךשמב ,בוקעל םילפטמה םיאפורה
.םיירשפא םיכוביס לש םתעפוה

,םירבג 990 םירקוחה ורטינ ,הנש 19 ךשמנש ,רקחמב
.ולביק םה ותוא לופיטה יגוס יפל וקליח םה םתוא

Journal of Clinical Oncology


2010 רבוטקוא
הלידגמ ילוהוכלא אל ינמוש דבכ תלחמ
ירלוקסו-וידרק ןוכיס
ינמוש דבכ תלחמש םיחוודמ הילטיא Uni. of Verona ירקוח
הלידגמ (Nonalcoholic Fatty Liver Disease) ילוהוכלא אל
.תוירלוקסו-וידרק תולחממ התומתו האולחתל ןוכיס

דבכ תלחמ ןיב םירשקמה םייסיסבה םינונגנמהש ףא לע
,ןיטולחל תוריהנ ןניא םד ילכו בל תולחמו ילוהוכלא אל ינמוש
תקלדו (Visceral Obesity) ינטב ןמוש תוללוכ תויורשפאה
םיכוותמ לש יתכרעמ רורחשל תמרוגה (Inflammation)
ףסונ בושח ןונגנמ .קלדומה יטוטיטסה דבכהמ םיינגורתאורפ
,(Insulin Resistance) ןילוסניאל תודימע חותיפ תויהל לולע
(Coagulation Abnormalities) השירקב תוגירח
,(Atherogenic Dyslipidemia) תינגורתא הימדיפילסידו
.םד ילכו בל תולחמל םיבושח ןוכיס ימרוג םיווהמה

New England Journal of Medicine


2016 לירפא
תוירלוקסו-וידרק תולחמ רובע ןיריפסאה תונורתי
(1) סגה יעמה ןטרסו
םילפוטמהמ קלחל יכ םירסומ ב"הרא Mayo Clinic ירקוח
לש ליגר ןונימ לש תוילילשה תועפשהב ןכתסהל יאדכ
ןוכיס ךכב ןיטקהל ידכ (Aspirin) ןיריפסא
(Cardiovascular Diseases) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
.(Colorectal Cancer) סגה יעמה ןטרסלו

ןוכיסה תא תיחפמ םוי לכב ךומנ ןונימב ןיריפסא יכ עודי
ימכסיא (Stroke) יחומ ץבש ,(Heart Attack) בל ףקתהל
.(Cancer) ןטרסו
(Bleeding) םומיד םרגיהל לולע ךכל םישיגרה ולאב ,תאז םע
(Stroke) יחומ ץבשו (Digestive System) לוכיעה תכרעמב
.םמדמ

,םמצע תעד לע ןיריפסא לוטיל אל םילפוטמל םיארוק םירקוחה
.ךכב םיכורכה םינוכיסה בקע ,אפורב ץעייתהל אלא

Annals of Internal Medicine


2011 טסוגוא
חומה ןווינל רושק םייחה עצמאב ירלוקסו-וידרק ןוכיס
תיביטנגוק הדיריו
ב"הרא וטנמרקס Uni. of California at Davis-ב רקחמ
...ומכ ,םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג יכ הליג
(Hypertension) םד ץחל רתי
(Diabetes) תרכוס
(Obesity) רתי תנמשה
(Brain) חומב םייונישב לודיגל םירושק ,םייחה עצמאב
.תואבה םינשה 10 ךותב ,(Dementia) היצנמידל םירושקה

םינש 54 ליגב םד ץחל רתי יכ הארה רקחמה ,המגודל
ןבלה רמוחה חפנ לש רתי תומדקתהל קזח אבנמ אוה ךרעב
(White Matter Hyperintensity Vol./WMHV Progression)
רקחמב .םינש 61 ליג תוביבסב יעוציבה דוקפיתב הרמחהו
.Framingham Heart Study רקחממ ,שיא 1,352 ופתתשה

Neurology


2011 רבמבונ
ירלוקסו-וידרק ןוכיס םיניטקמ םיבורמ תונויריה
ב"הרא University of California, San Diego-ב רקחמ
(Pregnancies) תונויריה רפסמ ווחש םישנש הארנש חוודמ
,(Coronary HD) םד ילכו בל תולחמל תחפומ ןוכיסב ויהי
.ןהייחב רתוי רחואמ

,רבעמה ליג רחאל םישנ 1,294 תצובק ינותנ וחתינ םירקוחה
רתוי התייה השיאש לככש וליג םה .םינש 96 דע 50 תונב
בל תולחממ תומת איהש ןוכיסה תחפ ךכ ןויריהב םימעפ
.תילילכ בל תלחמ ללוכ אל ,םד ילכו

Fertility and Sterility


2012 טסוגוא
בל ולחמל ןוכיס םיתיחפמ םישבוימ םיחופת
ךשמנ רשא ,ב"הרא Florida State Uni.y-ב ינילק רקחמ
םישבוימ ץע יחופת לש םתכירצ תעפשה תא ןחב ,הנשכ
(Plums/Prunes) םישבוימ םיפיזשו (Dried Apples)
(CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיסה ימרוג לע
.(Postmenopausal Women) רבעמה ליג רחאל םישנב

הניטקה םישבוימ ץע יחופת תכירצש אצמנ םישדוח 3 םותב
,LDL לורטסלוכה תמר תא התנטקהל תודוה ,הז ןוכיס
(Total Cholesterol) ללוכה לורטסלוכה תמרו 16%-ל בורקב
.9%-ב הדרי
13%- ב ללוכה לורטסלוכה תמר הדרי הנש יצח רחאל
.םישנ 160 ופתתשה ,הנש ךשמנש ,רקחמב .24%-ב LDL-הו

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics


2012 רבוטקוא
הובג ןוכיסב םישנב תיביטינגוק הדירי ןסרמ ןיריפסא
תוירלוקסו-וידרק תולחמל
תליטנ יכ אצמ הידבש Uni. of Gothenburg-ב רקחמ
ןוכיסה תא ןיטקהל היושע ךומנ ןונימב (Aspirin) ןיריפסא
תושישק םישנב (Cognitive Decline) תיביטנגוק הדיריל
םיעוריאל הובג ןוכיסב תונותנה (Older Women)
.(Cardiovascular Events) םיירלוקסו-וידרק

ללכ תא דדועל ידכ ולא םיאצממב ןיא םירקוחה ירבדל
רמשל ידכ ,םוי ידמי ןיריפסא לוטיל תורגובמה םישנה
םישנ 489 ופתתשה רקחמב .(Cognition) היצינגוקה תא
,תוידוקפית ,תויתרבח תוניחב ומייסש הנש 92 דע 70 תונב
.תופיקמ תויגולוכיספ-וריונו תוינפוג

BMJ Open


2015 סרמ
ירלוקסו-וידרק ןוכיס לע םיתתואמ ריעצ ליגב םוח ילג
ןחב ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh-ב רקחמ
לטודנאה דוקפיתו (Hot Flashes) םוח ילג ןיב רשקה תא
,בלה ירדחו םדה ילכ םינפ יופיצ - (Endothelial Function)
.םדה רבעמ תעב םדה ילכ תובחרתה תדימ יפל דדמנ רשא

הנש 52 ליגב) ןהייחב םדקומ םוח ילג ווחש םישנש אצמנ
ןמיסה - רתוי עורג לתודנא דוקפיתמ תולבוס ,(תוחפ וא
- (CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל רתויב םדקומה
ללכש וא - ןהייחב רתוי רחואמ םוח ילג םע םישנל האוושהב
ליגב ,תואירב םישנ 189 ופתתשה רקחמב .תאז תווח ןניא
.וירחאו רבעמה

American College of Cardiology's 64th Annual
Scientific Session in San Diego


2015 לירפא
ןתשה יכרדב םירומח דע םינותמ םינימסת םע םירבג
הריפש תלדגומ תינומרע לש םינימסתו תונותחתה
-וידרק הלחמב תוקלל (5 יפ דע) ןוכיס רתיב םייוצמ
תירלוקסו
םירבגש אצמ הילטיא/היליציס Uni. of Catania-ב רקחמ
תונותחתה ןתשה יכרדב םירומח דע םינותמ םינימסת םע
לש םינימסתו (Lower Urinary Tract Symptoms/LUTS)
(Benign Prostatic Hyperplasia) הריפש תלדגומ תינומרע
,(CVD) תירלוקסו-וידרק הלחמל לדגומ ןוכיסב םייוצמ
.תובורקה םינשה 10-ב

ולבס רשא הנש 72 דע 58 ינב םירבג 336 ופתתשה רקחמב
.ולא םינימסתמ

BJU International


2015 רבוטקוא
(2) תירלוקסו-וידרק הלחמ לע םיעירתמ םימזגומ םוח ילג
הליג ב"הרא הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh-ב רקחמ
תווח רשא (Menopausal Women) רבעמה ליגב םישנ יכ
אצמיהל תויושע (Frequent Hot Flashes) םיפוכת םוח ילג
תינילק-תת תוירלוקסו-וידרק תולחמל לדגומ ןוכיסב
.האולמב החתפתה םרטש הלחמ - (Subclinical CVD)

יבועל םוחה ילג תורידת ןיב הוושהש ןושארה רקחמה והז
,(Carotid Artery) ינמדרתה קרועב המיטניאה תובכש
תינילק-תת םיקרוע תשרטל רוטקידניא הווהמה
304 ופתתשה רקחמב .(Subclinical Atherosclerosis)
.ןהלש 50-ה תונש עצמאב תואירב םישנ

North Am. Menopause Society 2015 Ann. Meeting


2015 רבמצד
ירלוקסו-וידרק ןוכיסב םישנאב םדה ץחל תדרוה

אצמנה לכ לע יכ אצמ הינטירב Uni. of Oxford-ב רקחמ
(Cardiovascular Event) ירלוקסו-וידרק עוריאל הובג ןוכיסב
םדה ץחל תדרוהל תופורת לוטיל
תעב ץחלל רשק אלל ,(Blood Pressure-Lowering Drugs)
.לופיטה תליחת תעב

הרבחהו (NICE) תואירבל ימואלה יטירבה ןוכמה
םד ץחל רתיל תיפוריאה
וניש (European Society of Hypertension)
מ"מ 130/85-מ םדה ץחל ידעי תא הנורחאל
םישישקה רובעו תיפסכ מ"מ 140/90-ל תיפסכ
.תיפסכ מ"מ 150/90-ל םידעיה ולעוה

וושיהש םילודג םייארקא םירקחמ 123 יאצממ וחתינ םירקוחה
1966 ראונימ שיא 600,000 לעמ רובע םינוש םד ץחל ידעי ןיב
.2015 ילוי דע
הניטקה םדה ץחל תדרוהל איהש הפורת לכב לופיט יכ אצמנ
,םייניצר םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל ןוכיסה תא תיתועמשמ
תדרוה תדימל רשי סחיב ,התומתו בל תקיפס יא ,יחומ ץבש
.םדה ץחל

The Lancet


2016 לירפא
(3) סגה יעמה ןטרסו תוירלוקסו-וידרק תולחמ רובע ןיריפסא
רובע יכ םיחוודמ ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח
תוילילשה תועפשהה תא ןכסל יאדכ ,םילפוטמהמ קלח
ןוכיסה תא תיחפהל ידכ ליגר (Aspirin) ןיריפסא ןונימ לש
(Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
.(Colorectal Cancer) סגה יעמה ןטרסלו

הלעמו 10% ןב ןוכיס םע םינש 50-59 ינב םילפוטמ רובע
ידכ ,ןיריפסא לש ךומנ ןונימ עצומ ,תירלוקסו-וידרק הלחמל
.סגה יעמה ןטרסו תוירלוקסו-וידרק תולחמ תעינמב רוזעל

ןיטקהל יושע ןיריפסא ,םינש 60-69 ינב םילפוטמ רובע
ןוכיס םע םישנאב תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיסה תא
םינשה 10-ב תירלוקסו-וידרק הלחמ חתפל הלעמו 10% ןב
.תואבה

הובג ןוכיסב תויהל רוסא םילפוטמה לע ,םירקמה ינשב
םייח תלחות ילעב תויהל םהילעו (Bleeding) םומידל
תויהל םהילעו הלעמו םינש 10 תב (Life Expectancy)
.תוחפל םינש 10 ךשמב הז ןונימ לוטיל םינכומ

Annals of Internal Medicine


2017 ראורבפ
ירלוקסו-וידרק ןוכיסב םישנ הביצמ תמדקומ הדיל
,ב"הרא ןוטסוב Brigham & Women's Hosp.-ב רקחמ
:םדוק לודג רקחמ ךותמ) תודלוי 70,182 ופתתשה וב
תמדקומ הדיל יכ אצמ (Nurses' Health Study 2
םות ינפל דלונ קוניתה רשאכ - (Preterm Delivery)
ןוכיס רתיב תדלויה תא הדימעמ - ןויריהל תועובש 37
.(Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק תלחמל
ינפל התייה הדילה רשאכ לפכומ הז ןוכיס יכ םג אצמנ
.ןויריהל תועובש 32 םות

Circulation


2017 רבמצד
תירלוקסו-וידרק תוליער םורגל הלולע בימוזליפרק
הצופנ המולאימ ילוחב
הפורתהש םירסומ ב"הרא Uni. of Pennsylvania ירקוח
ןטרסה תלחמב לופיטל תשמשמה ,(Carfilzomib) בימוזליפרק
םהב םורגל הלולע (Multiple Myeloma) הצופנ המולאימ
תאז ,(Cardiovascular Toxicity) תירלוקסו-וידרק תוליערל
.םילפוטמהמ 18.1%-ב

2,594 ופתתשה םהב ,םירקחמ 24 ינותנב ושמתשה םירקוחה
.National Insti. of Health ידי-לע ךמתנ רקחמה .םילפוטמ

University of Pennsylvania School of Medicine


2017 רבמצד
בלה תואירב לע ןגהל תרזוע םוי לכב הניבג תליכא
ןיס Soochow Uni. School of Public Health ירקוח
15-מ ,(םירקחמ רפסמ ינותנ דוחא) הזילנא-הטמ ועציבש
ידמ (Cheese) הניבג םרג 40-כ תליכא יכ ואצמ ,םירקחמ
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיסה תתחפהב עייסל היושע םוי
,(Stroke) יחומ ץבשו (Heart Disease) בל תלחמ :(CVD)
.18% דע רועישב

200,000-מ רתוי ופתתשה ,םינש 10 לעמ ךשמנש ,רקחמב
םינמושב תורישע תוניבגש ןוויכ םיעיתפמ ולא םיאצממ .שיא
לורטסלוכה תמר תא לידגהל תולולע (Saturated Fats) םייוור
.יחומ ץבשלו בל תלחמל ןוכיסה תאו (Cholesterol)

European Journal of Nutrition


2018 ראוני
ירלוקסו-וידרק קזנ ענומ וא אפרמ D3 ןימטיו
...רקחמ


2018 ראורבפ
,התומת הזוח םד חלא תעב הובג ןינופורט
השדח תירלוקסו-וידרק הלחמ
University Medical Center Utrecht-ב רקחמ יאצממ
תעב (Troponin) ןינופורט לש ההובג המרש םיארמ דנלוה
ךותב ,(Mortality) התומת תוזחל הלולע (Sepsis) םד חלא
םימיה 4-ב התשענ הדידמה רשאכ ,םיבורקה םייעובשה
.ץרמנה לופיטה לש םינושארה

ההובג ןינופורט תמר םע םילפוטמ יכ הארמ ףסונ אצממ
רימחהל וא דיתעב תולחל תיתועמשמ רבגומ ןוכיסב םייוצמ
.תמייק (CVD) תירלוקסו-וידרק הלחמ

Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes


2018 ראורבפ
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס הניטקמ טרוגוי תכירצ
תרבגומ הכירצש אצמ הינטירב Oxford University-ב רקחמ
-וידרק הלחמל ןטקומ ןוכיסל הרושק (Yogurt) טרוגוי לש
.(Hypertension) םד ץחל רתי םע םישנבו םירבגב תירלוקסו

,םינש 55 דע 30 תונב םישנ 55,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב
Nurses' Health Study רקחמ ךותמ ,םד ץחל רתי םע
רקחמב ופתתשהש םינש 75 דע 40 ינב םירבג 18,000 לעמו
.Health Professionals Follow-Up Study

American Journal of Hypertension


2018 סרמ
(2) תירלוקסו-וידרק התומתל ןוכיס ןיטקמ D3 ןימטיו
ךכ-לע םיחוודמ היגברונ ןגרב University of Bergen ירקוח
תיחפהל םייושע תירלוקסו-וידרק הלחממ םילבוסה םישנאש
D3 ןימטיו תמר לע הרימש ידי לע ,30%-ב התומתל ןוכיס
.הניקת

ינב ,םירגובמ 4,114-מ ולטינש םד תומיגד וחתינ םירקוחה
סירוטקפ הניגנאב םיקולכ ודשחנש ,הנש 62 עצוממ ליג
תלחממ האצותכ הזחב םיבאכ ונייהד ,(Angina Pectoris)
ךשמנ בקעמה .(Coronary Heart Disease) תילילכ בל
.םינש 12 עצוממב

Metabolism & The J. of Clinical Endocrinology


2018 סרמ
2-גוס תרכוסו בל תלחמל ןוכיס ןיטקמ ןאקפ
,תועובש 8 ךשמנ ב"הרא דרופדמ Tufts Uni.-ב רקחמ
תוירולקה ללכמ 15% ופלחוה הינשה ותיצחמב רשאכ
,רקחמב םיפתתשמהמ תיצחמ וכרצש (Calorie Content)
.(Pecan nuts) ןאקפ יזוגאב

רשא ,םינש 59 עצוממ ליג ינב ,שיא 26 ופתתשה רקחמב
.םיאירב ויה ךכל טרפו רתי תנמשה וא רתי לקשממ ולבס

םוי ידמ ןאקפ יזוגא םרג 42.5 תכירצ יכ וליג םירקוחה
תוחתפתהל ןוכיסב םינותנה םירגובמ לע ןגהל היושע
(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמ
(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסו

Nutrients


2018 סרמ
תירלוקסו-וידרק תונקדזה גיסמ הנוזת ףסות
ב"הרא University of Colorado Boulder-ב םירקוח
דיסוביר דימניטוקינ יורקה שידח הנוזת ףסות יכ םירסומ
תלבגהל ותלועפב המוד אצמנ (Nicotinomide Riboside)
רפשמ אוהש ךכל תודוה (Calorie Restriction) תוירולק
ילעב םישנאב (Arterial Health) םיקרועה תואירב תא
.(Mild Hypertension) לק םד ץחל רתי

University of Colorado at Boulder


2018 לירפא
(2) תירלוקסו-וידרק תואירבו תודרחל תעייסמ היצטידמ
,ב"הרא Michigan Technological University-ב רקחמ
תייצטידמ לש תחא העש יכ אצמ ,שיא 14 ופתתשה וב
התיחפמכ החכוה (Mindfulness Meditation) סנלופדניימ
.םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ינמסמ המכו (Anxiety) תודרח

םינוכיס רפשל ידכ דיחי היצטידמ שגפמב יד יכ ררבתה
םילבוס רשא םירגובמב םייגולוכיספו םיירלוקסו-וידרק
.תינוניב דע הנותמ הדרחמ

2018 Experimental Biology meeting
April 21-25 in San Diego


2018 יאמ
ירלוקסו-וידרק ןוכיסל םיציב ןיב רשק ןיא
תכירצש ואצמ הילרטסוא University of Sydney ירקוח
ימרוג הריבגמ הניא עובשב (Eggs) םיציב 12 דע
תרכוס-םדקמ םילבוסה םישנאב םיירלוקסו-וידרק ןוכיס
.(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס וא (Pre-Diabetes)

American Journal of Clinical Nutrition


2018 יאמ
םיקרועה תושקתהו יעמה יקדייח ןיב רשקה
King's College London-ו Uni. of Nottingham ירקוח
םיקדייחה'-ה ןווגמ תמרתה ןיב רשק אצמנש םיחוודמ הינטירב
לוכיעה תכרעמב (Gut Microbiome/Gut Bacteria) 'םיבוטה
ונייהד ,תירלוקסו-וידרק הנוכתל (Digestive System)
רשא רבד ,(Hardening of the Arteries) םיקרועה תושקתהל
תועצמאב םדה ילכו בלה תכרעמ לע עיפשהל ןתינ יכ זמרמ
ןוכיס ןיטקהל ןתינ יכ הארנ ,ןכ ומכ .(Diet) הטאיד/הנוזתה
.(Probiotics) הקיטויבורפו תופורת םע תירלוקסו-וידרק הלחמל

לש תוגוז 617 לש םייאופרה םינותנה תא ונחב םירקוחה
.הינטירבב TwinsUK-ב םינותנה רגאמ ימושיר ךותמ תומואת

University of Nottingham


2018 יאמ
יבבלה דוקפיתב תעגופ A לונפסיבל תמדקומ הפישח
לש ,רצק חווטל ,הפישח תעפשה ןחב םירקוח תווצ
התע הזש תודלוח לע (Bisphenol A/BPA) A לונפסיב
םיירלוקסו-וידרקה ןוכיסה ימרוג תניחב ידי לע ,ודלונ
.ןביל יאת לש

ידי לע BPA-ל ביגהל לולע לשב וניא ןיידעש בלש אצמנ
אל בל בצק ,(Heart Rate) בלה תומיעפ בצק תטאה
ןדיסב תוביצי רסוחו (Irregular Heart Rhythm) רידס
.(Calcium Instabilities)

Scientific Reports


2018 יאמ
םינמשב ירלוקסו-וידרק ןוכיס התיחפמ םוש תיצמת
,ןילופ ןאנזופ University of Medical Sciences-ב רקחמ
ףסות יכ אצמ םישדוח 3 ךשמנשו שיא 88 ופתתשה וב
םינמס רפסמ רפשמ (Garlic Extract) םוש תיצמת
:(Cardiovascular Risk) ירלוקסו-וידרק ןוכיסל םירושקה
.(Endothelial Biomarkers) לתודנאב םינמס

תוילאיצנטופה תועפשהב האטבתה תירקיעה האצותה
(Arterial Stiffness) םיקרועה תוחישק לע םושה לש
ברקב (Endothelial Function) לתודנאה דוקפתו
ילעבו הנש 60 דע 25 ינב ויהש ,רקחמה יפתתשמ
.25-מ םיהובגה (BMI) ףוג תסמ דדמ

Pharmacotherapy & Biomedicine


2018 יאמ
(2) תוירלוקסו-וידרק תולחמ התיחפמ תימוי םיציב תכירצ
ןיקפ Peking University Health Science Center-ב רקחמ
(Egg) הציב תכירצ יכ אצמ ,םינש 8.9 עצוממב ךשמנש ,ןיס
.26%-ב יחומ ץבשל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע םויב תחא

:םדוק רקחממ וחקלנ רקחמל םינותנה
512,891 ופתתשה וב ,China Kadoorie Biobank (CKB)
םייפרגואיג םירוזיא 10-מ ,םינש 79 דע 30 ינב םירגובמ
.ןיסב םינוש

Heart


2018 יאמ
ןוכיס םיתיחפמ םניא םילרנימו םינימטיו
תוירלוקסו-וידרק תולחמל
םהיתועפשה תא וקדבש םירקחמ 179 וללכנ הב הזילנא-אטמ
,D ןימטיו ,A ןימטיו ,ןיטורק-אטב ,תילופ הצמוח :B ינימטיו לש
תלעות םהב אצמ אל 2017-ו 2012 םינשה ןיב ,ץבאו םוינלס
.(CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיסה תנטקהב

Journal of the American College of Cardiology


2018 ינוי
םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל רושק יוקל יתפקיז דוקפית
םיידיתע
Johns Hopkins Ciccarone Center for the ירקוח
ב"הרא רומיטלוב Prevention of Heart Disease
רקחממ םינותנ ופסא רשא
,Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis/MESA
הפקיז ייוקיל לע וחוויד רשא םירבג יכ ואצמ
ןוכיס רתיב ויה (Erectile Dysfunction/ED)
(Coronary Heart Disease/CHD) תילילכ בל תלחמל
רוטינה ךשמב (CVD events) םיירלוקסו-וידרק םיעוריאלו
.MESA-מ םירבג 1,914 ופתתשה רקחמב .םינש 3.8ךשמנש

Circulation


2018 ילוי
ךלמ יזוגא לש םיירלוקסו-וידרקה תונורתיה
Harvard TH Chan School of Public Health ירקוח
םירקחמ 26 לש תיתטיש הריקס וכרע ב"הרא ןוטסוב
רשא ,הנש 75 דע 22 ינב שיא 1,059 וללכנ םהב ,םיינילק
.הנש 25 הכשמנ

תירלוקסו-וידרק תואירבל םיבוט (Nuts) םיזוגא יכ אצמנ
תווהל םייושע םיזוגא םירקוחה ירבדל .(CV health)
(Aging) תונקדזהלו (Heart) בלה תואירבל חתפמ
(Stroke) יחומ ץבשל ןוכיס תיחפהלו האירב
.(Coronary Heart Disease/CHD) תילילכ בל תלחמו

הדיריל האיבמ םיזוגאב תרשעומ הנוזתש וואצמ םירקוחה
םינמסו (Cholesterol) לורטסלוכה תומרב תיתועמשמ
הריקסב .תירלוקסו-וידרק תואירב לש םירחא (Markers)
.הנש 75 דע 22 ינב שיא 1,059 וללכנ

American Journal of Clinical Nutrition


2018 טסוגוא
ןוכיס הליפכמ הלילב תוחפ וא תועש 5 תב הניש
תוירלוקסו-וידרק תולחמל
יכ םירסומ הידבש University of Gothenburg-ב םירקוח
וא תועש 5 םינשיה (Middle-Aged) הדימעה ליגב םירבג
ירלוקסו-וידרק עוריא חתפל לופכ ןוכיסב םינותנ ,הלילב תוחפ
םירושעה 2 ךלהמב (Major Cardiovascular Event) רומח
.הלילב תועש 8 דע 7 םינשיה םירבגל האוושהב ,םיאבה
.הנש 50 ינב םירבג 798 ופתתשה ,םינש 21 ךשמנש ,רקחמב

European Society of Cardiology


2018 טסוגוא
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ןיטקמ וניא ימוי ןיריפסא
ךוראה חווטב
ב"הרא ןוטסוב Brigham & Women's Hospital-ב רקחמ
ןיטקמ וניא םויב ג"מ 100 ןונימב (Aspirin) ןיריפסא יכ אצמ
וא (CV) םיירלוקסו-וידרק םיעוריא לש ךוראה חווטל ןוכיס
.(Cerebrovascular Events) םייחומ םיעוריא

,תרכוס אלל םירגובמ 12,000 לעמ ופתתשה וב ,רקחמב
ךא ,םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל םיבורמ ןוכיס ימרוג םע
ןוכיסה םג .םיירלוקסו-וידרק םיעוריא לש הירוטסיה אלל
.ןטק אל ץבשל

םומיד ירקמ לש (1%) םצמוצמ רפסמ לע םיחוודמ םירקוחה
םג ומכ ,(Gastrointestinal Bleeding) לוכיעה תכרעמב
.(Hemorrhagic Strokes) םיממדמ םיצבש לש ןטק רפסמ
.םינש 5 עצוממב ךשמנ רקחמה

Medscape Cardiology


2018 רבמטפס
בלה תואירב לע תורמוש םויב בלח ירצומ תונמ שולש
וירטנוא McMaster Uni.-ב ךרענ רשא ,בחרנ יתיפצת רקחמ
21-מ ,הנש 70 דע 35 ינב ,שיא 136,384 ופתתשה וב ,הדנק
תכירצ ןיב רשי רשק תאיצמ לע חוודמ ,תושבי 5-ב תונידמ
ןוכיסה תתחפה ,(Whole-Fat Dairy) אלמ ןמוש בלח ירצומ
תואירבה רומישו התומתו תוירלוקסו-וידרק תולחמל
ךשמנ רוטינה .(Cardiovascular Health) תירלוקסו-וידרקה
.עצוממב םינש 9.1

The Lancet


2018 רבמבונ
םד ץחל דירומ לוחכ רוא
לוחכ רואל הפישחש אצמ הינטירב Uni. of Surrey-ב רקחמ
הניטקמו (Blood Pressure) םד ץחל הדירומ (Blue Light)
.(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס ךכ

לוחכ רוא לש תוקד 30-ל (םפוג אולמב) ופשחנ םינייסנה
.שמשה רואל האלמ הפישחל ךרע הווש ,(רטמוננ 450)

םיפתתשמב ודדמנ לוחכה רואה תעפשה תא ךירעהל ידכ
תומרהו םדה ילכ תובחרתה ,םיקרועה תוחישק ,םדה ץחל
,ינפל, (Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת לש םדה תמזלפב
.הנרקהה רחאל םייתעשו ךלהמב

European Journal of Preventative Cardiology


2018 רבמבונ
בלה תנגהל רתויב בוטה יבוריאה ןומיאה אוה חוכ ןומיא
ואצמ תיברעמה ודוה ייא/הדנרג St. George's Uni.ירקוח
חוכ ןומיא ומכ ,(Static Exercise) יטטס ןומיא יכ
הכילה ומכ ,ימניד ןומיא ינפ לע ףידע (Strength Training)
הנגה םשל ,(Cycling) םיינפוא לע הביכר וא (Walking)
.CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמ ינפמ

,םד ץחל רתי ומכ ,ןוכיס םרוגב תוקלל םייוכיסה יכ אצמנ
םניה הובג לורטסלוכ וא תרכוס ,רתי תנמשה ,רתי לקשמ
תוליעפ ועצבש ולא רובע םישילש ינש דע שילשב םיכומנ
תאז םע .םיליעפ ללכ ויה אלש םירחא תמועל תיטטס
איה ךא ,תיטטסה וז ומכ הבוט התייה אל תימניד תוליעפ
םילבוסה רובע דחוימב ,םימיוסמ תונורתי תלעב ןיידע התייה
.רתי לקשממ

NHANES :םדוק לודג רקחממ ופסאנ רקחמה ינותנ
.ב"הראמ םירגובמ 4,000-מ הלעמל וב ופתתשהו

Latin America (ACC) American College
of Cardiology Conference 2018


2018 רבמצד
םירוגמו תוירלוקסו-וידרק תולחמ ןיב רשקה
זג וא טפנ תוראב תבריקב
Uni. of Colorado Anschutz Medical Campus ירקוח
(Oil and Gas) זגהו טפנה ישופיח תמצוע ןיב רשק וליג
(CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל םימדקומ םירוטקידניאו
.שופיחה ירתאל ךןמסב םייחה םיבשותה ברקב

יכ םירקוחה וליג ,שיא 97 ופתתשה וב ,םידקמ רקחמב
רתוי וליג זגו טפנ לש חותיפו שופיח ירוזאב ויחש ולא
הז ללכב ,תוירלוקסו-וידרק תולחמל םימדקומ םינמיס
םייוניש ,(Higher Blood Pressure) רתוי הובג םד ץחל
(Stiffness of Blood Vessels) םדה ילכ תוחישקב
.(Inflammation) תקלד ינמסו

Environmental Research


2019 ראוני
הרושק םיאלמ םינגדו םייתנוזת םיביס לש הלודג הכירצ
ןטרסו תרכוס ,תוירלוקסו-וידרק תולחמל ךומנ ןוכיסל
(Dietary Fiber) םייתנוזת םיביס לש םתכירצ תלדגה
תולחמ ינפמ הניגמ (Whole Grains) םיאלמ םינגד לשו
,((Noncommunicable Diseases/NCDs) תוקבדימ ןניאש
,(Coronary Heart Disease/CHD) תילילכ בל תלחמ ומכ
(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס ,(Stroke) ץבש
.(Colorectal Cancer) סגה יעמה ןטרסו

הזילנא-אטמ ועצב דנליז-וינ University of Otago ירקוח
םייתיפצת םירקחמ 185 וללכנ םהב ,רקחמ תונש 40-ל
םהב םיינילק םייוסינ 58-ו םדא תונש ןוילימ 135 וללכש
.שיא 4,635 ופתתשה

םייתנוזת םיביס םרג 29 דע 25 תוחפל תליכא יכ אצמנ
תא המצמצו םייתועמשמ םייתואירב תונורתי הבינה םויב
תולחמ לש ןתוחיכש תאו (Deaths) תוומה ירקמ לכ ךס
.סגה יעמה ןטרסו 2-גוס תרכוס

Lancet


2019 ראורבפ
םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל ןוכיס ןיטקמ םיניטטסב לופיט
(2) ליגל רשק אלל ,םייניצר
-אטמ ועציב הילרטסוא University of Sydney ירקוח
םהב ,םייארקא םירקובמ םירקחמ 28 הללכש הזילנא
הלעמל ינב 14,483 םהמ םילפוטמ 186,854 ופתתשה
.םינש 75-מ

םצמצמ (Statin Therapy) םיניטטסב לופיט יכ אצמנ
(CV Events) םיירלוקסו-וידרקה םיעוריאה רפסמ תא
.םירומחה

The Lancet


2019 ראוני
תירלוקסו-וידרק תואירב ינמס םירפשמ ,הבליח+םוכרוכ
םינמש םיריעצ םירבגב
יביס לש בוליש וכרצ רשא (Obese) םינמש םירבג
םש תחת ,(Curcumin) ןימוכרוכו (Fenugreek) הבליח
תומר ומיגדה ,תועובש 12 ךשמב ,CurQFen גתומה
:(Metabolic Markers) םיילובטמ םינמס לש תורפושמ
(Homocysteine) ןיאטסיצומוהו (Cholesterol) לורטסלוכ
םיריעצ םירבג 22 ופתתשה רקחמב .ובצלפל האוושהב
.םיאירבו םינמשו

Nutrition


2019 ראורבפ
תירלוקסו-וידרקה תואירבב K2 ןימטיו לש ודיקפת
ודיקפת תא םישיגדמ דנלוה Uni. of Maastricht-ב םירקוח
םשה תחת רכמנה ,(Vitamin K2) K2 ןימטיו לש בושחה
תירלוקסו-וידרקה תואירבה לע הרימשב ,MenaQ7 גתומה
.םינש רפסמ הזמ ךשמנ רקחמה .(Cardiovascular Health)

סינכהל רזוע K2 ןימטיווש ךכל תוחכוה שי םירקוחה ירבדל
,שורד אוה וב םוקמ ,(Bones) תומצעל (Calcium) ןדיס
ןורתי לעב םג אוה K2 ןימטיוש ךכל תורבוג תויודע ןנשי ךא
(Cardiovascular Health Benefit) ירלוקסו-וידרק יתואירב
(Arteries) םיקרועהמ ןדיסה תא קיחרהל רזוע אוהש ךכב
.(Calcification) םתודייתסה תא ךכב ענומו

Frontiers in Cardiovascular Medicine


2019 ראורבפ
תוחיכשל רושק הכימס תוביכש עצבל םירבג לש םרשוכ
םיירלוקסו-וידרק םיעוריא לש הכומנ
Harvard T.H. Chan School of Public Health ירקוח
הדימעה ליגב םיליעפה םירבג יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב
40-מ רתוי עצבל םילגוסמ רשא ,(Middle-Aged)
תיתועמשמ ךומנ ןוכיסב םייוצמ (Push-Up) הכימס תוביכש
,(Cardiovascular disease) תירלוקסו-וידרק הלחמל
(Coronary Artery Disease) תילילכ בל תלחמ הז ללכב
,(Heart Failure) בל תקיפס יא ומכ ,םייתועמשמ םיעוריאו
.ןכמ רחאל םינש 10 ךשמינש בקעמ ךשמב תאז

תוחוכ ישנא 1,104 לש תואירבה ינותנ תא וחתינ םירקוחה
ליג ינב ,2000-2010 םינשה ןיב ופסאנ רשא ,םיליעפ יוביכ
.28.7 תעצוממ (BMI) ףוג תסמ דדמו םינש 39.6 עצוממ

JAMA Network Open

.