3 תושדח - תוירלוקסו-וידרק תולחמ
Cardiovascular Diseaes/CVD - News 3

התומתו תיחמצ הנוזת
תירלוקסו-'ק תואירב רפשמ בלכ
חלממ םדה ילכ לע תוניגמ תניבג
ןוכיס ןיטקמ 3-הגמוא ףסות
יביטינגוקו ירלוקסו-וידרק ןוכיס
תיבבל תואירבו ברעב הליכא
הדימעה ליגב םירירש תסמ
הרבדה ירמוחל הפישח
התומת ןיטקמ ףירח לפלפ
תוירלוקסו 'ק תולחמל םיגד ןמש
ןכסמ וניא יתנוזת לורטסלוכ
םדה ילכ תודייתסה תעינמ
ןוכיסו רכוס םע תואקשמ
(2) ןוכיסו הנישב םייוניש
ןוכיס ןיטקמ תיז ןמש
(1) םיקרועל הבוט הניש
(1) ןוכיסו תולוחכ תוינמכוא
ןוכיס םיניטקמ םיזוגא
בלהו רקוב תחורא ,היזיבלט
(1) םיקרפמ תקלדו םיניטטס
ןוכיס הניטקמ תיאלוניל 'ח
רתוי ךומנ ןוכיסו ןימאזוקולג
(2) בלהו תולוחכ תוינמכוא
ןוכיס ןיטקמ תוינבגע ץימ
בלה םע הביטמ השפוח
תולחמ ענומ וניא D ןימטיו
םירגובמל קלסה שרוש ץימ
ןורטסוטסטה סקודרפ
(2) ןוכיסו םיניטטס
תועש 24 םד ץחל בקעמ


...םד ילכו בל / תוירלוקסו-וידרק תולחמ ואר

בל-ףקתה / (תילילכ) בל-תלחמ/בלה רירש םטוא
סירוטקפ הניגנא
םיקרועה תשרט
םד ץחל רתי
םד ץחל תת
םדב םינמוש רתי
יחומ ץבש


2019 ראורבפ
(1) םיקרועה םע הביטימ הניש
ןונגנמ תתסוומ (Sleep) הניש יכ םיארמ םישדח םיאצממ
תושקתה ינפמ (Arteries) םיקרועה לע הנגהב רוזעל יושעה
תנשש הסיפתה תא םיקזחמ ולא םיאצממ .(Hardening)
תירלוקסו-וידרק תואירבל הבושח תואירבל הבושח תוכיא
.(Cardiovascular Health)

ןוטסוב Massachusetts General Hospital (MGH) ירקוח
תא םהב קדב רשא םירבכעב רקחמב תאז וליג ב"הרא
.(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט תורצוויה ךילהת
וחתיפ הערפוה םתנש רשא םירבכע יכ ואצמ םירקוחה
ולא תמועל (Plaque) קאלפ לש רתוי םילודג םיעקשמ
.הבוט התייה םתנשש

Nature


2019 ראורבפ
ירלוקסו-וידרק ןוכיס תוניטקמ תולוחכ תוינמכוא
(1) 20% דע רועישב
אצמ הינטירב King's College London-ב ךרענש רקחמ
תוליכמ ןהש ךכל תודוה ,(Blueberries) תולוחכ תוינמכוא יכ
תיתועמשמ רפשל תויושע ןה ,(Anthocyanins) םינינאיצותנא
ךכב (Cardiovascular Health) םדה ילכו בלה תואירב תא
.(Blood Pressure) םדה ץחל תא תודירומ ןהש

,(Broccoli) ילוקורב םה םדה ץחל תדרוהל םיפסונ תונוזמ
,(Fish) םיגדו ,(Pulses/Legumes) תוינטק ,(Spinach) דרת
ןוצמיחה ידגונ םילונפילופל תודוה (Berries) רעי תוריפ
.םהב (Antioxidant Polyphenols)

The Journals of Gerontology: Series A


2019 ראורבפ
ירלוקסו-וידרק ןוכיס םיניטקמ םיזוגא
Harvard T.H. Chan Sch. of Public Health ירקוח
םילוח רשא םישנא ושעי בוט יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב
וכרצי םה םא (Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסב
תוירלוקסו-וידרק תויעב ענמיש רבד ,(Nuts) םיזוגא
.(Premature Death) תע םרטב תוומו (CV Issues)

ררבתה ,שיא 16,000-ל בורק ופתתשה וב ,רקחמב
דחוימבו םייתואירב תונורתי שי םיזוגאה יגוס לכלש
םע םישנאש ררבתה .(Tree Nuts) םיצעה יזוגאב
ויה עובשב םיזוגא תונמ 5 וכרצ רשא 2-גוס תרכוס
תוירלוקסו-וידרק תולחמב תוקלל ,17%-ב ןטק ןוכיסב
.34% ןב תחפומ רועישב התומתו

.יתועמשמ יוניש םשל םיזוגא טעמ תכירצב ידש אצמנ
הלחמל ןוכיסה תא הדירוה עובשב תפסונ הנמ לכ
.6%-ב בל תלחממ התומתלו 3%-ב תירלוקסו-וידרק

Circulation Research


2019 סרמ
בלה תואירב לע רקוב תחוראו היזיבלטה תעפשה
קיזהל לולע (Sedentary Lifestyle) ינבשוי םייח חרוא
ותלוכיב תעגופ תכשוממ הבישי םינעדמ ירבדל .תואירב
(Blood Pressure) םדה ץחל תא תסוול ףוגה לש
.(Blood Flow) םדה תמירז תא תיחפהלו

National & Kapodistrian Uni. of Athens-ב רקחמ
תחוראו היזיבלטב הייפצה ןמז םוצמצ יכ אצמ ןווי הנותא
(Energy-Rich Breakfast) היגרנאב הרישע רקוב
.(Stroke) יחומ ץבשלו (CHD) בל תלחמל ןוכיס םיניטקמ
(Plaque) קאלפה תומכ תא תיחפהל םייושע םה ,ןכ ומכ
ךרואל (Arteries) םיקרועה תונפד לע רבטצהל הטונה
ילעב םהש (Dairy) בלח ירצומ הללכ רקובה תחורא .ןמז
.םמצעשכל (Cardioprotective Effect) בל תניגמ העפשה

Kapodistrian University in Athens, Greece


2019 לירפא
םיירלוקסו-וידרק םיעוריא םיענומ םיניטטס
(1) תינורגש םיקרפמ תקלד ילוחב
(Rheumatoid Arthritis) תינורגש םיקרפמ תקלד ילוח
,םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל 50%-כב הובג ןוכיסב םייוצמ
(Stroke) יחומ ץבשו (Heart Attack) בל ףקתה ומכ
.היסולכואה ללכל האוושהב

קיפהל םייושע ולא םילפוטמ יכ אצמ לודג ינילק רקחמ
תופורת תליטנמ תירלוקסו-וידרק תלעות התוא
ילעב םניאש ,םירחא םילוחל המודב ,(Statins) ןיטטס
.םיפסונ םינוכיס

:םדוק לודג רקחממ רזגנו םינש 2.5 ךשמנש ,רקחמב
םיקרפמ תקלד ילפוטמ 3,002 ופתתשה ,TRACE RA
הלחמהמ ולבסש וא הנש 50-מ רתוי ינב תינורגש
תרכוס ,תינילק םיקרוע תשרט אלל םינש 10-מ הלעמל
.היתפוימ וא

Rheumatology & Arthritis


2019 לירפא
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס הניטקמ תיאלוניל הצמוח
ב"הרא הטוקד Sanford School of Med. ירקוח
ךות) (Linoleic Acid) תיאלוניל הצמוח יכ םיחוודמ
איה (6-הגמואל 3-הגמוא ןיב הכירצה סחי לע הרימש
.(Cardioprotective) בלה לע תוניגמה תונוכת תלעב

ללכ ,שיא 69,000-ל בורק ופתתשה וב רשא ,רקחמה
ןופצו הפוריא ,הילרטסואמ םירקחמ 30-מ םינותנ
.הנש 32 דע ךשמנו הקירמא

תיאלוניל הצמוח לש תוהובג תומר םירקוחה ירבדל
רתוי םיכומנ םינוכיסל תיתועמשמ תורושק ואצמנ
-וידרק הלחממ התומתל ,תירלוקסו-וידרק הלחמל
.ימכסיא יחומ ץבשלו תירלוקסו

Circulation


2019 יאמ
םיעוריאל רתוי ךומנ ןוכיסל רושק ןימאזוקולג ףסות
םיירלוקסו-וידרק
Tropical Med & Tulane Uni. School of-ב םירקוח
םינותנ יפלש םירסומ ב"הרא סנילרוא וינ Public Health
םישנאש םיארמ הינטירבב םייאופר םיזכרמ 22-ב ופסאנש
(Glucosamine) ןימאזוקולג ףסות תועיבקב םילטונ רשא
-וידרק םיעוריאל ,15% דע רועישב ךומנ ןוכיסב םינותנ
.(Cardiovascular Disease Events) םיירלוקסו
.37%-ב הז ןוכיס ןטק (Smokers) םינשעמב

,שיא 466,039 ופתתשה ,םינש 7 ךשמנ רשא ,רקחמב
.UK Biobank רגאממ ,רקחמה תליחתב םיאירב ויהש

BMJ


2019 יאמ
תרפשמ םוי ידמ תולוחכ תוינמכוא תכירצ
(2) בלה תואירב תא
הינטירב 'ץיוואונ University of East Anglia ירקוח
לש (ג"מ 150 חפנב) שודג לפס תכירצ יכ םיחוודמ
הניטקמ םוי ידמ (Blueberries) תולוחכ תוינמכוא
(CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיסה ימרוג תא
.15% דע רועישב
(Berries) רעי תוריפ םג ףיסוהל םיצילממ םירקוחה
.הרטמ התוא םשל ,תימויה הנוזתל םירחא

תולוחכה תוינמכואה תא וכרצ רקחמב םיפתתשמה
ובצלפ תצובקו (Freeze-Dried) האפקהב תושבוימ
םימעטו םיעבצמ יושעה לוגס עבצב ףילחת הלביק
.םייתוכאלמ
תחא תולוחכ תוינמכוא סוכ תכירצ יכ םיחוודמ םה
םדה ילכ דוקפתב ךשמתמ רופישל האיבמ םויב
םיקרועה תושקונו (Vascular Function)
.(Arterial Stiffness)

American Journal of Clinical Nutrition


2019 ינוי
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ןיטקמ תוינבגע ץימ
תוינבגעה ץימ יביכרמ לש רישעה ליפורפלש םירסומ םירקוח
...תדרוהל ליבומ אוהש ךכל ץימא רשק שי (Tomato Juice)
(Lower Blood Pressure) םדה ץחל
(LDL cholesterol) LDL לורטסלוכ

,תחא הנש ךשמנש ,רקחמה יפתתשמ םישנהו םירבגה 481
רתימ וא לפוט אלש םד ץחל-םדקמ ולבסש ןועמ ירייד ויה
.תלפוטמ יתלב הימדיפילסידמ וא םד ץחל

...תלוכתל הינבגעה לש ביטימה החוכ תא םיסחיימ םירקוחה
(Lycopene) ןפוקילה
(Saponin) ןינופס :(Esculeoside A) דיסולוקסאה
לש תועפשהה דגנ לעופה המצוע בר ןגמ הווהמה
לש התוחתפתהו (Dyslipidaemia) הימדיפילסיד
(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט
םוזיסקורפ ידי לע םילעפומה םינטלוק
(Peroxisome Proliferator-Activated Receptors/PPARs)
יבבלה דוקפיתהו םדה ץחלב הטילשב רופישל םיליבומה
(Cardiac Function)

Food Science and Nutrition


2019 ינוי
בלה םע הביטמ השפוח
יכ אצמ ב"הרא קרוי וינ Syracuse University-ב רקחמ
.(Heart Health) בלה תואירבל הבוט (Vacation) השפוח

ךלהמב רתוי ההובג תורידתב ושפנ רשא םישנאש אצמנ
תילובטמ תנומסתל ןוכיס וניטקה םינורחאה םישדוחה 12
ןוכיס ימרוג לש ףסוא הווהמה ,(Metabolic Syndrome)
(Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
.(Metabolic Symptoms) םיילובטמ םינימסתו

Syracuse University


2019 ינוי
תוירלוקסו-וידרק תולחמ תעינמב ליעומ וניא D ןימטיו
Michigan State University ירקוח וכרעש הזילנא-אטמ
האצמ ,םייארקא םיינילק םירקחמ 21 הללכש ,ב"הרא טנילפ
םשל (Vitamin D) D ןימטיו ףסות תליטנב תלעות לכ ןיאש
.(Cardiovascular Events) םיירלוקסו-וידרק םיעוריא תעינמ

D ןימטיו ףסות ולטנ רשא שיא 41,669 ןיב וושיהש םירקוחה
ןיא יכ םירסומ (המד) ובצלפ ףסות ולביקש שיא 41,622-ל
ללוכ ,תוירלוקסו-וידרק תולחמ תעינמל D ןימטיו לוטיל
יחומ ץבשו(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא
D ןימטיו תמרמ םילבוסה יבגל םג ףקת רומאה .(Stroke)
.הכומנ

ליג ינב ויה ,הנש 12 דע ךשמנ רשא ,רקחמב םיפתתשמה
.םינש 66 עצוממ

JAMA Cardiology


2019 ילוי
קלסה שרוש ץימ לש םיירלוקסו-וידרקה תונורתיה
םירגובמ רובע
...יאצממ


2019 ילוי
ןורטסוטסטב שומישבש סקודרפה
יפילחת ןורטסוטסטב לופיט ןיב ורשק רשא םירמאמ ינש
רבגומ ןוכיסו (Testosterone Replacement Therapy)
(Myocardial infarction) בלה רירש םטואל
תופורתהו ןוזמה להנמ תא ואיבה (Stroke) יחומ ץבשו
שומישל עגונב הרהזא םסרפל (FDA) יאקירמאה
ןורטסוטסט תמרב רבודמ רשאכ ,ןורטסוטסט ירצומב
.(Age-Related Low Testosterone) ליגל הרושקה הכומנ
תומיאתמ הרהזא תיוות קיבדההל םג ושרדנ םינרציה
.םירצומה יבג לע

The American Journal of Medicine


2019 טסוגוא
ןוכיס לידגהל הלולע םיניטטס תליטנ תקספה
(2) ירלוקסו-וידרק
...רקחמ


2019 טסוגוא
תועש 24 ךשמב םדה ץחל רחא בקעמה תובישח
ןוכיסה םרוג אוה (High Blood Pressure) הובג םד ץחל
.(CVD) תירלוקסו-וידרק הלחמ הזוח רשא רתויב בושחה

היגלב סרדנלפ Katholieke Universiteit Leuven ירקוח
אבנמ תועש 24 ךשמב םדה ץחל רחא בקעמ יכ ואצמ
תדדוב הדידמ רשאמ רתוי תקיודמ הרוצב ולא םיכוביס
.םדה ץחל לש

,הפוריאב תונידמ 12 ינב ,שיא 11,135 ורטינ םירקוחה
ךשמב .הנש 14 ךשמב ,תיניטלה הקירמאו היסא חרזמ
.תודידמ 10 הנישה ךשמבו תודידמ 30 וכרענ םויה

Journal of the American Medical Association


2019 טסוגוא
תירלוקסו-וידרק התומתל ןוכיס התיחפמ תיחמצ הנוזת
...תלדגה


2019 טסוגוא
תירלוקסו-וידרק תואירב תרפשמ בלכ לע תולעב
תייח לע תולעבש ואצמ Kardiovize Brno 2030 ירקוח
אירב בל לע הרימשב רוזעל היושע (Pet) דמחמ
.(Dog) בלכב רבודמ רשאכ דחוימב ,(Healthy Heart)

ונרב ריעה יבשות שיא 2,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב
.תיכ'צה הקילבופרה

םיאצממ םיקמנמ ולא םיאצממל םיביגמה םירחא םירקוח
יוכיס ילעב םניה דמחמה תויח לש םהילעבש ךכב ולא
ינכרצ םה ,רתוי הבר תינפוג תוליעפ עוציבל רתוי הובג
.םדב רכוס לש תילאידיא המר ילעבו רתוי הבוט הנוזת

Outcomes & Mayo Clinic Proceedings:
Innovations, Quality


2019 רבמטפס
חלמב הרישע הנוזת ינפמ םדה ילכ לע תוניגמ תניבג
...ירקוח


2019 רבוטקוא
בל ףקתהל ןוכיס ןיטקמ 3-הגמוא ףסות
תוירלוקסו-וידרק תולחמו
Harvard T.H. Chan School of Public Health ירקוח
םירקחמ 13 הללכש ,הזילנא-אטמב וליג ,ב"הרא ןוטסוב
םילטונה םישנא יכ ,שיא 130,000-ל בורק קלח ולטנ םהב
(Fish Oil) םיגד ןמש תרוצב (Omega-3) 3 הגמוא ףסות
(Heart Attack) בל ףקתהל ,8% ןב ,ךומנ ןוכיסב םייוצמ
.(Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחממ התומתו
.(Stroke) יחומ ץבש דגנ תלעות ךכב ןיא ךא ,תאז םע

Journal of the American Heart Association


2019 רבוטקוא
תיביטינגוק הדיריו ירלוקסו-וידרק ןוכיס ןיב רשקה
,ב"הרא הטנלטא Emory University ירקוח לש םהירבדל
תוגוזב וכרע םהש םירקחמ 2 לש םהיאצממ תובקעב
(Brain) חומל ליעומ (Heart) בלל בוטש המ ,םימואת לש
.תירלוקסו-וידרקה תואירבה לע רומשל הלופכ הביס וזו

(American Heart Assoc.) ינקירמאה בלה דוגיא
תואירב םידדועמה םימרוגה תא הנורחאל רידגה
ןוכיס ימרוג 7 יפל ,תילאידיא תירלוקסו-וידרק
תותואנ תומר לע הרימש םהו ,יונישל םינתינה
...לש

(Blood Sugar) םדב רכוס
(Serum Cholesterol) םורסב לורטסלוכ
(Blood Pressure) םד ץחל
(Body Mass Index/BMI) ףוגה תסמ דדמ
(Cigarette Smoking) תוירגיס ןושיע

תואירב לע םיעיבצמ םה ,םיכומנ םיכרעהש לככ
תולחמל רתוי ךומנ ןוכיסו רתוי הבוט תיבבל
.תויביטנגוקב רופיש םג ןאכמו תוירלוקסו-וידרק

...יבגל ךפיהלו
(Physical Activity) תינפוג תוליעפ
(Diet) הנוזת


Emory University


2019 רבמבונ
םישנב הדורי תיבבל תואירבו ברעב הליכא
Columbia Uni. Vagelos College of Physicians ירקוח
תוכרוצה םישנ יכ םיחוודמ ב"הרא קרוי וינ and Surgeons
רחואמ ןהלש תימויה (Calories) תוירולקהמ לודג קלח
(CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל הובג ןוכיסב תונותנ ברעב
.ךכ ושע אלש םישנל האוושהב

ברעה תועשב הכרצנש תוירולקה תומכב 1%-ב היילע לכ
תא ,(Hypertension) םד ץחל רתיל ןוכיסה תא הלידגמ
לש רתוי ההובג המרו (BMI) ףוגה תסמ דדמ
.םישנ 112 ופתתשה רקחמב .(Blood Sugar) םדב רכוס

American Heart Association's Scientific Sessions
2019 -- November 16-18 in Philadelphia


2019 רבמבונ
ירלוקסו-וידרק ןוכיסו הדימעה ליגב םירירש תסמ
םירבגב ידיתע
Biomedical Research Centre for Mental Health ירקוח
הזר רירש תסמ לש תוהובג תומר יכ וליג דרפס הנולצרב
ךומנ ןוכיסל תורושק הדימעה ליגב (Lean Muscle Mass)
,םינש 10 רחאל ,(CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל רתוי
,הסנכה ,הנוזת ומכ םייתרוסמ ןוכיס ימרוגל רשק אלל
לורטסלוכ תמרו הובג םד ץחל ,תרכוס ,רתי תנמשה ,ןושיע
.הלעמו םינש 45 ינב ויה רקחמב םיפתתשמה .הגירח

Journal of Epidemiology and Community Health


2019 רבמצד
הרושק הרבדה ירמוחל תיתקוסעת הפישח
תוירלוקסו-וידרק תולחמל
7,557 ופתשה וב ב"הרא האונמ Uni. of Hawaii-ב רקחמ
ינותנ לע ססבתהש ,הנש 68 דע 45 ינב ,םינפי-םיאקירמא
Kuakini Honolulu Heart Program :םדוק לודג רקחמ
ירמוחל ההובג הפישח ןיב ת/יתוהמ (העפשה) רשק אצמ
,(CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמו (Pesticides) הרבדה
.םינש 10 רחאל

Journal of the American Heart Association


2019 רבמצד
התומתל ןוכיס ןיטקמ ףירח ילי'צ לפלפ
םיכרוצה םישנא יכ אצמ הילטיא Neurological-ב רקחמ
םייוצמ (Hot Chili Peppers) םיפירח םילפלפ תועיבקב
ולאל האוושהב ,(Mortality) התומתל ןטקומ ןוכיסב
.םיפירח םילפלפ ולכא אל םלועמש

:(Capsaicin) ןיציאספקה יכ וליג םירקחמ םירקוחה ירבדל
דוקפיתה תא רפשמ ,תופירח לפלפל הנקמה רמוחה
תוסיוו (Cardiovascular Function) ירלוקסו-וידרקה
.(Metabolic Regulation) ילובטמ

שמשל יושע ןיציאספקה יכ ואצמ םימדוק םירקחמ ,םהירבדל
...ב לופיטל
(Neuropathic Pain) םייתפוריונ םיבאכ
(Arthritis) םיקרפמ תקלד
(Gastrointestinal Disorders) לוכיעה תכרעמב תוערפה
(Cancer) ןטרס

Molisani study :לודג רקחמ ינותנב ושמתשה םירקוחה
,הילטיא (Molise) הסילומב םירגה שיא 22,811 ופתתשה וב
.עצוממב םינש 8.2 ורטונ םיפתתשמה .הנש 35 לעמ ינב

ילעב ויה ולא םילפלפמ הברה יכה ולכאש ולאש םג ררבתה
םינמוש לש תוהובג תומר ,םד ץחל רתי ,תרכוסל הובג ןוכיס
םיפירח םילפלפ ולכאש ולאל האוושהב ,הובג BMI-ו ,םדב
.תוקוחר םיתעל

Journal of the American College of Cardiology


2019 רבמצד
לופיטל םיגד ןמש לע תססובמה הפורת רשיא FDA-ה
תוירלוקסו-וידרק תולחמב
שומישל רשיא (FDA) יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנימ
,(Fish Oil) םיגד ןמשב הרוקמ רשא השידח הפורת
םילפוטמ רובע ,(Adjuvant Therapy) עייסמ לופיטכ
םיירלוקסו-וידרק םיעוריא תווחל ןוכיסב םייוצמה
תוהובג תומר םע .םירגובמב (Cardiovascular Events)
הפסוו ,הפורתה .(Triglycerides) םידירצילגירט לש
אוה הב ליעפה ביכרמהו הסומככ היונב ,(Vascepa)
:(Eicosapentaenoic acid) תיאונאטנפאסוקיא הצמוח
.םיגד ןמשמ הקפוהש 3-הגמוא ןמוש תצמוח

FDA


2019 רבמצד
ןוכיס לידגמ וניא יתנוזת לורטסלוכ
תירלוקסו-וידרק הלחמל
אצי (Am. Heart Association) ינקירמאה בלה דוגיא
(Dietary Cholesterol) יתנוזת לורטסלוכ יכ הזרכהב
ןיא ,תאז םע .(CVD) ירלוקסו-וידרק ןוכיס לידגמ וניא
.תרתומה ןוזממ לורטסלוכה תכירצ תומכ יבגל הצלמה

Circulation


2020 ראורבפ
םדה ילכ תודייתסה תא ענומ שידח רמוח
רשא שידח רמוח וחתיפ ץייווש ךיריצ ETH Zurich ירקוח
,(Vascular Calcification) םד ילכ לש םתודייתסה ענומ
תינורכ תוילכ תלחממ םילבוסה םיבר םילוחב תעגופה הייעב
.(Chronic Kidney Disease/CKD)

תוילכ ילוחב םירמוחה ףוליח
(Metabolism) םזילובטמה / םירמוחה ףוליחש ןוויכ
(Calcium Salts) ןדיסה יחלמ םילולע ,עגפנ םהלש
,(Soft Tissues) תוכרה תומקרב רבטצהל םפוגב
בלה ימתסמ וליפאו (Blood Vessels) םד ילכ ומכ
.(Stiffeness) םתוחישק םורגלו ,(Heart Valves)
(CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל בורל ליבומה רבד
.תוינלטק תויהל ףא תולולעש תורומח

(Legumes) תוינטקב עבטב יוצמ ,IP6 ,הז רמוח
(Phosphate) טפסופ רשוק אוה .(Cereals) םינגדבו
םויזנגמ ,(Calcium) ןדיס ומכ ,םינוש םילרנימו
.(Iron) לזרבו (Magnesium)

םהיערז רובע וז הלוקלומב םישמתשמ םיחמצה
ןמז הזמ עודי .ולא םירמוח םיטבנל קפסל ידכ
.ישונאה םדה םרז לע םג העפשה שי IP6-ל יכ

הלוכי הניא איהש ןוויכ קירזהל שי הלוקלומה תא
.הפה ךרד העילב האצותכ גפסיהל

ETH Zurich


2020 ראורבפ
,םינמושה ןוזיא יאל םירושק רכוס תפסות םע תואקשמ
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס לידגמש רבד
American Heart Association-ב ךרענש יתיפצת רקחמ
םיקתוממ תואקשמ רטיל 0.35 לש םתייתש יכ הליג ב"הרא
ימוי סיסב לע (Sugar-Sweetened Beverages) רכוסב
םידירצילגירט תמרו ךומנ (HDL) בוט לורטסלוכל הרושק
ןוכיס לידגהל םילולע םהינשו ההובג (Triglycerides)
.(Cardiovascular Disease/CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל

:םדוק לודג רקחממ ופסאנ רקחמה ינותנ
,םינש 12.5 עצוממב ךשמנש .Framingham Heart Study
הדימעה ליג ינב םירגובמ :שיא 5,924 וב ופתתשהו
.(Older Adults) םישישקו (Middle Aged)

Journal of the American Heart Association


2020 סרמ
הנתשמ הניש ךרואו תונתשמ הניש תועש
ירלוקסו-וידרק ןוכיסל םירושק
ב"הרא ןוטסוב Brigham & Women's Hospital-ב רקחמ
הנישה ךרוא תא תובורק םיתיעל םינשמה םישנא יכ אצמ
(Bedtime) ןושיל םיכלוה םה וב ןמזהו (Sleep Duration)
,(CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמ חתפל 2 יפ םיטונ הליל ידמ
.םילבוקמה ןוכיסה ימרוגב תולת אלל

,םינש 4.9 עצוממב ךשמנו MESA רקחממ רזגנש ,רקחמב
תב תפסות לכ .םינש 84 דע 45 ינב ,שיא 1,992 ופתתשה
ירלוקסו-וידרק ןוכיס רתיל הרושק התייה הנישה ךשמב העש
.36% רועישב

Journal of the American College of Cardiology


2020 סרמ
ירלוקסו-וידרק ןוכיס הניטקמ תיז ןמש תכירצ
וכרענ רשא םילודג טרוהוק ירקחמ ינש לש םהיאצממ
ןוטסוב Harvard T. H. Chan School of Public Health-ב
,תירלוקסו-וירק הלחמ לש םירקמ 9,797 וללכ רשא ,ב"הרא
הרושק (Olive Oil) תיז ןמש לש ותכירצ תלדגה יכ ואצמ
.(CHD) תילילכ בל תלחמל ןוכיסה תנטקהל

:םדוק רקחמב ופתתשהש םישנ 61,181 ופתתשה רקחמב
:רקחמב ופתתשהש םירבג 31,797-ו Nurses' Health Study
םיאירב ויה םלוכ .Health Professionals Follow-up Study
.רקחמה תליחת תעב

םיימואלה םינוכמה לש רקחמ יקנעמ ידי לע ךמתנ רקחמה
.National Institutes of Health. Guasch-Ferre :תואירבל

Journal of the American College of Cardiology

.