.רוזחמ םדק תנומסת ואר

2000 רבמטפס
רוזחמ םדק תנומסתמ תולבוסל קאזורפ
,SSRI גוסמ ,(Prozac) קאזורפ ומכ ,ןואכידב לופיטל תופורת
.רוזחמ םדק תנומסתמ השק תולבוסה םישנל ליעוהל תויושע

םירקחמ 29-מ עדימ ףסא הינטירב Keele University-מ רקוח
רתויב תוליעי ןהש הליגו הז גוסמ תופורתב ושמתשה םהב
.םינימסתב לופיטל

Lancet


2001 ראוני
רוזחמ םדק תנומסת לע לקמ סקטיו
םיבר םינימסת לע הליקמ םהרבא חיש/סקטיומ תיחמצ תיצמת
.רוזחמ םדק תנומסת לש םיבר
הינמרג גרבנטוה Institute for Health Care and Science ינעדמ
,תונזגר ומכ םינימסת יתועמשמ ןפואב תיחפמ הז ףסותש וליג
ופתתשה רקחמב .הזחב תושיגרו חורה בצמב תודונת ,שאר באכ
.םישנ 170
סקטיוה תלועפ ירוחאמ דמועה ןונגנמהש םירעשמ םינעדמה
.ןיטקלורפ ןומרוהה לש התואנה ותמר תרדסה אוה
ג"מ 20-ב שומישלש אוה סקטיוב שומישה ןורתי םירקוחה תעדל
.תויתועמשמ יאוול תועפות ןיא ,ושמתשה םה הב תומכה ,םויב

British Medical Journal


2001 ילוי
רוזחמ םדק תנומסתל ףאל סיסרת
סיסרתב שמתשהל תולוכי רוזחמ םדק תנומסתמ תולבוסה םישנ
.תידיימ הלקהל ,PH80 ארקנה ףאל
החלצהב וסינ ב"הרא הינרופילק Pherin Pharmaceuticals ינעדמ
םיימיכ םירמוח ,(Pheromones) םינומורפ רפסממ בכרומה סיסרת
.םישנ 20 לע ,םייח-ילעב ןיב ינימ תותיאל םישמשמה
םייורק רשא םינטלוק ידי-לע ףאב םיטלקנ ולא םיינחיר תותוא
.םינומרוהה תא וב םינזאמה תותוא חומל םיחלושה ,Vomeronasal

New Scientist


2002 ינוי
רוזחמ םדק תנומסת אפרמ תומימחפ הקשמ
םינימסתה לע לקהל תולוכי רוזחמ םדק תנומסתמ תולבוסה םישנ
הקשמב יוסינב ופתתשהש םישנה .תומימחפב רישע הקשמ תרזעב
ינפל םימי 5 ,םויב םיימעפ ותוא ומגל PMS Escape ארקנה
םינימטיו ,תומימחפ ליכמ ,תוריפ ימעטב ןווגמה ,הקשמה .רוזחמה
.םילרנימו
ב"הרא הינבליסנפ University of Pennsylvania ירקוח ירבדל
תויושע ,תינוניב דע הנותמ המצועב ,ולא ינימסתמ תולבוסה םישנ
,לכואל תטלשנ יתלב הקושתו ןחור בצמב תודונת ךכב תיחפהל
הקשמל תודוה ,התלע ןחומב (Serotonin) ןינוטורסה תמרש רחאל
.הז

International Journal of Gynaecology and Obstetrics


2005 ינוי
רוזחמ םדק תנומסתל ןוכיס םיניטקמ D ןימטיוו ןדיס
תוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל יושע D ןימטיוו ןדיס ריתע טירפת
University of Massachusetts-ב םירקוח .רוזחמ םדק תנומסת
.הייעבהמ תולבוסל ליעוהל יושע טירפתב יונישש ואצמ ב"הרא

1,057 תולטונ ןתוא םיפסותה תאו ןטירפת תא וושיה םירקוחה
וא ךכמ ולבס אלש םישנ 1,968 תמועל ,44 דע 27 תונב םישנ
.םינש 10 תב הפוקת ךשמ ,תילמינימ הרוצב ךכמ ולבסש
תמרב ויה (םויב ג"מ 1,238) ןדיס לש ההובג המר וכרצש םישנה
תילמינימה הכירצל סחיב ,הייעבב תוקלל 30%-ב התוחפ ןוכיס
.םויב ג"מ 529 התייהש