הרדגה
,רתוי וא דחא םוטפמיסל סחייתמ רוזחמ םדק תנומסת חנומה
.רוזחמה תליחת ינפל םייעובש דע עובש םישחרתמ רשא
.תישפנ ןהו תינפוג ןה ,רתויב השיתמ תנומסיתה
.הלקה ללכ-ךרדב הנשי ,ומצע רוזחמה תליחת םע
.תנומסתה םג תקספנ רוזחמה תקספהו תולבה ליגל העגה םע
םינוכיס
.רוזחמ םדק תנומסת תווח תוירופה ליגב םישנהמ 75% דע
תוצלאנ ןהש דע ,הקזח הכ העפשהה םישנ ןתואמ 10%-כ יבגל
.ךכ לשב הדובעהמו רפסה-תיבמ רדעהל
םימוטפמיס
תנומסיתל םיסחיימ םתוא ,םינוש םינימסת 150-ל בורק םימייק
...םניה רתוי םיעודיה .רוזחמה םדק
.תורגב יעצפ ומכ ,רוע יעגפ
.תודבכ
.םילזונ תריצא
.תונבצע
.
.סעכ
.תויופלעתהו םיקרפ יבאכ ונכתי

.תוחפנתה
.שאר-יבאכ
.הזחב תושיגר
.ןותחת בג יבאכ
.לוכאל הקושת
.תושישת
.ןואכיד

וב בצמ ןכתיו רתויב המילאל השאה ךופהת םיינוציק םירקמב
.התוא םיבבוסב וא המצעב עגפת איה
.ולא םינימסתב םילולכ םניא רוזחמ יבאכ
םימרוג
...ש םירובס םירקוח .עודי וניא תנומסתל םרוגה
ןורטסגורפ ישנה ןומרוהה לש הכומנ המר ךכל תיארחא
.ןגורטסא לש רתי תמרו    
.ימיכ וא יתנוזת רוסחמב היולת המשאה תרחא העיד יפל
לש ידמ הכומנ המרב םשאה תא הלות תפסונ העיד
.חומב (Serotonin) ןינוטורס רטימסנרטוריונה    
יתנוזת רוסחמ ,ןוזמל היגרלא אוה םרוגה םהב םירקמ םנשי
,םדב רכוס לש הכומנ המר ,ישפנ וא יזיפ ץחל ,ימיכ וא    
.דועו ינילק ןואכיד ,םילרנימ וא/ו םינימטיוב רוסחמ    
תקפסא תייעבל ךכו םד תמירז תייעב תמרוג םילזונ תריצא
.חומלו (
Ovaries)
תולחשל ,(
Uterus) םחרל ןצמח    

טושפ לופיטש דועב ,שפנ תלוחכ הנחבוא השא םהב םירקמ ויה
.היעבה תא רתופ היה רוזחמה םדק תנומסת תועפותב

לופיט
.הייעבל תללוכ הפורת ןיא תוירשפאה תוביסה יוביר בקע
...םינימסתה תשלחהל םילופיט רפסמ םנשי תאז םע
.םינתשמו ןואכיד דגנ תופורת ,םיבאכ יככשמ תרזעב לופיט
.עובק יבוריא לוגרת
.םמוצמיצו ץחל יבצמ םע תודדומתהב הרזע תלבק
תכירצ תלדגהו ןרתנ תכירצ םוצמצ ומכ םייטאיד םייוניש
.ףוגב םילזונ תריצא תעינמב עויס ,ןגלשאו ןדיס    
.תוריצע לע רבגתהל עייסמ םיביסב רישע טירפת
.אפרמ-יחמצב שומיש

.B הצובקמ דחוימב ,םינימטיוו םילרנימ יפסות
םיאצממה ךא ,ןורטסגורפ ןומרוהב ףוסית תונויסנ םג ושענ
.םייעמשמ-דח ויה אל
לע הלקהל ,םויב ג"מ 1,500 .דירולכ םויזנגמ םע ןדיס
.תונבצעהו תויוצווכתהה ,בגה יבאכ    
.םויב םימעפ 3 ,תוסומכ 2 .(Primrose oil) תופקר ןמש
.םויב םימעפ 3 ג"מ 50 .B ןימטיו סקלפמוק
,'חי 800 דע תיתגרדה הלדגה ךות 'חי 400 .E ןימטיו
.ןצמחה לוצינ רופיש םיידש יבאכ לע הלקהל    
.םילרנימל ןייוצמ רוקמ .םויב תולולג 4 .פלק תצא
הכירצה תליחת .םויב ג"מ 500 .L-Lisine ונימא תצמוח
הימקילגופיהמ תולבוסה לע רוסא .רוזחמה ינפל םימי 5   
.(Herpes) תקבלש וא    
,הדרח םוצמיצל ,םויב ג"מ 500 .L-Tyrosine ונימא תצמוח
.שאר-באכו ןואכיד    
.תיותה יפל ,ןגנמ תפסותב לרנימ/ןימטיו יטלומ סקלפמוק
קלוחמ ,םויב ג"מ 3,000 .םידיאונובלפ-ויב םע C ןימטיו
הזחה תוחיפנו תוחונה-יא תשוחת תלקהל ,םויה ךשמב    
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחלו    
.םויזנגמו ןדיס תגיפס רופישל ,תיותל םאתהב .D ןימטיו

אפרמ-יחמצ
םדק תנומסתב תויוצווכתה יבאכ תא שילחמ .רוחש שוהוק
>עייסל יושע (Skullcap) הדסאקו ןאירלו םע ובולישו רוזחמה   
.הקעומ תשוחת תשלחהו חור יבצמב תופירח תודונת בוצייב   
,הדילה דע ןוירה ןמזב רוחש שוהוק ךורצל ןיא :בל ימיש   
.תמדקומ הדילל ןוכיס ללגב   
םיבאכ לע לקמו ישדוחה רוזחמה תרדסהב עייסמ .ייווק גנוד
.רוזחמה םדק תנומסתל םיוולינ   
יומד הליכמ הנממ הנכוהש תיצמת וא החשמ .רב תטטב
,תויוצווכתה לע הלקהב בר וחוכ .(יחמצ) ןורטסגורפ ןומרוה   
.תונבצעו ןואכיד ,חור יבצמב תודונת ,שאר-יבאכ   
.ישנה רוזחמב ןורטסגורפ-ןגורטסא סחי ןוזיאב עייסמ .סקטיו
תמצוע תא שילחמ ,ילנומרוהה ןוזיאל עייסמ .ךרובמ ףצרק
תדרוהל טרפ) ישדוחה רוזחמה תא רידסמ ,תויוצווכתהה   
אפרמ-יחמצ בולישב השענ וב שומישה .(דבכל עויסו םוח   
.השאל רוזעל םידעוימה םירחא   
.הימקילגופיה ילוח לע שומישל רוסא (1)  
תוצלמה
םיביסב ,תוקריבו תוריפב רישע ,ןמוש לד טירפת יצמא
.םיאלמ םינגדבו    
ליעוהל םייושע ,עובק ינפוג לוגריתו (Jogging) הלק הציר
.הקוצמו ןוכיד ,םילזונ תריצא ,הזחב תושיגר לש םירקמב   
.(Thyroid gland) ןגמה תטולב תוליעפ ןוחביא רובעל ךילע
תולבוס רוזחמ םדק תנומסיתמ תולבוס רשא תובר םישנ   
.ןגמה תטולב לש יוקל דוקפיתמ יהשלכ הרוצב   
הפה ךרד םילטינה העינמ יעצמא לש םתוליעי :ךתעידיל
.הקיטויביטנא תליטנ ןמזב רכינ ןפואב תמצמטצמ    
,ויגוסל םודא רשב ,לוהוכלא ,ןיאפק ,חלמ תכירצמ יענמיה
.ריהמ ןוזמו דבועמ ןוזמ ,הרוצ לכב רכוס ,בלח-ירצומ   
.ינשעת לא
רתוי וא תחא םויק תעב ,ןגורטסא םינומרוה ךורצל ןיא
קיתרנהמ גירח םומיד ,ןוירה ,דש ןטרס :תואבה תויעבהמ   
.םיילגרב םידירו תקלד וא