סיסודיאולימע והמ
איה ןתאצותש תולחמ תצובקל ללוכ חנומ אוה סיסודיאולימע
לש ,הוועש ייומד ,םיסיסמ יתלב ,םייביס םיעקשמ תורבטצה
דחוימב ,ףוגב םינוש תומוקמב (Amyloid) דיאולימע ןובלחה
.ןושלבו בלב ,תוילכב ,לוחטב ,דבכב
.םצעה חומ לש הלחמב רבודמ

רומח בלש תבוגת ינובלח םייורקה םינדגונ םירצונ םוהיז ןמזב
.(Acute Phase Reactant Proteins - APP)
.ףוגהמ םישרפומו ולא םינובלח םיקרפתמ תקלדה ךוש םע
םניא ולא םינובלחו הז קוריפ ךילהת יוקל סיסודיאולימע ילוחב
.דיאולימעל םיכפוה םה תאז םוקמב .םישרפומ

סיסודיאולימע יגוס
הנוכמ אוה ,דדוב רוזיאב הניה דיאולימעה תורבטצה רשאכ
ועגפנ רשאכו (Localized amyloidosis) ימוקמ סיסודיאולימע
יתכרעמ סיסודיאולימע הנוכמ אה ,ףוגב םיבר םירביא ונממ
.(Systemic amyloidosis)

תונמוסמה ,תוירקיע תוצובק 3-ל גווסמ יתכרעמ סיסודיאולימע
ןובלחה תא תנייצמ האבה תואהו (תילגנאב דיאולימע) A תואב
.העוגפה המקרב רבצנש
Primary Amyloidosis (AL) תינושאר סיסודיאולימע
Secondary Amyloidosis (AA) תינשמ סיסודיאולימע
Hereditary Amyloidosis (ATTR) תיתשרות סיסודיאולימע

תינושאר סיסודיאולימע
דיקפת ול ,המסלפ את רשאכ תרצונ תינושאר סיסודיאולימע
ינטנופס רתי רוצייב ליחתמ ,(Bone marrow) םצעה חומב דחוימ
.(Light chain) הלק תרשרש ןדגונב ביכרמ שמשמה ןובלח לש

:הצופנ המוליימ ילוחב קר ,רצוויהל הלולע תינושאר סיסודיאולימע
.םצעה חומ לש המסלפה יאת ןטרס

תינשמ סיסודיאולימע
ואר) תרחא הלחמ אוה תינשמ סיסודיאולימעל םרוגה רשאכ
.AA גוסמ םה םירבצנה םינובלחה ,(הלעמל

תיתשרות סיסודיאולימע
ןובלחה .הלחמה לש הרידנ הרוצ הניה תיתשרות סיסודיאולימע
(Transthyretin - TTR) ןיטריתסנרט אוה ,הז הרקמב רבצנה
.50% אוה םיאצאצל הלחמה תשרוה יוכיס .דבכב רצונה
םימרוג
.עודי וניא סיסודיאולימעל רישיה םרוגה
הלחמל יאוול תעפותכ וא המצע ינפב חתפתהל הלולע הלחמה
...ומכ ,תרחא
.הצופנ המוליימ
תיתלגומ םצע תקלדו תפחש ומכ ,תוינורכ תוקלד
.(Osteomyelitis)   
תינורגיש םיקרפ תקלד ומכ ,תוינורכ תויתקלד תולחמ
.(Ankylosing spondylitis) תוילוח תקלדו    
,רמייהצלא תלחמ םילוחה לש םחומב ןובלחה עקשמ
.דיאולימע לש תמיוסמ הרוצ אוה    
םימוטפמיס
,ףוגה ירביא לש ןיקתה םדוקפיתב תעגופ סיסודיאולימעה תלחמ
לע ץחול אוהש דע ,(םיאתל ץוחמ) דיאולימעה רבטצמ םהב
.יוארכ דקפתל רתוי םילגוסמ םניא רשא ,םיאתה תונפד
םיאתב םייולת ,הנממ םרגנה קזנה וא הלחמה תוחתפתה
.ךכ בקע ועגפנש
הילכב העיגפה :אפרתהל וא שדחתהל םילגוסמ םניא הילכ יאת
ינובלחמ עגפיהל תונושארה הניהית תוילכה ןכל .תיפוס הניה
.(Kidney failure) תוילכ תקיפס יא איה האצותהו דיאולימע

.לקשמב הדירי
.לגרב וא דיב (Numbness) השוחת רדעה
.המישנ רצוק
.(Paresthesias) תומודמ תושוחת
.הפוכת הנתשהו רבגומ אמצ
.תואקה
.םילושליש
לש תורבטצה וא (Uremia) הימרוא בקע הפהמ ער חיר
תוילכה תלוכי יא ללגב ,םדה םרזב תלוספ ירמוח/םינלער    
.תואיכ םדבעל דבכה וא/ו    
.עגפנש רביאה דוקפיתב תויעב

...ונכתי ןכ ומכ
.תופלעתהל הייטנו השק השלוח ,תורוחרחס
.םד-ץחל רתי
.תוחירפ
.םיקרפמ יבאכו םירירש תויוצווכתה
.תלדגומ ןושל :(Macroglossia) היסולגורקמ
.(Lymphadenopathy) היתפונדפמיל
.(Hepatomegaly) לדגומ דבכ
.(Splenomegaly) לדגומ לוחט
.(Purpura) םיריזח תחדק
.(Nephrotic Syndrome) תיטורפנ תנומסת
.(Edema) תקצב
.לוקב םייונישו תודירצ
ןוחביא
:המקר תמגוד תליטנ ידי-לע השענ סיסודיאולימע ןוחביא
וא Congo red תטישב התעיבצ ,(Biopsy) היספויב
.בטוקמ רוא תחת התניחבו Thioflavine -T staining
לופיט
,הלחמל םידחוימ םינמיס הארמ וניא הלוחה םירקמה תיברמב
.םימדקתמ םיבלשל העיגה איהש רחאל אלא
,(הצופנ המוליימ תאצות) תינושאר סיסודיאולימע לש הרקמב
.היפרתומיכב לופיט לבוקמ    
המרגש הלחמל םאתהב לופיטה היהי ,תינשמ סיסודיאולימעב
.התוא    
תיזחת
רשאכ .עגפנה רביאל םרגנש קזנב תאטבתמ הלחמה תרמוח
םהלש ןיקת דוקפית יא לולע ,תוילכה וא בלה םה םיעגפנה
.תוומ םורגל
הנש ךות תוומ םרגיהל לולע ,תיתכרעמ סיסודיאולימעב רבודמשכ
.םינש שולש דע
תושדח
.עזג יאת תלתשהו יפרתומיכ לופיט בלשל םיינילק םייוסינ םישענ
.תוחיטבמ תוינושארה תואצותה

(Relapsed) תרזוח הצופנ המוליימב לופיטל תרחא השידח הרוצ
.דימודילתב..שומיש ךות תישענ תינושאר סיסודיאולימעבו