?זוטקלל תוליבס יא יהמ
תא לכעל ףוגה לש ותלוכי יאב הרוקמש םינימסת תכרעמב רבודמ
יוצמ זוטקלה .(Lactose) הזוטקל וא זוטקל יורקה ,בלחה רכוס
(Lactase) זאטקל םיזנאה תרזעב םייעמב לכענ אוהו וירצומבו בלחב
.םיקדה םייעמב רצוימה

,בלחה רכוס תא קרפל אוה םיזנאה לש ודיקפת
.םדה-רוזחמב גפסיהל לכוי אוהש ךכ
,זאטקל לש תקפסמ תומכ רציימ וניא ףוגה רשאכ
(Lactose malabsorption) לכענ וניא בלחה רכוס
.זוטקלל תוליבס יא איה האצותהו

תונוש הרמוח תוגרדב אטבתהל הלולע הייעבה
.םלוכ וא תיקלח םינימסתה ועיפוי ךכל םאתהבו

בל ומיש
ןוסיחה תכרעמ .ןוזמל היגרלא הניא התועמשמ ןוזמל תוליבס יא
ךירצמ וניא רבדה ללכ-ךרדבו זוטקלל תוליבס יאב תברועמ הניא
.בלח-ירצוממ תטלחומ תוענמיה
 
םימוטפמיס
...לולכלו םדאל םדאמ תונתשהל םילולע םינימסתה
.םילושליש
.תוליחב

.םירירש תויוצווכתה
.תוחפנתה
.םייעמב םיזג

החורא רחאל ,םקלחב וא םלוכ ,ולא םינימסת םיעיפומ וב םדא
וילעו זוטקלל תוליבס יאמ הארנכ לבוס ,בלח-ירצומ וללכנ הב
.אפור וא ךמסומ יאנוזת םע אשונב ץעוויהל
 
הייעבב לופיט
לכעל םילגוסמ ויהי זוטקל לש ידמ הנטק תומכ רציימ םפוגש םישנא
אלל ,זוטקל םיליכמה םירחא תונוזמ וא בלח-ירצומ לש תונטק תונמ
.ךמסומ יאנוזתב הז אשונב וצעוויה .תדחוימ הייעב

תוצלמה

.תוחפ וא לפס תונב תודודמ תויומכב בלח ותש
.םירחא תונוזמב ,החוראה ןמזב ,בלח תייתש ובלש
.בלחל זאטקל םיזנא תופיט רפסמ ופיסוה
.הנטק זוטקלה תומכ ןהב ,תובוהצ תוניבג וכרצ
.הליעפ תיברת ליכמה טרוגוי לוכאל וסנ
החוראה ינפל ,זאטקל םיזנא תוילבטב ושמתשה
.בלח-ירצומ תכירצל ליבקמבו    

לוכאל םינווכתמ םתא םתוא תונוזמב םיביכרמה תמישר תא וקדב
,הפאמ ירבד ומכ ,םינוש תונוזמ .זוטקל םיליכמ םה םא ואדוו
.זוטקל לש תונטק תויומכ םה ףא םיליכמ

הנטק תומכב זוטקל םיליכמה םירחא םירצומ

.הנכה יריהמ םיקרמ
.בלח דלוקוש
.םינוש םחל יגוס
.תויגוע

תינדפק הריחב ידי-לע הטילשל םינתינ זוטקלל תוליבס יא ינימסת
.ןדיס לש תקפסמ הכירצל בל תמיש ךות ,טירפתה לש