תושדח - םילורטס
Sterols - News


...םינילורטסו םילורטס ואר

2006 ינוי
סגה יעמה ןטרס ינפמ םיניגמ םילונטס/םילורטס ירטסא
(Stanol) לונטס לש םייתנוזת םיפסות יכ הליג םירגואב יוסינ
בצק תא ןיטקהל םייושע (Sterol Esters) לורטס ירטסאו
סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגהלו סגה יעמה ןטרס תוחתפתה
.(Colorectal Cancer) תעבטה-יפו

םירגוא 70 וקליח הדנק לואירטנומ McGill University ירקוח
םינוש םינונימב םיטירפתו לורטסלוכ תומר תונב) תווש תוצובקל
יאת גושגיש קדבנ תועובש 5 ץקמ .(םילורטסוטיפ ירטסא לש
.םלוכב סגה יעמה

ןטק C ןימטיו תפסותב םילונטס ירטסא ולבקש ולאב יכ אצמנ
םג הלבקש הרקבה תצובקל האוושהב ,סגה יעמה יאת גושגיש
היולת הניא םיפסותהמ הבטההש םג אצמנ .25%-כב ,לורטסלוכ
.העפשה לכ התייה אל םיישפוח םילורטסלו םילונטסל .ןונימב

Journal of Nutritional Biochemistry


2007 לירפא
(1) לורטסלוכה תדרוהל תוסומכב םילורטס
ב"הרא East Tennessee State University-מ םירקוח ירבדל
תומר תא רפשל היושע תוסומכב לורטס ירטסא לש העובק הכירצ
.בל תלחמל ןוכיס ןיטקהלו (Blood Lipids) םדה ינמוש

Health & Cognis Nutrition תרבח ידי-לע ןמומש רקחמב
הדירי הרכינ רקחמה תליחתמ תועובש 3 םותב .שיא 16 ופתתשה
תדיריל ךרע תווש איהש ,LDL לורטסלוכה תמרב 4% רועישב
תונושארה םינשה 5%-ב בל תלחמל ןוכיסב םיזוחא 10 דע 5
.8%-ב היילע התייה HDL לורטסלוכה תמרבו ךוראה חווטל 10%-בו

Lipids in Health and Disease


2007 ילוי
(2) לורטסלוכה תדרוהל תוסומכב םילורטס
םילורטסוטיפ תליטנ יכ םיחוודמ הדנק Laval University ירקוח
LDL-ה תאו 3.4%-ב לורטסלוכה ךס תמר תא התיחפמ תוסומכב
.5%-ב

ךשמבו םוי ידמ ולבקש ,70 דע 20 ינב ,שיא 54 ופתתשה רקחמב
אוה הז ןונימ .ובצלפ וא לורטסוטיפ ירטסא םרג 2.6 תועובש 12
ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר תוארוהל םאתהב שרדנה ילמינימה
םינרצייה ידי-לע תוסחוימה תואירבה תונוכתל םיאתהל ידכ ,(FDA)
.םויב ג"מ 2-כ אוה ןוזמב ילמיטפואה םילורטסוטיפה ןונימ .םילורטסל

Nutrition


2008 ראורבפ
הכירצל םיחוטב םילורטס
ורמוה אל רשא חמוצה םלועמ םילורטסב רבגותמה ןוזמ תכירצ
.החוטב (Nonesterified Plant Sterol) םירטסאל

וב ,דנלניפ University of Helsinki-ב רקחמ יאצממל םאתהב
תוהובג לורטסלוכ תומרמ םילבוסה םירבג 19-ו םישנ 52 ופתתשה
תועפשהל תמרוג הניא םילורטס תכירצ ,תועובש 15 ךשמנש ,טעמ
.תויניצר תוילילש

.יוסינה יפתתשמ םדב E ןימטיו תומרב הנטק הדירי הלחש ןייצל שי
יונישל המרג אל םילורטסה תמרב היילע יכ םיחוודמ םירקוחה
.םדב םתמרב

European Journal of Clinical Nutrition


2008 סרמ
לורטסלוכ תיחפמ לורטס דלוקוש
...ירקוח


2009 ראוני
לורטסלוכה תדרוהל םילורטסוטיפב םירשעומ תונוזמ
תמר לש התדרוהל םיליעי םילורטסוטיפב םירשעומה ןוזמ ירצומ
םילונאטס וא םילורטס תכירצ ןיב לדבה ןיאו ,LDL לורטסלוכה
.םיינמוש םניאש וא םיינמוש תונוזמב םתקפסה ןיבו (Stanols)

םירקחמ 84 ורקסש דנלוה Wageningen University ירקוח
ןוזמ ירצומב םילוררטסוטיפ בלשל ןתינ יכ הנקסמל ועיגה םימדוק
.םינוש םיגוסמ

תופצל שי ,םויב םילורטסוטיפ ג"מ 2 ןב ,ץלמומה ןונימל םאתהב
10% תב הדירי LDL-C-בו 29%-ב LDL-C לורטסלוכה תדיריל
.זוחא 20 דע 10-ב בל תלחמל ןוכיס תנטקה התועמשמש

הליעי םויב םימעפ רפסמ םילורטסוטיפ תכירצש וליג םירקוחה
.תימעפ-דח הכירצ רשאמ רתוי

Journal of Nutrition