1 תושדח - E ןימטיו
Vitamin E - News 1

ןטרס םיענומ וניא E-ו C ןימטיו
תינומרעה ןטרסב םינגו E 'טיו
יוויקה תפילקמ שדח E ןימטיו
תירבג תוחרקתה גיסמ E ןימטיו
רמייהצלאב תורדרדיה טיאמ E 'טיו
םיישנ םינטרס ינפמ ןגמ E ןימטיו
םיטסיטואב רוביד רפשמ E ןימטיו
םיידש באכ םע םישנל E ןימטיו
DNA יקזנמ םיסייט לע ןגמ E 'טיו
אפקוהש ערז תויתעונתו E 'טיו
ןתשה תיחופלש ןטרסמ ןגמ E 'טיו
ץבש רחאל חומה תואירבל E 'טיו
המתסאו ןוירהב E ןימטיוב רוסחמ
דבכה תואירבל רזוע E 'טיו
םישנב COPD ענומ E ןימטיו
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ E ןימטיו
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ E 'טיו
חומל םיליעומ E ןימטיוו D 'טיו
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיו
םימוהיז לע E וימטיו תעפשה
בלה תואירבל E 'טיוו רדה תויצמת
ןוסיחה תכרעמו םילונאירטוקוט
םמדמ ץבשל ןוכיס לידגמ E 'טיו
E ןימטיו םע דחי ןירטסקדולקיצ
לורטסלוכ דגנ םילונאירטוקוט
COPD-ל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
לורטסלוכ דגנ םילונאירטוקוט
E ןימטיו ןוצמיח
ירוטומה ןוריונה תלחמו E 'טיו
ןטרסו E ןימטיו רשקהו הקיטנג
תינפוג 'פ תעפשה שבשמ E 'טיו
תינומרעה ןטרסב ןכסמ E 'טיו
ילטנמ דוקפית רפשמ E 'טיו
תומקרב םיגפסנ םילונאירטוקוט
בל תקיפס-יאל ןוכיס ןיטקמ E 'טיו
CRP תמר ןיטקמ E ןימטיו
ןורכיז רפשמ E ןימטיו
המתסא ענומ E ןימטיו
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיו
בל תקיפס-יאל ןוכיס לידגמ E 'טיו
קיזמ הובג ןונימה E ןימטיו
ןטרס ילודיג םיטאמ םיזוגא
בל תקיפס-יאב ןכסמ E 'טיו
רוזחמ יבאכ תיחפמ E ןימטיו
תיפסכ לש תוליער דגנ E 'טיו
MND-ל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
תמ תדילו ןוירהב E ןימטיו
םיליעומ וניא ןוירהב C-ו E 'טיו
המתסאו ןוירהב ץבא E 'טיו
LDL ןוצמיחו ןאקפ יזוגאב E 'טיו
תילטנמ תורדרדיהו תוקריב E 'טיו
בל-תלחמ טיאמ וניא E ןימטיו
םינשעמב התומת תיחפמ E 'טיו
המופמילל ןוכיס תיחפמ E 'טיו
תינומרעל ןוזממ E ןימטיו
ןטרס ילודיג דגנ םילונירטוכוט
בלל םיבוט םיהובג E 'טיו ינונימ
םדה-ילכו בלה לע E 'טיו תעפשה
DNA יקזנ ינפמ ןגמ לונאירטוקוט
םייתרכוסב בלל ןוכיס ענומ E 'טיו
E 'טיו תגיפסו םיטנדיסקוא-יטנא
טקרטקל ןיתנסקאזו ןיאטול E 'טיו
תינפוג תורדרדיהו E 'טיו טועימ
ןוירה תלערו םיטנדיסקוא-יטנא
תואירה תואירבב עגופ E ןימטיו
םייתרכוסב יבבל עוריאו E 'טיו
E ןימטיו תגיפס םירפשמ םיביס
התומת םיריבגמ םיטנדיסקוא-יטנא
רמייהצלא ילוח ייח ךיראמ E 'טיו
תרכוסב ןורכיז ןדבואו םינימטיו
האירה ןטרסל ןוכיסו E 'טיו


...E ןימטיו ואר
 
2000 רבוטקוא
CRP תמר ןיטקמ E ןימטיו
וליג ב"הרא סלאד UT Southwestern Medical Center ירקוח
.םדב CRP-ה תמר תא ןיטקמ הובג ןונימב E ןימטיו יכ
םויב E ןימטיו 'חי 1,200 ולביק ,תרכוסמ ולבס םקלחש ,םיקדבנה
םמדב CRP-ה תמר הנטק וז הפוקת םותב .םישדוח 5 ךשמב
,שיא 75 ופתתשה וב ,רקחמה יאצממ .30%-ב םיקדבנה לכ לש
םוצמיצל ףסונ יופיר יעצמא שמשלל יושע E ןימטיו יכ הלוע
.תרכוס ילוחב טרפב ,בל-תלחמ

Medicine & Free Radical Biology


2000 רבמצד
ןורכיז רפשמ E ןימטיו
...רקחמ


2001 רבמצד
המתסא תעינמב עייסמ E ןימטיו
...ירקוח


2002 יאמ
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיו
ב"הרא Uni. of Rochester Medical Center-ב רקחמ
ילעב םינובלח 2 לש םתוליעפ תא טאמ E ןימטיו יכ אצמ
ךכבו תינומרעה ןטרס לש ותוחתפתה ךילהתב ינויח דיקפת
תא ןה רוציל תינומרעה ןטרס יאת לש םתלוכי תא שבשמ
אוה ףסונבו PSA-ה ןובלח תא ןה רוציל תינומרעה ןובלח
,(Androgen Receptor) ןגורדנאה ןטלוק תלועפ תא שבשמ
.הלחמה לש התוחתפתהב עירכמ דיקפת שי ול

Proceedings of the National Academy of Sciences


2002 טסוגוא
בל תקיפס-יאל ןוכיס לידגמ E ןימטיו
ופתתשה וב ,הדנק וירטנוא McMaster Uni.-ב רקחמ
לטינה E ןימטיוש אצמ ,םינש 7 ךשמנ רשאו שיא 4,000-כ
םימוהיזו תוננטצה ,לועישל ןוכיס ריבגמ ימוי סיסב לע
.םישישקב הזחב
םהש ןוויכ תאז וליג אל םימדוק םירקחמ םירקוחה ירבדל
לידגמ E ןימטיוש רקחמב אצמנ ןכ .ידמ רצק ןמז וכשמנ
האוושהב 14.7%-ב (Heart Failure) בל תקיפס-יאל ןוכיס
.(המד) ובצלפ הלביק רשא תרוקיבה תצובקל

Journal of the American Medical Association


2004 רבמבונ
E ןימטיו לש לודג ןונימבש קזנה
םהב ,2004-ו 1993 םינשהמ םירקחמ 19-מ עדימ לש זוכיר
תולודג E ןימטיו תויומכ יכ הליג ,םישישק רקיעב ופתתשה
.תלעות רשאמ קזנ רתויל םורגל תולולע (Megadoses)

יכ ואצמ ב"הרא Johns Hopkins University ירקוח
(ג"מ 270) 'חי 400 לעמ ולטנש םישנאב התומתה רועיש
ולטנ אלש םישנאב רשאמ רתוי היה ,םויב (UI) תוימואלניב
.ףסות לכ
הניא םיפסות תליטנש םירעשמ םירקוחה .רורב וניא םרוגה
.ןוזמ תורוקמ םיקפסמש ,םייתואירב תונורתי םתוא תקפסמ
לש םיגוס רפסמ לש םתעפשה תתחפה אוה םרוגהש ןכתי
לורפוקוט אפלא גוסמ E ןימטיו תליטנ בקע E ןימטיו
לש תורוצ ולא םא רורב אל .דבלב (Alpha-Tocopherol)
ינפמ תוניגמ גוס לכמ תומיוסמ תויומכ וליא וא E ןימטיו
.תונושה תולחמה

...ןה ךכמ תועבונה םירקוחה תוצלמה
.םויב 'חי 400 לעמ ךורצל ןיא .1
.םינווגמ ןוזמ תורוקממ E ןימטיו ךורצל שי .2

Johns Hopkins University


2005 סרמ
ןטרס ילודיג םיטיאמ םיזוגא
יוצמה ,E ןימטיוש וליג ב"הרא הנאידניא Purdue Uni. ירקוח
םילודיגה תא טאהל יושע ,םושמושבו ןאקפ יזוגאב
-אמג תרוצב E ןמטיו .תואירה ןטרס לשו תינומרעה ןטרסב
םיאת לש םתומל םרוג (Gamma-Tocopherol) לורפוקוט
.םיאירב םיאת לע עיפשמ וניא ךא ,םיינטרס
וא ,םיפסותה תיברמב יוצמה ,E ןימטיול םירקוחה ירבדל
ינפב (Alpha-Tocopherol) לורפוקוט-אפלא גוסמ .E ןימטיול
.תוינטרס-יטנא תונוכת ול ןיא ומצע

Purdue University


2005 סרמ
בל תקיפס-יאל ןוכיס לידגמ E ןימטיו
קדב רשא הדנק וירטנוא McMaster University-ב רקחמ
ןטרס תולחמ תעינמ לע E ןימטיו ףסות תליטנ תעפשה תא
םד-ילכו בל תויעבמ םילבוסה םירגובמב תוירלוקסו-וידרק תויעבו
אצמ ,תרכוס וא םד-ילכו בל תויעבמ םילבוסה םירגובמב
תקיפס-יאל ןוכיס לידגמ רבדה אלא ,תלעות ךכב ןיאש קר אלש
.(Heart Failure) בל
הלעמו 55 ינב שיא 9,500-כ ופתתשה ,םינש 7 ךשמנש ,רקחמב
.E ןימטיו 'חי 400 ןב ימוי ףסות ולביק רשא

Journal of the American Medical Association


2005 לירפא
רוזחמ יבאכ תיחפמ E ןימטיו
תא תיתועמשמ תיחפהל היושע םוי ידמ E ןימטיו ףסות תליטנ
םדה ןדבוא תא ליבגהלו רוזחמה יבאכ לש םכשמו םתרמוח
.םדה ןדבוא תא ליבגהלו רוזחמה יבאכ ךשמ תאו
תונב 280 ורטינ ןאריא Tarbait Modarres University ירקוח
םהירבדלו ןהלש רוזחמה יבאכ תפוקת תליחתמ 17 דע 15
.םיבאכה יככשמ לש ןונימה תדרוה תא רשפיא E ןימטיוב שומיש

British Journal of Obstetrics and Gynaecology


2006 ראורבפ
תיפסכ לש תוליער םיתיחפמ םוינלסו E ןימטיו
...רקחמ


2006 לירפא
MND-ל ןוכיס םיתיחפמ 6-ו 3-הגמוא ,E ןימטיו
היושע 6-הגמואו 3-הגמוא ,E ןימטיוב הרישע הנוזת תכירצ
בצעה יאת תלחמ לש התוחתפתהל ןוכיסה תא ןיטקהל
.60%-ב (Motor Neurone Disease) MND/םיירוטומה
םיירוטומה םינוריונה לש יתגרדהה םתומב תנייפאתמ הלחמה
הלחמל םרוגה .םירירשה תא תקתשמ איה ףוסבלש דע חומב
.אפרמ הל ןיאו עודי וניא
ןיב וושיה דנלוה טכרטוא Uni. Medical Centre ירקוח
םירירשה ןווינ תלחמב םילוחה םילפוטמ 132 לש םתנוזת
לבוס הנממ הלחמ ,(Amytrophic Lateral Sclerosis/ALS)
וזל ,(Prof. Stephen Hawking) גניקוה ןביטס 'פורפ ןעדמה
.םיאירב םישנא לש
הרושק ג"מ 18 לע הלועה תימוי E ןימטיו תכירצ יכ אצמנ
עייסמ E ןימטיו .60% דע רועישב ALS-ל ןוכיסה תנטקל
,(Lipid Peroxidation) םינמוש לש םנוצמיח תעינמב
יביכרמ תשולש תעפשה .תינוצמיח הקעל םימרוג רשא
.םלוכ ךס רשאמ הלודג האצמנ דחי הנוזתה

Journal of Neurology


2006 לירפא
תמ תדילו ןוירהב E ןימטיו
ךכב עוגפל הלולע ןויריהה תעב E ןימטיו ףסות תלטונה השא
.(Stillbirth) תמ-תדילל םורגלו רבועב
םישנ יכ וליג הינטירב ןודנול St. Thomas' Hospital ירקוח
ינפלש תועובשה14 תפוקתב הובג ןונימב E ןימטיו ולטנש
רשא םישנה .ןויריה תלער חתפל ןוכיס רתיב ואצמנ הדילה
האוושהב ,םויב E ןימטיו ג"מ 250 ולטנ רקחמב ופתתשה
.ג"מ 20 לע דמועה הפוריאב ץלמומה ןונימל

St. Thomas' hospital


2006 לירפא
ןוירה תלערל ןוכיס רתי םע ןוירהב םישנל E -ו C ןימטין
תא קדב הינטירב ןודנול St Thomas' Hospital-ב רקחמ
םיניטקמ ןויריהה ןמזב E ןימטיוו C ןימטיו יפסות יכ הרעשהה
ןוכיס םיניטקמ ןויריהה תעב םילטינה E ןימטיוו C ןימטיו יפסות
.ןויריה תלערל
הלחמל ןוכיס רתיב ואצמנש םישנ 2,410 ופתתשה רקחמב
'חי 400-ו C ןימטיו ג"מ 1,000 ולביקש ,םילוח-יתב 25-מ
דעו ןויריהל ינשה שילשהמ לחה (המד) ובצלפ וא E ןימטיו
.הדילל
.ובצלפ ולביקש םישנבש הזל המד ןויריהה תלער ירקמ רועיש
הדיל לקשמב תוקונית ודלונ םיפסות ולביקש םישנל תאז םע
םיצעיימ םירקוחה .תרוקיבה תצובק תונבל סחיב רתוי ךומנ
.ולא םינימטיו לוטיל אלש ןוירהב םישנל

The Lancet


2006 רבמטפס
דליב המתסאו ןויריהב ץבאו E ןימטיו
תולידגמ ןויריהה ךלהמב E ןימטיו ידמ טעמ תוכרוצה םישנ
.5 ליגב המתסאב הקלי דיתעל ןדליש ןוכיסה תא ךכב
וב רקחמ וחתינ דנלטוקס University of Aberdeen ירקוח
ןויריהה תעב בקעמב ויה םהיתומיאש םידלי 1,861 ופתתשה
.םינש 5 ךשמב לכה ךסו
5 יפ רתי ןוכיסב ויה E ןימטיו ידמ טעמ הכרצ ןמיאש םידלי
-אפלאה תמר תלדגה ןיב רשק אצמנ .המתסאב תוקלל רתויו
.דוליב רפושמ יתאיר דוקפיתו ןויריהב השאה םדב לורפוקוט
איה םג הרושק האצמנ ןויריהב ץבא לש ידמ הטעומ הכירצ
.המתסאב תוקלל אצאצה לש ןוכיס רתיל

Thorax


2006 רבמטפס
LDL ןוצמיח םיניטקמ ןאקפ יזוגאב E ינימטיו
,לורפוקוט-אמגב םירישעה ,ןאקפ יזוגא ןפוח לש תימוי הכירצ
.בל-תלחמל ןוכיס ןיטקהל היושע
וליג ב"הרא הינרופילק Loma Linda University ירקוח
לש יוצר יתלבה ךילהתה תא הטיאמ ןאקפ יזוגא תכירצ יכ
,ךכל תודוה ,הניטקמו 7.4% דע רועישב םדה ינמוש ןוצמיח
.בל-תלחמל ןוכיס

Nutrition Research


2006 רבוטקוא
תילטנמ תורדרדיה םיטיאמ E ןימטיוב םירישע תוקרי
...ירבדל


2006 רבוטקוא
בל-תלחמ טאמ וניא E ןימטיו
רומיטלוב Johns Hopkins School of Public Health ירקוח
תא םיטיאמ םניא םיינימטיוו םיטנדיסקוא-יטנאש וליג ב"הרא
.ץבשלו בל-תלחמל םורגל לולעש ךילהת ,םיקרועה תשרט
.הז אשונב םימדוק םירקחמ 16 ינותנ לע ססבתה רקחמה
הלחתהמ עבונ רבדהש ןכתי יכ םינייצמ םירקוחה ,תאז םע
תודייתסה ךילהתש רחאל ,E ןימטיו תליטנ לש ידמ תרחואמ
.לחה רבכ םיקרועה

American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמבונ
םינשעמב התומת רועיש תיחפמ E ןימטיו תכירצ תלדגה
דנלניפ יקניסלה National Public Health Institute-ב רקחמ
םינשעמ לע ןגהל היושע E ןימטיוב הרישע הנוזתת יכ הליג
םינוש ןטרס יגוס רפסמ ןהב ,תולחמ ינפמ הדימעה ליגב
.תילילכ בל-תלחמו

ליגב םירבג 29,000-כ ופתתשה ,הנש 19 ךשמנש ,רקחמב
זוכירב לורפוקוט-אפלא/E ןימטיו ולביק רשא ,57 עצוממ
.ןוזממ רקיעב ,רטילל ג"מ 14 דע 13 ןב
ירועיש תא םינשעמב הניטקה E ןימטיו לש תרבגומ תכירצ
,תינומרעה ןטרס ,(Lung Cancer) תואירה ןטרסמ התומתה
21, 32, 16, 36-ב המישנה יכרדב תולחמו ץבש ,בל-תלחמ
.המאתהב ,םיזוחא 42-ו
.םימדוק םירקחמ לש ולאל דוגינב םידמוע הז רקחמ יאצממ

.American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמצד
המופמילל ןוכיס םיתיחפמ 3-הגמואו םיביס ,E ןימטיו
ב"הרא Northern California Cancer Center-ב רקחמ
ןיק'גדוה הניאש המופמיל ילוח 591 לש םתנוזת תא ןחב רשא
םיאירב םישנא 460-ו (Non-Hodgkin Lymphoma/NHL)
,ןיטורק-אטב ,E ןימטיוב רישע טירפתש אצמ ,תרוקיב תצובקכ
.וז הלחמ ינפמ תיתועמשמ ןגמ םייתנוזת םיביסו 3-הגמוא
.וז הלחמ
50 דע 30-ב תומופמילל ןוכיס הניטקמ םי-יגדו םינמוש תכירצ
םייוצמ רשא ,םייטנדיסקוא-יטנא םינימטיו תכירצ םג .םיזוחא
םג ומכ ,הלחמל ןוכיסה תנטקהל הרושק ,תוקריבו תוריפב
םיגד ןמש ףסות יבגל םג ןוכנ הז .הלש םיגוס-יתת רפסמל
-אפלא וא (40% דע ןוכיסה תנטקה) ןיטורק-אטב תכירצו
.(60% דע) לורפוקוט
הכומנ D ןימטיו תמרו ,A ןימטיוו ןדיס תכירצש םג אצמנ
שי םירקוחה ירבדל .ולא תומופמילל ןוכיסה תא םילידגמ
ירוזיאבו רתוי תולודג יוסינ תוצובקב ,םיפסונ םירקחמ עצבל
.ולא םיאצממ ששאל ידכ םירחא םלוע

American Journal of Epidemiology


2007 ינוי
תינומרעל םיפסותמ אלו ןוזממ E ןימטיו
National Cancer Inst., National Inst. of Health ירקוח
אל ךא) ןוזממ E ןימטיו תכירצ תלדגהש םיחוודמ ב"הרא
.30%-מ רתויב תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע (םיפסותמ
8 ךותמ) E ןימטיו יגוס 4 לש םתעפשה תא ןחבש ,רקחמב
295,344 ופתתשה ,הלחמה תוחתפתה לע (םימייקה םיגוס
םיפתתשמה לש םתואירב רחא בקעמה .71 דע 50 ינב םירבג
לורפוקוט-אמג גוסמ E ןימטיוש ררבתה .םינש 5 ךשמנ רקחמב
.תינומרעה ןטרסל ןוכיסה תא ןיטקמה אוה ןוזממ

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 טסוגוא
םיינטרס םילודיג דגנ םילונירטוכוט
...לונירטוכוט


2007 טסוגוא
בלל םיבוט םיהובג E ןימטיו ינונימ
ףסות תליטנש ואצמ ב"הרא יסנו Vanderbilt Uni.-ב םיירקוח
ןונימב (Alpha-Tocopherol) לורפוקוט-אפלא גוסמ E ןימטיו
.ההובג לורטסלוכ תמר םע םישנאב בלה תואירבל ליעומ הובג
'חי 3,200-ב ךרוצ שי ,םינוש םינונימ וסינש,םירקוחה ירבדל
תנכסמש תינוצמיחה הקעה תא ןיטקהל ידכ E ןימטיו
ןוויכ תאז וליג אל םימדוק םירקחמו תירלוקסו-וידרק הלחמב
.םינטק םינונימב ושמתשה םהש
ליג ינב םישנא 8 ופתתשה ,תועובש 20 ךשמנש ,רקחמב
לופיט רחאל רבכ הגשוה הרטמה .םישנ 7 םהמ ,34 עצוממ
.תועובש 16 ןב

Free Radical Biology and Medicine


2007 רבמטפס
םדה-ילכו בל תולחמל ןוכיס ימרוג לע E ןימטיו תעפשה
Southwest Foundation for Biomedical Research ירקוח
םיטנדיסקוא-יטנא לש םתעפשה תא וקדבש ,ב"הרא ססקט
םינובב 251-ב םד-ילכו בל תולחמל ןוכיס ימרוג לע ןוזממ
.דחאכ תילילשו תיבויח E ןימטיו תעפשה יכ םיחוודמ
אוה LDL/ערה לורטסלוכה תמר תא דירוה E ןימטיוש דועב
>.HDL/בוטה לורטסלוכה תמר תא םג דירוה

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמטפס
DNA יקזנ ינפמ ןגמ לונאירטוקוט
יכ ואצמ היזאלמ University Kebangsaan Malaysia ירקוח
ויתורוצמ תחא תא הווהמה ,(Tocotrienol/TCT) לונאירטוקוט
,DNA יקזנ םצמצל יושע - תואיכ הרקחנ םרטש E ןימטיו לש
ןתוחתפתהל (Triggers) םיליעפמה םימרוגהמ 50%-כ םיווהמה
.ןטרסה תולחמ לש
םירגובמב דחוימב השגרוה ףסותה לש הביטמה ותעפשה
ךשמנש ,רקחמב .רתויב הובג אוה DNA-ה יקזנ רועיש םהב
ףסות ולביקש 78 דע 37 ינב שיא 64 ופתתשה ,םישדוח 6
.לונאירטוקוטב רשעומ E ןימטיו

Nutrition


2007 רבוטקוא
םייתרכוסב בלל ןוכיס ענומ E ןימטיו
...תליטנ


2007 רבוטקוא
E ןימטיו תגיפס לע םיעיפשמ םיטנדיסקוא-יטנא
...ירקוח


2008 ראוני
טקרטקל E ןימטיוו ןיתנסקאז ,ןיאטול
...יאצממ


2008 ראוני
תינפוג תורדרדיה לידגמ E ןימטיו טועימ
...רקחמ


2008 ראוני
ןויריה תלער דגנ םיליעומ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
ןיווראד Menzies School of Health Research-ב םיירקוח
ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 10 ורקס רשא ,הילרטסוא
C ןימטיו םיטנדיסקוא-יטנאה יכ םיחוודמ ,םישנ 6,533
.ןויריה תלערב תוקלל ןוכיסה תא םימצמצמ םניא E ןימטיוו

The Cochrane Database of Systematic Reviews


2008 ראורבפ
תואירה לש ןתואירב לע הערל עיפשמ E ןימטיו
תכשוממ הפוקת ךשמב לטינש הובג ןונימב E ןימטיו ףסות
האירה ןטרסב תוקלל ןוכיסב הלק הילעל םורגל לולע
ףסות תליטנל .םינשעמש םישנאב דחוימב ,(Lung Cancer)
.המוד העפשה התייה אל תילופ הצמוחו C ןימטיו
ב"הרא לטאיס University of Washington-ב רקחמב
.76 דע 50 ינב םירבגו םישנ 77,721 ופתתשה
םינשעמ ידי-לע ולטינש םיפסונ E ןימטיו ג"מ 100 לכ יכ אצמנ
.11%-ב האירה ןטרסל ןוכיסה תא םהב הלידגה

Am. Journal of Respiratory & Critical Care Medicine


2008 ראורבפ
םייתרכסב םייבבל םייעוריא ליבגמ E ןימטיו
...םירקוח


2008 סרמ
E ןימטיו תגיפס םירפשמ ורקימ יביס
...יוסינ


2008 לירפא
םיטנדיסקוא-יטנא יפסותל עגונב ףסונ קפס
...רקחמ


2008 לירפא
רמייהצלא ילוח לש םהייח ךיראמ E ןימטיו
...ילוח


2008 ינוי
תרכוס ילוחב ןורכיז ןדבוא דגנ םינימטיו
...ילוח


2008 רבוטקוא
האירה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
1,088 ופתתשה וב ,ב"הרא University of Texas-ב רקחמ
לורפוקוט-אפלא/E ןימטיו תכירצ רתיש הליג ,םילפוטמ
ןטרסל ןוכיסה םוצמיצל הרושק ןוזממ (Alpha-Tocopherol)
ויתורוצ 7 לע E ןימטיו תכירצל .50%-ב (Lung Cancer) האירה
.המוד העפשה התייה אל תורחאה

International Journal of Cancer


2008 רבמצד
ןטרס םיענומ םניא ןיטורק-אטבו E, C םינימטיו
Brigham & Women's Hosp. & Harvard Med. Sc. ירקוח
ןיטורק-אטבו D ןימטיו ,C ןימטיו יפסותש ואצמ ב"הרא ןוטסוב
.ןהמ התומת וא ןטרס תולחמ לש ןתוחתפתה םיענומ הניא
הנוזת יכ ואצמש םימדוק םירקחמ תובקעב ךרענ רקחמה
םייושע ,םיטנדיסקוא-יטנאב םירישעש ,תוקריו תוריפ תריתע
.ןטרס תולחמ ןתוחתפתה עונמל
ובו םינש 9.4-כ ךשמנש ,רקחמב וקדבנש םיימויה םינונימה
E ןימטיו 'חי 600 ,C ןימטיו ג"מ 500 ויה ,םישנ 7,627 ופתתשה
.(םיימויב םעפ) ןיטורק-אטב ג"מ 50-ו לורפוקוט-אפלא גוסמ

Journal of the National Cancer Institute


2009 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל םירושקה םינג םינשמ םוינלסו E ןימטיו
...םהירבדל


2009 לירפא
יוויקה ירפ תפילקמ השדח הרוצ לעב E ןימטיו
הילטיא ילופאנ Universita degli Studi di Napoli ירקוח
ירפה לש תשבוימה ותפילקמ E ןימטיו לש השדח הרוצ וצימ
,(Delta-Tocomonoenol) לונאונומוקוט-אתלד היורקה ,יוויק
.(Tocopherol) לורפוקוטל ךרע תווש רשא

Food Chemistry


2009 לירפא
תיסופיט תירבג תוחרקתה גיסמ E ןימטיו
,היזאלמ University of Science Malaysia-ב רקחמ יפל
סקלפמוק ףסות ,(Carotech) קטוראק תרבח המסרפש
םע םישנאב רעישה תחימצ תא ריבגהל יושע ימוי E ינימטיו
תיסופיט תירבג תוחרקתה
(Male Pattern Baldness/Androgenetic Alopecia)
םיבדנתמ 28 ופתתשה ,םישדוח 8 ךשמנש ,רקחמב .42%-ב
.תיסופיט תירבג תוחרקתה םע

Vitafoods International Conference in Geneva


2009 יאמ
רמייהצלא ילוחב תילנויצקנופ תורדרדיה טיאמ E ןימטיו
...ילוח


2009 ינוי
תוישנ ןטרס תולחממ םיניגמ םייטנדיסקוא-יטנא םינימטיו
היושע ןיטורק-אטבו E ןימטיו ,C ןימטיו לש תלדגומ הכירצ
לכ .(Uterine Can.) םחרה ןטרסב תוקלל ןוכיס ןיטקהל
הניטקמ הנוזתב תוירולק-וליק 1,000-ל ג"קמ 1,000 תפסות
(Endometrial Can.) םחרה תיריר ןטרס תוחתפתהל ןוכיס
הז ןוכיס הניטקמ ג"מ 50 תב C ןימטיו תפסות לכ ,12%-ב
.9%-ב ותוא הניטקמ ג"מ 5 תב E ןימטיו תפסות לכו 15%-ב
םימדוק םירקחמ 12 תריקס לש םיססבתמ ולא םיאצממ
.ב"הרא Cancer Institute of New Jersey ירקוח וכרעש

Cancer Causes and Control


2009 טסוגוא
םיטסיטואב רוביד םירפשמ E ןימטיוו 3-הגמוא
...בוליש


2009 רבמטפס
ירוזחמ םיידש באכ םע םישנל ליעומ E ןימטיו
Shahid Beheshti Uni. of Medical Sciences-ב רקחמ
E ןימטיוש הליג ,םישנ 150 ופתתשה וב ,ןאריא ןארהט
תועצמאב לופיטל רתויב ליעיו ןכוסמ יתלב ףילחת וניה
.(Cyclic Mastalgia) םיידשב ירוזחמ באכב תילנומרוה היפרת
ולביקש ,רקחמב תופתתשמה ברקב םיידשב באכה תמר
,םישדוח 4 ךשמב ,םויב םיימעפ ,הסיעלל E ןימטיו ג"מ 200
.70%-ב התחפ

The Breast Journal


2009 רבוטקוא
DNA יקזנ ינפמ םיסייט לע םיניגמ םיטנדיסקוא-יטנא
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
E ןימטיו ,C ןימטיו לש םתכירצ תרבגה יכ םירסומ
ןגהל היושע ,הנוזתה ךותמ םלוכ ,םירחא םיטנדיסקוא-יטנאו
.תנניימ הנירקל םיפשחנה םישנא לע
.םדא ידי השעמו תיעבט תנניימ הנירק יבגל תלעופ הנגהה
תא תפשוח ,םיירחסמ ןוליס יסוטמב ,םיהבגב תואצמיה
תמועל יתועמשמ ןפואב תרבגומ תנניימ הנירקל םדאה
הנירקל םיפשחנ ןכ ומכ .עקרקל העיגמה תימסוקה הנירקה
.םייניערג םירוכ ידבוע וז
,E 'טיו ,C 'טיו לש ןוזממ ההובג הכירצ םירקוחה ירבדל
,(Beta-Cryptoxanthin) ןיתנסקוטפירק-אטב ,ןיטורק-אטב
,םירבצנ DNA יקזנמ ןגהל היושע היושע ןיתנסקאיזו ןיאטול
.תנניימ הנירקל הפישחמ האצותכ

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמצד
ולש DNA-ה תוכיאו אפקוהש ערז תויתעונת רפשמ E ןימטיו
ופתתשה וב רקחמב ,ודוה Manipal University-ב םירקוח
ערז לע ןגמה לזונל E ןימטיו תפסוה יכ ואצמ ,םירבג 97
תא תרפשמ (Cryoprotectant) רוק יקזנ ינפמ אפקומ
תלדגהבו ותויתעונת רופישב אטבתמ הז רבד .ערזה תוכיא
.ולש DNA-ה תוכיא

Fertility and Sterility


2010 ראוני
ןתשה תיחופלש ןטרס םיענומ םילרנימו םינימטיו
The Cancer Council Victoria תושרב םירקוח תווצ
םישנא 322 לש םתנוזת יביכרמ תא חתינש הילרטסוא
(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרסב םילוחה
E ןימטיו לש תרבגומ הכירצש אצמ ,םיאירב םישנא 239-ו
.35%-כב ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס םצמצל היושע
D ןימטיוו B3 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,םידיאונטורק יכ םג אצמנ
םירקוחה ירבדל .םישישקב הז ןטרסל ןוכיס ןיטקהל םייושע
.םיקיודמה םינונימה םהמ תולגל היהי םיפסונ םירקחמ לע
ןוכיסה לע דחוימב ורכינ הנוזתה ירמוח לש ולא תועפשה
.םינשעמ ברקב ןתשה תיחופלש ןטרסל

Cancer Causes and Control


2010 ראוני
ץבש רחאל חומה תואירב תא רפשמ E ןימטיו
,ב"הרא Ohio State Uni.-ב ךרענש ,םירבכעב רקחמ
(Tocotrienol/TCT) לונאירטוקוט גוסמ E ינימטיוש אצמ
.ץבש תובקעב בצע יאת לש םתומ תא עונמל םייושע
תחא ,(Alpha-Tocotrienol) לונאיטוקוט-אפלאש ררבתה
םיזנאמ ענומ ,ךומנ ןונימב - E ןימטיו לש ויתורוצ 8-מ
רבד לש ופוסב תולטוק רשא ןמוש תוצמוח שירפהלמ
.חומב (Neurons) םינוריונ

Journal of Neurochemistry


2010 סרמ
ןוירהה ןמזב E ןימטיו טועימו המתסא
...תוהמיא


2010 לירפא
דבכה תואירבל רוזעל יושע E ןימטיו
םיחוודמ ב"הרא ירוזימ Saint Louis University-ב םירקוח
(Liver) דבכה תואירב תא רפשל יושע ימוי E ןימטיו ףסותש
(Fatty Liver Disease) ינמוש דבכ תלחמ םע םישנאב
NASH/לוהוכלא תכירצמ תעבונ הניא רשא
.(Non-Alcoholic Steatohepatitis)
'חי 800 ןב ימוי ףסות ולביקש ולא ןיבמ 43% םירקוחה ירבדל
ןיבמ 19%-ל האוושהב ,דבכה לש ובצמב רכינ רופיש ומיגדה
.(המד) ובצלפ ולביקש תרוקיבה תצובק ישנא

New England Journal of Medicine


2010 יאמ
םישנב COPD תענומ E ןימטיו לש תכשוממ הכירצ
הארמ (Women's Health Study) לודג רקחממ םינותנ חותינ
לע ןגהל יושע חווט תכוראו העובק הכירצב E ןימטיו ףסות יכ
.COPD/תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ לש התוחתפתהמ םישנ

ולעפש ב"הרא קרוי-וינ Cornell University ירקוח תנקסמ
ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח םע דחי
.10% -ב הלחמל ןוכיסה ןטק םינש 10 רחאל יכ איה ב"הרא
E ןימטיו 'חי 600 ולביק רקחמב ופתתשהש םישנה 39,876
.(המד) ובצלפ וא םויב

2010 International Conference Am. Thoracic Soc. (ATS)


2010 ינוי
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ E ןימטיו
,E ןימטיו יכ םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Tufts Uni.-ב םירקוח
>דוקפיתה תא רפשמ ,(Tocotrienol/TCT) לונאירטוקוט
.תורגבתהה םע ןוסיחה תכרעמ תואירב תא חיטבמו ינוסיחה
םדוקפית תא תא רפיש לונאירטוקוט יגוס 4 ליכהש ימוי ףסות
.םישישק םירבכעב T יאת לש

Journal of Nutrition


2010 ילוי
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ E ןימטיו
...םירקוח


2010 ילוי
חומל םיליעומ E ןימטיוו D ןימטיו
...ןוזמ


2010 ילוי
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיוב תלעותה
...רקחמ


2010 טסוגוא
םינגב היולת םימוהיז לע E וימטיו תעפשה
המישנה תכרעמב םימוהיזב םחליהל רוזעל C ןימטיו לש ותלוכי
לש וניממ תעפשומ םישישקב (Respiratory Tract Infections)
ןוסיחה תכרעמ לע ותעפשהש ררבתמ .ולש הקיטנגהו םדאה לש
,(Cytokines) םיניקוטיצ רוציי לע ותעפשהב הקלחב היולת
.ןוסיחה תכרעמל תותוא תרבעהב בושח דיקפת ילעב םינובלח
,85 עצוממ ליג ינב ,םישנ םתיברמ ,שיא 617 ופתתשה רקחמב
ףסונב ובצלפ וא (לורפוקוט) E ןימטיו 'חי 200 םוי ידמ ולביקש
תצלמומה תימויה הכירצה תיצחמ תא ללכש ןימטיו-יטלומ לע
.םילרנימהו םינימטיוה ללכ לש

American Journal of Clinical Nutrition


2010 טסוגוא
בלה תואירבל E ןימטיוו רדה תויצמת
תויצמת תבורעתמ יושעה ףסות לש תועובש 12 ךשמב הכירצ
רפשלו תקלדה ןמס תא םצמצל היושע E ןימטיוו רדה תוריפמ
םייתליסקותמילופ םינובאלפ בוליש .בלה תואירב תא
גוסמ E ינימטיו םע (Polymethoxylated Flavones)
תמר תא ןיטקמ לקדה ץעמ (Tocotrienols) םילונאירטוקוט
(High-Sensitivity CRP) ההובגה תושיגרה לעב CRP-ה
.42%-ב לורטסלוכה תמר תא דירומו 42%-ב
רקחמב .SourceOne Global Partners-מ ולבקתה םינותנה
ופתתשה (הינמרגב םילוח יתב 5-ב) תועובש 12 ךשמנש
.שיא 84

The Journal of Nutrition or Alternative Therapies
in Health and Medicine


2010 רבוטקוא
ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ םילונאירטוקוט
וב רופמול הלאוק International Medical Uni.-ב רקחמ
25 דע 18 תונב תונשעמ ןניאש תואירב םישנ 108 ופתתשה
סקלפמוק בוליש לש ,שדוח ךשמב ,תימוי הליטנש אצמ
ץעב ורוקמש (Tocotrienol) לונאירטוקוט גוסמ E ינימטיו
הדוקפית תאו תינוסיחה הבוגתה תא רפשל היושע ,לקדה
ןוסיח תלבק רחאל תואירב םישנב ןוסיחה תכרעמ לש
.(Tetanus Toxoid/TT) סונטט

European Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמבונ
םמדמ ץבשל ןוכיס לידגמ E ןימטיו ףסות
ןוטסוב Harvard Medical School-ב ךרענש בחרנ רקחמ
םמדמ ץבשל ןוכיס לידגמ E ןימטיו ףסות יכ אצמ ב"הרא
.10%-ב ימכסיא ץבשל ןוכיס ןיטקמו 22%-ב
רקחמה תרגסמב .הנטק איה תטלחומה העפשההש ןייצל שי
.שיא 58,225 ופתתשה םהב םימדוק םילודג םירקחמ 7 וקרסנ

BMJ


2011 ראורבפ
E ןימטיו לש תיגולויב תונימז רפשמ ןירטסקדולקיצ
אצמ םירבכעב ךרענש ןפי Uni. of Shizuoka-ב רקחמ
רפשל יושע (Cyclodextrin) ןירטסקדולקיצ רכוסב שומישש
לונאירטוקוט-אמג גוסמ E ןימטיו לש תיגולויבה תונימזה תא
.140%-ב (Gamma-Tocotrienol)

The Journal of Nutritional Biochemistry


2011 יאמ
לורטסלוכ םיניטקמ םילונאירטוקוט
ףסות יכ אצמ הייזלמ Uni. of Science Malaysia-ב רקחמ
(E ןימטיו לש ויתורוצמ) םילונאירטוקוט לש תבורעת ג"מ 300
תא ןיטקהל יושע ,םישדוח 6 ךשמב לטינו לקדה ץעמ וקפוהש
.15%-כב ,ההובג לורטסלוכ תמר םע םישנאב ,לורטסלוכה תמר
.11%-ב דרי לורטסלוכה ךסו 17%-ב הדרי LDL-ה תמר
.ההובג לורטסלוכ תמר ילעב שיא 32 ופתתשה רקחמב

Functional Foods in Health and Disease


2011 ינוי
COPD-ל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו ףסות
תונב םישנ יכ אצמ הינטירב Cornell University-ב רקחמ
ןיטקהל תויושע םוי ידמ E ןימטיו ףסות תולטונה 45 לעמ
COPD/תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמל ןוכיסה תא ךכב
,םישנ 38,597-ל וסחיתהש םינותנ וחתינ םירקוחה .10%-כב
(Women's Health Study/WHS) םדוק לודג רקחמב ופסאנש
.תונשעמ ןניאשו תונשעמ םישנ יבגל

Thorax


2011 ינוי
לורטסלוכ םידירומ םילונאירטוקוט גוסמ E ינימטיו
םירפשמ םילונאירטוקוט גוסמ E ינימטיוב םירישעה םיפסות
,בל-תלחמל ןוכיס םיניטקמו םדב לורטסלוכה תמר תא
.50-מ רתוי ינב םישנאב דחוימב

,היזאלמ Universiti Kebangsaan Malaysia-ב רקחמב
לקדה ץע ןמשמ ימוי ףסות יכ אצמנ ,שיא 62 ופתתשה וב
HDL לורטסלוכ ןיב סחיה תא לידגמ םילונאירטוקוטב רישעה
ינבב 5% רועישב הדיריל האוושהב 14%-ב לורטסלוכה ללכו
םתוליעפ תא םג םילידגמ ולא םינימטיו .(המד) ובצלפה תצובק
הדיריל האוושהב םירחא םייטנדיסקוא-יטנא םימיזנא לש
.תרוקיבה

Metabolism & Nutrition


2011 ילוי
E ןימטיו ןוצמיח
תא קדבש ,הינטירב Queen's Uni. Belfast-ב רקחמ
(Tocopherol) לורפוקוט גוסמ E ינימטיו תעברא תעפשה
תינבת שי E ןימטיו תולוקלומש הליג ,לורטסלוכה ינמס לע
.םידומצ םה הילא תבוכרתה תולתב ,הנוש תונצמחתה
לורפוקוט גוסמ E ינימטיוש הביסה יהוז םירקוחה ירבדל
.בלה לע הניגמה העפשה םימיגדמ םניא

The Journal of Nutritional Biochemistry


2011 ילוי
/ALSירוטומה ןוריונה תלחמל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
דחי ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 5-מ םינותנ וחתינ רשא
חווט תכורא E ןימטיו ףסות תליטנש וליג ,שיא ןוילממ רתוי
.ALS/ירוטומה ןוריונה תלחמל ןוכיסה תנטקהל הרושק
 

ALS / ירוטומה ןוריונה תלחמ
בקע תמרגנ Amyotrophic Lateral Sclerosis תלחמ
.םירירשה תויוצווכתהב םיטלושה םינוריונה לש םתונוונתה
ירוטומה ןוריונה תלחמ לש רתויב הצופנה הרוצה וז
.(Motor Neurone Disease)

American Journal of Epidemiology


2011 טסוגוא
ןטרסו E ןימטיו ןיב רשקה לע םיעיפשמ םייטנג םייוניש
תעפשהש םיחוודמ ב"הרא Uni. of Washington ירקוח
תינומרעה ןטרסל ןוכיסה לע ףוגב E ןימטיו לש סוטטסה
םימיזנאב םייטנג םילדבה תעפשהב תונתשהל יושע
.תינוצמיחה הקעב םיטלושה
םייטנג םייוניש לש תידדה העפשה םויק וקדב םירקוחה
רשא םידבוע לעו םידבכ םינשעמ 18,314-ב םימיזנא 4 לע
.(Asbestos) טסבזאל ופשחנ
המר ילעב םה םא ןיב ,םויכ םינשעמה ברקבש ררבתה
,(לורפוקוט-אמג וא לורפוקוט-אפלא) E ןימטיו לש ההובג
.ךומנ אוה יביסרגא תינומרעה ןטרסל ןוכיסה
לורפוקוט E ןימטיו תמר םע םייושכע םינשעמש םג אצמנ
תמר תנטקהל יארחאה ,םיוסמ MPO פיטוניג ילעב ,הכומנ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס רתיב םייוצמ תינוצמיחה הקעה
.יביסרגא

Journal of Nutrition


2011 טסוגוא
תינפוג תוליעפ לש תיתואירבה תלעותה תא ההקמ E ןימטיו
העיפשמ ןמזב וב ךא ,בלל הליעומ םנמוא תינפוג תוליעפ
ירקוח .תקלד ינמס לעו תינוצמיחה הקעה לע הערל
םא קודבל ושקיבש ב"הרא Ohio State University
E ןימטיו ףסות תליטנ םע תרפתשמ וז תילילש העפשה
אלו טעמכ E ןימטיו ףסות תליטנל יכ תולגל ואלפתה
וב ופתתשהו םיישדוח ךשמנ רקחמה .העפשה לכ התייה
. םיאירב םישנו םירבג 455

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2011 רבוטקוא
תינומרעה ןטרסל ןוכיס לידגמ E ןימטיו ףסות
ןגמ וניאש קר אל םירבג ידי-לע חקלנה E ןימטיו ףסות
לידגהל לולע ףא אוה אלא ,תינומרעה ןטרס ינפמ םהילע
(SELECT) לודג רקחממ ינושאר ח"וד .הלחמל ןוכיס
םוינלס יכ אצמ ב"הרא ויהוא Cleveland Clinic-ב
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םניא E ןימטיוו
תיתועמשמ לידגהל ףא לולע E ןימטיו יכ רסומ ןוכדיעו
ולידגה E ןימטיו 'חי 400 ולביקש םירבג .הלחמל ןוכיס
.17%-ב הלחמל ןוכיסה תא

JAMA


2012 ראוני
ילטנמ דוקפית רפשמ E ןימטיו
יכ וליג הידבש םלוהקוטס Karolinska Inst.-ב םירקוח
רמייהצלא ילוח םג ומכ ,דורי ילטנמ דוקפית ילעב םישנא
(םילונאירטוקוטו םילורפוקוט) E ינימטיו תמרמ בורל םילבוס
.םמדב הכומנ
םישישקה םדב E ינימטיו תומר תקידב םירקוחה ירבדל
רקחמב .םהל ליעוהל םייושע םאתהב םיפסות ןתמו
יוקילמ םילבוסה 166 ,רמייהצלא ילוח 168 ופתתשה
.ילמרונ יביטנגוק דוקפית ילעב שיא 187-ו ןותמ ילטנמ

Neurobiology of Aging


2012 ראורבפ
תומקרב םיגפסנ לונאירטוקוט גוסמ E ינימטיו
US National Institutes of Health/NIH תוסחב רקחמ
יכ הליג היזאלמ Malaysian Palm Oil Board ףותישבו
גוסמ E ינימטיו לש תבורעת ליכמה ילארוא ףסות תליטנ
E ןימטיו לש (10 יפ דע) רכינ לודיג המיגדמ לונאירטוקוט
,םדב םהב ,ףוגה ירביאבו חתפמ דיקפת תולעב תומקרב
םג תאז ,דבכבו בלה רירשב ,חומב ,רועב ,ןמוש תומקרב
.לוקפוקוט גוסמ E ינימטיו לש םתוחכונב
םילונאירטוקוט סקלפמוק ולביקש שיא 80 ופתתשה רקחמב
ולטינ רועו םד תומיגד .תועובש 12 ךשמב ג"מ 400 ןב ימוי
.וירחאו ףסותה ןתמ ינפל םהמ

Journal of Nutrition


2012 סרמ
בל תקיפס-יאל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital ירקוח
םיחוודמ (WHS) םדוק רקחממ ופסאנש םינותנב ושמתשהש
ןיטקמ E ןימטיו ףסות םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב יכ
.(Heart Failure) בל תקיפס-יא תוחתפתהל ןוכיסה תא
תרזעב םססבלו ולא םיאצממ קודבלו רוזחל שי םהירבדל
45 תונב םישנ 39,876 ופתתשה רקחמב .םיפסונ םירקחמ
ךשמב םיימויב םעפ E ןימטיו 'חי 600 ולביק רשא הלעמ
.םינש 10-כ

Circulation