תושדח - םידיאונטורק
Carotenois - News


...םידיאונטורק ואר

2005 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םידיאונטורק
הילרטסוא 'תרפ Curtin University of Technology-ב רקחמ
.תינומרעה ןטרס ינפמ ןגמ ןפוקיל דיאונטורקה יכ הליג

הזל תינומרעה ןטרס ילוח 130 לש םטירפת תא וושיה םירקוחה
ואצמ םה .הרקב תצובקכ ושמישש ,םילוח םניאש שיא 274 לש
-הטבו ןיטורק-הטב ,ןיטורק-הפלא ,ןפוקיל תכירצש לככ יכ
.80% ידכ דע ,תינומרעה ןטרסל ןוכיסה ןטק ,הלדג ןיתנסקוטפירק

ןוכיס הניטקמ רדה-ירפו דרת ,תוינבגע תכירצ םירקוחה ירבדל
.ןטרסל

International Journal of Cancer


2006 ינוי
המופמילל ןוכיס םיניטקמ םידיאונטורק
...הכירצ


2006 רבמטפס
לזרב תריבצ םיריבגמ םידיאונטורק
Venezuelan Institute of Scientific Investigations ירקוח
ןיתנסקאזו ןיאטול ,ןפוקיל םידיאונטורקה תכירצש ואצמ הלאוצנו
ותעפשה תא תלטבמ ףאו החוראמ לזרב לש תורבטצה תרפשמ
.הפקה לש תבכעמה
תא הניטקמ החוראה ןמזב הת וא הפק תייתשש איה הייעבה
.תאז רפשמ ןיתנסקאזו ןיאטולו םייעמב לזרבה לש ותגיפס

ולבקש ,33 עצוממ ליג ינב ,םיבדנתמ 128 ופתתשה רקחמב
ההובג הגיפסש וליג םירקוחה .לזרבב תורשעומ רקוב תוחורא
.םיאלמ םינגדמ םחל תמועל ,הטיחמ םחל תכירצ תעב רתוי

Nutrition Research


2006 רבוטקוא
הביקה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םידיאונטורק
תונמ 3 תכירצ יכ הליג הידבש Karolinska Institutet-ב רקחמ
,שרושה וא הקוריה הוולעה תא םילכוא םהב תוקרי לש תויעובש
(Stomach/Gastric Cancer) הביקה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע
.םיזוחא 57 דע 35-ב

תכירצב האצמנ הביקה ןטרסל ןוכיסב רתויב הלודגה הדיריה
.שרושה תא םיכרוצ םהב תוקרי

,םירבג 45,338-ו םישנ 36,664 ופתתשה וב םינש 10 ןב ,רקחמב
- ןיטורק-הטב לש תיסחי הלודג תומכ םיליכמ ולא תוקריש אצמנ
.A ןימטיול ףוגב רמומ תויהל םג יושעש טנדיסקוא-יטנא

ןוזמה תכירצ יגוס יבגל םינולאש לע ססבתהש ,רקחמה תפוקתב
.הביקה ןטרסב שיא 139 ולח ,םיפתתשמה ברקב

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2006 רבוטקוא
עבצ ילוטנ םידיאונטורקב שומישה רשוא
ילארשיה לעפמב וחתופ רשא עבצ ילוטנ םידיאונטורק
שומישל ורשוא לארשי Israeli Biotechnology Research
םארמ תא רפשל ודעונ ולא םדיאונטורק .הפוריאב ןוזמב
.ןוזמ ירצומ בציילו םיפסות לש ינוציחה

,תוצאמ וא דחוימ ןזמ תוינבגעמ םיצממ םיינונמשה םילזונה תא
.םידיאונטורק רתוי וקיפיש ךכ ,םידחוימ םיאנתב םילדגמ םתוא

Beyond Beauty


2007 יאמ
תוקרי רשאמ תוריפמ רתוי םישיגנ םידיאונטורק
,הדבעמ יאנתב ,דנלריא University College Cork-ב רקחמ
םידיאונטורק לש (Bioaccessibility) תיגולויבה םתושיגנ יכ הליג
.ההכ הקורי הוולע ילעב תוקרימ רשאמ רתוי הלודג תוריפמ

לש ,םייעמהו הביקה תכרעמב ,םתגיפס תא ונחב םירקוחה
ןיתנסקוטפירק-הטבו ןיתנסקאזו ןיאטול ,ןפוקיל ,ןיטורק-הטב
.(Beta-Cryptoxanthin)
הענ תוריפמ םידיאונטורק לש תיגולויבה תושיגנה רועיש יכ אצמנ
.הוולע יהכ תוקרימ זוחא 38 דע 19 תמועל ,זוחא 100-ל 50 ןיב

שבד-לט ןולמו המודא תילוכשא ,יוויק ,םיזופת ונחבנ תוריפה ןיבמ
,ילוקורב ,דרת ונחבנ תוקריה ןיבמו (Honeydew Melon)
.הטטבו םודא לפלפ

Nutrition Research


2007 ילוי
םייניעה תואירב תא םירפשמ םידיאונטורק
...תליטנ


2007 רבוטקוא
E ןימטיו תגיפס לע םיעיפשמ םיטנדיסקוא-יטנא
Inst. Nation. de la Sante Et de la Recherche Medic. ירקוח
הלולע E ןימטיוו םידיאונטורק לש תינמז וב הכירצ יכ וליג תפרצ
.38%-ב (Gamma-Tocopherol) E ןימטיו לש ותגיפס תא ןיטקהל

יכ הליג םיאירב םירבג 8-ב יוסינ ויתובקעבו הדבעמ יאנתב יוסינ
התיחפה ןיאטולו ןיטורק-הטב ,ןפוקיל םידיאונטורקה לש תבורעת
.C ןימטיו לש וז תא אל ךא ,E ןימטיו לש ותגיפס תא תיתועמשמ

European Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמבונ
סדייא ילוח תודירש םירפשמ םידיאונטורק יפסות
יכ וליג הדנק וטנורוט Community Research Initiative ירקוח
םהיתומר תא םקשמ הובג ןונימב םידיאונטורק לש ימוי ףסות
.(AIDS) סדייא ילוח תתומת הניטקמו םדב םידיאונטורקה לש

סדייא ףיגנ לש םיאשנ 331 ופתתשה ,שדוח 16 ךשמנש ,רקחמב
.הלחמל ןוכיס רתיב ואצמנש ,תוחפל 18 ינב ,(HIV)

European Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמצד
לורטסלוכ תודירומ תוינבגע
לש םתפסוה יכ ואצמ דנלניפ University of Oulu-מ םירקוח
תא ןיטקהל היושע ,ימויה טירפתל ,ץימו בטור ומכ ,תוינבגע ירצומ
.םיאירב םיבדנתמ 21 ופתתשה רקחמב .13%-ב LDL לורטסלוכה

ןה :םדה-ילכ לע תיבויח העפשה שי תוינבגעל םירקוחה ירבדל
ינפב ותודימע תא תולידגמו LDL לורטסלוכה תומר תא תוניטקמ
,ןפוקילה לש תוהובגה םהיתומרל ולא תונוכת םיסחיימ םה .ןוצמיח
ןתלוכת לע ףסונב תאז ,תוינבגעב ןיטורק-המגו ןיטורק-הטב
.E ןימטיוו C ןימטיוב

ךשמהבו תועובש 3 ךשמב תוינבגע לד טירפת ולבק םיקדבנה
(תוינבגע ץימ ל"מ 400-ו פושטק ג"מ 30) תוינבגע ריתע טירפת
.םיפסונ תועובש 3 ךשמב ,םוי ידמ

LDL-ה תומרו לורטסלוכב 5.9% תב הדירי הדדמנ רקחמה םויסב
.12.9%-ב ותחפ

British Journal of Nutrition


2008 ראורבפ
תירלוקאמ תונוונתה דגנ םידיאונטורקו םיטנדיסקוא-יטנא
...יפסות


2009 ראוני
םצעה תואירב תא םירפשמ םידיאונטורק
תכירצ תרבגה יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח
לע ןגהל היושע םישישק ידי-לע (ןפוקיל דחוימבו) םידיאונטורק
ינתומה הרדישה דומעב םצעה תופיפצב ןוטיק ינפמ םישנ
.(Hip) ךריב םצעה תופיפצב ןוטיקמ םירבג לעו (Lumbar Spine)

390-ו םירבג 213-מ ופסאנש םינותנ תריקסמ תאז ודמל םירקוחה
- םינש 4 ךשמנש רקחמב קלח ולטנ רשא ,75-מ רתוי ינב ,םישנ
.Framingham Osteoporosis Study

American Journal of Clinical Nutrition