...הקילבמא ואר

1984 ראורבפ
לורטסלוכ התיחפמ הקילבמא
,תועובש 16 ךשמנש ,ודוה Patana Medical College-ב רקחמ
תיחפמ הקבאל שתכנש שבוימה הקילבמאה ירפ רשב יכ הליג
לכל םרג 1 היה ןונימה .תיתועמשמ הרוצב ,תובנראב לורטסלוכ
.ףוג לקשמ ג"ק 1

Journal Cellular and Molecular Life Sciences - CMLS


2001 רבמצד
ןוסיחה תכרעמ יוכיד תענומ הקילבמא
הקילבמאה לש תימימ תיצמת לש הניגמה התעפשה תא קדב רקחמ
,(Cyclophosphamide - CP) דימפסופולקיצב ולפוטש םירבכע לע
.ןטרס תולחמב לופיטל תשמשמה ,ןוסיחה תכרעמ יוכידל הפורת

,ןוסיחה תכרעמ לע תועיפשמה ,תוליער יאוול תועפות שי הפורתל
.םייטנג םייונישל םורגל הלולע איה ןכו םדה לע
תילארומוה תוניסח יוכיד דגנ רתויב הליעי האצמנ הקילבמא תיצמת
.םינדגונ תוליעפ רחאל םימוהיז דגנ תוניסח ,(Humoral Immunity)

,תיתועמשמ ונטק (Glutathione) ןויתטולגה תומרש ךכ לע ףסונב
,(דבכבו תוילכב) וקדבנש םייטנדיסקוא-יטנאה םימיזנאה ומקוש
.הפורתב ולפוטש םירבכעב

Experimental Toxicology & Human


2002 רבמטפס
לוכיעה תכרעמ לע הניגמ הקילבמא
יכ אצמנ ,הביק יצימ לש רתי תשרפה המרגנ ןהב ,תודלוחב יוסינב
השרפהה תתחפהב הליעומ (לונתאב התצומש) הקילבמא תיצמת
.תיביכ תוליעפ תנטקהבו

ןונימבו ףוג לקשמ ג"ק 1-ל ג"מ 250 ןב ןונימב ושמתשה םירקוחה
ונטק םיביכה בקע הביקה יקזנ .ףוג לקשמ ג"ק 1-ל ג"מ 500 ןב
.תיתועמשמ

Phytomedicine: International Journal
Phytopharmacology & of Phytotherapy


2003
םישחנ סרא םילרטנמ םיחמצ

הקילבמאה (לונתמב יוצימ) שרושמ תויצמת
הדבעמ יאנתב ןה ,ולרטינ Vitex Negundo-מו
םישחנה לש םיינלטק לער יגוס ינש ,חטשבו
תיתייסא הרבוקו Vipera Russellii
.(Naja Kaouthia)

Journal of Ethnopharmacology


2003 ילוי
לועיש דגנ הקילבמאה ירפ תיצמת
הרוגש לותח לע הקדבנ הקילבמאה לש לועיש תדגונה התוליעפ
הלעפ ףוג לקשמ ג"ק 1-ל ג"מ 50 תב תומכש אצמנ .לועישל תינכמ
.לועישה ךוכישל בטיה

Dep. of Medical Elementology and Toxicology-ב יוסינב
לקשמ ג"ק 1-ל ג"מ 200 :רתוי הובג ןונימש אצמנ ודוה יהלד-וינ
ותופיכתב ,לועישה תונויסנ רפסמ תתחפהב דחוימב ,רתוי ליעי ףוג
.םיימינפה לועישה יצרפבו

Phytomedicine: International Journal
Phytopharmacology & of Phytotherapy


2005 ילוי
דבכה לע הניגמ תלומרופ Enliv A
הליכמ איה .םיבר םיחמצ תבלשמה הקבא תלומרופ איה Enliv A
קלחל .הקילבמא םהב ,המצוע יבר אפרמ-יחמצ 8-מ תוימימ תויצמת
קודבל התייה רקחמה תרטמ .דבכ לע הניגמה הנוכת ולא םיחמצמ
ול ומרגנש םיקזנ ינפמ דבכה לע ןגהל וז הלומרופ לש הרשוכ תא
.היילצל ודעונש תויגרפב ,(לומקא) לומטצרפ תכירצ בקע

תוטעמתה לטבמ Enliv A תלומרופ תרזעב םדקומ לופיטש אצמנ
םינמושה תיצדיסקורפ תוברתה תאו (Glutathione) ןויתטולגה
.דבכה תמקרב (Lipid Peroxidation)

תימיזנאה םתוליעפב תדירי ,תיתועמשמ הרוצב ,םג םלב לופיטה
זארפסנארטונימא טאטראפסאה לשו (Elanine) ןינלאה לש
.לומטצרפה ידי-לע המרגנש ,(Aspartate Aminotransferase)

םימיגדמ ,הקידבהמ םייגולותפ-וטסיה םיאצממ לע ףסונב ,ולא לכ
.דבכה לש ןגהל Enliv A תלומרופ לש הרשוכ תא

Indian Journal of Pharmacology


2008 לירפא
םדב םינמוש רתי לע הקילבמאה תעפשה
Research and Development Laboratory, Arjuna-ב רקחמ
תקידב תא ביחרהל דעונ ודוה הלארק Natural Extracts Ltd
.םדא-ינבל םג תובנראמ לורטסלוכ לע הקילבמאה לש התעפשה

.םישדוח 6 ךשמב ,םויב ג"מ 1,000-ו ג"מ 500 :םינונימ 2 וקדבנ

לורטסלוכה ךסב הדירי וארה םיבדנתמהמ וחקלנש םד-תוקידב
יתועמשמ ןוטיק םג אצמנ .HDL-ה תמר תלדגהו LDL-ה תמרבו
.םיקדבנה לש םמדב CRP-ה תמרב

Indian Journal of Cliniacl Biochemistry


2008 ילוי
הקילבמאב םיטנדיסקוא-יטנא
...ירקוח


2008 טסוגוא
הלאיסבלק קדייחה דגנ הקילבמא
וסדנוהש םירבכעב לופיטב הקילבמאה תוליעי תא קדב רקחמ
ופשחנ ךשמהב .המישנה יכרדב םימוהיזל םישיגר ושענ םהש ךכ
רחאל ,(Klebsiella Pneumonia) הלאיסבלק קדייחל םירבכעה
.תואיר תקלד םהב המרגנש

תיקדייח תולחנתה תניחבמ יתאירה םוהיזה קדבנ םירבכעב
תיגאפורקמ תוליעפ ,(Bacterial Colonization)
Malondialdehyde (MDA) דיהדלא ,(Macrophage Activity)
תואירהמ ףטשנה לזונב (Nitrite Production) םיטירטינ רוצייו
.(Broncheoalveolar Lavage Fluid - BALF)

הפלא ילודיגה קמנה םרוג לש ויתומר םג וקדבנ
.המסלפב (Tumor Necrosis Factor - TNF - Alpha)

תולחנתה ינפמ הניגמ הקילבמא ףסות תליטנ יכ םיארמ םיאצממה
.תואירב תיקדייח

Indian Journal of Medical Research


2008 רבמטפס
ןושיע יקזנ דגנ הקילבמא
הקילבמא תיצמת יכ םיארמ ,תודלוחב ךרענש רקחמ יאצממ
.תוירגיס ןושיע לש תוקיזמה יאוולה תועפותב םחליהל היושע

החוכ תא םיגדה ודוה התוכלכ Natreon תרבחב ךרענש רקחמה
לודיג הענמ ירפה תיצמת .הקילבמאה לש לודגה יטנדיסקוא-יטנאה
וא ןושיע ידי-לע םרגנ רשא ,םיישפוח םילקידאר לש םתוליעפב
.יביספ ןושיע
םילרנימ/םינימטיו-יטלומ לש םתלועפ לע התלע וז הלועפ תמצוי
.תינוצמיח הקע לע תורבגתה תניחבמ

Pharmacology Online