ינאירוק ןרוא
Korean Pine
(Pinus koraiensis)
שמשמה ,רתויב האנ ,דע קורי ,דימע ץע אוה ינאירוקה ןרואה ץע
הדנק ,ןפי ,האירוק ,היסא חרזמב ץופנ אוה .תוניגו םיקראפב יונל
.םירטמ 2 דע עזג רטוקו רטמ 30 דע הבוגל אשנתמ ץעה .ב"הראו

.םיליכאו ןמשב םירישע םהיערזו ףרשב םירישע ,םילודג םירבונצה
.םיעט ףיטחו לכאמ םישמשמ םה
.ןילבתו םילישבת יוביעל םישמשמ ,םתניחט רחאל ,םישבוימ םיערז

.קורי עבצ תקפהל םישמשמ םילעה
.תורגנו םינבמל תשמשמ הצעה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,תיסיסב הניאש עקרק יגוס רחבמ
.רטמ 2,600-ל 600 ןיבש םיהבג
.חלו רק םילקא
.האלמ שמש
.םידרפנ ,םייבקנו םיירכז םיחרפ אשונ ץעה
.חורה תרזעב תישענ הקבאהה
.םיערזמ יובירה

םיליכמ ,םירחא (Conifers) טחמ יצע ילעל המודב ,םילעה
יוצמה ,הז רמוח .םשגב םהמ ףטשנה ,(Terpene) ןפרט
בכעמ ,יחמצ (Terpentine) ןיטנפרט רוצייל שמשמו םיפרשב
.ותביבסב ,(Wheat) הטיח ומכ ,םיחמצ יגוס רפסמ תטיבנ


םייאופר םישומיש
...ןה ויתונוכת רשא ,ינאירוקה ןרואה ףרשב םישמתשמ
.רוע םידאמ
.םיעלות לטוק

.אטחמ/יטפסיטנא
.ןתשמ

...תויעבב לופיטל בוט ףרשה ימינפ שומישב
.הילכ
.ןתשה תיחופלש

...תויעב לע ףרשה לקמ ינוציח שומישב
.םידא טבמאב ,יוסיעב החירמ ךות ,תוינורגיש
.תואיר תקלדו תעפש ,תוננטצה ,לועיש :המישנה תכרעמ
.(Mucous membranes) םייריר םימורק
.דועו תויוחיפנ ,תויווכ ,תוקלד ,םיעצפ :רוע

םושייה ינפוא

.אפרמ יחמצ םע ,םידא טבמא
.םיפאשמ
.תוחשמ
.תושיבח
תורהזא
,רוע תקלד םורגל םילולע ,ףרשה וא תרוסנ ,הצעב עגמ
.ךכל םישיגר ולאב    

תושדח
2006 לירפא
רתי תנמשה תעינמב עויס
תינלוניפ הצמוחש וליג ב"הרא וקסיצנרפ ןסב םירקוח
ינארוקה ןרואה ץע רבונצ יערזמ םיצממ התוא ,(Pinolenic acid)
.רתי תנמשהב המחלמב שמשל היושעו ןובאית תאכדמ
.ןובאית םיצירממה ,חומב (Receptors) םינטלוק םסוח הז רמוח
.תועש 4-כ ךשמנ ןובאיתה יוכיד

.American Physiological Society