...היוס ואר
 
2001 רבוטקוא
הילכ ינבאו היוס
היוס ירצומ יכ אצמ ב"הרא Washington State Uni.-ב רקחמ
הצמוח .דאמ תוהובג (Oxalate) טלסקוא תומר םיליכמ םיבר
.ןתשב ותשרפה הריבגמו ןדיס תרשוק (Oxalic Acid) תילסקוא
םייוצמ רשא ,םיטלסקוא תכירצמ ענמיהל הילכ ינבאמ םילבוסה לע
.קלס ילעבו סבירב ,דרתב םג

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2002 סרמ
ןיאטורפופיל תיחפמ היוס ןובלח
קרמנד ןגהנפוק Nati. Uni. Hospital - Rigshospital-ב רקחמ
לש וזוכיר תא תולעהל הלולע תימלוג היוס ןובלח תכירצ יכ אצמ
,ךכל םרג אלש קר אל ,לוהוכלאב וצימ ותוא ןובלח ןיאטורפופילה
.רכינ רועישב ןיאטורפופילה תמר תא הניטקה ותכירצ אלא  

ןמוש תאשונה ןובלח תבוכרת איה (Lipoprotein) ןיאטורפופיל
.םדב ,לורטסלוכ ומכ ,ןמוש ייומד םירמוחו

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology


2002 ינוי
ןגמה תטולבו היוס
ב"הרא National Center for Toxicological Research-ב םירקוח
,ןגורטסאל תושיגרה תומקרל םיליער היוסב םינובלפוזיאה יכ וליג
(Goiter) תקפזל םהב םורגל םילולעו ןגמה תטולבב תויוצמ רשא
.ןגמה תטולב תקלדלו
םידלי Cornell University Medical College ירקוח לש םהירבדל
.ןגמה תטולבב תולחמל םיטונ היוס תוליכמה תולומרופמ םינוזינ רשא
2 יפ ולבס ,היוס הליכהש הלומרופמ ונוזינ רשא םידלי יכ םג אצמנ
דנליז-וינו הילגנא הילרטסוא ,הירציוושב .םירחא םידלי תמועל תרכוסמ
.היוס ירצומב ןוירהב םישנו תוקונית ןיזהל אל ץלמוה
תמדקומ תינימ תורגבתהל הרושק תודליה ליגב היוס תכירציכ הארנ
.םירענב תיטיא תינפוג תוחתפתהבו תורענב

תכירצש אצמ ,ינפי אצוממ םישישק םיאקירמא ןחבש ,רחא רקחמ
לש םחומ .2.4 יפ דע רמייהצלא תלחמב תוקלל ןוכיס הלידגמ ופוט
םינש 5 תונקדזה ינמיס הליג עובשב םיימעפ תוחפל ופוט וכרצש ולא
.ונממ וכרצ אל טעמכש ולא ינפל

National Center for Toxicological Research


2002 טסוגוא
היוסב רישע טירפת לש ויתונורתי
ןוכיס תיחפהל יושע היוס ריתע טירפת יכ וליג תוצרא 3-ב םירקחמ
.60% דע רועישב דשה ןטרסל
הילגנאב ןודנול King's College Hospital-ב רקחמ תאז תמועל
.תילטנמ תושימגו ןורכיז רפשל היושע היוס תכירצ יכ הליג


2003 ראורבפ
ןימה ירביא לע היוסה תעפשה
שי John Hopkins School of Public Health ירקוח לש םהירבדל
השענש רקחמ .תודלו לע היוסה תכירצ תעפשה תא תוידוסיב רוקחל
.םהלש הייברה ירביאב םוגפל הלולע היוס תכירצש אצמ םייח-ילעבב
.תודע ךכל האצמנ םרט ,ההובג היוסה תכירצ םש ,היסאב
יוצמ רשא דיאונובלפוזיא ,(Genistein) ןיטסינג יכ םידשוח םירקוחה
.ינימה דוקפיתב עגופה אוה ,היוסב

John Hopkins School of Public Health


2003 לירפא
םירבגב תורקעו היוס
תכירצ יכ ואצמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Uni. ירקוח
.תינימה ותוחתפתהו רבגה תוירופ תא ןיטקהל הלולע תרבגומ היוס
ןקונית תא ןכסל תולולע היוס תוכרוצ רשא תוקינימ וא ןוירהב םישנ
.ולש הייברה תכרעמ לש היוקל תוחתפתהב

Johns Hopkins University


2004 ילוי
םידיפילו םצע תופיפצ ,יביטינגוק דוקפית לע היוס תעפשה

תרפשמ היוס ןובלח תכירצ םא קדבו הנש ךשמנש רקחמ
תא ורבעש םישנב םידיפילו םצע תופיפצ ,יביטנגוק דוקפית
.ךכל תיתועמשמ תודע לכ אצמ אל 60-ה ליג


2004 טסוגוא
תרכוס ילוחל היוס ןובלח
יכ אצמ ב"הרא Uni. of Illinois College of Medicine-ב רקחמ
תמדקתמ 2-גוס תרכוס ילוח לש םטירפתל היוס ןובלח לש ותפסוה
ןתשב (Albumin) ןימובלא ןובלחה תמר תא תיתועמשמ הדירוה
ךרענ רקחמה .HDL בוטה לורטסלוכה תמר תא טעמ הלעהו
ןימובלא תמר .םדא-ינב לע ותעפשה יבגל תוקידב ךירצמו םירבכעב
.תוילכב הייעבל ןמס הווהמ םדב ההובג

Journal of Nutrition


2004 רבמבונ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ היוס םחל
היוסב רשעומה םחלש ואצמ הילרטסוא Monash University ירקוח
רקחמה יאצממ .תינומרעה ןטרס ילוחב PSA ןמסה תמר תא ןיטקמ
טירפת םיכרוצה םירבגש ואצמש םימדוק םירקחמ לש ולאב םיכמות
ןוכיס ךכב םיניטקמ (Phytoestrogens) םינגורטסא-וטיפב רישע
.תינומרעה ןטרס לש ותורדרדיהלו ותוחתפתהל

Urology

2004 רבמצד
בלחל ףילחתב ביכרמכ היוס
ודלונש םינוריזחב Uni. of Illinois-ב ךרענש יאקירמא רקחמ
,היוסב יוצמה ,(Genistein) ןיאטסינג ןובאלפוזיאהש הליג ,התע הז
.תוקוניתב םייעמה יאת תוחתפתה תא בכעל לולע

יפילחת רוציי לע הלודג העפשה תויהל היושע הז אצמימל
היוס הליכהש הלומרופה .תוקוניתל (תולומרופ) בלחה
.הרפ בלח תלומרופ תמועל 50%-ב יעמ יאת גושגיש הניטקה

University of Illinois


2005 ינוי
םיפידע םירוחש היוס ילופ
הרוחש היוס ילופ יכ וליג ןפי ויקוט Ochanomizu University ירקוח
.הבוהצ היוסמ לורטסלוכ תמר תדרוה םשל םיפידע (Black Soy)
ןינאיצותנא טנדיסקוא-יטנאה תא םיערזה ךותמ וצימ םירקוחה
LDL לורטסוכ ןוצמיח לע ותעפשה תא ונחבו (Anthocyanin)
.ץבשל ןוכיס לידגמו םדה-ילכ תונפד לע רבטצמה
לש תינוציחה םתפילקב ןומט יטנדיסקוא-יטנאה רשוכה יכ ררבתה
.היוסה ילופ יערז

Ochanomizu University


2005 ינוי
רבגה תוירופב עוגפל הלולע היוס
ןיאטסינגהש וליג הינטירב King's College London ירקוח
ערזב םוגפל לולע ,רתויב ןטקה זוכירב וליפא ,היוסב (Genistein)
.רבגה תוירופ תא ןיטקהלו
תיתושכב ולא ומכ ,םירחא םינגורטסא-וטיפב ובוליש םע ,ןכ לע רתי
(Nonylphenol) לונפיונונו (8-Prenylnaringenin) ןיגנירנלינרפ -
ירצומו הרבדה ירמוח םיעבצ ומכ ,םיבר םייתיישעת םירצומב יוצמה
.הברהב רומח תויהל לולע קזנה ,יוקינ
םדיקפת רשא םימיזנא ררחשל ערזל םימרוג ולא םירמוח
תאז ,הילא רודחל ידכ ,תיציבה הטעמ תא עיקבהל אוה
םהל ןיא םיעיגמ םה רשאכו הילא םינוערזה עיגה ינפל
.הירפהו הרידח רשוכ רתוי

King's College London


2006 ראוני
בל-ילוח לש םבצמ תא הרימחמ היוס
תכירצל יכ הליג ב"הרא Uni. of Colorado-ב םירבכעב רקחמ
םירבכעב השענ רקחמה .םייטנג בל-ילוח לע הרומח העפשה היוס
הנוכמה (Hypertrophic Cardiomyopathy) בלה-רירש תלחמ ילוח
,בל תקיפס יא ףוסבלו םילדגומ בל ירירש ומיגדה םירבכעה.HCM
ןובלח סיסב לע טירפתל ורבעוהש םירבכע לש םבצמ תאז תמועל
.הברהב רפתשה ,(Casein) ןיאיזק בלחה
םיריעצ םיטלתא לש םתומל ירקיעה םרוגה איה בלה רירש תלחמ
הלודג העפשה שי היוסל םירקוחה ירבדל .םהב היובח תרתונ איהו
.תופורת לש וזמ ףא הלודגה ,(םירבכעב תוחפל) בל-תלחמ לע דאמ
.דבלב םירכז םירבכעב ופצנ ולא תועפות

...2 תושדח - היוס ואר
...3 תושדח - היוס ואר