...רוחש לפלפ ואר

1994 ראורבפ
ןושיעמ הלימג ינימסת םימצמצמ רוחש לפלפ תיצמת ידא
ירתא ןמש ידא לש םתפיאש תעפשה תא קדבש רקחמ
,ןושיע אלל הליל רחאל ,םינשעמ 48 לע רוחש לפלפ ןמשמ
רשא תיטמוסה העפשהה ,תחפ ןשעל זעה ךרוצה יכ הליג
תושוחתה תמצועו התחפ (Anxiety) הדרחב תאטבתמ
.ומצעתה הזחב

תכרעמב תושוחתה יכ החנהה תא םיקזחמ ולא םיאצממ
לע הלקה םשל לופיטב רבודמ רשאכ תובושח המישנה
.ןושיעמ הלימג ינימסת

PubMed


2002 ראוני
היזרהל רוחש לפלפו תילוכשא חוחינ
תבורעתל ןפי Shisheido Cosmetics תרבח יחמומ ירבדל
.הזרמ העפשה שי רוחש לפלפו תילוכשא (המורא) חוחינ
ןובלח לש ותורצוויהל וניב רישי רשק אצמנ םהירבדל
.תוזרל עייסמו םדאה ףוגב ןמושה קוריפ ךילהתל םרוגה

םיביכרמה דחא וב) בילחת הז סיסב לע הרצי הרבחה
.םישנ 20 לש ןרוע לע ותעפשה תא הקדבו (ןיאפק אוה
ןיחבהל ,הרבחה ירבדל ,היה ןתינ לופיט שדוח רחאל
.לקשמה הדירי תניחבמ העפשהב

ןהייח חרואמ רבד וניש אל יוסינב ופתתשה רשא םישנה
קרפמ קר אל הז ךילהתש םירסומ הרבחה ישנא .ליגרה
.םתורבטצה תא םג ענומ אלא ,םינמוש

Japanese Pharmaceutical Society


2009 רבמצד
דשה ןטרס עונמל םירזוע םינילבת
...תובוכרת


2011 רבמבונ
תושישתו תישפנ היגרנא לע ןירמזורו רוחש לפלפ תעפשה
תרדס תרגסמב ,ב"הרא University of Georgia-ב רקחמ
קימרוקמ עדמל ןוכמה ידי-לע ונמומ רשא םירקחמ
ןירמזור םא עגרכ קדוב ,(McCormick Science Institute)
םע דדומתהל (דרפנב א"כ) םייושע הסומכב רוחש לפלפו
תויופצ רקחמה תואצות .(Mental Fatigue) תישפנ תושישת
...תושישתו תופייע ,השלוח ואר .האבה הנשב םסרפתהל

NI


2012 יאמ
ןמושב םחול רוחש לפלפ
,(Piperine) ןירפיפש הליג האירוק Sejong Uni.-ב רקחמ
,ינייפאה ומעט תא ול הנקמה רוחש לפלפב ליעפה ביכרמה
,(Adipogenesis) םישדח ןמוש יאת לש םתריצי עונמל יושע
.םדב ןמושה תומר תדיריב אטבתמה רבד

(Genes) םינגה לש םתלועפ תא שבשמ ןירפיפה יכ ררבתה
השוע אוהש ןכתיו םישדח ןמוש יאת תריציב םיטלושה
וליבוי ולא יאצממ םירקוחה תעדל .תופסונ םיכרדב תאז
םשל רוחש לפלפ תיצמתב וא ןירפיפב רתוי בחרנ שומישל
.רתי תנמשהב המחלמ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2019 רבמבונ
םירפשמ ןירפיפ תפסותב םידיאונימוכרוכ
ילוהוכלא אל ינמוש דבכ תלחמ
...רקחמ

.