...רוחש לפלפ ואר
 
1994 ראורבפ
ןושיעמ הלימג ינימסת םימצמצמ רוחש לפלפ תיצמת ידא
לפלפ ןמשמ ירתא ןמש ידא לש םתפיאש תעפשה תא קדבש רקחמ
זעה ךרוצה יכ הליג ,ןושיע אלל הליל רחאל ,םינשעמ 48 לע רוחש
(Anxiety) הדרחב תאטבתמ רשא תיטמוסה העפשהה ,תחפ ןשעל
.ומצעתה הזחב תושוחתה תמצועו התחפ
המישנה תכרעמב תושוחתה יכ החנהה תא םיקזחמ ולא םיאצממ
.ןושיעמ הלימג ינימסת לע הלקה םשל לופיטב רבודמ רשאכ תובושח

PubMed


2002 ראוני
היזרהל רוחש לפלפו תילוכשא חוחינ
חוחינ לש תבורעתל ןפי Shisheido Cosmetics תרבח יחמומ ירבדל
אצמנ םהירבדל .הזרמ העפשה שי רוחש לפלפו תילוכשא (המורא)
קוריפ ךילהתל םרוגה ןובלח לש ותורצוויהו חוחינה ןיב רישי רשק
.תוזרל עייסמו םדאה ףוגב ןמושה
(ןיאפק אוה םיביכרמה דחא וב) בילחת הז סיסב לע הרצי הרבחה
ןתינ לופיט שדוח רחאל .םישנ 20 לש ןרוע לע ותעפשה תא הקדבו
.לקשמה הדירי תניחבמ העפשהב ןיחבהל ,הרבחה ירבדל ,היה
ישנא .ליגרה ןהייח חרואמ רבד וניש אל יוסינב ופתתשהש םישנה
םג ענומ אלא ,םינמוש קרפמ קר אל הז ךילהתש םירסומ הרבחה
.םתורבטצה תא

Japanese Pharmaceutical Society


2009 רבמצד
דשה ןטרס עונמל םירזוע םינילבת
...תובוכרת


2011 רבמבונ
תושישתו תישפנ היגרנא לע ןירמזורו רוחש לפלפ תעפשה
רשא םירקחמ תרדס תרגסמב ,ב"הרא Uni. of Georgia-ב רקחמ
,(McCormick Science Inst.) קימרוקמ עדמל ןוכמה ידי-לע ונמומ
(דרפנב דחא לכ) םייושע הסומכב רוחש לפלפו ןירמזור םא עגרכ קדוב
רקחמה תואצות .(Mental Fatigue) תישפנ תושישת םע דדומתהל
...תושישתו תופייע ,השלוח ואר .האבה הנשב םסרפתהל תויופצ

NI


2012 יאמ
ןמושב םחול רוחש לפלפ
,(Piperine) ןירפיפש הליג האירוק Sejong Uni.-ב ךרענ רשא רקחמ
,ינייפאה ומעט תא ול הנקמ רשא רוחש לפלפב ליעפה ביכרמה אוה
רבד ,(Adipogenesis) םישדח ןמוש יאת לש םתריצי תא עונמל יושע
.םדב ןמושה תומר תדיריב אטבתמה
םיטלושה (Genes) םינגה לש םתלועפ תא שבשמ ןירפיפה יכ ררבתה
.תופסונ םיכרדב תאז השוע אוהש ןכתיו םישדח ןמוש יאת תריציב
וא ןירפיפב רתוי בחרנ שומישל וליבוי רקחמה יאצממ םירקוחה תעדל
.רתי תנמשהב המחלמ םשל רוחש לפלפ תיצמתב

Journal of Agricultural and Food Chemistry