הרדגה
.(Arrhythmia) בלה בצקב הערפה אוה םירדח רופרפ

בל בצק
בצקב ןיפוליחל תופרתהלו ץווכתהל וילע םד באוש בלהש ןמזב
.בלה ירירש לא םיחלשנה םיילמשח תותוא ידי-לע עבקנה םאותמ
םייורקה (לאמשו ןימי) םינוילע םיינש :םיאת העבראמ יונב בלה
,(לאמשו ןימי) םינותחת םיינשו (Atrias) םירודזורפ וא תוילע
.(Ventricles) םירדח םייורקה

ירשק יאת םייוצמ תינמיה הילעב
םיארחאה ,(Sinus nodes) סוניס
םיחלוש הלא םיאת .בלה בצקל
תירוזחמ תלעפהל םיילמשח תותוא
.הייפרהו ץוויכ לש

םירבוע תילמרונ תוליעפ ןמזב
,היילעב םיילמשחה תותואה
ןיב רבחמה רבעמ ךרד םשמו
,םירדחה ינשו תוילעה יתש

םיירדח רודזורפ ירשק וא ,םירדחה ירשק םייורקה
.(Atrioventricular nodes)

רדחה לא םד תבאושו תצווכתמ וז ,הילעב רבוע תואה רשאכ
ךרד רבוע תואה רשאכ ,ךכ-רחא היינש קיקלח .היתחתמ
םיצווכתמ םה ,םירדחה לא וכרדב (םיירודזורפה) ,םירדחה ירשק
הווהמ תאזכ תוצווכתה לכ .ףוגה לא - הצוחה םד םיבאושו
.(Heartbeat) קפוד/בל תמיעפ

הפשבו רדס אלל תומעופ תוילעה יתש :םוכיסל
תומעופ ןניאו (Fibrillate) תורפרפמ ןה תיאופר
.בלה ירדח ינש םע םואיתב
יפקתה הנוכמ איה ,םעפ ידמ קר תשחרתמ העפותה רשאכ
הזכ הרקמב .(Paroxysmal atrial fibrillation) רופרפ
.םמצעמ םיפלוח םהו העש דע תוקד רפסמ םיכשמנ םיפקתהה

הנוכמ יתפורת לופיט תעפשהב קר רדסומ רשא םירדח רופרפ
.ינורכ םירדח רופרפ
םימרוג
...םה םירדח רופרפל םיחיכשה םימרוגה
.רגובמ ליגב םישחרתמה בלב םייוניש
.בל תלחמ

.תינורכ וא הרידס יתלב תויהל הלולע הייעבה
םורגל הלולע איה ,םייח תנכס הווהמ הניא הייעבה בורלש םגה
.(Congestive heart failure) בל תקיפס יאו ץבש ומכ ,םיכוביס

...תויהל תולולע םירדח רופרפל תופסונ תוביס
.קוזינש הילע רירש
.בלה יאתב יוקל
.תרחא תואיר תלחמ וא (Emphysema) תחפנ
.לוהוכלא וא קבט ,ןיאפק ומכ ,בל יצירממ םירמוח תכירצ
.םירחא םיילובטמ םינוזיא יא וא ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי
.(Pulmonary veins) בלל תואירהמ םד םיריזחמה םד ילכ
םימוטפמיס
םדה תומכ תא בואשל אל לולע אוה .ליעי ןפואב םעופ וניא בלה
.םדה-ץחלב הדירי םורגלו ףוגל השורדה

...מ םילבוס םילוחה .ליגה םע חיכש השענ םירדח רופרפ
.הקדב תומיעפ 160 דע 100 :ריהמ בל בצק
.(Palpitations) בלה בצקב םייוניש
.(Shortness of breath) המישנ רצוק
.(Fatigue) תושישת
.תורוחרחס
.הזחב םיבאכ
ןוחביאו תוקידב
תוליעפה םושיר .(Electrocardiogram) המרגוידרקורטקלא
.בלה לש תילמשחה   
דיינ רישכמ תועצמאב המרגוידרקורטקלא .(Holter) רטלוה
הניא הערפהה רשאכ תמשוימ וז ךרד .הלוחה בבותסמ ותיא   
.םיימויכ ומע הז רישכמ תאשל היהי הלוחה לע .העובק   
םיחלשנ רשא לוק ילג .(Echocardiogram) המרגוידרקוקא
ואדיו טרס םירצוי וביל לא הלוחה הזחל דומצה רישכממ   
.בלה תעונת תא גיצמה   
וא ןגמה תטולבב הייעב לולשל איה הרטמה .םד תוקידב
.םדה תימיכב תוגירח   
לבוקמ לופיט
תעינמו ותטאה ךות ,רידס בצקל בלה תרזחה איה לופיטה תרטמ
.םד ישירק תורצוויה

...הלוח לכ יבגל ישיא אוה לופיטה ןפוא

.םייאופר בוציי ינקתה.יתפורת לופיט
.יחותינ ךילה

,תושישתו תוליחב ומכ ,יאוול תועפות תויהל תולולע יתפורת לופיטל
םורגל לולע אוה םירידנ םירקמב .ךוראה חווטל םינוכיסו תושישתו
.בלה תוליעפ תצאהל

תוחנומה תוילמשח תודיפר תועצמאב ,בלל ילמשח עוזעזב לופיט
תוליעפב תיעגר הקספהל םורגי עוזעזה .לפוטמה לש והזח לע
תישענ וז הלועפ .ילמרונ בצקל ותוליעפ שודיח םע רוזחיש ,בלה
.הלק המדרה תחת

תיצחממ הלעמל ךא ,םירקמהמ 90%-מ רתויב תוליעי ולא תוטיש
תויהל וכישמי ולא םירקמ .הייעבהמ לובסל ורזחי םילפוטמהמ
.תופורת תועצמאב םילפוטמ

םיינשלופ םילופיט
תלתשהל ליבקמב ,חותינב םיירדחה רודזורפה ירשק תרסה
.(Pacemaker) בל בצוק   
,חותפ בל חותינב רבודמ .(Maze procedure) ךובמ ךילה
תנטקה איה םתרטמש ,הילעב םיכתח לש הרדס םיעצבמ וב   
ענ הז לופיטב החלצהה רועיש .םיילמשחה תותואה ףטש   
וקקדזי וז הטישב םילפוטמהמ קלח .םיזוחא 90-ל 80 ןיב   
.תופורתל וא/ו בל בצוקל   
(Pulmonary veins) םייתאירה םדה ילכ יאת תבירצ/תרסה
.בלל תואירהמ םד תרזחהל םימרוגה   

...םע דבב דב הז לכ
הרטמה היהית ,הייעבב לפטל ןתינ אל רשאכ .בלה בצק תטאה
תועצמאב תאז עצבל איה םויכ השיגה .בלה בצק תא טיאהל   
.הטב ימסוחו ןדיס תולעת ימסוח גוסמ תופורתב שומיש   
החונמ ןמזב הקדב תומיעפ 80-מ תוחפ תויהל בלה בצק לע   
.הנותמ תוליעפ ןמזב תומיעפ 120 לע תולעל אלו   
היהי ,םד ישירק תורצוויהל ןוכיסה רתי בקע .םד ישירק תעינמ
,(Anticoagulants) השירק ידגונ/םד יללדמב שמתשהל הלוחה לע   
שומישה לע ףסונב תאז ,(Coumadin) ןידמוק וא ןיריפסא ומכ   
.בלה בצק תטאהל תופורתב   
םיכוביס
...ל םורגל לולע םירדח רופרפ
םילולעש ,םד ישירק םורגלו בלב תווקיהל לולע םד .ץבש
.המיסח וב םורגלו חומל עיגהל
...םניה ךכל ןוכיס לידגהל םילולעש םימרוג
.ליגה םע לדג ןוכיסה .הלוחה לש וליג
.םד-ץחל רתי
.ץבש לש םימדוק םירקמ
.ןוכיסה תא דאמ ןיטקהל םייושע םד יללדמב לופיט
.(Congestive heart failure) תשדגומ בל תקיפס יא
,הקיפס-יא ידכ דע בלה תא שילחהל לולע םירדח רופרפ   
.ףוגל השורדה םדה תומכ תא קפסל לגוסמ וניא בלה וב בצמ   

...תושדח ואר