ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי יהמ
?ןגמה תטולב יהמ :ואר
רוציי העמשמ (Hyperthyroidism) ןגמה תטולב תוליעפ רתי
.(Thyroxin : T4) ןיסקורית ןומרוהה לש ,ףוגל שורדהמ הובג
.ליג לכב תורקל הלולע ךא ,40 דע 20 ליגב החיכש הייעבה
םימוטפמיס
םיינרופיצו רעיש ,רוע
.םוחל תולגתסה יישקו םוח לש תידימת השוחת
.עגמל יתפיטקו םח רוע
.םיקומס םינפ
.רוע ייוריגו רתי תעזה
.םיילגרה תופכ/םיידיה תופכ תומדאה
.קושה לע תומותכ תורובח
.דחוימב ךר רעיש
תוממורתמ ,תוריהמב תוחמוצה ,תוכר םיינרופיצ
.ךולכל תורבטצה תורשפאמו    
.תועבצאה תובעתה

לוכיעה תכרעמ
.לקשמב הדירי ךות ,ןובאית רתי
.םילושלישו םייעמה לש תרבגומ תוליעפ

הייברה תכרעמ
.ןיטולחל ותקספה וא רוזחמה םוצמיצ
.תולבה ליגל תמדקומ הסינכ ינמיס
.ןוירהל הסינכ יישק
.תטלחומ תושישת בקע ,ינימה ףחדב הדירי

בלה תכרעמ
.תיללכ השלוח דע ,(Tachycardia) ליגרהמ ריהמ קפוד
.המישנ רצוק
.םיילוסרקה תוחפנתה
.ןיקת אצמנ לכה הקידבב רשאכ ,םירופרפו הזח יבאכ
הובג (ןוילעה) ילוטסיסה ךרעהש הארמ םד-ץחל תקידב
.ליגר (ךומנה) ילוטסאידה ךרעהש דועב ,ליגרהמ    

שגרו שפנ
.תימצע הטילשמ האיצי לש השוחת
הדובע קיספהל תלוכי-יא ,חור רצוק ,תונבצע ,החונמ רסוח
תודונת ,'תוצצופתה ינפב הדימע' תשוחת ,םיעוקש הב    
.הניש יישקו שאר-יבאכ ,הדרח יפקתה ,חור-יבצמב    

םירירשה תכרעמ
ירירש ללגב ,תוגרדמב סופיט תעב הקעמב רזעהל ךרוצ
.םישלח ךרי    
.םיידיב קזח/לק דער
.ךרבה סקלפר תקידבל רתי תבוגת
.םיחופנ םיילוסרק

ןורגו ףא ,ןזוא ,ןיע
.ץומצמ אלל ,תכשוממ הייהב
,ןיעב לוח תשוחת ,םיפעפע תוממורתה ומכ ,םייניעב םייוניש
תומדאתה ,תועמד ,באכ   
.םייניעה תוטלבתה ףא םיתיעלו   
.שערל רתי תושיגר
.ראווצה לש ימדקה וקלחב תוחיפנ וא שוג תווהתה

ידכ ,םקלחב יד .עיפוהל םיבייח םינימסתה לכ אל
.TSH תקידב תאצות הבושח דחוימב .דשח ררועל
.םייניצר םיכוביס וענמי לופיטו םדקומ ןוחביא
,ורכזוהש םינימסתהמ קלחמ םילבוס םכנה םא םג
.אפורה םע ךכ-לע וחחושו םתוא ומשר
םימרוג
.סביירג תלחמ
ןגמה תטולב ישישוג לש רתי תוליעפ
...(Hyperfunctioning thyroid nodules
(1) .(Toxic adenoma) תדדוב המונדא
.(Toxic multinodular goiter) ירירשק-בר ינלער קפז
.(Plummer's disease) רמולפ תלחמ
.ןגמה תטולבב ריפש לודיג :(Adenoma) המונדא (1)   
.ןגמה תטולב תקלד
לבוקמ לופיט
,הפה ךרד ךרצנה ,(Radioactive iodine) יביטקאוידר דוי 
.םישדוח רפסמ ךות ,קמטצהל הל םרוגו ןגמה תטולבב טלקנ   
,ךכ ידכ דע ןגמה תטולב תוליעפ תא לופיטה ןיטקמ בורל   
.הפורת תועצמאב ךכ לע תוצפל ךרוצ שיש   
.םינומרוהה תשרפה תא תוניטקמו תואכדמ רשא תופורת 
.הייעבה רתפית םירקמהמ קלחב .הנשכ ךשמב היהת ןתכירצ   
.דיתעב ץוצתו בושת איה ,םירחא יבגל   
םשויי הז חותינ .(Thyroidectomy) ןגמה תטולב לש התירכ 
.תופורתל תוליבס יא ומכ ,םידחוימ םירקמב קר   
יתנוזת לופיט
.תופרוצמה תוארוהל םאתהב ,לרנימ יטלומו ןימטיו יטלומ
B2 ןימטיו B1 ןימטיו רובגיתב .B ןימטיו סקלפמוק
.תופרוצמה תוארוהל םאתהב .B6 ןימטיוו   
.םויב תיפכ 1/3 .הסיסת ירמש
.תופרוצמה תוארוהל םאתהב .תוינויח ןמוש תוצמוח
.תופרוצמה תוארוהל םאתהב .ןיטיצל
.םויב ג"מ 5,000 דע 3,000 .C ןימטיו
.םויב 'חי 400 .E ןימטיו
אפרמ-יחמצ
.רוחש שוהוק
.(Oak, white) ןבל ןולא תפילק
.הירלטוקס
.םילחנה רגרג
 .Bayberry ץע תפילק
.וטמלפ וס
.(Blue flag) לוחכ לגד
.םודא ןתלת
תוצלמה
,(Brussels sprouts) םינצינ בורכ ,ילוקורב עפש ולכא
םיקסרפא ,לדרח ילע ,(Cauliflower) תיבורכ ,בורכ    
תפלו דרת ,היוס ילופ ,(Pears) םיסגא ,(Peaches)    
.ןגמה תטולב ינומרוה רוציי יוכידב םיעייסמה ,(Turnip)    
.תוחפל םישדוח 3 ךשמב ,בלח ילכאממ ורזנתה
ןיטוקינ ,הת ,הפק ומכ ,םיררועמ םירמוחמ וקחרתה
.םילק תואקשמו