?היפוקסנולוק יהמ
אפורל רשפאמ רשא ,תינוחביא הקידב ךילה איה היפוקסונולוק
לחה ,(Large intestine/Colon) סגה יעמה םינפ לא ןנובתהל
סגה יעמה הלעמבו (Rectum) תעבטה יפ אוה ,ןותחתה וקלחמ
.(Small intestine) קדה יעמה לש ןותחתה וקלחל דע

...תואיציו לוכיע יכילהתב םייונישל תוביס רותיאל תשמשמ הקידבה
.םירבסומ יתלב ןטב יבאכ
.דאמ תופוכת תואיצי
.סגה יעמה לש תיביכ תקלדב הלוח תקידב

.(Barium enema) םויראב ןקוח תקידב יאצממ תומיא
.האוצב םדל םרוגה רותיא

סגה יעמה ןטרסל םימדקומ םינמיס רתאל תרשפאמ היפוקסונולוק
.תעבטה-יפו

,םיילמרונ יתלב םילודיג ,תוקולד תומקרב תופצל תרשפאמ איה
.םימומידו םיביכ

תככשמ/העיגרמ הפורת לבקי אוה .ודיצ לע בכשל קדבינה לע
.הקידבה תעב תיברימ העיגרב תויהל ול רשפאתש םיבאכ
הקידבה עוציב ןפוא

גולורתנאורטסג היהי רשא :אפורה
חתנמ וא (Gastroenterologist)
(תעבטה-יפ ךרד) קדבנה ףוגל רידחי
ךרואו מ"ס 1-כיבועב השימג תירוניצ
ואדיו תמלצמ הצקבו רטמ 1/2-כ
ךרואל התוא טווניו רוא רוקמו הריעז
.סגה יעמה ילותיפ

.יטפואה ביסה הצקב תיניעב וא גצב גצומ הלגנה הארמה
ךכב לקהלו טעמ וחפנל ידכ קדבנה יעמל ריוא םרזוי הז ןקתמ ךרד
.הייפצה לע

.יעמב תירוניצה תעונת לע לקהל ,םעפ ידמ עונל שקבתי קדבנה

ומכ ,ולגתיש םיגירח םיאצממ (Biopsy) המיגד תחקל לכוי קדובה
.הדבעמב הקידבל התוא חולשלו הקולד המקרו פילופ
סגה יעמב םיפילופ

ןפודב חתפתהש ינרשב לודיג אוה פילופ
.סגה יעמה לש תימינפה
םע ךופהל פילופ לולע םימיוסמ םירקמב
גוהנ ,הלגתמ אוהשכ ןכל ,ינטרסל ןמזה
.פוקסונולוקב םיאתמ ןקתמ תרזעב וריסהל

...רשא םישנאב רקיעב םירצונ םייעמב םיפילופ

.תינפוג תוליעפב םיקסוע םניא
.הדימה לע רתי םילקוש
.בר ינמוש ןוזמ םיכרוצ
.םינשעמ
.לוהוכלא םיתוש

העינמ
ןיטקהל היושע ןוזמב תילופ הצמוח לשו ןדיס לש תרבגומ הכירצ
.הז ןוכיס

...ל םורג םיפילופ םילולע םיתיעל
.םיזג וא םירוחט תויהל לולע םרוגה :הרעה .תעבטה-יפמ םומיד
.לושליש וא תוריצע
.ךכ בקע ההכ תוארהל הלולעש האוצב םד

.שדחמ ,ללכ ךרדב ,חתפתמ וניא רסוהש פילופ
,רזייל ןרק ,ןקתמה תועצמאב ,ריבעהל קדובה לכוי םומיד תעב
.ותוא רוצעל ידכ ,הפורת קירזהל ףאו למשח וא םוח

ןפודה תא תפסונ םעפ אפורה ןחבי ןקתמה תאצוה ידכ ךות
.תוקד 60-ל 30 ןיב ךרוא ולוכ ךילהתה .יעמה לש תימינפה
קדבנה תנכה
תא ןקורל קדבנה לע היהי החוטבו תידוסי היהית הקידבהש ידכ
הפורת לוטיל וילע היהי ךכ ךרוצל .העוציבל םדוק ירמגל ויעמ
.הקידבה ינפל םויה ךשמב דחוימ ילזונ טירפת לע דיפקהלו תשלשמ

וילע היהיש ןכתי .לטונ אוה ןתוא תופורתה לע חוודל קדבנה לע
.הקידבה תארקל ןתצקמ תליטנ קיספהל
הקידבה ןמזב תושוחת
תושוחת ילוא ויהי קדבנל .תורידנ םיתיעל הביאכמ היפוקסונולוק
.תוצווכתהו תוחפנתה ,ץחל ומכ,תוחונ רסוח לש תולק

רבגתהל ול רוזעת הקידבה ינפל לבקי קדבנהש העגרהה תפורת
.קדבנה תא םידרהל םג ןתינ ךרוצה הרקמב .ולא תושוחת לע
םיכוביס
ןפוד תעיצפ אוה הקידבה עוציב בקע ץוצל לולעש ירקיעה ךוביסה
.חותינ ךירציש רבד ,ובוקינ וא יעמה
 
...תושדח - היפוקסונולוק ואר