תואירבו קור
.הפהו ףוגה תואירב תכרעמ ןיב תורשקמ קורהו קורה תוטולב
.תיללכה תואירבה בצמב רתויב ןטק יוניש לכל שיגר קורה דוקפית
.םייח תנכס ,הב הלחמ דעו הטושפ הפורת תליטנמ אטבתמ רבדה
.הפה לש ןופידה תבכשו ץוחהמ םינלער ןיב ץצוח שמשמ קורה
,םיילאריו-יטנא םירמוחו םיקדייח ילטוק קורב
לחה ,םיבר הלחמ ימרוג תרידח עונמל םייושעש     
,הדידנק תיירטפ ,(AIDS/HIV) סדייא ףיגנמ     
דעו וילופ קותיש/תלחמ ,תוננטצה ,ספרה סוריו     
.םיינישו הפ תולחמ     

םיעצפ קוקיל
יושע ,קורה לש אפרמה וחוכ תא ורקחש ,םייטירב םירקוח ירבדל
.ותמלחה תא זרזלו ילאירטקב םוהיז וב ןיטקהל עצפ קוקיל
םייח-ילעב .תואפרמ תונוכת קורלש ,בר ןמז הזמ ורעיש םינעדמ
.יביטקניטסניא ןפואב םהיעצפ תא םיקקלמ (םיבלכ םהב) םיבר
,םיבלכ ידי-לע םהיעצפ קוקילב םיגייד םישמתשמ י'גיפ ייאב
.םהיעצפ יופירל יעצמאכ
רבסהה
חטש םע עגמב םאובב םינצמחתמ ,קורב םייוצמ רשא םיטארטינ
ןקנח תצומחת תבוכרת תרצונ עגמה םוקמב .םייצמוחה ,רועה ינפ
רמוח שמשמה ,המצוע בר םיקדייח לטוק רמוח ,(Nitric oxide)
.ריהמ יוטיח

בג תאו םהידי תופכ תא קקלל םיבדנתממ ושקיב םירקוח
לע ןקנחה תצומחת תומר תא ודדמ םה ןכמ רחאל .םהידי
.םיחלה דיה יחטשמ ינפ
קורה ןקנח תצומחת יזוכיר ולע םיידיה קוקיל רחאלש אצמנ
עצוממב .קוקילל םדוק בצמה תמועל ,12 יפ דע ודדמנש
.הליגרה המרה תמועל 5 יפ היילעה התיה

.העפותל אלמ רבסה תקפסמ הניא קורב םיטרטינה תואצמיה םצע
תומר ויה ,רועה ינפ לע ,םימב וסמוהש ,םיטרטינ וחרמ רשאכ
.תיתועמשמ תונטק ןוצמיחה
טייבוקסא הארנכ ,קורב ףסונ ימיכ רמוחש םירעשמ םירקוחה
.ןוצמיחה ךילהתב זרז שמשמ ,(Ascorbate)

קור תוקידב
העודי םינש הזמ .ףוגה ילזונ לכ ןיבמ שיגנה ףוגה לזונ וניה קורה
,(Steroid hormones) םידיאורטס םינומרוה םנשי קורבש הדבועה
היגולונכט הרשפיא הנורחאל קר ךא ,םתומכ תא דודמל ןתינ רשא
.םידיאורטס :ואר .קיודמב םתוא דודמל המיאתמ

ךא ,םד תומיגד תועצמאב קר תושענ הז גוסמ תוקידב ויה רבעב
,(תוחונ יתלבו תוביאכמ) תוינרדוח ןה :תולבגמ שי םד תוקידבל
םינומרוה תומרש ,הדבועה אוה לכמ בושחה .עוציבל תושקו תורקי
.ףוגב םינומרוהה תא השעמל תוגציימ םדב
,םימיוסמ םינובלחל םירושק (םהמ 95%-כ) םדב םינומרוהה תיברמ
םינומרוהה רגאממ קלח בשחהל םילוכיו םדה םרזב םתוא םיאשונה
.ףוגב

םיישפוח םינומרוה םניה ,םינומרוהה לש 5% תרתי
.ושרדי םה וב רביא לכל העונתל םינכומ ,םידיינו

הנומת קפסלו תולקב דודמל רשפא קורב םיישפוחה םינומרוהה תא
.תומקרה תושרל םידמועה םינומרוהה לולכמ יבגל תקיודמ

אוה ,םדב םתקידב תמועל קורב םינומרוה תקידבל ףסונ ןורתי
.ןמזה םרוג בושח םיתיעלו הקידבה תוריהמ
רומשל ןתינ ,רדחה תרוטרפמטב ,קורב םינומרוהה תוביציל תודוה
.תועובש 3 דע קור תומיגד
אל דעש ,ףוגב תופורת זוכיר תקידבל .םג תשמשמ קור תקידב
.קבטו לוהוכלא תכירצ ןכו ןתשבו םדב תודדמנ ויה רבכמ
קיודמ הדידמ יעצמא םג תשמשמ קורב םינומרוה תמר תקידב
.םינומרוה תפלחה תייפרתב
תויתכרעמ תולחמ לש ןתומדקתה קודבל ןתינ קור תוקידב תרזעב
,(Cystic fibrosis) סיזורביפ קיטסיס ,רמייהצלא תלחמ ומכ ,תונוש
תוטולב תולחמו תרכוס ,(Sjogren's syndrome) ןרגויס תנומסת
.(Adrenal cortex) תוילכה


(Xerostomia) הפב שבוי
,(ןטרס ילופיטב) תונרקה :םייאופר םילופיט םג ומכ ,תופורת תליטנ
,אפור םשרמ אלל תורכמנה תופורתהמ תובר .הפב שבוי תמרוג
דחוימב) םוי ידמ תולטינה תובר תופורת הזב תולולכ .תאז תומרוג
.ןואכידו םד-ץחל רתי ומכ ,תוינורכ תולחמב לופיטל ,(םישישק ידי-לע
תולחמל ןוכיס לידגמ ,הפב שבוי לש ,הז בצמ
,תובר (םייניש) תוילטנד תויעב םרוגו תומיוסמ
.(Caries) תששע ומכ

.הפב שבוי :ואר

תינפקות תוגהנתהו קורב לוזיטרוק טועימ
הכומנ המרש הלגמ ,ב"הרא וגאקיש תטיסרבינואב םסרופש רקחמ
הקוצמ תעב שרפומה ןומרוה ,(Cortisol) לוזיטרוק לש תכשמתמ
תוגהנתה תוררועתהל הרושק ,12 דע 7 ינב םידליב ,קורב תישפנ
.ריעצ ליגב הרומח תינפקות
.םהירבח ברקמ םתעקוהו תיתרבח תורכנתה םהב תמרוג וז העפות

םוחתב לפטל םיגולוכיספל רוזעל יושע הז אצממ
,יתביבס קר וניא םרוגהש זמרמו הז דחוימו השק
.ילנומרוה םג אלא ,הכ דע ורבסש יפכ
יבצמל םתבוגתו השינעמ םידחופ םניא ולא םידלי
חתמ םישח םניא םה .תלבוקמה וזמ ןיטולחל הנוש תומיעו רגתא
היהית םתבוגת ןכלו ותוא ושוחי םיליגר םידלי םהב םיבצמב ישפנ
.לוזיטרוק :ואר .הייופצ יתלב

תושדח
2004 ינוי
ןטרסמל קור ךפוה ןושיע
,ימיכ רמוחל הפב קור ךפוה ןושיעש ואצמ הפיחב ןוינכטה ירקוח
םירצוי קבטה ןשעב םירמוח .(Mouth cancer) הפ ןטרסב ןכסמה
.ומצע ןשעהמ רתוי ינלטק רמוח קורה םע בולישב
סרוה אוה .העילבה תיבבו הפב םיאת תסירהל עייסמ ןשעהש אצמנ
תעגופה תלכאמ תבורעת ריתומו קורב תויטנדיסקוא-יטנא תובוכרת
.הפ ןטרסל ןוכיס הלידגמו םיאתב
.British Journal of Cancer-ב םסרופ רקחמה