?והמ קור
,םעטה שוחלו רובידל רזוע אוה .הפה לש ןומישה רמוח אוה קורה
ןוזמה ירייש תפיטש ךות ,(תששע) םייניש ןובקיר תעינמב עייסמ
.םיינישהמ תורחא תויורבטצהו
תומקר לע ןגמו םילרנימ םיינישל ריבעמ ,הפב תויצמוח לרטנמ קורה
.תונוש תולחממ הפב תוכר
הלועפל (Salivary glands) קורה תוטולב תוסנכנ הליכאה םע
.ןוזמה לש ינושאר קוריפב ליחתמ קורהו תצאומ
 
תונטק קור תוטולב תויוצמ הפה תוריקב
תוטולב ולא ,רתוי םילודג ,תוגוז השולשו
תוטולב ,(Parotid glands) ןזואה דצמ
לשו (Sublingual glands) תוינושל תת
.(Submandibular g.) הנותחתה תסלה
 
הדרח ,תונבצע לש םיבצמב ,םעפ ידמ הפב שבוי הווח םדא לכ
תמרוג ,העובק העפותה רשאכ הפירחמ הייעבה .ץחל יאנת וא
.תושק תויעב לש הרוש םורגל הלולעו תומיענ יא
!ליגה םע תטעמתמ קור תוטולב תוליעפש תסרוגה ,העידה תיעטומ
וב (Ptyalin) ןילאיטה תומכ :קורה יביכרמ סחי אוה הנתשמש המ
.הלדג (Mucin) ןיצומה תומכו הנטק
.שישקל תוחונ רסוח תווהלו יגימצו רתוי ךימס ךופהל יושע קורה

תונוש תוינפוג תויעבו תולחמל םוטפמיס תווהל לולע הפב שבוי
.םייאופר םילופיטו תומיוסמ תופורת ידי-לע םרגיהלו

קורה ידיקפת
...וידיקפתש ,קור רטיל 1.5-כ םוי ידמ תורציימ קורה תוטולב
.ןובקירמ םיינישה לע הנגה .הפה תוחלה לע הרימש
.העילבו הסיעל רושפיא .לוכיעה ךילהתב עויס
.הפב תוירטפו םיקדייח תדמשה ידי-לע תקלד תעינמ
.רובידה לע הלקה

םימרוג
תופורת תליטנ לש יאוול תאצות תויהל לולע הפב שבוי
םורגל תולולעש תופורת 400-מ הלעמל ןנשי .תומיוסמ
,םד-ץחל רתיב לופיטל תופורת ןשארב .קורה רוצייב הדיריל
.םינימטסיה-יטנאו ןואכיד
 
:הפב שבוי תומרוגו קורה תוטולב לע תועיפשמ תולחמ רפסמ
,(AIDS/HIV) סדייא ,(Sjorgen's Syncrome) ןגרויס תנומסת
תויעבו (Nephritis) תוילכ תקלד ,ןוסניקרפ תלחמ ,תרכוס
.ןגמה תטולב דוקפיתב
 
,ןטרס ילוחל םינתינה ,(Radiation therapy) הנרקהב םילופיט
שארה רוזיאב תונרקה דחוימב ,קורה תוטולבל קזנ םימרוג
.ראווצהו
 
םורגל תולולע ,ןטרס ילוחל תונתינה תופורת .היפרתומיכ
.הפ שבוילו קורה יוביעל
 
הלולע ראווצב וא שארב העיגפ .(Nerve damage) יבצע קזנ
.קורה תשרפה תארוהל םיארחאה םיבצעל קזנ םורגל
 
,רתי תעזה ,הובג םוחמ האצותכ ,(Dehydration) תושבייתה
.תויווכ בקע םילזונ דוביא וא םד ןדבוא ,תואקה ,םילושליש
 
.רבעמה ליג
 
.חותינב קורה תוטולב תקחרה

...םיללוכ םיימוימוי םימרוג
.הריחנ .ןושיע
.רועפ הפב המישנ .קבט תסיעל

םימוטפמיס
.ףוכת אמצ .תובתות םיינישב שומיש תויעב
.השקו השבי ןושל .הפב הקיבדו השבי השוחת
.תוקודס םייתפש .רובידו המיעט ,העילב ,הסיעל יישק
.הפב תקלד .ןושלבו הפב הבירצ תושוחת
.המודאו הסג ןושל .תודירצו ןורגב שבוי תשוחת
.הפהמ ער חיר .םייתפשה תויווזב וא הפב םיעצפ

 
ןשה בסימ תלחמו םירוח :תופוכת םייניש תויעב
.(Periodontal disease)

שבוי תשוחתב תונייפאתמ רמייהצלא תלחמ ןהב ,תולחמ רפסמ 
.תוניקת קורה תוטולבש ףא לע ,הפב 
.ץבש ווחש םישנא ,וז השוחת םיווח ןכ 
 
...םורגל לולע הפב שבוי
.רובידו העילב ,הסיעל ,המיעטב םיישק
.םירחא הפ ימוהיזו (םייניש ןובקיר) תששעל הנכסה תלדגה
.םעטה שוח תושלחה בקע ,טירפת תפדעה לע העפשה

לופיט
...השולשל קלחתיו אפורה רתאי ותוא ,םרוגב יולת לופיטה 
.םייניש ןובקר תעינמ .םינימסתה לע הלקה
.קורה תקופת תרבגה

תרחאב הפורתה תפלחה ןכתית ,יתפורת אוה םרוגה םא
.ןונימב יוניש וא   
,אלמ ןפואב אל ךא ,תודקפתמ ןיידע קורה תוטולב םא
.ןתקופת תא ריבגתש הפורתב שמתשהל ןתינ   
.יתוכאלמ קורב שומיש לע ץילמהל יושע אפורה

תוימצע תולועפ
.תובורק םיתיעל רכוס ילוטנ תואקשמ וא םימ ומגל
רפסמו הת ,הפק :ןיאפק םיליכמה תואקשממ תוענמיה
.הפה תא שביל לולע ןיאפק .םיזגומ תואקשמ  
הסיעל לע לקת לכואה ןמזב רכוס ילוטנ תואקשמ תמיגל
.ןוזמה םעטב שוחל רוזעל םג יושע רבדה .העילבו  
רכוס תלוטנ הירכוס תציצמ וא רכוס לוטנ קיטסמ תסיעל
.קור תריצי דדועת  
.הפה שובייל םימרוגה ,לוהוכלאו קבט תכירצמ תוענמיה
.ןושיעמ תוענמיה
.הלילב םידא רזפמב שומיש
 
.שבי הפה רשאכ ביאכהל םילולע םיחולמ וא םילבותמ םילכאמ

אפרמ-יחמצ

תופסונ תולועפ
,שבי הפה רשאכ ,םיינישה תואירבל תפקשנה הנכסה בקע
...םיאבה םידעצה תא טוקנל שי
םיימעפ תוחפלו ,החורא לכ רחאל ,תונידעב םייניש וצחר
.םויה ךשמב   
.םוי ידמ ,םיינישה ןיב יוקינל ילטנד טוחב ושמתשה
תסימתב וא דירואולפ הליכמה םייניש תחשמב ושמתשה
.דירואולפ   
.םיקיבד םיירכוס םילכאממ וענמיה
.ךכ-רחא דיימ םיינישה תא וחצחצ   
.הנשב םיימעפ תוחפל ,םייניש תרוקיב ורבע
 
הדוסו חלמ ימ תבורעתב םיינישהו הפה תא ףוטשל ץלמומ
.םויב םימעפ 6 דע 4 ,הייתשל
.םימ סוכב הייתשל הדוס תיפכ 1/2-ו חלמ תיפכ 1/2 וסימה

.הייתשל הדוס חלמ :ואר