הרדגה
(Candida Albicans) סנקיבלא הדידנק
,םירמש תיומד (תיטיזרפ) תיליפט הירטפ איה
,ןימה תכרעמ, לוכיעה תכרעמב עבק תנכושה
.ןורגבו הפה (Esophagus) טשווה
םיקדייח םע ןוזיאב תאצמנ איה אירב ףוגב
.םירחא םירמשו

הליחתמ הירטפה איהשלכ הביסמ רשאכ הליחתמ הייעבה
.תרטפה תלחמ יהוז ,ןוסיחה תכרעמ תא השילחמו תוברתהל
.םיירירה םימורקבו.רועב ללכ-ךרדב תעגופ איה
ףוג ירוזיאל וכרד עיגהלו םדה-רוזחמל רודחל הלולע תרטפה
.םיפסונ
םימוטפמיסה םע תחא לכ ,תורוצ רפסמ שובלל הלולע תרטפ
.הלוחה לש וליגו יתואירבה בצמהמ תולתב ,הלש
 
םייריר םימורק
םיכרה םירוזאה ולא (Mucous membranes) םייריר םימורק 
.תעבטה-יפו הפה ומכ ,ףוגה יחתפ ביבס םיחלהו 
,קיתרנה ,םיינרופיצה רוזיא תא ,םייעמה תא ףטוע םורקה 
.תואירהו תונופמיסה 
םימוטפמיס
.(Thrush) הפה תרטפ הלחמה הנוכמ הפב םוהיזה רשאכ
...לע תונבל תולבי םה הינימסת
.םייחלה ךותב.םייכינחה.ןושלה
.(Vaginitis) קיתרנה תקלד הלחמה הנוכמ קיתרנב םוהיזה רשאכ
...םה הינימסת
.זע דוריג.הנבל הניבג תייומד השרפה

ףאב ,םיינזואב :םינוש ףוג ירוזיאב עוגפל הלולע תרטפה
.דועו םייעמהו הביקה תכרעמבו

...םיבר םינימסתב ןייפאתהל הלולע איה
.תורגב יעצפ
.קיתרנ תקלד
וא תוילכ תקלד
.ןתשה תיחופלש תקלד
.ןואכיד
.םיקרפ תקלד
.תויביטקא רפיה
.ןובאית רסוח
.םיקוהיגו תויוחפנתה
.ןגמה תטולב תוליעפ תת
תוילכה תוטולבב תויעב
.(Adrenal problems)   
.תרכוס

.תוריצע
.לושליש
.סגה יעמה תקלד
.ןטב יבאכ
.ףוגב םיעצפ
.תכשמתמ תברצ
.םירירש יבאכ
.םיקרפמ יבאכ
.החיל
.ןורג יבאכ
.ינדרוט לועיש
םיידיב השוחת רדעה
.םינפבו םיילגרב
.הריקד תושוחת

:(Leaky gut) ףילד יעמ הנוכמה בצמ אוה דחוימב רומח
םינובלחל רשפאמה רבד ,ידמ תויבובקנ תוכפוה םייעמה תונפד
.ןוזמל היגרלא תמרגנו םדה-רוזחמל עיגהל םילכועמ םניאש

,קבט ,טפנ ירצומ ,ימוג חיר תאשל םילגוסמ םניא םיבר םילוחה
.םילקימיכו הטילפ יזג


...זאו ךר דולי קיבדהל הלולע הלוח םא
ןכתית .בלח תופיטל םימודה ,םינבל םימתכ הסכתת קוניתה ןושל
.קוניתה ןבשי לע החירפ תעפוה םג
.תרכוס תקידב םג רובעל םוהיזמ תולבוסכ ונחבואש םישנ לע
לופיט
,תילזונ תיפכ 1 וא תולולג 3 .(Acidophilus) סוליפודיסא
.הקיטויביטנא תליטנ ןמזב בושח .םויב םימעפ 3  
תיעבט הקיטויביטנא וז .םויב םימעפ 3 ,תוסומכ 2 .םוש
.ןוסיחה תכרעמ תא תדדועמ רשא   
.םויב תונמ 4-ל קלוחמ ,ג"מ 5,000 דע 3,000 .C ןימטיו
.ילאריו-יטנא םרוג הווהמו ןוסיחה תכרעמל עייסמ   
.ןוסיחה תכרעמלו יופיר יכילהתב עייסמ .םויב ג"מ 100 .ץבא
.םילרנימו םינימטיול ןיוצמ רוקמ .םויב תוילבט 6 .פלק תצא
ךרעמ לש תואנ דוקפיתל .םויב ג"מ 50 .B ןימטיו סקלפמוק
.םיאתה לש םימיזנאה   
.םיבאכ ךכשמו יופיר יכילהת ץיאמ .םויב ג"מ 100 .םוינמרג
תא קזחמ .תיותה לע תוארוהל םאתהב .לרנימ/ןימטיו-יטלומ
.ןוסיחה תכרעמ   
אפרמ-יחמצ
.(Lily) תלצבח
.ילו'צטפ
.התה ץע
.וקרא'ד ופ
.ספסופמ (Maple) רדא
.רומ ףרש
.(Quinine) ןיניכ
.תיסוסיק
.(Skullcap) הדסאק
.הדש תות
.(Suma) המוס
.הבוהצ העמוח
.הברעה ץע
.ריזנה עבוכ
.לראפ'צ
.וטיפורוה
טרוטסיב שרוש
.(Bistort)  
.סיריברב
.הפל/תירוקד
.תינפיז הקבס
ןפצמ חמצ
.(Compass-plant)  
בבוקה לפלפ ירגרג
.(Cubeb)  
.האצניכא
זברע שרוש
.(Gentian)  
.בהז םתוח
.תבטבש
תוצלמה
העינמ יעצמאב וא םידיאורטסוקיטרוקב שמתשהל ןיא
.בצמב רופישל דע ,הפב םילטינה     
ןוזמ ,םישבי תוריפ ,דלוקוש ,תוניבג ,לוהוכלאמ וקחרתה
:(Gluten) ןטולג םיליכמה םינגדה לכ ,הססתה רבעש     
,םיזוגא ,האמח ,שבד ,הרועשו ןופיש ,לעוש תלוביש ,הטיח     
רכוס,םיטבנ ,היוס בטור ,תויח תוירטפ ,(Pickles) םיצומח     
.םירמשה ירצומ לכו ץמוח ,ויגוס לכ לע    
םירחא םיצומח תוריפו רדה ירפ יגוס לכ טירפתהמ ואיצוה
שדוחל (תינומילו סננא ,תוינבגע ,ןומיל ,תילוכשא ,זופת)     
.עובשב םיימעפ םהמ קלח ופיסוה ןכמ רחאל .םימי     
.הדידנקה תרטפ תגשגשמ וילע ,סיסב םירצוי ולא תוריפ     
תאז םמוקמב .םירמשו רכוס ,תוריפ לוטנ תויהל טירפתה לע
.רשבו טרוגוי ,תוקרי וכרצ     
..היגרלא ימרוג םילכאמ טירפתהמ ואיצוה
םהב םימב ,םייתיב יוקינ ירמוחו םילקימיכב שומישמ וענמיה
.םייטתניס םיגיראו שע ירודכ ,רולכ שי     
.םיפתרמ ומכ ,םישפועמו םיחל תומוקממ וקחרתה
רשאמ ,תולק רתיב לכענ לעוש תלוביש ןיבוס .םיביס וכרצ
.הטיח ןיבוס     
!ןימ יסחי םויקב םודנוקב ושמתשה .רתויב תקבדמ הלחמה
םידליבו תוקוניתב תרטפ
'לותיח תחירפ'ב הלחמה ןייפאתת ,ודלונ רבכמ הזש תוקוניתב 
 דחוימב ,שיגרו םודא השענ לותיחה רוזיא רוע .(Diaper rash)
.םיטמקהו רועה רוזיאב
.(Thrush) הפה תרטפ עיפוהל הלולע םירחא תוקוניתב 
תמירג ךות ,ןורגבו הפב םיקלחל תרטפה תרדוח הז הרקמב
,םייתפשב םיבהבהצ וא םינבנבל םיאלט ,הפה תויווזב םיקדס
.םייחלה ךותבו ךיחה ,ןושלה
.תוריעז םומיד תודוקנ תעפוהל םורגי ,ולא םיאלט ףושפש
.הלחמל דיחיה ןימסתה תא ולא םיאלט ווהי םיתיעל
.תונבצעו הליכא יישק ול םורגלו קוניתל ביאכהל םילולע םיאלטה

תירמש תקלדמ תלבוסה ,ומאמ קבדיהל לולע דלונה ךרה 

,הקבדהה עגרמ .הדילה ןמזב ,קיתרנה לש (Yeast infections)
.הפה תרטפ ינימסת תעפוה דע ,םימי 10 דע 7 ופלחי

,(Candida paronychia) םיינרופצ תרטפב תוקלל לולע דלי 
.םיינרופצה ביבס תחתפתמ וז רוע תקלד .ליג לכב
.םימב םהידישכ בר ןמז םילבמש םידליב דחוימב הרוק רבדה
.םימידאמו םיחפנתמ םיינרופיצה ביבס רועהו ינרקה רועה
.באכב הוולמ רבדה םיתיעל
.הנושמ ןווג תולבקמו תתוועמ הרוצב תוחתפתמ םיידיה ינרופיצ
.רועהמ תוממורתמ ןה םיתיעל

קיתרנ תרטפ חתפתהל הלולע ,םישנבו תורגוב תורענב 

 (Vagina) קיתרנה תקלד וז .(Candia vulvovaginitis)
.ויתביבסו

...םיללוכ םינימסתה
.קיתרנהמ הנבל תיתניבג השרפה.קיתרנב באכ
ועיפוי םיתיעלו ןתש ןתמ תעב תוחונ רסוח/הבירצ תשוחת
.ביבס רועה לע םינבל וא םיבוהצ םימתכ    
.תומדאתה/דוריג תשוחת

םינימה ינש יבגל
,ךשוממ ןמז ךשמב ,חלו םח לפא ראשנה ,ףוגב םוקמ לכ 
.הדידנקה תיירטפל תוחתפתה םוקמ תווהל לולע
םיכשאה סיכ רוזיא ,רוע ילפקב דחוימב לודג ךכל יוכיסה
םיידיה תועבצא ןיב ,תימינפה ךריה ,יחשה תיב ,(Scrotum)
.הזחה תחתו הרדשה דומע סיסב לעמ רועה ,םיילגרהו

הינימסתש ,תרטפ חתפתהל הלולע ולא תומוקממ דחא לכב
םימתכ םע םיתיעל ,ימורק רוע ,םידרגמו םיחל םירוזיא ויהי
.(Pus) הלגומב םהדזהל םילולעש ,םיריהב-םימודא

תליטנ רחאל ,היירטפב תוקלל םילולע םיאירב םידלי םג 

םירחתמה ,םיליעומ םיקדייח הברה תלטוק רשא ,הקיטויביטנא
.לועפל רתוי םיישפוח םה התועצמאב לופיט רחאלו הדידנקב
.קיתרנב םוהיז וא הפ תרטפ בורל היהית האצותה
,ןטרס ילוח םידלי לע הדידנקה תעפשה איה דחוימב הרומח 
.ןוסיחה תכרעמ תרחא השלוח לכ וא סדייא
,חומל ,תואירל םדה-רוזחמ ךרד הדידנקה טשפתת ולא םירקמב
.דבכלו תוילכל ,(Spleen) לוחטל

העינמ
הרימש ךות תרטפ עונמל ןתינ םיאירבה םידליה תיברמב 
ךכב תוקלל דחוימב םיטונ םינמש םידלי .שביו יקנ רוע לע   
.וליעוי יזיפ לוגריתו לקשמב התחפה .רועה ילפקב   
לותיח לש תידיימ הפלחה ידי-לע 'לותיח תחירפ' עונמל ןתינ 
רחאל) ףוטשל שי ,דב ילותיחב שומיש רחאל .חל וא םהוזמ   
לכ ונממ קיחרהל ידכ ,םימעפ רפסמ לותיחה תא (הסיבכה   
.רוע יוריג םורגל לולעש ,רחא יוקינ רמוחו ןובס לש דירש   
תועש רפסמ םוריע בבותסהל קוניתל רשפאל םיצילממה שי 
.'םושנלו' שבייתהל רועל רשפאל ידכ ,םוי לכ   
ץבאה תצומחת תחשמב שמתשהל םיפידעמ םיבר םירוה   
.החירפל םידעומ תומוקמ תעגרהל (Zinc oxide)   
.םימב ךשוממ עגממ ענמהל שי ,םיינרופצ תרטפ תעינמל 
שומיש ךות ,יקנ רוזיאה לע רומשל שי ,קיתרנ תרטפ תעינמל 
קר יזכרתהו םינוש םירישכתב שומישמ יענמה .חיר לוטנ ןובסב   
.םוקמה תפיטשב   
,הנתוכ תעשפמ םהל םינותחת וא הנתוכ ינותחת ישבל 
.בוט רורוויא םירשפאמו תוחל תורבטצה םיענומה