תושדח - DHEA ןומרוה
DHEA Hormone - News


...DHEA ןומרוה ואר

2002 רבמצד
תבאזה תלחמל םיפסותב תויתייעבה
םניא םהש ןוויכ םיליעי יתלב תויהל םילולע DHEA יפסות רפסמ
.ןומרוהה לש תחטבומה תומכה תא םיליכמ
ירצומ 17 ךותמ 3-ש וליג ב"הרא קרוי-וינ Consumer Lab ירקוח
התייהש תומכה תא וליכה אל וקדבנש תבאזב לופיטל DHEA
תומכהמ דבלב 19% ליכה דחא רצומו רצומה תיוות יבג-לע המושר
.וילע תנייוצמה

הרקמב הלולע ידמ הנטק תומכב הלחמב לופיט םירקוחה ירבדל
.ןכסל ערה הרקמבו עיפשהל אל בוטה

Consumer Lab review


2003 לירפא
רמייהצלא ילוחל ליעומ וניא DHEA ןומרוה
תלעות לכ אצמ אל ב"הרא University of California-ב רקחמ
.רמייהצלא ילוח ידי-לע DHEA ןומרוה תליטנב

םויב ןומרוה ג"מ 100 ולביקש רמייהצלא ילוח 58 ופתתשה רקחמב
לש יביטנגוקה םדוקפית תא ונחב םירקוחה .(המד) ובצלפ וא
.םישדוח 6 םותבו םישדוח 3 רחאל ,רקחמה ינפל םילוחה

םדוקפית רופישל תורחא תופורת ולטנ אל רקחמב םיפתתשמה
.יביטנגוקה

Neurology


2003 ילוי
בל-תלחמ ינפמ ןגמ DHEA ןומרוה
Kumamoto University School of Medicine-ב םיינפי םירקוח
בל-תלחמ תוחתפתה עונמל יושע DHEA ןומרוה ףסות יכ וליג
.ליגל הרושקה

,ג"מ 25 ןב ימוי ןונימב DHEA ולבק ,54 עצוממ ליג ינב םירבג 24
תאו (םיקרועה תושימג) ילתודנא-ירלוקסווה דוקפיתה תא רפישש
.תועובש 4 רחאל הלחה ףסותה תעפשה .ןילוסניאל תושיגרה
.איה םג הדרי םדב רכוסה תמרש םיפיסומ םירקוחה

רשא תולחמ לש םתוחתפתה ןיטקהל םייושע ולא םייבויח םייוניש
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ ומכ ליגב תויולת

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2004 ראוני
םינומרוה-תפלחהב לופיטל ףילחתכ DHEA
.רבעמה ליג תועפותמ קלחב לפטל עייסל יושע DHEA ףסות
ךשמנש רקחמב ,University of Modena-מ םייקלטיא םירקוח
ןגורטסאה תומר תא לידגמ DHEA ןומרוה ףסותש ואצמ ,הנש
ג"מ 25 ולבקש ,רבעמה ליגב םישנ 20 קלח ולטנ רקחמב .4 יפ
.הנש ךשמב ,םויב DHEA

תמרב ,ןגורטסאה תמרב תוילע ואצמנ רקחמב תופתתשמה ברקב
ןומרוהה תמרו 4 דע 3 יפ DHEA ןומרוהה תמרבו ןורטסוטסטה
.2 יפ הלדג (Progesterone) ןורטסגורפ

.םוחה-ילג תעפותב רופיש לע וחוויד DHEA-ב ולפוטש םישנה
.יאוול תועפות לכ ויה אל DHEA-ב לופיטל

Fertility and Sterility


2004 ראורבפ
חומ-יאת תוחתפתה ץיאמ DHEA ןומרוה
הצאה וארה DHEA ןומרוהל הדבעמב ופשחנש םיישונא עזג יאת
.םתחימצב תרכינ
רבדש םיווקמ ב"הרא University of Wisconsin-Madison ירקוח
המצעתה DHEA תעפשה תחת .םישדח חומ-יאת רוצייב עייסי הז
.םישדח םינוריונ ורצונו חומה-יאת תקולח

וחכונ ,תיברתב םיירבוע בצע יאת לודיגב תונויסנ וכרעש ,םירקוחה
האוושהב ,29%-ב חומה-יאת לודיג בצק לדג DHEA תעפשהב יכ
.DHEA אלל ךא ,םימוד םיאנתב םלודיג בצקל

Proceedings of the National Academy of Sciences


2004 סרמ
םיטלתא ןכסמ הובג ןונימב DHEA ןומרוה
יכ ואצמ ב"הרא University of Southern California ירקוח
תמר תא לידגהל ידכ DHEA ןומרוה ףסות םילטונ רשא םיטלתא
םהיעוציב תא רפשלו םהירירש תא לידגהל ךכו םפוגב ןורטסוטסטה
.תינומרעה תטולב תא ךכ לידגהל םילולע ,םייביטרופסה

תא הלידגה אל DHEA ןומרוהה תליטנ לעופב יכ וליג םירקוחה
,ADG ןומרוהה תמר תא הלידגה ךא ,םדב ןורטסוטסטה תומכ
.תינומרעה תטולב תא ןכסמה יאוול רצות אוהש
.קזנ ךכ ומרג םה אלא ,םמצעל וליעוה אל םיטלתאהש קר אל
.ןגמה תטולב לש ריפש לודיגל םרוג ADG ןומרוה

ןומרוה ולבקש ,42 דע 18 ינב םיאירב םירבג 12 ופתתשה רקחמב
.םישדוח 6 ךשמב ובצלפ וא ג"מ 200 ,ג"מ 50 ןונימב DHEA

Fertility and Sterility


2004 לירפא
ןוסיחה-תכרעמ תא דדועמ DHEA ןומרוה
Minnesota Applied Research Center-ב ךרענש ינילק רקחמ
ןוסיחה-תכרעמ תא דדועל יושע DHEA ןומרוהש אצמ ב"הרא
.םישישקב
,םיאירב םישנאל ,שדוח ךשמב ,םויב םיימעפ ןתינה הז ןומרוה
.T-יאת לש םיידיימ םידוקפית םירטמרפ רפסמ רפשמ

Experimental Biology


2004 רבמבונ
תילובטמ תנומסתב לפטל עייסמ DHEA ןומרוה
תילובטמ תנומסתב לופיטבו תעינמב דיקפת אלמל יושע DHEA
.(Abdominal obesity) תינטב רתי תנמשה הרושקה תילובטמ

Washington University School of Medicine-מ םירקוח
ינטב ןמוש ןיטקמ הז ןומרוה יכ העידי ךותמ ,ב"הרא
,ןילוסניאל תדוגנת ינפמ ןגמו (Abdominal Visceral Fat)
ןומרוה םא קודבל ושקב ,םייח-ילעבב םייוסינב םגדוהש יפכ
םישישקב םג רפשמו םדא-ינבב םג ינטב ןמוש ןיטקמ DHEA
.ןילוסניאה דוקפת תא

םירבג 28) םישישק 56 ופתתשה ,םינש 32-כ ךשמנש ,רקחמב
DHEA ןומרוה תמרב הדירימ ולבסש (78 דע 65 ינב ,םישנ 28-ו
50 הלבק תחאה ,תוצובק יתשל וקלחנ םיפתתשמה .םליג בקע
.םישדוח 6 ךשמב ,(המד) ובצלפ הלבק הינשהו DHEA ג"מ
MRI רישכמ תועצמאב ינטבה ןמושה דדמנ וז הפוקת םותב
.םדב ןילוסניאהו רכוסה תומר ודדמנו

הדירי האצמנ DHEA ןומרוהה ףסות תא ולבקש םיקדבנב
,ןילוסניאה תמרב רופישו ינטבה ןמושה תומכב תיתועמשמ
ןילוסניאה תמרב הדיריה ףא לע .ובצלפה ילבקמל האוושהב
>.םדב רכוסה תמרב יוניש אצמנ אל

Journal of the American Medical Association


2005 ראורבפ
םייחה-עצמא ןואכיד לע לקמ DHEA ןומרוה
Behavioral Endocrinology Branch of the-ב םירקוח
וליג ב"הרא דנלירמ Institute of Mental Health National
ןואכיד דגנ תופורתל ליעי ףילחת שמשל יושע DHEA ןומרוהש
(Midlife Depression) םייחה עצמא ןואכידמ םילבוסה ולאל
.לק ןואכידמ וא

ולבסש ,65 דע 45 ינב ,םישנ 23-ו םירבג 23 ופתתשה רקחמב
ןומרוה ג"מ 90 ולבק רקחמב םיפתתשמה .םייחה עצמא ןואכידמ
,םויב ג"מ 450 ןכמ רחאלו תועובש 3 ךשמב ,םויב DHEA
ובצלפ ולביק תרוקיבה תצובק ישנא .םיפסונ תועובש 3 ךשמב
דגנ תורחא תופורת לביק אל םיפתתשמה ןיבמ שיא .(המד)
.וז הפוקתב ןואכיד

שמישש 17-Item Hamilton Depression Rating Scale דדמ
הדרי םיפתתשמה ברקב ןואכידה תמרש הליג םירקוחה תא
.רתויו 50%-ב

חלצומ ףילחת שמשל יושע DHEA ןומרוה םירקוחה ירבדל
.ןואכיד דגנ תופורתב שמתשהל םיברסמש ולא רובע

Archives of General Psychiatry


2006 רבוטקוא
תונקדזה ינמס לע עיפשמ וניא DHEA ןומרוה
DHEA ןומרוהל ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח ירבדל
ידגונ (Markers) םינמס לע תיבויח תיגולויזיפ העפשה ןיא
.תונקדזה
67 עצוממ ליג ינב םירבג 87 קלח ולטנ םייתנש ךשמנש רקחמב
תונב תוילבט ולבק םיפתתשמה .69 עצוממ ליג תונב םישנ 57-ו
.(המד) ובצלפ וא (םויב ג"מ 5) ןורטסוטסט תקבדמ ,םויב ג"מ 75

,תינפוגה תלוכיב ,ףוגה בכרהב רופיש לח אל רקחמה תפוקת םותב
ךריה םצע ראווצ תופיפצ .םייחה תוכיאב וא ןילוסניאל תושיגרב
.הריעז הדימב ךא ,הלדג םנמוא

New England Journal of Medicine