תכרעמה ,תוטולב ,םינומרוה 
 תינירקוזקאהו תינירקודנאה
 Hormones, glands
and the Endocrine System


?םהמ םינומרוה
(Glands) תוטולב ידי-לע םירצוימה ,םיימיכ םירמוח םניה םינומרוה
.(םימיזניא תשרפהל םג תויארחאה) ףוגה לכב תורזופמה ,תונוש
.ףוגה לש תונוש תוינויח תולועפ תסוולו רקבל םינומרוהה דיקפת
,ותקוזחתו ותוחתפתה ןפוא ,ףוגה תחימצ םינמנ ולא תולועפ לע
.םינובלח לש הזטניס תועצמאב תאז

םיילובטקו םיילובנא םינומרוה
םינומרוה םיפלחתמ ןמזה םע .ליגה םע הנטק ףוגב םינומרוהה תמר
םינומרוהב ,םישדחמו םירצויה ,(Anabolic hormone) םיילובנא
תוקרפתהמ האצותכ םיארחאה ,(Catabolic  hormone) םיילובטק
.רגובמל ריעצמ יוניש ללכל השעמלו םירירש ןדבואל ,תומקרו םיאת
ץימא רשק םהינשל  ,תונקדזהה ךילהתו םירירשה תומקר לודליד
.הז ךילהתל
תויוליעפו םייוקל ןוזמ יטירפת םניה ,הז ךילהת םיציאמה םימרוגה
.תומיוסמ תויזיפ

...םידיאורטס הלידג ןומרוה :ואר


תינירקודנאה תכרעמה
תינירקודנאה תכרעמה
,(Endocrine System)
תוטולבה תא תללוכ
תושרפה לע תויארחאה
.ףוגה ךותב םינומרוהה
יבחרל םינומרוהה תעסה
תועצמאב תישענ ףוגה
,הפמילה תכרעמ ,םדה
,הרטמה לא םיבצע יאתו
.םירבאה דחא לא ונייהד

...תואבה תוטולבה תא תללוכ וז תכרעמ

חומב
תויוליעפב קלח תלטונ ,(Pineal gland) לבורטציאה תטולב
.תוימויה תויגולויבה   

קלח ותוא תא רקבמו ליעפמ ,(Hypothalamus) סומלתופיהה
,תוינוצר יתלבה ףוגה תולועפ לע יארחאה ,םיבצעה תכרעמב   
הנישה תרדסה ןהבו תורחא תולועפו תילנומרוהה תכרעמה לע   
.ןובאיתהו   

רוציי לע תיארחא ,(Pituitary gland) חומה תרתוי תטולב
.תכרעמב תוטולבה רתי תוליעפ םיחקפמה ,םינומרוה רפסמ   
 
ראווצה רוזיאב
 רוצייל תיארחא (Thyroid gland) סירתה וא/ןגמה תטולב
 תומצעה תוחתפת תא ,ףוגה םוח תא םיתסוומה םינומרוהה   
.םירמוחה ףוליח תכרעמו   

תא תתסוומה (Parathyroid gland) ןגמה תטולב תרתוי
.םדב ןדיסה תמר   
הזחה זכרמב
םיירקיעה םיביכרמה דחא הווהמ (Thymus) סומיתה תטולב
.וז תכרעמ תוניקתל דדמ הווהמ הדוקפיתו ןוסיחה תכרעמב   
גוס ,(T-lymphocytes) םיטיצופמיל-יטה רוצייל תיארחא איה   
.ףוגה יאת ןסוח לע רומשל םדיקפתש ,םינבל םד-יאת לש   

ץוחמ םישלופב םחליהל םדיקפתש ,םינדגונל רשק ךכל ןיא
,םיטיזרפ ,תוירטפ ,םיקדייח ינפמ ןגהל אוה םדיקפת .ףוגל
.םיסוריוו םירמש

,(Stem cells) עזג יאת רוצייל יארחא (Bone marrow) םצעה חומ
.םיטיצופמיל-יטל םיכפוה םה םש ,סומיתה תטולב לא םידדונה

ןוסיח תכרעמל םימרותה םיפסונ םינומרוה תרציימ סומיתה תטולב
ןוצמיח יקזנל השיגר איה .תולחמב םחליהל התלוכילו הבוט
טירפתל ונייהד ,תפטוש הקוזחתל ןכל הקוקזו םיישפוח םילקידרמ
.םיטניסקוא-יטנאב רישע


ןטבה רוזיאב
םיעיפשמה םינומרוה תושירפמ (Adrenal glands) תוילכה תוטולב
.ףוגה ינייפאמ לעו םדה תיימיכ לע ,םירמוחה ףוליח יכילהת לע
תויתעונתב ברועמה םיבצעה תכרעמב קלחה לע םג םיעיפשמ םה
.הקוצמ יבצמ ינפמ הנגהבו

,םימודאה םדה יאתמ םוח קלסל ודיקפת (Spleen) לוחטה
םד-תויסטו םיאת ,תוירטקב תדמשה ידי-לע ,םימוהיזב םחליהל
.תונקז
שירפמו (העיצפ ומכ) םוריח תעשל םד רגאמ םג הווהמ אוה
(Lymphocytes) םיטיצופמיל :ןוסיחה תכרעמל תובוכרת
.(Peptides) םידיטפפו
םימוהיז ינפמ םיניגמה ,םינבל םד יאת םה םיטיצופמילה
.םיינטרס םיאתב םימחלנו םיילאירטקב

,ןילוסניאה ןומרוה תא שירפמ (Pancreas) סאירקנפ/בלבלה
.ףוגה ידי-לע זוקולגה רכוס לש לוצינה תמר לע חקפמה
 
ןימה תוטולב
(Testicles) םיכשאה ולא רבגב
,(Ovaries) תולחשה השאבו
םינייפאמה םינומרוה םישירפמה
.השאה תאו רבגה תא

תיתפמילה (הפמילה) תכרעמה
.ותקוזחתלו ףוגה תואירבל תינויח תיתפמילה תכרעמה
םיירקיעה םיביכרמה םניה לוחטהו סומיתה תטולב ,הפמילה תכרעמ
.ןוסיחה תכרעמב
.יתפמילה לזונהמו םייתפמילה הלבוהה ילכמ תבכרומ איה
.םדה ילכ תכרעמל ליבקמב תלעופ הלוכ תכרעמה

.תומופמילו הפמילה תכרעמ :ואר


תינירקוזקאה תכרעמה
תוטולבה תא תללוכ (Exocrine system) תינירקוזקאה תכרעמה
תורוניצ תועצמאב וא תורישי תועסומה תושרפה לע תויארחאה
.ףוגה חטש ינפ לא ,הכלוה
.םייעמה תוטולב תושרפהו תועמד ,קור ,העיז :ןה ולא תושרפה