תושדח - ןינוטלמ
Melatonin - News


...ןינוטלמ ואר

1999 רבמבונ
ליגה םע הנתשמ הניא ןינוטלמה תומכ
הליג ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ
יפכ ,ליגה םע הנטק הניא ףוגב תרצוימ רשא ןינוטלמה תומכ יכ
םישישקב הניש תויעבל םרוגהש ךכ ,הכ דע בושחל היה גוהנש
.ןינוטלמב רוסחמ וניא

לש ימינפה ןועשב לחש יוניש אוה ,םירקוחה ירבדל ,ךכל םרוגה
.ריעצ ליגב ןשי אוהש יפכ ,קומע ןשי וניא םדאהו ףוגה
םידבוע וידרה וא היזיוולטה תא ריאשהל םיגהונ םיבר םישישק
םירישכמש רואהו שערה בקע ,עירפמ םרוג הווהמה רבד ,הלילב
.םיציפמ ולא
רדח תרוטרפמט םה הנישל עירפהל םילולע רשא םירחא םימרוג
הייתש ,םייערקא םינמזב ןושיל הכילה ,ידמ הכומנ וא ידמ ההובג
.ןושיעו ןיאפק לש ידמ הבר

ןהב ,תועיבקב תולטינה תומיוסמ תופורתש םיפיסומ םירקוחה
,בל-תלחמב לופיטל ודעונש ,הטב ימסוח וא ןפורפוביא ,ןיריפסא
.םדב ןינוטלמה תמר תא ןיטקהל תולולע

םילטונ רשא ,ןואכידמ םילבוסה םישנאש ךכ לע םיחוויד םנשי
.םבצמ תא ךכב םירימחמ ,ןינוטלמ

American Journal of Medicine


2001 רבוטקוא
ןטרסל ןוכיסב הליל תורמשמב םישנ
...םירקחמ ינש


2002 לירפא
ינגרוא בלח
...םינעדמ


2003 יאמ
הכישחב הנישה תונורתי
...הניש ירקוח


2006 ראורבפ
םד-ץחל רתי ןיטקמ ןינוטלמ
...רקחמ


2004 רבמטפס
םידליב הימקול תמרוג הרואת םע הניש
...תושרהל ןיא


2005 רבמטפס
ןינוטלמל רוקמ ךלמ יזוגא
...רקחמ


2006 ינוי
רבגה תוירופ לע עיפשמ ןינוטלמ
...םירקוח


2008 ראורבפ
תולחשו ןינוטלמ
,(Ovaries) תולחשב ללוכ ,ףוגב םיבר תומוקמב רצוימ ןינוטלמ
.חומב (Pineal Gland) לבורטצאה תטולבב רצוימ ותויהל טרפ

וליג הדנק רבוקנוו University of British Columbia-מ םירקוח
ץויבה ךילהת תליחת ינפל ,םילשבה םיקיקזה יכ
.ןינוטלמ לש הלודג תומכ םיליכמ ,(Pre-Ovulatory Follicles)

ןומרוהה לש ורוציי ךילהתב ףתתשמ ןינוטלמהש םירעשמ םירקוחה
.תורישי וילע עיפשמ וניא ךא ,(Progesterone) ןורטסגורפ

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2008 ראורבפ
דש ןטרסב תנכסמ הליל תרמשמב הדובע
הליל תרמשמב הדובע ןיב רשקל ןעוטה רקחמ םסרופ 1987 תנשב
תויוצמ הליל תרמשמב תודבועה םישנ יכ אצמנ ךשמהב .דש ןטרסו
.דש ןטרסב תולחל ,50% ןב ,ןוכיס רתיב

םיקזח תורוא ןיב רשק הפיח תטיסרבינואב םירקוח וליג תעכ
תא תוארמה ןייוול תונומתב ושמתשה םה .דש ןטרסו הלילב
ןתוא וושיהו םלועב תונוש םירעב הלילב תיסחיה הרואתה תמצוע
.ולא תומוקמב דשה ןטרס ירקמ רועישל

ויה הלילה תורואש לככ :יתועמשמ םאתמ הלגתה םיינשה ןיב
םישנ יכ ררבתמ .דש ןטרסב תולחל ןוכיסה הלע ,תיסחי םיקזח
רתיב םייוצמ תעצוממ הרואתה תמצוע םהב תומוקמב תורגה
תורגה לש ןוכיסה רועישו דש ןטרסב תולחל 37%רועישב ןוכיס
הז רועיש רתויב הלודגה איה הרואתה תמצוע םהב םירוזיאב
.64%-ל עיגמ

Chronobiology International


2008 ינוי
היצנמיד ינימסת רפשמ ריהב רוא
...ירקוח


2009 ראוני
תינומרע ןטרס ,דש ןטרס דגנ ןינוטלמו הכישח
סנילרוא-וינ Tulane University School of Medicine-ב םירקוח
תוכומנ ןינוטלמ תומרש הדובעה תא שדחמ ותמיאו וליג ב"הרא
.דש ןטרסב םישנ תונכסמ

רועישב ,תוחפ ןוכיסב תויוצמ ןינוטלמ לש ההובג המר ןמדבש ולא
.הכומנ ןמדב ןומרוהה תמרש ולא תמועל דש ןטרסב תוקלל 75%

דש ןטרס לש םילודיג ולתשוה ןהב ,תודלוחל וקירזהש םירקוחה
ולא םילודיג יכ תעדל וחכונ ,ןינוטלמב רישע ,םישנ לש םד ,ישונא
ודדוע בר רואל תולילב ופשחנש םישנ לש ןמד תאז תמועלו ואכוד
.ולא םיינטרס םילודיג

תואצות וארה תינומרע ןטרס ילודיגב ושע םירקוחהש המוד יוסינ
.תומוד

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2009 ראוני
ןטרס תולחמ לע הלילה רוא תעפשה
דחי ב"הרא University of Connecticut Health Center ירקוח
הלילה תרואת תמצוע ןיב רשקה תא וקדב םילארשי םירקוח 3 םע
רשא ןטרס תולחמ 3-ל (ןייוול ידי-לע םלוצש יפכ) תונידמ 164-ב
(Lung Cancer) תואיר ןטרס ,תינומרע ןטרס :םירבגב תוחיכש
.סגה יעמה ןטרסו
רואל תויסולכואה תפישח ןיב יתועמשמ יבויח רשק וליג םירקוחה
תולחמ 2 יבגל המוד רשק אצמנ אל ךא ,תינומרע ןטרסל הלילב
.תורחאה ןטרסה

הרואתה םהב םירוזיאב תינומרעה ןטרס ירקמ תוחיכש יכ אצמנ
.תיסחי השלח הרואתה םהב םירוזיאבש הזמ הלופכ הקזח

Chronobiology International


2009 לירפא
םייטסיטוא םידליב הניש תויעבל ןינוטלמ
הניש תויעבב תוליעיב םילפטמ הנישה תעש ינפל ןינוטלמ ג"מ 3
.(Autistic Children) םייטסיטוא םידליב

ןינוטלמב שומישה ב"הרא University of California ירקוח ירבדל
תוגהנתה תויפרת לע ףסונב תאז ,ליעיו חוטב וניה הז ךרוצל
.הניש תויעבמ םילבוס םייטסיטואה םידליהמ 89% דע .ולא םידליל

.15 דע 2 ינב םירענו םידלי 18 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב

Journal of Clinical Sleep Medicine