?והמ דשה ןטרס
.םישנב רתויב הצופנה ןטרסה תלחמ איה דשה ןטרס
.ןהב ןטרסה תולחמ לכמ 20%-מ הלעמל אוה הב האולחתה רועיש
.רתוי הברהב הצופנ איה םישנב ךא ,םירבגב םג תעגופ הלחמה
.רבעמה ליג תא ורבעש םישנ ןוכיסב תונותנ דחוימב

םיקלחתמ ולא םיאת .דשה יאת לש הגירח תוחתפתה איה דש ןטרס
םירחא םירביאל עיגהלו טשפתהל םילולעו ליגר םיאתמ רתוי רהמ
.ףוגב
םאה בלח תא תוכילומה (Ducts) תוירוניצב בורל ליחתמ ןטרסה
תוינואב וא דשב תרחא המקר לכב וא הדילה רחאל רצוימה
תחא לכב חתפתהל לולע אוה ךא ,בלחה רצוימ ןהב (Lobules)
.דשה תומקרמ
םימוטפמיס
ןווגימ רשפאמ םדקומ יוליג .םייח ליצהל היושע םינימסתל תונריע
.המלחהל רתוי לודג יוכיסו םילופיט לש רתוי לודג

ינושאר הרהזא תוא ךא ,םיינטרס םניא םנמא הזחה ילודיג תיברמ
.דשב (Thickening) תובעתה וא (Lump) שוג אוה

...םיללוכ םיפסונ םינימסת
.המטפהמ תימד וא הלולצ השרפה
.המטפה לש החזה וא המינפ הגיסנ
.הזחה לש ראתמה יווקב םייוניש
.הזחה תא ףטועה רועב החזה וא חוטיש
.הזחה רוע לש תוקלטצה וא תומדאתה
םימרוג
םהמ 10%-ב .עודי וניא דשה ןטרסל םרוגה ,םירקמה תיברמב
ןוכיס לידגמ רשא ,(Genes) םינג ינשמ דחאב םגפ :יתשרות םרוגה
.(Ovarian cancer) תולחש ןטרסל וא דש ןטרסל

דחא לכמ ,השאל ןהו רבגל ןה רובעל םילולע ולא םימוגפ םינג
םיפסונ םימרוג לעו יטנג םגפב יד ןיאש הרעשה הנשי .םירוההמ
.רובחל

ןטק תוחתפתמ תוצראב םישנב דש ןטרס תאולחת רועיש
תוכרוצ ולא םישנש אוה רבסהה .םלועה ראש תמועל הברהב
.תינפוג הניחבמ דאמ תוליעפו תוירולק תוחפ
םינומרוהה תומר לע םיעיפשמ ולא םימרוג
תומר .הלחמל ןוכיס םיניטקמ ולאו ןפוגב
.הנטק תינפוגה תוליעפה תמרש לככ תותחופו תוכלוה ולא

British Medical Journal

ןוכיס ימרוג
(השא/רבג) ןימ
.םירבג רשאמ 100 יפ ןב ןוכיס רתיב תויוצמ םישנ

ליג
ורבעש ולאב םישחרתמ םירקמהמ 80% .ליגה םע לדג ןוכיסה
.50-ה ליג תא

תישיא הירוטסיה
ןוכיס רתיב הייוצמ הידשמ דחאב ןטרס רבעב התווחש השא
.ינשה הדשב םג ןטרסל

תיתחפשמ הירוטסיה
.ןוכיס רתיב תויוצמ ,הלחמהמ ולבסש תוחא/םא ןהל םישנ
.ןוכיסה םג לדג ,לדג ולחש החפשמב םישנה רפסמש לככ

תיטנג היטנ
זכרמ וא חרזמ אצוממ םישנ .השרותב םרוקמ םירקמהמ 10%
.ןוכיס רתיב תויוצמ ,הפוריא

רתי לקשמ
לקשמה םא דחוימב ,ןטרסב ןכסמ אירבה לקשמהמ לודג לקשמ
.רבעמה ליג רחאל דחוימבו רגובמ ליגב רבצנ ףדועה

ןגורטסאל הפישח
(55 ליג רחאל) רבעמה ליגל תיסחי רחואמ תוסנכנ רשא םישנ
.ןוכיס רתיב תויוצמ 12 ליג ינפל הנושארל ןהב עיפוה רוזחמהש וא

םינומרוה תפלחה תייפרת
לידגמ םינומרוה תפלחהב לופיט יכ אצמ 2002-ב םסרפתהש רקחמ
לש בלושמ לופיט רחאל רתוי לדג הז ןוכיס .דש ןטרסל ןוכיס
.(Progestin + Estrogen) ןגורטסאו ןיטסגורפ
ןוחביאל םרוגו היפרגוממ תועצמאב ןטרסה רותיא לע השקמ אוה
.רתוי השק וז רשאכ ,הלחמה לש םדקתמ בלשב קר - רחואמ

ןוירה תעינמל תולולג
ץעוויהל ץלמומ .ןוכיסה תא טעמ תולעמ ןוירה תעינמל תולולג
.החפשמה אפורב הז ןיינעב

םינטרסמ םימרוגל הפישח
תצובק איה (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) PAH
.ךורח םודא רשבבו תוירגיס ןשעב םייוצמה םיימיכ םירמוח

דאמ הלידגמ ולא םימרוגל הפישחש וליג םירקחמ
הלידגמ םיקרח ילטוק רפסמל הפישח .ןוכיסה תא
.הז ןוכיס איה םג

לוהוכלא לש רתי תכירצ
ןטרסל ןוכיס ךכב תולידגמ םויב תחא תיסוכמ רתוי תומגולה םישנ
.20%-ב דש

םיגירח הניש ילגרה
דחוימב לודג הז ןוכיס .ןוכיס רתיל םיפושח הליל תורמשמ ידבוע
ןינוטלמה תומר רשאכ ,רקוב תונפל 2-ל 1 תועשה ןיב םינשי ןיא םא
.םישנל דחוימב לודג ןוכיסה .דחוימב תוהובג

,עובשב םימעפ 3 ,ולא תועשב תונשי ןניאש םישנ לש ןוכיסה תמר
.םישנה ראש תמועל ,40%-ב לודג
ןוחביאו תוקידב
םימדקומ םיבלשב ,םינימסתה תעפוה ינפל תוקידב עצבל ינויח
...ידי-לע תאז ליעי לופיט רשפאל ידכ ,הלחמה לש
.תימצע הקידב
...וא   
.תוחא/אפור ידי-לע הקידב
.(Mammography) היפרגוממ
תוומה ירקמ רפסמו הקיפסמ הניא תימצע הקידבש וליג םירקחמ
וליגש רחאל ,תורתוימ תויספויב ורבע תובר םישנ .הייטעב תחפ אל
.םישוג ןהידשב
.דבלב היצפוא איה תימצע הקידב םויכו תוצלמהה ונוש ךכ בקע

תינילק הקידב
40 ליג דע ,םינש 3 לכ הקידב רובעל םישנ לעש לבוקמ םויכ
.הנש ידמ הקידבה השעת ךכ-רחאו

היפרגוממ
יעצמאה והז םויכ .םיידשה לש ןגטנר ימוליצ תרדס איה היפרגוממ
וז הקידב .םהב שוחל ןתינש ינפל ,םילודיג רותיאל רתויב ליעיה
.הלעמו 40 תונב לכל תצלוממ

םיתיעל ןתינ םהב ,םירקמהמ 15%-ב .תמלשומ הניא היפרגוממ
רועיש עיגמ 40+ תונבב .ףוסבל הלגנ וניא אוה ,לודיגב שוחל
השקמה רבד ,רתוי סוחד דשה הז ליגבש ןוויכ ,25%-ל תועטה
.יוליגה לע

,תמייק הניאש הייעב לע עיבצהל היפרגוממ הלולע םירחא םירקמב
.תואצוהו תוששח ,תורתוימ תויספויב ךירצהל לולעש רבד

,םייח ליצהל היושע היפרגוממ םאש אוה ןורקיעה ,תאז םע דחי
םיללוכ םירחא הקידב יעצמא .התועצמאב קדביהל םישנה לכ לע
.(U/S) דנואס-הרטלוא רישכמו MRI רישכמב הקירס

...תרזעב ןחבואי אוה ,שוג הלגנ רשאכ
.ילוק לע לג תרזעב דשה הנבמ תיימדה .דנואס-הרטלוא רישכמ
.הקידבל הריעז דש תמקר לש המיגד תליטנ .(Biopsy) היספויב
.(Fine-needle aspiration) הלולח טחמ תרזעב רוקינ
איה (Infrared) םודא הרפניאה םוחתב ,רתוי תללכושמ הקידב
דוקפית ייוניש ההזמה ,(Thermography) היפרגומרת תכרעמ   
תקפסא לבקמ לודיגהש ינפל ,(Angiogenesis) םדקומ בלשב   
.םיריאממ םיאת לש םתוטשפתה הליחתמו תימצע םד   
ארקנ ןורקיע ותוא לע חתופש םדקתמ ןוחביא רישכמ   
.TIP רוציקבו Thermal Image Processor   
לבוקמ לופיט
...ל םאתהב עבקנ לופיטה
.הלוחה ליג
.ןוכיס ימרוג
.דשה ןטרס גוס
.ותוטשפתה תדימ
.הפוגל הלוחה סחי

חותינ
דשה לש האלמ התירכ תטיש הטקננ רבעב
םירירשה םע דחי ,(Radical mastectomy)
.יחשה תיבב הפמילה ירשקו הזחל תחתמ

...ןה םויכ תוטוקנה תוטישה
דש רמשמ חותינ
קלח םע שוגה תא םיקיחרמ (Lumpectomy) דש רמשמ חותינב
וולתי םירקמה תיברמב .דשה תיברמ לצינ וז ךרדב .ביבס המקרהמ
.ורתונש ןטרסה יאת תדמשהל הנרקה ילופיט ךכל

האלמ דש תתירכ
...האלמ דש תתירכב ךרוצ היהי םיאבה םירקמ
.דש ותואב םיקחורמ םישוג 2 רותיא
.רבעב רבכ לפוטש דשב שוג רותיא
.הנרקהב רבעב לפוט דשה
.הנרקהל השיגר רוביח תמקר םויק
.ןוירה

תיקלח דש תתירכ
םיריסמ (Partial or segmental mastectomy) תיקלח התירכב
.דשה ירירש תפטעמ תא ןכו ביבס דשה תמקר תאו לודיגה תא
.רוזיאה ןרקוי ףוסבל .הפמילה ירשקמ קלח תרסהב ךרוצ םג ןכתי

הנרקה
לוטקל ידכ ,ההובג המצועב ןגטנר תנירק תרזעב תישענ הנרקהה
.לודיגה תא ץווכלו ןטרסה תא
ךשמב ,עובשב םימי 5 השעי ,חותינה רחאל שדוחכ לחי לופיטה
.ביאכמ וניא ךילהתה .תוקד 30 םעפ לכב ,תועובש 6

...םרגיהל םילולעש חווט יכורא םיכוביס
הארמב םייוניש
.םקרמבו דשה
.בלל קזנ
.םירבש
.תיבצע העיגפ
.תואיר תקלד

היפרתומיכ
...לש םירקמב עצובת (Hormone therapy) תילנומרוה הייפרת
.תורורג חלשש ,םדקתמ דש ןטרס
םדקומ בלשב ונחבואש םישנב רזוח ןטרס תעינמל לופיט
יבויח ןגורטסא ןטלוק ןטרס לש  
.(Estrogen-receptor-positive cancer)  
םילולע (Progesterone) ןורטסגורפ וא ןגורטסא םהב םירקמ  
םינומרוה ללגב שורד רבדה .ןטרסה תוחתפתה תא דדועל  
.ןגורטסא תעגה ענומ רשא רבד ,םינטלוקל ורשקנש םייתפורת  
.היפרתומיכ ואר  

...תוללוכ ןגורטסאה תעפשה תא תושילחמה תופורת
.(Tamoxifen) ןפיסקומט
.(Aromatase inhibitors) זטמורא יבכעמ
.(Biological therapy) תיגולויב הייפרת

לבקל ברסל תוטונ ,דש תתירכ ורבע רשא ,תוינואכיד םישנ
התומתה רועישו הז הרקמב שרדנה ,םילשמ יפרתומיכ לופיט תלדגהל ליעוי ,ולא םישנל ןואכיד דגנ תופורת ןתמ יכ אצמנ
.יפרתומיכה לופיטל ןתונעיה
העינמ
ןיריפסא
תעייסמ ,עובשב םעפ ,דחא ןיריפסא רודכ תליטנש ואצמ םירקחמ
.דשה ןטרס ינפמ הנגהב
םינומרוהל םינטלוק לעב ,דש ןטרסמ קר הנגהל בוט ןיריפסאה
.םילודיג תוחתפתה םידדועמה ,ןורטסגורפו ןגורטסא םיישנה

לוהוכלא תלבגה
.דשה ןטרסו לוהוכלא תכירצ ןיב קודה רשק םייק
תא תולעהל הלולע (םרג 10) רתויב הנטק הכירצ
.םרג 15 שי תעצוממ הקשמ תנמב .10%-ב ןוכיסה


תואנ לקשמ
בושח רבדה .דשה ןטרסל ןוכיסו לקשמ רתי ןיב רישי רשק ונשי
ליג רחאל דחוימבו רחואמ ליגב לקשמב ולעש ולא יבגל דחוימב
.רבעמה

תינפוג תוליעפ
םישנש אצמ (The Nurses' Health Study) חווט ךורא רקחמ
,עובשב םעפ תוחפל ,תחא העש תב תינפוג תוליעפ לע ודיפקהש
.18%-ב הלחמל ןוכיס וניטקה

ודימתהש םישנ .תצרמנ תוליעפ ומכ הבוט הכילה
ריעצ ליגב םא ןיב ,תוחפל םינש 10 ךשמב ךכב
.75%-ב דש ןטרסל ןוכיס וניטקה ,ןתורגבב וא

.הלחמל ןוכיסו תינפוגה תוליעפה תליחת ליג ןיב רשק אצמנ אל
ולאבו ריעצ ליגב תינפוג תוליעפב ולחהש םישנ ברקב ןוכיסה תמר
.ההז ,רגובמ ליגב הב ולחהש

.ליג לכב הליעומ תינפוג תוליעפש ,איה ךכמ הנקסמה

םיביס ריתע ןוזמ
.ןגורטסאה תמר תא תיתועמשמ התיחפמ םויב םיביס םרג 30 תכירצ

ןמוש
ןגת ותכירצב התחפה .דש ןטרסו ןמוש תכירצ ןיב רישי רשק אצמנ
.םד-ילכו בל תולחממו תרכוסמ ,ןטרס לש םירחא םיגוסמ םג

תוקריו תוריפ
םילרנימ ,םינימטיו םיליכמ ולא .תוקריו תוריפ עפש ולכא
תוקריו תוריפ ופידעה .ןטרסמ םיניגמ רשא ,םיטנדיסקוא-יטנאו
.תוטטבו וגנמ ,דרת ומכ ,ההכ בוהצ וא ההכ קורי עבצ םהל
.בורכה תחפשממ תוקרי טירפתב ובלש

תונוכת ,הינבגע ומכ ,םימודא תוקריבו תוריפב יוצמה ןפוקילל
.המצוע תובר תוינטרס-יטנא

םיקרח ילטוק
םילולע םהו ןגורטסאה לש הזל המוד םיקרחה ילטוקמ המכ הנבמ
תומר תואשונ דש ןטרס תולוח םישנש אצמנ .ףוגה ינטלוקב גפסיהל
.ןהידשב םהמ תוהובג

הקיטויביטנא
American Medical Association Journal-ב םסרופש רקחמ
.דש ןטרסו הקיטויביטנא תכירצ ןיב רשק אצמ 2004 ראורבפב
.ךכב קלח שי ןוסיחה תכרעמ תשלוחלש ןכתי םירקוחה תעדל
אפרמ-יחמצ
רוציי תעינמ םיסחיימ ול ןנגילב דחוימב םירישע התשפ יערז
.הלחמל ןוכיס תעינמ ךכיפלו ןגורטסא   
.םוכרוכ
.פלק תצא
.םודא ןתלת

....ןגורטסא תויומד תובוכרת שי םהב םיחמצב שומישמ וענמיה
.תיתושכ/תושכ
.היוס
.רוחש שוהוק
.גנסני'ג
.ייווק גנוד
.םהרבא חיש/סקטיו

 
...1 תושדח - דש ןטרס ואר
...2 תושדח - דש ןטרס ואר

>