היגולוסקלפר
Reflexology
תירוזיא היפרת םג תארקנה ,היגולוסקלפר
לכש הסיפתה לע תססובמ ,(Zone therapy)
תופכב םיוסמ רוזיא ידי-לע גצוימ ףוגב רביא
(יוסיעל וא) הציחללו םיידיה תופכבו םיילגרה
תא תאפרמה העפשה שי ולא םירוזיא לע
.םיגציימ םה םתוא םירביאה

קר אל ,William H. Fitzgerald ר"ד ,הטישה חתפמ ירבדל
   ,רתויב תורומחה תולחמה תא אפרל תלגוסמ היגולוסקלפרהש
ךילהת תא גיסהל םג היושע איהש אלא ,דימתלו החטבב
.ליג ימתכו שבי רוע ,םיטמק םילעהלו תונקדזהה

היגולוסקלפרה תונורקע
.ףוגה לש דצ לכל 5 ,ךרוא ירוזא 10-ל קלוחמ ףוגה
.םיילגרה תופכב וא םיידיה תופכב לע גצוימ ףוגב קלח/רביא לכ
ףוגב תויורידס-יא ןחבאל םילוכי היגולוסקלפרב םיאפרמה
.םיידיהו םיילגרה תופכ שושימ ידי-לע   
,היגרנא תמירז ררועל יושע רוזיא לכ לע ץחל תלעפה וא יוסיע
לקהלו םאותה ףוגה רביאב םייבצע תותואו הנוזת ירמוח ,םד   
.םוקמ ותואב תויעבה לע ךכב   

...דדועל/רפשלהיגולוסקלפרה

.לקשמ תתחפה
.ףוגה ירביא תואירב תא
.םינלערמ ףוגה רוהיט
.םדה-רוזחמ תא

םיאולחתה תיברמ שרוש היגולוסקלפרב םילפטמהמ קלח ירבדל
.ותלקה לע ססבתמ םיעיצמ םהש לופיטהו ישפנ חתמ/סרטס אוה

...תוללוכ היגולוסקלפרב לפטל ןתינ ןהב תויעב

המרב ,ותביבס םע דדומתהל םדאל תעייסמ היגולוסקלפרהש הארנ
.ויופיר תא ךכב תמדקמו תישגרו תישפנ ,תינפוג

לע הלקהל היגולוסקלפרב לופיט םילוחה תופוק תועיצמ לארשיב
.תלטובמ אל החלצהב תאז ,תוריצע