ןיטאטס תופורת/םיניטאטס
Statins
,םדב לורטסלוכה תמר תא ןיטקהל ידכ וחתופ ןיטאטסה תופורת
תומלוב ולא תופורת .בל ףקתה עונמלו ילילכה קרועה לע ןגהל
תוניטקמו לורטסלוכ רצייל דבכל םרוגה םיזנא לש ותוליעפ תא
.םדב ותמר תא ךכ

לורטסלוכה תמר תנטקהל ףסונבש וארה םירקחמ
,בל יפקתה תעינמב תוליעי ולא תופורת ,םדב
.םירזוחו םיינושאר

תוענומ רשא תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת םג שי ןיטאטסה תופורתל
םידבר תורבטצה ךכ תוניטקמו (ערה) LDL לורטסלוכ ןוצמיח
.םדה-ילכ תונפד לע םיימינפ

ולא םידברב תוקלד תוענומה ,תויתקלד-יטנא תונוכת תולעב םג ןה
םד-ישירק תורצוויהו םמוקממ םתוקתנתה תנכס תא ךכב תוניטקמו

.בל ףקתה םורגל תולולעש תומיסחו

ידיב וקדבנש ,ןיטאטס תופורת 3 Ciculationןוחריב חוויד יפל
...ןה םדב CRP-ה תומר תא תוניטקמ רשא ,םירקוח

AtorvastatinSimvastatinPravastatin

ףקתהל ןוכיס רתיו תקלדל ןמס הווהמ םדב CRP לש ההובג המר
.ץבשו בל

םיניטאטסה לש תיתקלד-יטנאה םתעפשהש םירעשמ םירקוחה
םדב (ערה) LDL-ה לורטסלוכ תמר תנטקהב םחוכ םע דחי
עובק שומישל תורשפא םג ולעה םה .ולא םינוכיס םיניטקמ
םהב םירקמב ,ללכב לורטסלוכה תמר תדרוה םשל םיניטאטסב
.הקיפסמ הניא ,דבלב טירפתה תועצמאב ,ךכ-לע הטילשה

...תוללוכ תופסונ ןיטאטס תופורת

CerivastatinFluvastatinLovastatin


יאוול תועפות
םירירש יבאכ
דאמ ליבגהל הלולעש תיללכ השלוח תשוחת םע םירירש יבאכ
.תוגרדמב היילעו הכילה ומכ ,תוימוימוי תויוליעפ

סיסילויומודבר תלחמ חתפתהל הלולע רתויב תורידנ םיתיעל
םורגל לולע רשא ,ץאומ םירירש קוריפ :(Rhabdomyolysis)
תורקל לולע הז רבד .תוומו תוילכ תקיפס יא ,דבכל קזנ םג
.תורחא תופורת םע םיניטאטס בוליש בקע

דבכל קזנ
ךשמה .דבכהמ םימיזנא תשרפהב לודיגל םורגל הלוע הפורתה
רדעה .הז לודיג תדימב יולת היהי התפלחה וא הפורתה תליטנה
.דבכל ידימת קזנ םורגל לולע לופיט

דבכ ידוקפית תקידב עצבל שי םינימסת אלל םרגיהל הז קזנש ןוויכ
הנשה ךשמב ,ןכמ רחאלו הפורתה תליטנ תליחת רחאל תועובש 6-כ
ןונימה םא דחוימב בושח הז רבד .םישדוח 6 דע 3 לכ ,הנושארה
.לדגוה

לוכיע תויעב
תליטנ .תוריצעו לושליש ,תוליחב תויעב (רידנ רבדה יכ םא) ונכתי
.הייעבה תא ןיטקת ,החוראה ןמזב ,ברעב הפורתה

תומדאהו החירפ
ומכ ,B3 ןימטיוו םע דחי ןיטאטס תליטנבקע םרגיהל וז העפות
דחא תליטנ תעב וא Simcor הפורתה תליטנ לש הרקמב ומכ
היושע ןיטאטסה ינפל ןיריפסא תליטנ .דרפנב ולא םיביכרממ
.ליעוהל

תועפות עונמל הייושע Q10 םיזנא-וק ףסות תליטנ יכ םיסרוגה שי
.יאוול

תורחא תופורת םע ןילמוג תולועפ
תופורת תליטנ לע העפשה תויהל הלולע םיניטאטסב שומישל
ןואכיד תודגונ תופורת ,היירטפ תודגונ תופורת ,הקיטויביטנא
.ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמה תופורתו

...תושדח - םיניטאטס ואר