2001 לירפא
תוקלדו לוהוכלא
רקחמ עיגיה וז הנקסמל .בל תלחמל ןוכיס התיחפמ הנותמ הייתש
.תוקלד לש תומר ןיטקמ הקשמהש אוה ךכל ןתינש רבסהה .ינמרג
.םינמרג 1,800-ב CRP תוקלדל ןמסה תמר תא קדב רקחמה
םינייתשבו ללכ םיתוש םניאש ולאב ואצמנ רתויב תוהובגה תומרה
םינייתשה ברקב ולגתה רתויב תוכומנה תומרה וליאו םידבכ
.םויב םיינש דע דחא הקשמ ומגלש ולא ונייהד ,םינותמה
.CRP-ה דדמו הייתשה תמר ןיב ןטק רתוי הברה רשק אצמנ םישנב

.The Lancet

2001 רבמטפס
חומה תא קמצמ לוהוכלא
תוקמטצהל תמרוג לוהוכלא לש תמזגומ הייתשש הליג ינפי רקחמ
העפש התייה אל הנותמ הייתשל .חומה לש תימדקה הנואה
.חומה לש תימדקה הנואה לדוג לע יהשלכ
.תונקדזהה אוה תימדקה הנואה תוקמטצהל ירקיעה םרוגה
יארחא לוהוכלא .הלעמו 60 ינב ברקמ 60%-ב הלגתה רבדה
םרג 428 לעמ וכרצש ולא ברקב קרו הז רועישמ 11%-ל
.עובשב לוהוכלא (תויסוכ 4-מ רתוי טעמ)

.Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry

2001 רבוטקוא
חומה לע לוהוכלא תעפשה
קדבש רקחמ .חומ יאת גרוהה ,הנוזת רמוחו םס אוה לוהוכלא
,65-מ רתוי ינב םישנא 3,000-ב חומה יאת לע לוהוכלא תעפשה
,(חומ יאת) ןבל רמוח ןדבוא הארמ רישכמה .MRI רישכמ תרזעב
.חומה תדימ תאו (םיתמ םירוזיא) םימטוא
םחומב םג ומכ ,םידבכ םינייתש לש םחומב תוגירח ולגתה הקידבב
.ותש אל ללכש ולא לש
םינותמו םילק םינייתש לש םחומב ואצמנ רתויב תונטקה תוגירחה

.Stroke

2002 ילוי
םד ץחל רתיו הנותמ הייתש
Osaka University Graduate School of Medicine-מ םירקוח
הלידגמ רתויב הנטקה הכירצה ולו לוהוכלא תכירצש ואצמ ,ןפי
.םירבגב ,םד-ץחל רתיל ןוכיס
תורידתל וא תומכל רשק אלל ,לוהוכלא התושה רבג לכ םהירבדל
.תכרצנה תומכה םע לדגה ןוכיס .םד-ץחל רתיל ןוכיס ךכב חתפמ

.Alcohol

2002 ילוי
ינקלוו רמוח תרזעב תוששואתה
רבואגנה/האיבס תבנזמ תוששואתהל שמשל יושע ינקלוו רמוח
תיטירב הרבח .תזרפומ לוהוכלא תייתש רחאל ,(Hangover)
קבאה לש ויתונוכת לע תוססבתמה תולולג קושל איצוהל תדמוע
.םינלער וילא חופסל ינקלווה

2004 רבוטקוא
םירבגב בל בצק תורידס יאו לוהוכלא
,קרמנד Aarhus University Hospital-ב רקחמ יאצממ יפל
בצקב תורידס יא םורגל לוהוכלא לש תמזגומ הייתש הלולע
רשקה תא ןחב רקחמה .(בלה לש ןוילעה וקלח) היילעה תלועפ
.(Flutter) ףורפרו םירודזורפ רופרפל ןוכיסו לוהוכלא תכירצ ןיב

םויב םיילוהוכא תואקשמ ינשל הייתש ליבגהל שי םירקוחה תעדל
תא םיריבסמ םה .םירודזורפ רופרפל ןוכיס ןיטקהל ידכ ,דבלב
תותוש ןהש ךכב ,(0.7%) םישנב העפותה לש רתוי ןטקה עפומה
.1.7%-ב עפומה רועיש אצמנ םהב ,םירבג רשאמ תוחפ בורל

.Archives of Internal Medicine

2004 רבמבונ
תוקוניתו לוהוכלאל הפישח
וליג גפיניוו University of Manitoba-מ םיידנק םירקוח
רחאל רצק ןמז וא םמא םחרב לוהוכלאל םיפשחנה תוקוניתש
תוקלל רבגומ ןוכיסב םייוצמ ,םמאמ הקיני ךרד ,םתדיל
.םהייחב רחואמ בלשב ,2 גוס תרכוסב
.םתדיל רחאל םימי שדוח ךשמ ,םיקנוי תוקונית קדב רקחמה

םימדקומ תוחתפתה יבלשב לוהוכלאל הפישחש םיקיסמ םירקוחה
תעב (Glucose homeostasis) תיזוקולגה תוביציב םוגפל הלולע
.תורגבה
ןילוסניאל תדוגנת תמרוג הדילה ינפל לוהוכלאל הפישחש עודי
.םייחה ךשמהב זוקולגל תוליבס יאו (Insulin resistance)

2004 רבמצד
סגה יעמה ןטרסלו המונדאל ןוכיס לידגמ לוהוכלא
תמזגומ הייתשש אצמ תפרצ Hopital Antoine Beclere-ב רקחמ
ולאב ,סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הלידגמ םיילוהוכלא תואקשמ לש
.(Adenoma) המונדא/ריפש לודיג םהל
,תונוש הייתש תוגרדב ,םינייתש 661 לש םהייעמ תא ונחב םירקוחה
.דחא ריפש לודיג תוחפל היה םהל
יעמ ןטרס חתפל רתוי לודג טעמ ןוכיס רתיב ויה םיגלפומ םינייתשש
.וז הלחמל תיתחפשמ הירוטסיה ילעב רשאמ ,סג

.Gut

2005 לירפא
האירב הניא הנותמ הייתש
ב"הראב םתעינמו תולחמל הרקבה זכרמ לש םוסרפל םאתהב
(US Centers for Disease Control and Prevention - CDC)
לש הנותמ הייתשמ האצותכ ,בל תלחמל ןוכיס תנטקהל םרוגה
.לוהוכלאה רשאמ רחא תויהל יושע ,לוהוכלא
םינוש םירקחמב וקסוהש תונקסמהש ןכתי הרקבה זכרמ תעדל
.תונוכנ ןניאש תונקסמל ועיגה
עיגה ב"הרא University of Buffalo-ב ,2004 תנשמ ,םדוק רקחמ
הקיר הביק לע איה םא קיזהל הלולע ,הטעמ ולו הייתשש הנקסמל
.םד-ץחל רתיב ןכסלו

.American Journal of Preventative Medicine

2005 רבמבונ
הפ ןטרסו לוהוכלא ןיב רשקה
םישנאה תיברמ ,הינטירב Cancer Research UK ירקוח ירבדל
הפ ןטרסו םיפירח תואקשמ תייתש ןיב רשקל םיעדומ םניא
.(Mouth cancer)
.לוהוכלא תייתשו קבט תסיעל ,ןושיע םה הפ ןטרסל ןוכיס ימרוג
םירידס םירוקיבל ליבקמב ,הלחמה לש םימוטפמיסל תועדומ רתי
.וז הלחממ תודרשיהה רועיש תא דאמ ולידגי םייניש אפור לצא

2006 יאמ
םזילוהוכלאב המחלמל הפורת
דגנ עייסל היושע םימסל תורכמתהב לופיטל תשמשמה הפורת
Scripps Research Institute-ב רקחממ הלוע תאז ,םזילוהוכלא
תשמשמה ,(Naltrexone) ןוסקרטלנ הפורתב רבודמ .ב"הרא
.ןיאורהל הרומח תורכמתהמ תוששואתהל ב"הראב
.םסל הקושת התיחפמו חומב םינטלוק תמסוח הפורתה
תוקקדזה אלל םימיה רפסמ תא הפורתה הלידגה תונויסנב
.80%-ל 25%-מ לוהוכלאל

2006 רבמטפס
םימסמ הרומח םיריעצ לע לוהוכלא תעפשה
Advisory Council on the Misuse of Drugs-ב רקחמ
םימס רשאמ םיריעצל תויעב רתוי םרוג לוהוכלאש אצמ הינטירב
.רבוגו ךלוה ותכירצ לש לודיגה בצק יכו
תרתומה תיברמה לוהוכלאה תמר תא ןיטקהל שי םירקוחה תעדל
.רטילל ג"מ 50-ל רטילל ג"מ 80-מ 25-מ תוחפ ינב םיריעצב
.הפיכאה איה הייעבה ךא ,הז יוניש וצמא רבכ תורחא תובר תונידמ

2006 רבמצד
רתי תייתש רחאל םייביטינגוקה םידוקפיתה תוששואתה
.לוהוכלא לש תולודג תויומכ תייתש רחאל ששואתהל לגוסמ חומה
תקספה םעש הליג הינמרג University of Wuerzburg-ב רקחמ
.םנקיתל הגרדהב חומה ידוקפית םיבש הייתשה

הייתשה תא קיספהל םיטסילוהוכלא לע ,הרקי הזש ידכ
תקספהל דע ןמז רבועש לככ .רשפאה לככ םדקומ
תלוכי ןדבואל ןוכיסה לדג ,תמזגומה הייתשה
.תוששואתהה

.Brain

2007 ראוני
רעיש תקידבב לוהוכלא יוליג
.לוהוכלא לש תכשוממו הלודג הכירצ תולגל תרשפאמ רעיש תקידב
תוריהמה ללגב ,םירחא םיעצמאב תאז תולגל היה ןתינ אל הכ דע
.לוהוכלאה תובקע םימלענ הב
,הינמרג ,ןילרבב Charite יאופרה זכרמב החתופ רשא הקידבה
ףוליח לש יאוול ירצות) םיטילובטמ םירתונ ףוגבש ךכ-לע תססבתמ
.לוהוכלאה ומכ תוריהמ התואב םימלענ םניאש ,(ףוגב םירמוחה
ישרוש דע םיעיגמו ,םדה רוזחמ תועצמאב ,םירבוע ולא םירמוח
.ומצע רעישלו רעישה