רבד חתפ
,תיגולוריונ הערפה איה ,תיביטקארפיה בשק תערפה/בשק תערפה
.םידליה ללכמ םיזוחא השימח דע השולשב ,הכרעה יפל ,תעגופה

.היוארה בלה תמושתל תוכוז ןניא תובר תוילטנמ תודלי תולחמ
(Attention Deficit Disorder - ADD) בשק תערפה תאז םע
תיביטקארפיה בשק תערפה וא
,(Attention deficit and hyperactivity disorder - ADHD)
תומרוג ,תודלי ליגב רתויב תוצופנ תירטאיכיספ תוערפה תובשחנה
.םירומל ןהו םירוהל. ןה ,הגאד


ןוכיס ימרוגו םימרוג
םילולע (בשק תערפה :ןלהל) תיביטקארפיה בשק תערפהל
...םימרוג רפסמ תויהל
.רתויב ץופנה אוה ,יתשרות/יתחפשמה םרוגה
.הירחא וא הדילה ןמזב רבועל םרגנש יחומ קזנ
בקע ,חומב ימיכוריונ ןוזיא-יא איה הביסהש םג ןכתי
,(Trans-fatty-acid)..תינמוש-סנרט הצמוח לש הרתי תכירצ   
(ספי'צ) םינגוט ,הפאמ ירבד ,תוריהמ תוחורא לש תאצות   
םקלחב םיינמימ םינמשמ םירצוימש ,םירחא םיפיטחו   
םתפלחהמ האצותכ תאז ,(Partially hydrogenated oils)   
הדוקפית םשל ,םידלי םיקוקז הל ,3-הגמוא לש המוקמ תא   
.םיבצעה תכרעמ לש ןיקתה   

,המוד הייעבמ םילבוסה ,םייח-ילעבב ךרענש ,ליבקמ רקחמ
.(Dopamine) ןימאפוד רטימסנרטוריונב הייעב םהב הליג

...םיללוכ בשק תערפהל ןוכיסה ימרוג
.הדילה תעב ךומנ לקשמ
.הדילה תעב ןצמחב רוסחמ :(Hypoxia) היסקופיה
.לוהוכלאל הפישח
.(Nicotine) ןיטוקינ וא/ו (Cocaine) ןיאקוק תכירצ

םימוטפמיסו ןוחביא
הלגתת הייעבה .תוקוניתב ןוחביאל תנתינ הניא בשק תערפה בורל
םיישק ויהי דליל רשאכ ,'ג וא 'ב התיכב ,8 דע 7 ליגב קר הארנכ
.םידומילב
ויהי םינמיסה .תוקוניתב הייעבב םיתיעל ןיחבהל ןתינ ,תאז םע
.הלכאה יישקו הניש תויעב ,החונמ רסוח

...וללכי ךכל םינימסתה
.ןגראתהל תלוכי רסוח
.תוינחבנו תורצק תובושת
.(דימת אל) םירתוימ םירוביד
.םירחא ירבדל בל תמושת יא
.(רתי תונתלעפ) תויביטקארפיה
החונמ רסוח תועונתו תונבצע
.תומזגומ  
.() םירומח דומיל יישק
.בישקהל תכשמתמ תלוכי יא
.תולקב תעד תחסה
.עוריאל ןיתמהל תונלבס יא
.תמזגומ תויביסלופיא
.םירחא ירבד תעיטק/תערפה
.םיצפח דוביאו שפנ רוזיפ
(תובורק םיתיעל) קוסיע
.תונכוסמ תויוליעפב  

.ההובג לכשמ תנמ ףא-לע ()

,תיביטקארפיה בשק תערפהמ םילבוס רשא םידלי
םילעופ םה .תדדוב המישמב זכרתהל םילגוסמ םניא
החונמב תבשל םילגוסמ םניא ,הליחת הבשחמ אלל
.המישמ תוקוחר םיתיעל םימייסמו
רובחל תלוכי יא ,ךוראה חווטל תועפשה רורגי ,הייעבב לופיט רסוח
.הדובעבו רפסה-תיבב חילצהל ,םירחא םידליל

חתפל ,תיביטקארפיה בשק תערפהמ לבוסה ,דלי לולע ,ןמזה םע
.תורחא תוישגר תוערפהו תימצע הכרעה רסוח ,ןואכיד


החפשמה ינפב תובצינה תויעבה
בצמה .םיתואנ םיחנמ םיוק תועצמאב ,בשק תערפה ןחבאל ןתינ
ךות ,ןמוימ םדא ידי-לע עצבתמ ןוחביאה רשאכ ,אוה ילאידיאה
םינוחביא םיעצבמה םנשי םלוא .םירומהו םירוההמ עדימ תלבק
רתי ןוחביאל םיעיגמ ךכמ האצותכו שרדנה עדימה לכ אלל ,ולא
.רסח ןוחביא וא
ששחה ץופנ ,ןכוסמ וניא יתפורת לופיטש םיארמה םינותנה תורמל
שמתשהל אל הייטנ תמייק םירקמ רפסמבו תופורתב שומישה יבגל
.ןהב
שי בשק תערפהב תולפטמה תופורתל םג ,תורחא תופורתל המודב
.ןהב שומישה רחא הדיפקב בוקעל שי ךכיפלו יאוול תועפות

.ןילטיר :ואר

תודבוע
םידימלתה ללכמ םיזוחא 5 דע 3 םילבוס םיחמומ ירבדל
.בשק תערפהמ רפסה-יתבב   
.עצפיהל רתוי םיטונ ,בשק תערפה ןיגב םילפוטמ םניאש םידלי
ומכ ,תורחא תויעבל ליבקמב בשקה תערפה תשחרתמ תופוכת
תוגהנתה וא םימסב שומיש ,תוגהנתה תערפה ,הדרח ,ןואכיד   
.תיתרבח-יטנא   

לופיט
ריבגהלו ותוגהנתהב טולשל דומלל דליל רוזעל איה לופיטה תרטמ
.תימצע הכרעה תשוחת וב
.תוצעייתה םשל גולוכיספ/רוטאיכיספל דליה הנפוי תישאר

תכרעמ תא תורגמה ,תומיוסמ תופורתב שומישש ,ואצמ םירקחמ
,טקשב תבשל םידלי םידמלמה ,םייתוגהנתה םילופיט ןכו םיבצעה
.רתויב םיליעיה םילופיטה םה ,תומישמב זכרתהלו בל םישל

םילבוס רשא םידליב םילפטמ התרזעב ,רתויב העודיה הפורתה
.ןילטיר איה ,בשק תערפהמ

...ןה תורחא תופורת
.(Cylert) טרלי'צ.(Dexedrine) ןירדסקד
תשדוחמ הטילק תוענומ ,ןואכיד דגנ תופורת בולישב ,הלא תופורת
תולעופו (Norepinephrine) ןירפניפרונו (Serotonin) ןינוטורס לש
.העגרהל

,בל תמושת רדעה לש םירקמבש ,תוחכוה תורבטצמ
לופיט ,תונפקותו תויביסלופמיא וא תויביטארפיה
.תוגהנתה ילופיטמ ,רתוי ליעי תוצירממ תופורתב
תניחבמ ,דוקפיתה תא תרפשמ תוגהנתה תייפרתב לופיטה תמלשה
.רתוי םיבוט םיימדקא םיגשיהל העגהו םייתרבח םירושיכ

טירפת ייוניש
טירפתב יוניש רוזעל יושע םיתיעל
םילכאמ ןוזמהמ םיקלסמ ,(Feingold diet) 'דלוגנייפ טירפת' יפל
קלח יבגלו םימיוסמ םירמשמ םירמוח ,לכאמ עבצ שי םהב
.(Salicylates) םיטליצילס םג ,םילפוטמהמ

תערפה ינימסת תא רפשת טירפתל ץבא תפסותש ,םיסרוגה שי
רוסחמב םיקול הנממ םילבוסה םידליש ,תילגתה רואל תאז ,בשקה
.הז לרנימב
הרוצב וביגה ,הכומנ ץבאה תמר םהב םידליש ,אצמנ ליבקמב
.(ןילטיר ומכ) םיבצע תורגמ תופורתב לופיטל העורג


רוזעל םייושעש םייתנוזת תורוקמ
.תוקריו תוריפ תכירצ תלדגה
.(ךכל םייגרלאל טרפ) היוס ירצומ תכירצ
.() .םידקש בלח
.() ודוה לוגנרתו םיגד
.B-6 ןימטיו דחוימבו B ינימטיו תצובק ףסות

(L-tryptophan) ןפוטפירט ונימאה תצמוחב םירישע ()
.(Glycine) ןיצילג ונימאה תצמוחו (Taurine) ןירואט    


םינורחא םיאצממ
בשק תערפהמ םילבוסה םידלי לש םחומש הארה ,MRI רישכמ
ןיב רשק אצמנ .הנממ םילבוס םניאש םידלי לש הזמ הנוש   
םהידלי חומ תלוכילו םהידליל תידימת בל םישל םירוהה תלוכי   
.ירקיע ןוזמ ול שמשמה ,זוקולג לצנל   
םילבוסה םידליב ,זוכירה לע יארחאה ,חומה קלחש אצמנ   
.תוחפ ךכיפל ליעפו זוקולגה תא תוחפ לצנמ ,בשק תערפהמ   
איה ,חומ ירוזיא רפסמב התוחפ תוליעפש ,ךכ-לע זמרמ רבדה   
.בשקה רסוחל םרוגה   

,תיתשרות הערפה איה בשקה תערפהש ,ךכ-לע םיעיבצמ םירקחמ
,הערפההמ םילבוסה םידלילש אצמנ .יטנג אוה םרוגה רמולכ   
אוה םג לבוסה ,דחא החפשמ בורק תוחפל (ללכ-ךרדב) שי   
,בשק תערפהמ ולבסש תובאהמ 1/3-ל תוחפלו הייעב התואמ   
.הנממ םה םג םילבוסה םידלי שי   

 
תושדח
2006 סרמ
םיגד ןמש תעפשה
תוגהנתה תוערפה לע םיגד ןמש תעפשה קדבש םידקמ רקחמ
ןודניווס The Cotswold Community School-ב ךרענו תורומח
.הינטירב
3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוחש ואצמ םימדוק םירקחמ רפסמ
דומיל תוערפה ינימסתמ קלח תלקהב רוזעל תויושע 6-הגמואו
.םירגובמבו םידליב תוגהנתה תוערפהו
אירב טירפת ןיב רשק שיש הסיפתה תא תוקזחמ יוסינה תואצות
.תוגהנתהו
 
2006 לירפא
םידקשה תוטולב תקחרה
ינימסתש אצמ U-M Centre for Sleep Science-ב יטירב רקחמ
תובורק םיתיעל םימצטמצמ םידליב תיביטקארפיה בשק תערפה
.(Tonsils) םידקשה תוטולב תקחרה תובקעב תיטמרד

הריחנ :הניש תערפה ןיב רשק ואצמ םימדוק םירקחמ
תויעבו (Apnea) המישנ םוד תארקנה ,המישנ תקספהו
.םויה ךשמב תוגהנתה
הניש ןמזב המישנ תוערפהש החנהה תא םיקזחמ ולא םיאצממ
.םיינונשי םתוא השועו םידליב תוגהנתה תויעב תורצוויהל תורזע