דבב דב תשחרתמה העפות איה העימשה לש יתגרדה ןדבוא
75 דע 65 ינב ןיבמ עברה .(Presbycusis) תונקדזהה םע
תרחא וא וז הדימב םידבאמ הלעמו 75 יניבמ םיעבר השולשו
.העימשה רשוכ תא
בקע ,(Inner Ear) תימינפה ןזואב העיגפ םורגל םילולע ךכל
.יתשרות םרוגו שערל הפישח
(Earwax Blockage) ןזואב הוועש תורבטצה בקע המיסח
.העימש תויעבל איה םג תמרות
םימוטפמיס
.םומע ךפוה לוקה :העימשה תוכיאב העיגפ
.םירחא םילילצ עקר לע דחוימב ,םילימ תנבהב ישוק
,רתוי טאל רבדל ,ול רמאנש המ לע רוזחל שקבמ עגפנה
.רתוי םר לוקבו רתוי רורב  
.וידרה וא היזיבלטה רישכמ לוק תרבגה
.תוחישב תופתתשהמ תוענמיה
.םייתרבח םיעוריאב תופתתשהמ תוענמיה
םימרוג
םש .ןזואב יוצמה ימינפה ןונגנמל םיעיגמה לוק ילג איה העימש
חומה לא םיעיגמה םייבצע תותואלו תודונתל םיכפוה םה םה
.וב םיחנעופמו

...םיקלח השולש היושע ןזואה

(Outer Ear) תינוציחה ןזואה .1
(Middle Ear) הנוכיתה ןזואה .2
(Inner Ear) תימינפה ןזואה .3

ןזואה ךרד עיגמ לוקה
ןזואה ףותל תינוציחה
וב רצויו (Eardrum)
.תודונת
שולש םע ,ןזואה ףות
תויוצמה תונטק תומצע
:הנוכיתה ןזואב
,(Hammer) שיטפה
תרוושמהו (Anvil) ןדסה
ףוכרא םג תארקנה
,תימינפה ןזואל תועיגמה תודונתה תמצוע תא םיריבגמ (Stirrup)
.(Cochlea) ןזואה לולבשב לזונ לא ןכרדב תוכישממ
תופתתשמה תוקיקד תורעש יפלא םיסוכמ העימשה בצע יאת
ולא םיעיגמ םשמו םיילמשח ותואל תוינכמה תודונתה תרמהב
.חומה לא

...תויהל םילולע העימשב יוקילה ימרוג
םקעתהל תולולע וב תוקיקדה תורעשה :ןזואה לולבשב קזנ
דחוימבו עמשה בצע תונוונתהל םרוגה רבד ,רבשיהל ףאו 
תלוכי תושלחהו םיהובג םילילצ תעימש רשוכב העיגפל 
.ןזואל םיעיגמה םינוש םלילצ ןיב הדרפהה 
תא תמסוח רשא ןזוא תוועש לש ןמזה םע תורבטצה
.ליג לכה שחרתהל הלולע רבדה .(Ear Canal) עמשה תלעת 

...םה םיפסונ םימרוג
.םיינזוא תקלד
.ןזואה תומצע לש הייוקל תוחתפתה
.תימינפה ןזואב וא הנוכיתה ןזואב (Tumor) לודיג
.(Ruptured Eardrum) ןזואה ףות רועב ערק
ןוכיס ימרוג
.םישער בקע ,םינש ךשמ רבצנ רשא קזנ .ליג
םיעונפוא) הרובחת שער ,הדובעה םוקמב שער .םיקזח תולוק
(1) .תינשער העפוה :רודיבו (םיחתות ירי) אבצב ,(םיסוטמו  
.החפשמב תרבועה העימשב תורדרדיה :השרות
.תויפרתומיכ תופורתו הקיטויביטנא יגוס .תומיוסמ תופורת
םינתשמו הירלמב לופיטל תופורת ,הובג ןונימב ןיריפסא םג  
.יתעימש קזנ םורגל םילולע  
חומה םורק תקלד ומכ ,הובג םוחב תונייפאתמה תולחמ
.(Meningitis)  

.העימש ןדבוא דעו ןוטניטמ םורגל םילולע ולא ןוכיס ימרוג
.(dB) לביצד תודיחיב תדדמנ שער תמצוע

...םה הז הרקמב הערל םיעיפשמה םישערה (1)
.120db :אירממ סוטמ ומכ ,ותמצועב ינוציק ימעפ דח שער
.100db :תרשרש רושמ ומכ ,ךשמתמ וא ירוזחמ ,קזח שער
.70db :ישאר שיבכב הרובחת ומכ ,תינוניב המצועב עובק שער

...ריינמ תלחמ ואר
...תרפוע תלערה ואר

ןוחביאו תוקידב
,תחא ןזוא םעפ לכב תוסכל שקבתי הלוחה
.תונוש לוק תומצועב העימשה תקידב םשל
תקידב תובלשמה ,רתוי תוקיודמ תוקידב
םיהבגב םילילצב הנחבא תלוכיו העימש ףס
.(Audiologist) גולוידוא/העימשל החמומ ךורעי םינוש (םירדת)
לופיט
.הייעבה תרמוחבו םרוגב היולת היהית לופיטה תרוצ 
.היוקינ ידי-לע לפטל ןתינ ןזואה תלעתב המיסחב
.העימשל רזע רישכמב שומיש ךירצת תימינפה ןזואב העיגפ
לתש תנקתה ידי-לע לפוטת העימשב רתוי הרומח העיגפ
.(Cochlear Implant) ילולבש  

...םירובד סראב לופיט ואר

אפרמ-יחמצ
.ןזואל הפיטש ימב ביכרמ שמשמ .יוצמ רורמ
העינמ
תעפשהמ האצותכ ותעינמ לע תססבתמ העימש ןדבוא תעינמ
...ליגה םע ותרמחה תעינמו שער
םיינזוא ייוסיכב שומיש ךות ,הדובעה םוקמב םיינזואה תנגה
.םיינזואל עיגמה שער םיתיחפמה ,םיינזוא ימטאב וא םידחוימ   
יוליגל ,םישעור הדובע תומוקמב תועובק העימש תוקידב
.התרמוח אולמב הייעבה תוררועתה ינפל םדקומ   
םירחאו םיירודיב םישעורתוערואמב תופתתשהמ תוענמיה
םירקמב שמתשהל ןתינ ןיפוליחל .םיינשער בכר ילכב העיסנמו   
.םיינזוא יניגמב ולא   
.הז ןיינעל ליעות תשעור הקיסומל הנזאהמ תוענמיה   

...תושדח - העימש ןדבוא ואר