הרדגה
...3-ל תוקלחנ םיינזוא תוקלד
.Outer ear inf./(Otitis Externa) תינוציחה ןזואה תקלד
.Middle ear inf. (Otitis Media) הנוכיתה ןזואה תקלד
.ףותה רוע ירוחאמ היוצמ איהו ןופאכ הלדוג הנוכיתה ןזואה    
.ןלוכמ הצופנה תקלדה וז    
.Inner ear inf. (Otitis Interna) תימינפה ןזואה תקלד

.םיינזוא תקלדמ םילבוס ,6 ליג דע ,םידליהמ 95%
ןדבואו ףותה רועל קזנ םורגל תולולע תוכשמתמ םיינזוא תוקלד
.העימש
םימרוג
.םינללוצו םיסייט םילבוס םהמ ולא ומכ ,ץחל ייוניש
האצותכ רצוויהל הלולע הייעבה .ילאריו וא יקדייח םוהיז
.ןורג באכ/תוננטצה ומכ ,המישנה תכרעמב הלחמ/הייעבמ    
.םיטיזרפ.היירטפ.םיינזואב תוחיפנ
םידליב רתי ןוכיס
...ש ןוויכ םיינזוא תקלדל רתי ןוכיסב םיאצמנ םידלי
.תוחתפתה יבלשב ןיידע תאצמנ םהלש ןוסיחה תכרעמ
הטונו רתוי הרצ םהב (Eustachian tube) עמשה תרצוצח
.תוננטצהו החיל תורבטצה ,תוחיפנ בקע ,תולקב םתסיהל    
,עמשה תרצוצח תברקב םייוצמ רשא (Adenoids) םיפילופה
.התמיסחל םימרותו םירגובמב רשאמ םידליב רתוי םילודג    
.עמשה תרצוצח תא קיבדהל םיקולד םיפילופ םילולע ןכ    
םימוטפיס
.העוגנה ןזואב ינמז העימש ןדבוא
תכישמ/עגמ תעב רבגתמה באכ
.ןזואה ךונת    
 
.ךומנ םוח
.ןזואהמ השרפה
...ונכתי ןכ
.תימד השרפה וא םומיד
.ןזואב םיימואתפ םיבאכ

.תרוחרחס
.םיינזואב לוצלצ

.ףותה רועב ערק לע דיעהל תולולע ולא תועפות

.ףאה תא חנקל ןיא ,םיינזוא תקלד שיש ןמזב
,טבמא/תחלקמ תעב .השבי ןזוא תלעת לע רומשל שי
.ןפג רמצ רודכב ןזואה חתפ תא ומטא    
.הייחשמ ןכו םשג ןמזב תיבהמ האיצימ וענמיה
ףותה רועב ערק ימרוג
...בקע ,ןזואה םינפ לא קזח ימואתפ ץחל
.הנוכיתה ןזואב השק תקלד
.הלילצ
.הטבח/הריטס
.הייחש
.הבורק תוצצופתה
.ןזואה חתפ לע הקזח תימואתפ הקישנ
הנוכיתה ןזואב תקלד
.םידליבו תוקוניתב הצופנ הנוכיתה ןזואה תקלד
...םה הינמיס
.םיינזוא באכ
.ןזואה ךותב ץחלו תואלמ תשוחת
.רתויו סויסלצ תולעמ 39 :הובג םוח

,ןזואה תא ,םיינזוא תקלדמ לבוסה ,דליה ךשומ תובורק םיתיעל
.ץחלה לע לקהל ןויסנב

אטבתתת ,םהיתושוחת לע דיעהל םילגוסמ םניאש ,תוקוניתב
...םינמיס רפסמב הייעבה
.םיינזוא/ןזואהמ השרפה
.לקשמה יוויש ןדבוא
.העימשב ןדבוא/הדירי

.הגירח תונבצע
.הניש יישק
.םיינזוא/ןזואב הכישמ
.םוח
ןוכיס ימרוג
.(הובג םוקמ) םורב תואצמה
.רק ריוא גזמ הב הביבסב תואצמה
.הסיט ןמזב הובג ריוא ץחל תוגגופתה
.םידורי םיירטינס םיאנת
.תוירגיס ןשע
.םילוח םידלי םע תועעורתה
.ןורחאה ןמזב ,תמדוק הלחמ בקע ,הכומנ ףוג תדוגנתה
םיינזוא תקלד ןוחביא
תועצמאב ןזואה ךות לא ןנובתי אפורה
בלשמה רישכמ ,(Otoscope) פוקסוטוא     
תופצל ןתינ ותרזעב ,הרואתו הייאר יעצמא     
.ףותה רוע דע     
,ותביבסב לזונ ינמיסו ףותה רועב םדוא הב תולגל הפצי אוה     
.ןזוא תקלד לע םידיעמה     
.םיחופנ/םילדגומ (Tonsils) םידקש וא/ו ןורג תקלד םג ונכתי
לבוקמ לופיט
.(Acetic acid) תיטצא הצמוח תוליכמה םיינזוא תופיט
תוליכמה םיינזוא תופיט ונתני השק תקלד לש הרקמב    
.דיאורטסוקיטרוק םג    
תרשקמה ,עמשה תרצוצח רבעמ תא חותפל יושע ףאל סיסרת
.ןזואב ימינפה ץחלה תלקהל ,עולהו הנוכיתה ןזואה ןיב    
.הקיטויביטנא
רגובמל הלקה לופיט
.םיינזוא תויעבל רושק וב רוסחמ .םויב ג"מ 10 .ןגנמ
.תקלדה ןוסירל עייסמ .'חי 50,000 .A ןימטיו
.םיגד ןמש תיפכ 1 דליל    
!םידליל אל .תקלדה תא ןסרל עייסמ .'חי 600 .E ןימטיו
.םויה ךשמב קלוחמ ,םויב .ג"מ 7,000 דע 3,000 .C ןימטיו
.םימי 5 ךשמ .םויב םימעפ 3 ,ג"מ 10 .ץבא תולולג
.תקלדה ךוכישו ןוסיחה תכרעמל עויס .םויב רודכ 1 ךשמהב    
תכרעמל עויס .םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50 .B ןימטיו סקלפמוק
.ןוסיחה    
תורזוח םיינזוא תוקלד
ףוכתה שומישה .תורזוח םיינזוא תוקלדמ םילבוס םיבר םידלי
,(Tympanostomy tube) זוקינ רותפכ תנקתהו הקיטויביטנאב
םמצע וחיכוה אל ,ףותה רועב ,םישדוח 14 ךשמ תאשל שי ותוא
.ךורא חווטב

םהב ,תורזוח םיינזוא תוקלדמ םילבוסה םידליה רועישש ררבתמ
.םידליה תייסולכוא רועישל סחיב לודג ,ןוזמל היגרלא התלגתה
86%-ב ,יתועמשמ רופיש האיבה ,םידליהמ ולא תונוזמ תעינמ
.םייגרלאה םידליהמ

רכוס תכירצ תעפשה
,םיצילממ םיבר םיאפור .ןוסיחה תכרעמב תעגופ רכוס תכירצ
.התקספה וא ותכירצ תתחפה לע ,תורזוח ןזוא תוקלד לש הרקמב
ול ,תוריפהמ קלחב יוצמה ,יעבט רכוס אוה (Xylitol) לוטיליסק
.םיינזוא תקלד םורגל םילולעש םיקדייח תוחתפתה תענומה הנוכת

.ליעוהל יושע (Humidifier) ריוא חלחלמב שומיש

.תורזוח ןזוא תוקלדל ןוכיס לידגמ ץצומב שומיש

רזע יעצמא
םיינזואב לוצלצ לש הרקמב
ףאל סיסרת
ןירצילג תיפכ 1 ,חלמ תיפכ 1 :םימח םימ רטיל 1/2-ב ובברע
.(תחקרמ-תיבמ)
.םייריחנב הסימתה סוסירל ,ףאל סיסרת קובקבב ושמתשה
.ןורגב םג וססר .ןורגל עיגי סיסרתהש דע ססרל וכישמה
.םויב םימעפ רפסמ ךכ לע ורזח

באכה תלקהל
.םימח םוש ןמש וא תיז ןמש טעמ תועוגנה םיינזואל ופטפט
.הילבול תסימת תופיט 2 דע הפיט ופטפט ךכ-רחא

אפרמ-יחמצ
.תיז ןמשב ,םוש וא ןיצובמ ונכוהש ,םימימח םינמשב ושמתשה
ךשמ ,שומישה ינפל ,וב תורשהל שי תיזה ןמשל םיפסותה תא
.המח הביבסב ,תועובש 3
.םימי רפסמב קפתסהל ןתינ ,האלמ שמש יאנתב

...לש הסימת לש ןזואל רישי ףוטפט םימשיימה שי

.ןפג רמצ רודכ תועצמאב ןזואה חתפ תא םוטאל שי ןכמ רחאל

תוצלמה
םינזומה תוקונית .תוחפל םישדוח 4 ךשמ ךקונית תא יקינה
.םא תקנה :ואר .םיינזוא תקלד חתפל רתוי םיטונ קובקבמ     
.תוירגיס ןשעמ םכידלי/םכתוקונית לע ונגה
םיפתתשמה רפסמ וב ,ןג/ןונג/םוי ןועמב םכדלי תא ובלש
םידליה רפסמש לככ ,לדג תויוקבדהה רועיש .ןטק רתויש המכ    
.לדג םוי ןועמב    
.םיינזוא יבאכ לע לקת ןזואה תביבסל תומימח םושיי

תושדח
1998 רבמטפס
םיינזוא תקלדל הייטנו היגרלא
ב"הרא University Of North Carolina Medical Center-ב םירקוח
דלי לבוס הנממ ,היגרלאש הנקסמל ועיגה ,תודלוחב יוסינ וכרעש
הערפה תמירג בקע ,םיינזוא תקלדל הייטנ וב הלידגמ ,ןטק
,עמשה תלעתב תרצונה תוחיפנ תמחמ ,ןזואה לש זוקינה תלוכיב
.הכרד רבעמ תמסוחה
.הייעבב יאופרה לופיטה לוכיל םג העירפמ וז המיסח

2002 ילוי
םידליב םיינזוא תקלדו םיגד ןמש
ב"הרא קרוי וינ The New York Eye and Ear Infirmary-ב רקחמ
תורידת הניטקמ 'םויב דליל (ןומיל םעטב) םיגד ןמש תיפכש אצמ
.הקיטויביטנא תליטנב ךרוצ התיחפמו םיינזוא תקלד
תוחיכש תא רתוי ןיטקה םוינלס ליכמה ,ןימטיו-יטלומב הבוליש
.הייעבה

תקלד ילוח םידלי לש םמדבש הדבועה יוליג תובקעב ךרענ רקחמה
,3-הגמוא תינויחה ןמושה תצמוח לש תוכומנ תומר ואצמנ םיינזוא
.םוינלסו A ןימטיו

.Laryngology & Annals of Otology, Rhinology

2004 ילוי
העינמל סיסבכ בלח
יקדייחב ףסותמ בלח ןכו םילרנימו םינימטיוב תרשעומ בלח תקבא
תודלי תולחמ עונמל םייושע הקיטויבורפו (Prebiotics) הקיטויברפ
.תואיר תקלדו לושליש ומכ ,תוילטפ ףא ןה תובורק םיתיעלש ,תורומח
.תוחתפתהה לע תיתועמשמ העפשה םג שי ולא םיעצמאל
Fonterra's international consumer ירקוח ועיגה ולא תונקסמל
הנקב ינילק רקחמ רחאל goods business New Zealand Milk
.םישדוח 36 דע 12 ינב םיידוה םידלי 1,300-כ jiבש לודג הדימ

2006 טסוגוא
בוט ןורתפ םניא םירותפכ
םידליש ןעוט הדנק רבוקנוו St. Paul's Hospital-ב ךשוממ רקחמ
תעינמו ןזואהמ םילזונ זוקינל ,רותפכ ןקתוה םהלש ףותה רועבש
קזנו ףותה רועב רתוי םילודג םיקזנמ ולבס ,תרזוח םיינזוא תקלד
.ךכ-רחא םינשה 10 דע 6-ב ,םירחא םידלי רשאמ ,העימשב

תורזח לש םירקמב קר םירותפכב שמתשהל איה םירקוחה תצלמה
העימשל יניצר קזנו םיינזואה תקלד לש (םישדוח 4 ךשמ) תובר
.ךכמ האצותכ ,(רתוי וא לביצד 40)