תושדח - םידיאורטס
Steroids - News


...ןוזיטרוקו םידיאורטסוקיטרוק ,םידיאורטס ואר

2000 יאמ
םימסל רכמל םילולע םידיאורטס
.רתוי םישק םימסב שומישל םורגל לולע םסכ םידיאורטסב שומיש
סטסו'צסמ Harvard Medical School ירקוח ועיגה וז הנקסמל
.ןיאורהב שומישל רובעל םיטונ םידיאורטסב םישמתשמה .ב"הרא

New England Journal of Medicine


2001 רבוטקוא
ןוירהב םישנל םידיאורטסוקיטרוק תוקירז
הקרזה ,ב"הרא Denver Health Medical Center ירקוח ירבדל
םיכוביס תיחפהל ידכ ,ןוירהב םישנל םידיאורטסוקיטרוק לש תיעובש
.דוליל יחומ קזנ םורגל ףא תולולעו תוליעומ ןניא ,םנמז םרט םידלונב

יושע ,הדילה ינפל עובש ,ימעפ-דח תוקירז ךרעמ ןתמ ,תאז תמועל
.ולא תוקוניתב תוומו האיר תולחמל ןוכיס ןיטקהל

American Medical Association


2003 סרמ
בלל הנכס הווהמ םידיאורטסב חווט ךורא שומיש
םיתואצות תא ורקסש דנלטוקס University of Dundee ירקוח
חווט ךורא שומיש יכ הנקסמל ועיגה ,םיבר םימדוק םירקחמ לש
לש) תוירלוקסוו-וידרק תויעבל םינוכיס דאמ לידגמ םידיאורטסב
.הלעמו 40 ינבב (םדה-ילכו בלה

ןכלו הנונימלו הפורתה תליטנ ךשמל םאתהב הלוע ןוכיסה תמר
.תלעותה לומ םינוכיסה תא ,הרקמ לכב ,לוקשל שי


2006 ילוי
תוננטצהל םידיאורטס
שומיש יכ וליג דנלינפ Turku University Hospital-ב םירקוח
תיחפמ םינטק םידליב (Prednisolone) ןווזינדרפ גוסמ םידיאורטסב
(Wheezing) תינפצפצ המישנ לש תרזוח תורדרדיה םהב תיחפמ
.תוננטצהמ האצותכ

The Pediatric Infectious Disease Journal


2006 רבוטקוא
רומח יחומ קזנ םימרוג םידיאורטס
לודג קזנ םורגל לולע ,םירירש חותיפ םשל ,םידיאורטסב שומיש
.חומה יאתל
קזנ ב"הרא טקיטנוק Yale School of Medicine ירקוח ירבדל
תופורת .םידיאורטסב ןורטסוטסט לש תוהובג תומר ללגב םרגנ הז
תויתבוגת רתיל ונייהד ,תוילילש יאוול תובוגתל םורגל תולולע ולא
,חור-יבצמל ,דאמ המילא תוגהנתהל ,(Hyperexcitability)
.תודבאתהל הייטנו ןורכיז ןדבוא

Journal of Biological Chemistry


2007 ינוי
המזקא דגנ םיימוקמ םידיאורטס
ןוכנ שומיש הינטירב National Eczema Society לש הלהנמ ירבדל
רוע תלחמל םירושקה תוימומדאו תוקלד תיחפהל יושע םידיאורטסב
.דוריגב ךרוצה לע לקהלו

יושעו חוטב וניה םשרימל םאתהב תוידיאורטס תופורת לש ןמושיי
םיחלחלמב שמתשהל שי רתוי םילק םירקמב .המזקא לע דאמ לקהל
רוע תוחשמכ גישהל ןתינ םתוא (Medical Moisturisers) םייאופר
.ליעוהל איה םג היושע ןובסב שומישמ תוענמיה .טבמאל םיפסותכו


2008 ינוי
תיתקלד םייעמ תלחממ התומתו םידיאורטסוקיטרוק
University of Pennsylvania School of Medicine-ב רקחמ
(IBD) תיתקלד םייעמ תלחמ םילוחה ולאש אצמ ב"הרא היפלדליפ

תופורתב אלו ,םידיאורטסוקיטרוקב םילפוטמו
(Thiopurines) םינירופויתה תחפשממ
.התומתל ןוכיס רתיב םייוצמ
םילפוטמה 8,910 ,ןורק תלחמב םילוחה שיא 5.539 ופתתשה רקחמב
ןוכיסה יכ אצמנ .הרקב תצובקכ שיא 41,624-ו סגה יעמה תקלדב
תא תואכדמ רשא תופורתב שומישב לודיגל םאתהב הלוע התומתל
.(Immunosuppressants) ןוסיחה תכרעמ

American Journal of Gastroenterology


2008 רבמצד
תרכוסל ןוכיסו םיילרוא םידיאורטס
םידיאוקיטרוקוקולג גוסמ (הפב םילטינה) םיילרוא םידיאורטס
רועישב) םימיוסמ םירקמב ,שמשל םילולע (Glucocorticoids)
.תרכוס תוחתפתהל זרזמ םרוגכ (2% דע

King's College London School of Medicine ירקוח ירבדל
תרכוסה ירקמ ללכמ 2% דעל םרוג ולא תופורתב שומיש הינטירב
םהב םילפוטמ 2,647 ופתתשה רקחמב .םילגתמה םישדחה
.הרקב תצובקכ ושמש שיא 5,294-ו תרכוס הנורחאל הנחבוא

Diabetes Care


2009 סרמ
המתסאמ םילבוסה םידליל םידיאורטסוקיטרוק
וגאיטנס Pontificia Universidad Catolica de Chile ירקוח
תוטועפ 3,592 קלח ולטנ םהב ,םימדוק םירקחמ 89 ורקסש הלי'צ
,המתסאמ וא המישנה ןמזב םיפוצפצמ םילבוסה ןגה ליגב םידליו
תוחפ םילבוס ,הפיאשב םידיאורטסוקיטרוקב םישמתשמ רשא
.וז הפורתב םישמתשמ םניאש ולא תמועל ולא םינימסתמ

הפיאשב םילטינה םידיאורטסוקיטרוקב ולפוטש םידליב רבודמ
.תוחפל תועובש 4 ךשמב

,הייעבה תרמוחב ,דליה ליגב היולת הפורתה תעפשה יכ אצמנ
תמועל דודמ ןונימ) שומישה ןפואב ,ושמתששה הב הפורתה גוסב
.לופיטה ךשמבו (לפרעמ

Pediatrics