...(שבוע) הלוחה תיבה תנומסת ואר

2007 יאמ
םינטקב םיפוצפצ הניטקמ יתיב שבועל הפישח
...םתפישח


2010 סרמ
שבוע יגבנ םיחירמ םיבלכ
שבוע יגבנ לש הריעז תומכ חירהל םילגוסמ ,ךכל ונמוא רשא םיבלכ
םילגוסמ שושיג יבלכ .םדאה ןיעל םילגנ ולאש ינפל בר ןמז םינבמב
.ריואב תולוקלומ דראילימ הרשע ךותמ תדדוב שבוע תלוקלומ תוהזל
ןה תוביטר יקזנב תוחתפתמ רשא תויסופיט שבוע תוירטפ
.Aspergillus versicolor-ו Penicillium crysogenum
זוכירב םישח םניאש שי .שבוע תוירטפל הנוש ןפואב םיביגמ םישנא
ינוציק ןפואב ביגהל םילולע םירחא וליאו שבוע תוירטפ לש לודג
.תיגרלא הבוגת תולגלו רתויב םיריעז םיזוכירל

NNO


2011 ראוני
שבוע יגבנ לע לוחכ רוא תעפשה
רוא הינמרג ההורסלרק Max-Rubner-Institut-ב ןעדמ לש וירבדל
.שבועה יגבנמ 80%דע דימשהל יושע (LED) דל תודוידמ קפומה לוחכ
.שבועה תיירטפ תחימצ תא םידדועמ קורי רואו בוהצ רוא תאז תמועל
םיחתפתמ רשא (Aspergillus-ו Fusarium) שבועה תוירטפ ינזמ קלח
וחתיפ םהש ךכב לוחכ רואל ולגתסה םינגד םהזל םילולעו תודשב
.ודגנ םידימעל םתוא םיכפוהה םיטנמגיפ

NNO


2011 טסוגוא
המתסאל ןוכיס הלידגמ תוקניב שבועל תפישח
.םייחה ךשמהב המתסאל ןוכיס הלידגמ תודליה תעב שבועל הפישח
רשא םידלי יכ הליג ב"הרא University of Cincinnati-ב רקחמ
לש המתסאל 2.6 יפ לודג ןוכיסב ויה שבוע היה וב תיבב וררוגתה
.7 ליגל םעיגהב (Childhood Asthma) םידלי
וא היגרלא לש תיתחפשמ הירוטסיה םע םירוה לע םירקוחה ירבדל
ךכב םיניגמ םימ יקזנ םינקתמה םירוה .ךכ לע םתעד תתל המתסא
.םהידלי לש תיתמישנה םתואירב לע
דע םתדיל עגרמ םירקוחה ורטינ םתוא םידלי 176 ופתתשה רקחמב
.המתסאמ ולבס םהמ 18% יכ אצמנ .םינש 7 ליגל םעיגה

Immunology & Annals of Allergy, Asthma


2013 רבמבונ
ןוסניקרפ תלחמ ינימסתל תמרוג הירטפ
רשא םירמוח יכ אצמ ב"הרא יזר'ג-וינ Rutgers University-ב רקחמ
לש ולאל םימוד רשא םינימסתל םורגל םילולע הירטפמ םיטלפנ
ינשב םימגפל רושקה 1-octen-3-ol רמוחב רבודמ .ןוסניקרפ תלחמ
.ןימפוד לש ותלבוהבו ותריציב םיברועמה םינג
 
,(Neurotransmitter) רטימסרטוריונ אוה (Dopamine) ןימפוד
םירוזיאבו חומב תותוא תרבעהל שמשמה ימיכ רמוח ונייהד
ןימפודה .חומב תומוקמ רפסמב רצוימ אוה .םירחא םיבושח
.דבלב ורובע םידעוימה (Receptors) םינטלוק רפסמ לע לעופ

רידסהל ןכו גונעתהו לומגה יזכרמב טולשל עייסמ ןימפודה
ןוסניקרפ תלחמל םרוג וב רוסחמ .תוישגר תובוגתו תועונת
.תויורכמתהל היטנלו

Proceedings of the National Academy of Sciences