...1 - תושדח - םא בלחב הקנה ואר

2006 טסוגוא
םייחה ךשמהב ישפנ חתמ התיחפמ םא בלחב הקנה
רשא תוקוניתש וליג Karolinksa Institute-מ םיידבש םירקוח
םייטמוארט םיבצמ םע רתוי בוט ודדומתי םא בלחב םינזומ
.םתורגבב

ונזוהש תוקוניתש הליג םידלי 9,000-כ קלח ולטנ וב רקחמב
םינימסתב תוקלל 9 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ קובקבמ בלח יפילחתב
ודרפי םהירוה רשאכו םא (Anxiety) תודרחמו ישפנ חתמ לש
.ושרגתי וא

.ומיאל קוניתה ןיבש רשקה תוכיא תא םג הלידגמ קוניתה תקנה

Archives of Disease in Childhood
British Medical Journal


2006 רבוטקוא
היצנגילטניא לע העיפשמ הניא הקנה
ופתתשה וב ,ב"הרא Medical Research Council-ב רקחמ
תחוורה הרבסה תורמלש אצמ ,תוהמא 3,000-ו םידלי 5,000 לעמ
וניא רבדה ,דולייב היצנגילטניאה תא תרפשמ םא בלחב הקנהש
הובג הלכשה ,הקיטנג םה IQ-ה לע םיירקיעה םיעיפשמה יכו ךכ
.תרגתאמ הביבסו םאה לש רתוי

אל רחאהו קנוה דחא קונית ןהב תוחפשמבש ואצמ םירקוחה
.םיינשה ןיב היצנגילטניאה תמרב רכינ לדבה אצמנ אל קנוה

British Medical Journal


2006 רבמצד
הקנהה תלוכיב תעגופ תילרודיפא הקירז
הדילה ןמזב תדלוי תלבקמ התוא (Epidural) תילרודיפא הקירז
.הקנהה תלוכי תא ,תושדח תוהמאמ קלחב ,עונמל הלולע

53%-ש ואמנ University of Sydney-מ םיילרטסוא םירקוח
תוהמאהמ 72%-ל האוושהב ,תועובש 24 רחאל וקינה תודלויהמ
.הדילה תעב םיבאכ ךכשמ לכ ולבק אלש
לינאטנפ שחלאמה רמוחה אוה ךכל יארחאש םירובס םירקוחה
.ולא תוקירז ןתמ תעב שחלאמ רמוחכ שמשמה (Fentanyl)

International Breastfeeding Journal


2007 ראוני
ןדיס קיפסמ לבקל הקינמ םא לע
ךרענש יוסינב ,וליג Tohoku University-מ םיינפי םירקוח
,ןדיסב רישע טירפת ךורצל הקינמ רשא םא לע יכ ,תודלוחב
בקע ,שלחהל םייכינחבו םיינישב ךמותה הנבמה לולע תרחא
.הקנהה ןמזב םצעה תסמב לודלידה

Journal of Periodontology


2007 ראורבפ
םייתורבח רתוי םא בלחב ונזוהש םידלי
ונוזינש םידלי הינטירב Bristol University-מ םירקוח ירבדל
דמעמ תניחבמ (41%) רתוי וחילצה םמא בלחמ תוקונית םתויהב
הקנהה ךשמש לככש םג אצמנ .קובקבמ ונוזינש ולאמ יתרבח
.יתרבחה םלוסב רתוי וחילצה םה ךראתה

,םהלש םיעבשהו םישישה תונשב שיא 1,414 ופתתשה רקחמב
.לודג ללוכ רקחמ תרגסמב ,םתדיל זאמ ורטונ רשא

רתוי הבוט תוחתפתהל תודוה הרוק הז רבד םירקוחה תעדל
.םא בלח וקניש ולא לש םחומ לש

British Medical Journal


2007 סרמ
סדייאה ףיגנב םוהיז תענומ הקנה
תא עונמל תויושע (HIV) סדייאה ףיגנ תויאשנ תוהמא
ירבדל תאז ,םתקנה ידי-לע הלחמב ןהיאצאצ לש םתוקבדיה
.הקירפא םורד University of KwaZulu Natal ירקוח

ףסונב הלומרופ בלחמ ונזוהש תוקונית יכ וליג םירקוחה
ןוכיס רתיב ואצמנה ,תועובש 14 רחאלו ינפל ,הקנהה לע
בלחמ ונוזינש תוקונית תמועל ,הלחמה ףיגנב תוקלל לופכ
.דבלב םא
בלחבו קצומ ןוזמב הנזהל םדקומ רבעמ םירקוחה ירבדל
םא בלחב הנזה תמועל ,סדייאל ןוכיס לידגמ םייח-ילעב
.דבלב

Lancet


2007 ילוי
הקינמב דש ןטרס עונמל תרזוע הקנה
לככו דש ןטרסב תוקלל ןוכיס ךכב הניטקמ הקינמ רשא םא
ןיא ןהל םישנ ,ןכ ומכ .וז הנכס הנטק םידלי רתוי הל שיש
רתיב םייוצמ םייחב רחואמ בלשב םידלי ןהל שיש וא םידלי
.דש ןטרסב תולחל ןוכיס

Breast Cancer Campaign, UK


2007 ילוי
הקנה בלח תוכיא םירפשמ בלח ירצומו םירביא רשב
ההובג המר ליכמ בלח ירצומו םירביא רשב תכרוצה םא לש בלח
,בלחה לש ותוכיא תא הלידגמה ,תוליעומ ןמוש תוצמוח לש רתוי
.ץיווש Paracelsus Hospital Richterswil-מ םירקוח ואצמ תאז
.תוקינמ תוהמא 312 ופתתשה רקחמב

British Journal of Nutrition


2007 רבמטפס
תויגרלאו המתסא ינפמ ןגמ וניא םא בלח
McGill University ירקוח ידי-לע ךרענש ,היסורולבב רקחמ
הקנהש הליג ,ןהיאצאצו תוהמא 17,046 ופתתשה ובו ב"הרא
.אצאצב תויגרלאו המתסא ינפמ הניגמ הניא םא בלחב

םישדוח 3 וקינה ןיידע רקחמב ופתתשהש תוהמאהמ 72.7%
הז רועיש דמע הב תוקיבה תצובקל האוושהב ,הדילה רחאל
יניחבת תרזעב ,6.5 ליגב םיאצאצ 13,889 םירקוחה .60% לע
.רוע
ןמז דבלב םא בלח וקניש ,םיאצאצה ברקב האצמנ ,תאז םע
.המזקא ינפב תילובג תודימע ,ךשוממ

British Medical Journal


2008 ראוני
המתסא ינפמ ןגמ םא בלח
םיענומ קוניתל םאה בלחב םירבועה (היגרלא ימרוג) םינגרלא
.דיתעב קוניתב תורחא תויגרלאו המתסא תוחתפתה

יכ אצמנ ,םירבכע לע םייתפרצ םירקוח וכרע ותוא ,רקחמב
םירבועה םיגבנו קבא ,םינקבא ומכ ,ריואב םיאשינה םינגרלא
.תודימע וב םירצוי ,םאה בלח תועצמאב אצאצל

ןוסיחה תכרעמ תא דמלמ TGF-beta ארקנה ןובלחש אצמנ
.םינגרלאל םזגומ ןפואב ביגהל אלש אצאצה לש

Nature Medicine


2008 יאמ
םיקרפ תקלדל ןוכיס הניטקמ הקנה
ךכב תוניגמ תכשוממ הפוקת ךשמ ןהידלי תא תוקינמה םישנ
.דיתעב תינורגיש םיקרפ תקלד תוחתפתהל ןוכיסמ ןאצאצ לע
הז ןוכיס הניטקמ הנשמ רתוי ךשמב הדלי תא הקינמה םא
.תיצחמ ידכב

ונחב הידבש ומלמ Malmoe University Hospital-מ םירקוח
םישנ 544 לשו הלחמהמ תולבוס רשא םישנ 136 לש ןרבע תא
.תואירב תופסונ

םישדוח 12 דע שדוח ךשמב םא בלח וקניש םישנ יכ אצמנ
ולא תמועל ,הלחמב תוקללל 25% ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ
וא םישדוח 13 ךשמב וקנוהש ולא יכו וקנוה אל םלועמש
.הלחמב תוקללל 50% רועישב תחפומ ןוכיסב ואצמנ רתוי

Annals of the Rheumatic Diseases


2008 יאמ
לכשמ תמר תרפשמ הקנה
.תיביטינגוקה תוחתפתהה תא רפשל היושע תכשוממ הקנה
.סורלבב תודלויל םילוח יתב 31 קלח ולטנ רקחמב

ינב םידלי יכ ואצמ ב"הרא McGill University-מ םירקוחה
תודוקנ 7.5 ולבק תכשוממ הפוקת ךשמב וקני רשא ,יצחו שש
לכשמה תמר תמועל תילולימ היצנגילטניא ינחבמב רתוי
םירחא היצנגילטניא ינחבמב רתוי תודוקנ 2.9 ,תעצוממה
.םייללכ היצנגילטניא ינחבמב רתוי תודוקנ 5.9 לכה ךסבו

הבוט התיה הביתכבו האירקב ולא םידלי לש עוציבה תמר םג
.םירחאה תמועל רתוי
Archives of General Psychiatry


2008 ינוי
תואיר תלחממ תוגפ לע ןגמ םא בלח
וליג הניטנגרא סרייא סונאוב Fundacion INFANT ירקוח
ינפמ ,םיגפ לע אל ךא ,תוגפ לע ןגמ םא בלחב הקנה יכ
(Severe Acute Lung Disease) השק הפירח תואיר תלחמ
.םהייחל הנושארה הנשב

תוחפ) ךומנ לקשמ ילעב תוקוניתב תעגופו תילאריו הלחמה
.תוחתפתמ תוצראב דחוימב ,ףרוחב ודלונש (ג"ק 1.5-מ

ןוכיס רתיב ואצמנש םיגפ לש םירקמ 119 ונחב םירקוחה
.הנושארה םתנש ךשמב ,דורי לקשמבו

ןיגב זופשיאל וקקזנ םא בלחב וקנוהש תונבהמ דבלב 6%
.בלח תלומרופמ וקנוהש תונבהמ 50%-ל האוושהב ,וז הלחמ
בלחב וקנוהש ולא ןיבמ ,18% זופשיאל וקקזנ םינבה ברקמ
.קובקבמ וא םא

Pediatrics

2008 ינוי
םיקנוי רשא תוקוניתל D ןימטיו ףסות
ינב ,םיאירב תוקונית 365-ב םייאקירמא םירקוח ושעש הקידבב
.D ןימטיו טועיממ םילבוס םהמ 12%-ש אצמנ ,שדוח 24 דע 8

המרהמ הכומנ המרמ ולבס וקדבנש תוקוניתהמ 40%
.(Rickets) תככרה תלחמל םורגל לולעש רבד ,תילמיטפואה

Archives of Paediatric Medicine


2008 ינוי
קוניתל םאה בלחב םירבוע סנרט ינמוש
State University of Rio de Janeiro-מ םייאליזרב םירקוח
םאהמ םירבוע סנרט ינמושש ,תודלוחב וכרע םהש רקחמב ,וליג
.הקנהה ןמזב קוניתל

ללכמ 11.75% וויה תודלוחה יאצאצ ולבק םתוא סנרטה ינמוש
.טירפתב םינמושה

Nutrition


2008 ילוי
םא בלחל םימעט תיינקה
ופתתשה וב יוסינב ,קרמנד University of Copenhagen ירקוח
העשכ הננב תלכוא רשא הקינמ םא יכ וליג ,תוקינמ תוהמא 18
הנקומה םעטה תמצוע .הננב םעט בלחל ךכב הנקמ הקנהה ינפל
.םאל םאמ הנתשמ בלחל

.םאה בלח םעט לע םינוש ןוזמ ירצומ לש תועפשה וקדב םירקוחה
.שושו הננב ,לותנמ ,היוורכ/למיק יערז תוסומכ ךכב וללכנ
,התכירצל הנושארה העשב הלח בלחה םעט לע הננבה תעפשה
.םתכירצ רחאל םייתעשכ קר ועיפשה םירחאה םימעטהש דועב

.תועש 6-כ רחאל הגומנ םינושה םימעטה לכ תעפשה

New Scientist