סניקטא תטאיד
םינובלח לש ההובג הכירצב תלגוד (Atkins Diet) סניקטא תטאיד
ךכ-לע תססבתמ סניקטא תרות .תומימחפ תכירצ טועימו םינמושו
תלוכת ילעב םיזיכרתו חמק ,רכוסןשארבו תוקקוזמ תומימחפש
רתי תנמשהל ירקיעה םרוגה םה ,ההובג (תוריפ רכוס) זוטקורפ
ןילוסניא לש רתי תשרפהמ האצותכ ,תורחא הליכא תוערפהו
.(Hyperinsulinism)
הייעבהו םזגומ םייוור םינמושל סחיה ותעדל
םינמשב שומיש איה ,ענמיהל שי הנממ ,הדיחיה
.(Hydrogenated oil) םיינמימ
ג"מ 20-מ תוחפל תומימחפה תכירצ תא הליבגמ סניקטא תטאיד
.םרג 130 לעמ איה רגובמ תכירצש דועב ,םויב

2004 סרמ
ןואכיד תמרוג סניקטא תטאיד
םיבר םישנאב סניקטא תטאיד תמרוג ב"הרא MIT ירקוח ירבדל
תכירצ תקספה תמרוג םהירבדל .ןואכידו תונזגר ,םישנב דחוימבו
ןומרוה ,(Serotonin) ןינוטורס רצייל קיספהל חומל תומימחפ
.עבוש תשוחת תריצי ךות ,ןובאית אכדמו חורה בצמ תא רפשמה

תאז בלשלו ןמוש לד ןוזמו תומימחפ ךורצל שי םירקוחה תעדל
.ינפוג רשוכל תישיא תינכותו הגוי םע

2005 סרמ
ןובאית תנסרמ סניקטא תטאיד
,2 גוס תרכוס ילוח םיבדנתמ 10 ללכש ,ןטק הדימ הנקב רקחמ
תביס תא אצמש ןעוט ב"הרא היפלדליפ Temple University-ב
.הטאידה תחלצה
הירולק לכש ךכ ,דומצ בקעמ תחת םילוח תיבב וקזחוה םינייסנה
ומכ ,וכרצנש תומימחפש וליג םירקוחה .המשרנ האצוהשו הכרצנש
םיפתתשמה ןובאית תא השעמל וררוע ,תוגועו םחל ,המדא-יחופת
.דוע לוכאל םהל ומרגו רקחמב

תכירצ תתחפהש ןוכנ הז ןיא ,םירקוחה ירבדל
םירמוחה ףוליח ךילהת תא הנשמ תומימחפ
.לקשמב הדיריל ךכ תעייסמו
תימויה תוירולקה תכירצ התחפ ,תועובש 3 ךשמנש ,יוסינה ךלהמב
.1/3-ב

2005 רבמבונ
בלה לש היגרנאה ירגאמ לוליד
תלד הטאידש וליג הינטירב University of Oxford ירקוח
.בלה לש היגרנאה ירגאמב 16% רועישב לודליד תמרוג תומימחפ
.American Heart Association סנכב גצוה

2006 ראורבפ
לורטסלוכ הלעמ תכשוממ הטאיד
תואצות ןחב רשא ,ב"הראמו הירצייושמ ףתושמ םירקוח תווצ
תא התיחפמ תומימחפ תלד הטאידש הנקסמל עיגה ,םייוסינ 5
ךא ,ןמוש תלד הטאיד רשאמ רתוי ,םישדוח 6 רחאל ,לקשמה
ערה לורטסלוכה תמר תא תולעהל הלולע איה ,ךוראה חווטב
.בל תלחמ םורגלו

.Archives of Internal Medicine-ב םסרופ

2006 סרמ
תומצע השילחמ הניא תומימחפ תלד הטאיד
,ב"הרא University of South Florida ירקוח
תכשמנה ,תומימחפ תלד הטאידש ,הנקסמל ועיגה
.תומצעה תא השילחמ הניא ,םישדוח 3

עיגה הילא הכופה הנקסמ תובקעב ךרענ רקחמה
.םייח-ילעבב ,םדוק רקחמ

.Osteoporosis International לש תנווקמה הרודהמב םסרופ

2006 סרמ
םדב רתי תויצמוח
םיריהזמ New York School of Medicine-מ םיחמומ םיאפור
.אבה הרקמה תובקעב ,סניקטא תטאיד םושיי ינפמ

החתיפ הטאידה תא הצמיאש ,רתי לקשמ תלעב ,40 תב השא
קוידב הלעפש ,השאה .הייחל הנכס ידכ דע ,ההובג םד תויצמוח
תרצק התשענש רחאל ,םילוחה תיבל הלהבוה ,תויחנהל םאתהב
.המישנ
:(Ketoacidosis) סיסודיצאוטקב התלח איהש ורשיא תוקידב
,(Ketone) ןוטקכ העודיה ,םדב ההובג תויצמוח תמר תוחתפתה
,ןילוסניאה תמר תחינצ בקע דבכב חתפתהל םילולע םינוטק .םדב
.תרכוס וא בער תובקע

.Lancet-ב םסרופ

2006 לירפא
'םיצוחל' תוקוניתו הטאיד
הינטירב Edinburgh-ו Southampton תואטיסרבינואמ םירקוח
םאתהב ,וכרצ םהיתומאש ,1967-ב ודלונש םינייסנ הצובק ונחב
תעינמל ,םויב םודא רשב םרג 450 ,ונמזב ןהל ונתינש תויחנהל
.ןוירה יכוביס
תויסיסב תומישמ ולבק ,30 ינב םויכ ,ולא םידלי
אצמ רקחמה .רוביצ ינפב םואנל ומכ ,תוציחלמ
ןומרוהה תמרו םודא רשב תכירצ ןיב םאתמ
ישפנה ץחלה ןומרוה אוה ,(Cortisol) לוזיטרוק
.(Stress hormone)
.ןוירהה ןמזב םאה טירפת תובישח תא תושיגדמ רקחמה תואצות
תטאידמ ענמיהל םאה לע ןוירה ןמזבש הזמ םיקיסמ םירקוחה
.סניקטא

2006 לירפא
תולחש תייעב םע םישנל הטאיד
ועיגה ב"הרא University of Alabama at Birmingham ירקוח
ןוירפה תייעב תא רפשל הייושע תומימחפ תלד הטאידש הנקסמל
תולחש תנומסתמ תולבוסה םישנב ילנומרוהה ליפורפה תאו
םרוג ,(Polycystic ovary syndrome - PCOS) תויטסיצילופ
.םישנב תוירופ יאל ירקיע

2006 יאמ
םדב ער לורטסלוכו תומימחפ םוצמצ
Children's Hospital Oakland Research Institute ירקוח
,תומימחפה תכירצ התחפה םצעש ואצמ ב"הרא הינרופילק
.לקשמב הדירי אלל םג ,םדב םינמושה תמר תא תרפשמ

רשא םייוניש תמרוג םיטושפ םירכוס תכירצש םירעשמ םירקוחה
םיעיגמ םה םשמ) דבכב םינמוש תורבטצה ומכ ,תואירבל םיקיזמ
.ןטבבו םייכריב ןמוש תויורבטצהל ליבקמב תאז ,(םדה רוזחמל

,תומימחפ תכירצ תתחפה ידי-לע ,ולא ןמוש תויורבטצה םוצמצ
םיעיגמש םינמוש קרפל ףוגל עייסל הייושעו םדב םינמוש התיחפמ
.םדה רוזחמל
ערה לורטסלוכה תמר תא התיחפה תומימחפה תכירצ תתחפה
.ערל בוטה לורטסלוכה ןיב סחיה תא הרפישו
ולאבו םייוור םינמוש ךורצל הכישמהש הצובקב םג לח הז רופיש
.םלקשמב ותיחפה אלש

.American Journal of Clinical Nutrition-ב םסרפתה

תומימחפ תריתע הטאיד
2005 רבמבונ
2 גוס תרכוס ילוחב םד ץחל רתי
University of Texas Southwestern Medical ירקוח ירבדל
תכשוממ תומימחפ תריתע הטאיד הלעמ ,ב"הרא סלאד Center
.םייוור יתלב בר םינמוש תריתע הטאידל האוושהב ,םדה ץחל תא

.Diabetes Care-ב םסרופ

2006 ראוני
ןילוסניא תרקב רופיש
תואצות שדחמ ונחב ,הינטירב University of Ulster ירקוח
תולדו תוריתע תוטאיד תעפשה חתנל ידכ ,םימדוק םיבר םירקחמ
.תרכוס ילוחו םיאירב םישנא לש םמדב רכוסה תמר לע תומימחפ
תומימחפ תריתע הטאידש הנקסמל ועיגה םירקוחה
.ןילוסניאה תמר תרקב תא רפשל הייושע
םייושע םיינלימע םילכאמש ןובשחב חקלנ אל םויה דע
תויהל הייושעש ,(Gycaemic response) תימקילג הבוגת קפסל
.םיטושפ םירכוס לש וזמ ההובג
ימקילגה סקדניאל םאתהב ןוזמ ירצומ גרדל שי םירקוחה תעדל
.(Glycaemic Index - GI) םהלש

.Nutrition Research Reviews-ב םסרופ

תונוש
2006 ראוני
רקוב תחוראל הציב
,רחא ןוזמ ךרצמ םוקמב ,הציב תללוכה רקוב תחורא
לקשמ תתחפהל יוכיס הלידגמ ,המוד ירולק ךרע לעב
.םינמש םישנאב
ןוזמב ךרוצ ןיטקמה ,עבוש הרשמ רקוב תחוראב הציבה ביכרמ
.רצקה חווטב ףסונ
רקוב תחוראל סחיב 50%-ב הובגה עבוש םדקמ שי הציבלש עודי
ההובגה ןובלחה תלוכתל תסחוימה הדבוע ,רקוב ינגד תללוכה
דיחיה םרוגה םניא הציבה יביכרמש םינעוט םירקוחמ .הציבב
.םירחא םימרוג לע ןיידע עיבצהל םילוכי םניא ךא ,הז עבושל

.Journal of the American College of Nutrition-ב םסרופ

2006 ראוני
בלה תונקזה טאמ תוירולק םוצמיצ
אצמ Washington University School of Medicine-ב רקחמ
הכיראמו בלה תונקדזה תא הטאמ תוירולקה תכירצ םוצמיצש
.םייחה תלחות תא
,םויב תוירולק 2,000 דע 1,400 וכרצ 65 דע 41 ינב םיבדנתמ 25
,תקלד ינמסו םדה ץחל ,בלה דוקפית םהב וקדבנ .םינש 6 ךשמ
וכרצ הירבחש ,הליבקמ הצובקל האוושהב תאז לכ
תיברעמ הכירצ תמר ,םויב תוירולק 3,000 דע 2,000
.תינייפוא
תקדבנה הצובקב (תונקדזהל דדמ) בלה תושימג
רתוי ךומנ היה םדה ץחל ,היינשה הצובקב רשאמ הבוט האצמנ
.CRP ומכ ,תקלדה ינמס םג ויה ךכו

.Journal of the American College of Cardiology-ב םסרופ

2006 לירפא
םייח תלחות ךיראמ תוירולק םוצמיצ
,םייחה תא הכיראמ תוירולקה תכירצ תלבגה
תונויסנב רבעב חכוהש רבד ,לקשמ התיחפמ
לש םצמוצמ רפסמב תעכ חכוהו םימסרכמב
.(דבלב םיפתתשמ 46) םדא-ינב

.Journal of the American Medical Association-ב םסרופ

2006 ינוי
תינפוג תוליעפ לע ףידע תוירולק םוצמצ
ב"הרא Washington University School of Medicine ירקוח
תכירצ םוצמצ ףידע ,הנקזה ךילהת תטאהב רבודמ רשאכש ואצמ
.תינפוג תוליעפ לע תוירולק
.(ןטרסו בל תלחמ) תולחמ םוצמצ ,םייחה תלחות תכראהב רבודמ
תונקדזה תעינמב ןורתי אצמ (2006 ראוני) םהלש םדוק רקחמ
.בלה